ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ЗАЗЕМЛЕННЯ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ЗАЗЕМЛЕННЯ 
 


5.1. Скласти схему для вимірювання штучного й природного заземлення як зображено на рис. 5.1.

5.2. Вимірювання проводити в такій послідовності:

– перемикач 1 (рис. 3.1) встановити в положення ,,х1”;

– натиснути кнопку 4 і, обертаючи ручку реохорда 3, домогтися максимального наближення стрілки індикатора до нуля;

– результат вимірювання дорівнює добутку показника шкали на співмножник. Якщо вимірювальний опір буде більшим 10 Ом, перемикач поставити в положення ,,х5”, ,,х20” або ,,х100” і зробити операції п. 5.2. Результат вимірювань записати в таблицю 1.

Таблиця 1. Результати вимірювань

 

 

№ з/п Тип заземлення Характеристика електромережі Опір заземлення, Ом Висновок(добре чи погане заземлення)
Виміря- ний Норма згідно ПУЕ
Штучне        
Природне        

Примітка: характеристику електромережі студентові вказує керівник роботи

ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ГРУНТУ

6.1. Питомий опір грунту залежить від складу, щільності, вологості й температури. Він не є постійним, а змінюється протягом року під дією вмісту вологи і температури (взимку, влітку, навесні, восени).

Для визначення питомого опору грунту забивають у землю на прямій лінії 4 стержні на відстані l один від одного. Глибина l1 забивання стержнів повинна бути більше відстані l (рис. 6.1). Вимірювання питомого опору проводять мегомметром М416.

Рисунок 6.1. Схема для визначення питомого опору грунту

 

6.2 Питомий опір грунту, в який забиті стержні, визначають за формулою [2,с.23]:

, Ом·м, (6.1)

де – опір вимірюваного заземлення, Ом (для лабораторної роботи брати з табл. 1);

l1 – глибина забивання стержнів (заземлювачів), м;

d – діаметр стержня, м;

l – відстань між стержнями, м, (приймаємо 10÷20 м).

Дані l1, d і l брати з таблиці 2 згідно з останньою цифрою залікової книжки студента.

Таблиця 2. Дані для розрахунку

№ з/п Остання цифра залікової книжки
Задані відстані
l1, м 0.5 0.75 0.5 0.75 0.5 0.75
l, м
d, м 0,010 0,012 0,014 0,016 0,010 0,012 0,014 0,016 0,010 0,012

 

З таблиці 3 визначити рід ґрунту [2, с.27]. Дані записати в таблицю 4.

Таблиця 3. Питомий електричний опір грунту

 

Рід грунту Питомий опір ґрунту ρ, Ом·м
При вологості 10-20% до ваги ґрунту Межа коливання величини
Пісок 400-700
Супісок 150-400
Суглинок 40-150
Глина 8-70
Чорнозем 9-53

 

Таблиця 4. Результати розрахунку

№ з/п Пора року, місяць, число Дані, м Виміряний опір заземлення Rх, Ом Питомий опір грунту ρ, Ом·м Рід грунту з таблиці 3
l1 d l
             
             

ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА ПРОВІДНИКІВ

7.1. При проведенні лабораторної роботи слід використовувати мегомметр типу М1101 на напругу до 1000 В. Він складається з генератора постійного струму, який приводиться в дію обертанням ручки приладу зі швидкістю 120 об/хв.

Мегомметр для вимірювання опору ізоляції під'єднують за допомогою затискачів ,,Л” і ,,З”. Затискач ,,Л” – ,,лінія” під'єднують до об'єкта. Затискач ,,З” – ,,земля” з’єднують із заземленим корпусом об'єкта (або ізоляцією).

 
 


Рисунок 7.1. Схема під’єднання приладу для вимірювання опору ізоляції провідників

7.2. Порядок проведення вимірювань:

- прилад М1101 поставити на горизонтальну поверхню;

- під’єднати мегомметр у відповідності з наведеною на рис. 7.1 схемою під’єднання приладу;

- перемикач меж вимірювання поставити в положення ,,МΩ”;

- провести вимірювання між струмопровідною частиною та ізоляцією провідників;

- марку провідників виписати з стенда лабораторної роботи;

- виміряти опір ізоляції обмоток електродвигуна (на стенді);

- результати вимірювань записати в таблицю 5.

Таблиця 5. Результати вимірювань

№ з/п Марка дроту, в якому вимірюємо опір Опір виміряної ізоляції, МОм Допустимий опір ізоляції згідно з ПУЕ, МОм Висновок (придатний чи непридатний)
       
       
       
       
Електродвигун      

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

8.1.Перед вмиканням мегомметрів М416 і М1101 переконатися у правильності їх під’єднання.

8.2.Студентові заборонено ремонтувати прилади.

8.3.Обережно користуватися приладами.

8.4.Не перевіряти наявності напруги при роботі з приладом М1101.

 

ЗМІСТ ЗВІТУ

9.1. Тема, мета й завдання роботи.

9.2. Опис коротких теоретичних відомостей і опис про вимірювання опору заземлення, опору ізоляції та визначення роду грунту.

9.3. Порядок виконання лабораторної роботи.

9.4. Нарисувати рис. 5.1 та 7.1.

9.5. Результати вимірювань записати в таблиці 1, 4, 5.

9.6. Отримані результати порівняти з вимогами ПУЕ і зробити висновок.

9.7. Контрольні запитання.

9.8. Перелік посилань.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

10.1. Методи вимірювання опору заземлюючих пристроїв.

10.2. Терміни проведення замірювання опору заземлюючих пристроїв.

10.3. Яка норма допустимого значення опору заземлюючого пристрою в різних схемах електромереж до 1000 В?

10.4. В яких випадках проводять заземлення обладнання згідно з ПУЕ?

10.5. Схема під’єднання приладу М416 при вимірюванні опору заземлюючого пристрою обладнання, яке знаходиться в цеху.

10.6. Причини несправності заземлюючих пристроїв.

10.7. Що можна використовувати за природне заземлення у відповідності з ПУЕ?

10.8. Що використовують в якості штучних заземлювачів? Їх параметри.

10.9. Терміни перевірки опору ізоляції в різних приміщеннях.

10.10. Яка різниця між заземленням і зануленням? Схеми заземлення й занулення.

10.11. Вимоги, які ставляться до штучного заземлюючого пристрою (порядок під’єднання, глибина закладання і монтажу; матеріал, схема).

10.12. Що називають захисним заземленням? Наведіть його схему.

10.13. Що називають захисним зануленням? Наведіть його схему.

10.14. Що називають захисним вимкненням? Його типи.

10.15. Що таке крокова напруга?

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Правила устройства электроустановок (ПУЕ). – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 693 с.

2. Долин П.А. Основи техники безопасности в электроустановках. – М.: Энергия, 1977. – 407 с.

3. Охрана труда в електроустановках. / Под ред. Б.А. Князевского. – М.: Энергия, 1977. – 319 с.

4. Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

5. Геврик Є.О. Охорона праці. – Київ: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

6. Основи охорони праці. / За ред. М.П. Купчика. – К.: Основа, 2000. – 418 с.

7. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.

8. Охорона праці. / За ред. В.П.Кучерявого. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.

 

Додаток А

Таблиця натуральних логарифмів (Ln)

Х Ln
3,40
3,91
4,61
4,70
4,79
4,87
4,94
5,01
5,08
5,14
5,19
5,25
5,30
5,35
5,39
5,44
5,48
5,52
5,56
5,60
5,63
5,67
5,70
5,74
5,77
5,80
5,83
5,86
5,89
5,91
5,94
5,97
5,99
6,11
6,21
6,31
6,40
6,48
6,55Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1090; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)