Програма навчальної дисципліни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма навчальної дисципліни„Екологічне право України”

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Поняття екологічного права як галузі права; етапи його становлення та розвитку. Поняття, сутність та зміст еколого-правових відносин, їх класифікація. Предмет екологічного права. Особливості методу правового регулювання екологічних відносин. Об’єкти та суб’єкти екологічного права, їх види та особливості. Система екологічного права як самостійної галузі права; науки; навчальної дисципліни. Співвідношення з іншими галузями права. Принципи екологічного права та екологічного законодавства щодо забезпечення екологічної політики держави. Особливості застосування норм Європейського Союзу (ЄС) в умовах набуття Україною членства в СОТ.

Поняття, загальна характеристика і система джерел екологічного права. Конституція України. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” як базовий закон у системі джерел екологічного права. Поресурсові кодекси та закони – спеціалізовані джерела екологічного права України (Земельний, Лісовий, Водний кодекси, Кодекс про надра, Закони “Про природно-заповідний фонд”, „Про екологічну мережу”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про тваринний світ”, “Про рослинний світ”). Нормативні акти органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Роль судової практики в регулюванні екологічних відносин. Міжнародні договори та інші міжнародно-правові акти як джерела екологічного права. Особливості застосування положень Орхуської конвенції “Про доступ до інформації і участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (1998 р.)

Загальна характеристика управління природокористуванням та охороною довкілля як різновид соціального управління. Система та повноваження органів управління природокористуванням та охороною довкілля загальної та спеціальної компетенції. Правове забезпечення участі громадськості в екологічному управлінні природокористуванням та охороню довкілля. Поняття та зміст функцій управління природокористуванням та охороною довкілля. Загальна характеристика організаційних, попереджувально-охоронних та стабілізаційних функцій екологічного управління. Процедура реалізації функцій управління природокористуванням та охороною довкілля (еколого-правовий процес).

Поняття, особливості та класифікація екологічних прав громадян. Поняття, зміст, структура екологічних обов’язків громадян, їх види. Гарантії реалізації, основні правові форми охорони та способи захисту екологічних прав громадян.

Поняття екологічної безпеки, її об’єкти, суб’єкти, нормативи та види. Правове забезпечення ризику у галузі еколо-
гічних правовідносин. Поняття та характеристика правових заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. Юридична відповідальність за правопорушення у галузі забезпечення екологічної безпеки: умови, підстави та види.

Поняття та загальна характеристика економіко-правового механізму. Основні елементи економіко-правового механізму. Збори за спеціальне використання природних ресурсів і їх класифікація за об’єктами та іншими підставами. Збори за забруднення навколишнього природного середовища та їх види, порядок встановлення цих зборів і механізм розподілу отриманих коштів. Збори за погіршення якості природних ресурсів, особливості їх застосування. Фонди охорони навколишнього природного середовища. Стимулювання як одна з функцій економіко-правового механізму. Поняття екологічного страхування, його об’єкти, суб’єкти та види. Екологічний аудит як складова економіко-правового механізму.

Поняття, особливості, зміст та форми права власності на природні ресурси. Право державної, комунальної та приватної власності на природні ресурси. Підстави, порядок та особливості виникнення права власності на природні ресурси. Порядок надання природних ресурсів у приватну власність, приватизація. Загальна характеристика угод як підстав виникнення права власності на природні ресурси. Конкурентний порядок придбання у власників об’єктів природи, які знаходяться у державній та комунальній власності. Основні права та обов’язки власників природних ресурсів, захист і гарантії їх прав. Обмеження прав власників природних ресурсів. Підстави, порядок та умови припинення права власності, види та класифікація таких підстав. Відповідальність за угоди, які порушують право власності на природні ресурси.

Загальна характеристика права природокористування: об’єкти, суб’єкти та основні принципи природокористування. Правові види природокористування; їх класифікація. Підстави виникнення, зміни та подовження права природокористування. Документи, які посвідчують право природокористування, та їх юридична природа. Особливості державної реєстрації прав на природні ресурси. Права та обов’язки природокористувачів. Обмеження та захист прав природокористувачів. Підстави, порядок та правові наслідки призупинення та припинення права природокористування, їх види і класифікація.

 

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Земля як об’єкт правової охорони та використання. Правове регулювання у сфері охорони земель. Правове регулювання використання земель. Еколого-правове забезпечення використання земель. Особливості використання окремих категорій земель. Відтворення та підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Особливості охорони земель від забруднення небезпечними речовинами. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земель.

Загальна характеристика права користування водами: поняття, принципи, об’єкти, суб’єкти тощо. Види права водокористування: постійне і тимчасове, відокремлене і сумісне, загальне і спеціальне, цільові види водокористування. Право користування водними об’єктами на умовах оренди. Підстави і порядок виникнення права водокористування. Права та обов’язки водокористувачів. Правові заходи охорони вод. Підстави і порядок припинення права водокористування. Спори з питань використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів. Відповідальність за порушення законодавства про використання і охорону вод та відтворення водних ресурсів.

Загальна характеристика права користування надрами: поняття, суб’єкти, об’єкти та види права надрокористування. Підстави виникнення, зміни та припинення права користування надрами. Права та обов’язки користувачів надр, захист їх прав. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

Рослинний світ як об’єкт екологічних правовідносин. Природні рослинні ресурси загальнодержавного та місцевого значення. Загальне та спеціальне користування природними рослинними ресурсами. Види спеціального користування природними рослинними ресурсами. Правова охорона рослинного світу: Червона книга України; Зелена книга України; інтродукція, акліматизація, селекція рослин; створення ботанічних колекцій. Об’єкти, суб’єкти та види права лісокористування. Права та обов’язки лісокористувачів. Правове регулювання використання лісових ресурсів; побічні лісові користування; використання корисних властивостей лісів для культурно-оздо-
ровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних, навчально-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідницьких робіт. Правові засади щодо відтворення, охорони та захисту лісів. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства про рослинний світ та лісового законодавства.

Загальна характеристика права користування тваринним світом: поняття, об’єкти, суб’єкти та види права користування тваринним світом. Загальні підстави і порядок виникнення права користування тваринним світом. Права та обов’язки користувачів тваринного світу. Підстави і порядок припинення права користування тваринним світом. Правові підстави та межі загального користування тваринним світом. Правові засади спеціального використання тваринного світу. Правове регулювання полювання та мисливського господарства, рибальства: їх поняття та види. Правові основи використання диких тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних і комерційних цілях. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу. Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну незаконним добуванням об’єктів тваринного світу.

Поняття та особливості атмосферного повітря як об’єк-
та екологічного права. Заходи щодо охорони атмосферного повітря. Правове регулювання стандартизації і нормування у галузі охорони атмосферного повітря. Нормативи та стандарти у галузі охорони атмосферного повітря. Дозволи на викиди та їх юридична природа. Правові заходи попередження забруднення атмосферного повітря. Відповідальність за порушення законодавства у галузі охорони атмосферного повітря. Особливості відшкодування шкоди, завданої порушенням атмосферо-охоронного законодавства.

Загальна характеристика екологічної мережі України: об’єкти, правове забезпечення їх формування. Особливості використання та охорони об’єктів природно-заповідного фонду, їх класифікація. Правова характеристика природних територій та об’єктів; штучно створених територій та об’єктів; земельних ділянок, на яких зростають природні рослинні групи, занесені до Зеленої книги України; територій, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України. Поняття та види лікувально-рекреаційних зон як важливих складових екологічної мережі України. Юридичні ознаки курортів. Підстави для оголошення території лікувально-оздоровчою та рекреаційною зоною. Спеціальне використання курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон. Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон, її поняття та форми. Правовий режим зон санітарної охорони. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства щодо охорони особливо-охоронювальних територій і зон.

Загальна характеристика законодавства України про надзвичайні екологічні ситуації (НЕС). Поняття НЕС, їх класифікації. Причини їх походження. Поняття зон НЕС, їх юридичне значення. Підстави, порядок оголошення окремої місцевості зоною НЕС та її правовий режим. Правове забезпечення запобігання і ліквідації НЕС. Захист населення та територій у разі загрози та виникнення НЕС.

Загальна характеристика правового регулювання поводження з відходами: поняття, ознаки та правова класифікація відходів. Основні етапи правового режиму поводження з відходами. Умови, вимоги і правила щодо екологічно безпечного поводження з відходами. Поняття радіоактивних відходів. Правовий режим поводження з ними. Особливості правового режиму транспортування цих відходів. Відповідальність за порушення законодавства щодо поводження з відходами.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 59; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.013 с.)