Загальний розрахунок годин лекцій, 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальний розрахунок годин лекцій,Харків

2008

 

 

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга, С.В. Размєтаєв та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 50 с.

 

 

У к л а д а ч і: А.П. Гетьман,

 М.В. Шульга,

 С.В. Размєтаєв,

 В.С. Шахов,

 А.К. Соколова,

 В.І. Гордєєв,

 Г.В. Анісімова,

 О.М. Ткаченко,

 С.В. Шарапова,

 Т.В. Лісова,

 О.В. Ко н ишева,

 В.Л. Бредіхіна,

 Л.В.Лейба.

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 4 від 23.06. 2008 р.)

 

 

© Національна юридична академія України, 2008

 

ЗМІСТ

 

1. Вступ...........................................................................................3

2. Загальний розрахунок годин, лекцій, практичних

занять, самостійної роботи.......................................................5

3. Програма навчальної дисципліни

„Екологічне право України”.....................................................7

4. Завдання до практичних занять та самостійної роботи…….13

5. Поточний (модульний) контроль знань студентів................35

6. Самостійна робота.....................................................................38

7. Індивідуальна робота студентів..............................................39

8. Програмні питання з навчальної дисципліни

„Екологічне право України ”..................................................40

9. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни „Екологічне право України ”................................46

10. Список літератури……………………….................................48

 

ВСТУП

Екологічне право України – фундаментальна навчальна дисципліна, вивчення якої є важливою складовою еколого-правової освіти студентів вищих навчальних закладів. Особливого значення вона набуває у період становлення, розвитку та зміцнення державності, прискорення реформування екологічних правовідносин в Україні та суттєвого оновлення правового підґрунтя регламентації екологічних відносин і сприяє становленню сучасного правника як фахівця, який в умовах відповідних відносин між державою, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами з приводу належності, використання, відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища може забезпечити режим законності щодо сталого розвитку, прав та інтересів відповідних суб’єктів.

Завданням даної дисципліни є: опанування студентами необхідних теоретичних положень, засвоєння сутності еколого-правових категорій, змісту еколого-правових інститутів, навчитися розуміти конкретний зміст норм екологічного права, роз’яснень вищих судових інстанцій України та рішень Конституційного Суду України, тлумачити їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ, набути досвіду науково-дослідницької роботи у галузі екологічного права.

Студенти також мають оволодіти навичками самостійної роботи з нормативно-правовими актами, еколого-правовою літературою, матеріалами судової практики.

Екологічне право України передбачає вивчення кола основних питань про предмет, метод і систему екологічного права, його принципи, джерела, об’єкти та суб’єкти, правові основи екологічного управління, екологічні права та обов’язки громадян, право власності на природні ресурси, загальні положення права природокористування, правове забезпечення екологічної безпеки, економічного механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища, формування і функціонування екологічної мережі, правове регулювання використання та охорони земель, вод, надр, рослинного та тваринного світу, атмосферного повітря, курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних територій і зон, поводження з відходами, правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій, правове забезпечення використання та охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України, міжнародне екологічне право та міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля, а також засвоєння таких підгалузей права, як: водне, гірниче, лісове, фауністичне, атмосферне.

При вивченні екологічного права України використовуються такі форми навчальної роботи, як лекції, практичні заняття, колоквіуми, консультації; індивідуальні навчально-дослідницькі завдання; самостійна робота студентів.

Оцінювання знань здійснюється за результатами поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ), формою якого є іспит. Мета його – перевірка рівня засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Екологічне право України” студенти повинні:

– знати систему екологічного законодавства; особливості права власності на природні ресурси; специфіку правового регулювання використання окремих природних ресурсів і об’єктів; правовий режим особливо охоронюваних природних об’єктів;

– уміти правильно тлумачити та застосовувати норми екологічного права, використовувати дані науки екологічного права для вирішення професійних завдань, здійснювати юридичний аналіз обставин для кваліфікації екологічних відносин; при виконанні професійних завдань визначати правовий статус органів у сфері екологічного управління та правові наслідки рішень, які вони приймають; у межах економіко-правового механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища застосовувати економічні заходи раціонального природокористування та передбачені законодавством механізми правового регулювання використання, охорони й відтворення природних ресурсів.

 

 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції практичні заняття самостійна робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Загальні положення еколог ічного

Права

1 Предмет, метод, система та прин-ципи екологічного права 6 2 2 2
2 Джерела екологічного права 3 2 1
3 Правові основи управління природокористуванням та охороною довкілля (екологічне управління) 8 4 2 2
4 Екологічні права та обов’язки громадян 8 2 2 4
5 Правове забезпечення екологічної безпеки 4 2 - 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Право власності та загальні положен-

 ня права природокористування

6 Правові засади економічного механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища 6 4 - 2
7 Право власності на природні ресурси та комплекси 14 6 6 2
8 Право природокористування 4 2 - 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Особливості правового регулювання використання окремих природних ресурсів

9 Правове регулювання охорони та використання земель 3 2 - 1

Продовження

п/п

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції практичні заняття самостійна робота
10 Правове регулювання охорони та використання вод 6 2 2 2
11 Правове регулювання охорони та використання надр 6 2 2 2
12 Правове регулювання охорони та використання рослинного світу 8 4 2 2
13 Правове регулювання охорони та використання тваринного світу 10 4 2 4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Правове регулювання відтворення та охорони природних ресурсів

14 Правова охорона атмосферного повітря 6 2 2 2
15 Правове забезпечення формування і функціонування еколо-гічної мережі України 8 4 2 2
16 Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій   4   2   –   2
17 Правове регулювання поводження з відходами 4 2 2

Всього

120 48 24 36

______________

*Всього – 120 год. У тому числі індивідуальна робота – 12 год.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою Національної юридичної

академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 11 від 29.06.2007 р.)

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Поняття екологічного права як галузі права; етапи його становлення та розвитку. Поняття, сутність та зміст еколого-правових відносин, їх класифікація. Предмет екологічного права. Особливості методу правового регулювання екологічних відносин. Об’єкти та суб’єкти екологічного права, їх види та особливості. Система екологічного права як самостійної галузі права; науки; навчальної дисципліни. Співвідношення з іншими галузями права. Принципи екологічного права та екологічного законодавства щодо забезпечення екологічної політики держави. Особливості застосування норм Європейського Союзу (ЄС) в умовах набуття Україною членства в СОТ.

Поняття, загальна характеристика і система джерел екологічного права. Конституція України. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” як базовий закон у системі джерел екологічного права. Поресурсові кодекси та закони – спеціалізовані джерела екологічного права України (Земельний, Лісовий, Водний кодекси, Кодекс про надра, Закони “Про природно-заповідний фонд”, „Про екологічну мережу”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про тваринний світ”, “Про рослинний світ”). Нормативні акти органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Роль судової практики в регулюванні екологічних відносин. Міжнародні договори та інші міжнародно-правові акти як джерела екологічного права. Особливості застосування положень Орхуської конвенції “Про доступ до інформації і участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (1998 р.)

Загальна характеристика управління природокористуванням та охороною довкілля як різновид соціального управління. Система та повноваження органів управління природокористуванням та охороною довкілля загальної та спеціальної компетенції. Правове забезпечення участі громадськості в екологічному управлінні природокористуванням та охороню довкілля. Поняття та зміст функцій управління природокористуванням та охороною довкілля. Загальна характеристика організаційних, попереджувально-охоронних та стабілізаційних функцій екологічного управління. Процедура реалізації функцій управління природокористуванням та охороною довкілля (еколого-правовий процес).

Поняття, особливості та класифікація екологічних прав громадян. Поняття, зміст, структура екологічних обов’язків громадян, їх види. Гарантії реалізації, основні правові форми охорони та способи захисту екологічних прав громадян.

Поняття екологічної безпеки, її об’єкти, суб’єкти, нормативи та види. Правове забезпечення ризику у галузі еколо-
гічних правовідносин. Поняття та характеристика правових заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. Юридична відповідальність за правопорушення у галузі забезпечення екологічної безпеки: умови, підстави та види.

Поняття та загальна характеристика економіко-правового механізму. Основні елементи економіко-правового механізму. Збори за спеціальне використання природних ресурсів і їх класифікація за об’єктами та іншими підставами. Збори за забруднення навколишнього природного середовища та їх види, порядок встановлення цих зборів і механізм розподілу отриманих коштів. Збори за погіршення якості природних ресурсів, особливості їх застосування. Фонди охорони навколишнього природного середовища. Стимулювання як одна з функцій економіко-правового механізму. Поняття екологічного страхування, його об’єкти, суб’єкти та види. Екологічний аудит як складова економіко-правового механізму.

Поняття, особливості, зміст та форми права власності на природні ресурси. Право державної, комунальної та приватної власності на природні ресурси. Підстави, порядок та особливості виникнення права власності на природні ресурси. Порядок надання природних ресурсів у приватну власність, приватизація. Загальна характеристика угод як підстав виникнення права власності на природні ресурси. Конкурентний порядок придбання у власників об’єктів природи, які знаходяться у державній та комунальній власності. Основні права та обов’язки власників природних ресурсів, захист і гарантії їх прав. Обмеження прав власників природних ресурсів. Підстави, порядок та умови припинення права власності, види та класифікація таких підстав. Відповідальність за угоди, які порушують право власності на природні ресурси.

Загальна характеристика права природокористування: об’єкти, суб’єкти та основні принципи природокористування. Правові види природокористування; їх класифікація. Підстави виникнення, зміни та подовження права природокористування. Документи, які посвідчують право природокористування, та їх юридична природа. Особливості державної реєстрації прав на природні ресурси. Права та обов’язки природокористувачів. Обмеження та захист прав природокористувачів. Підстави, порядок та правові наслідки призупинення та припинення права природокористування, їх види і класифікація.

 

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Земля як об’єкт правової охорони та використання. Правове регулювання у сфері охорони земель. Правове регулювання використання земель. Еколого-правове забезпечення використання земель. Особливості використання окремих категорій земель. Відтворення та підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Особливості охорони земель від забруднення небезпечними речовинами. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земель.

Загальна характеристика права користування водами: поняття, принципи, об’єкти, суб’єкти тощо. Види права водокористування: постійне і тимчасове, відокремлене і сумісне, загальне і спеціальне, цільові види водокористування. Право користування водними об’єктами на умовах оренди. Підстави і порядок виникнення права водокористування. Права та обов’язки водокористувачів. Правові заходи охорони вод. Підстави і порядок припинення права водокористування. Спори з питань використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів. Відповідальність за порушення законодавства про використання і охорону вод та відтворення водних ресурсів.

Загальна характеристика права користування надрами: поняття, суб’єкти, об’єкти та види права надрокористування. Підстави виникнення, зміни та припинення права користування надрами. Права та обов’язки користувачів надр, захист їх прав. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

Рослинний світ як об’єкт екологічних правовідносин. Природні рослинні ресурси загальнодержавного та місцевого значення. Загальне та спеціальне користування природними рослинними ресурсами. Види спеціального користування природними рослинними ресурсами. Правова охорона рослинного світу: Червона книга України; Зелена книга України; інтродукція, акліматизація, селекція рослин; створення ботанічних колекцій. Об’єкти, суб’єкти та види права лісокористування. Права та обов’язки лісокористувачів. Правове регулювання використання лісових ресурсів; побічні лісові користування; використання корисних властивостей лісів для культурно-оздо-
ровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних, навчально-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідницьких робіт. Правові засади щодо відтворення, охорони та захисту лісів. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства про рослинний світ та лісового законодавства.

Загальна характеристика права користування тваринним світом: поняття, об’єкти, суб’єкти та види права користування тваринним світом. Загальні підстави і порядок виникнення права користування тваринним світом. Права та обов’язки користувачів тваринного світу. Підстави і порядок припинення права користування тваринним світом. Правові підстави та межі загального користування тваринним світом. Правові засади спеціального використання тваринного світу. Правове регулювання полювання та мисливського господарства, рибальства: їх поняття та види. Правові основи використання диких тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних і комерційних цілях. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу. Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну незаконним добуванням об’єктів тваринного світу.

Поняття та особливості атмосферного повітря як об’єк-
та екологічного права. Заходи щодо охорони атмосферного повітря. Правове регулювання стандартизації і нормування у галузі охорони атмосферного повітря. Нормативи та стандарти у галузі охорони атмосферного повітря. Дозволи на викиди та їх юридична природа. Правові заходи попередження забруднення атмосферного повітря. Відповідальність за порушення законодавства у галузі охорони атмосферного повітря. Особливості відшкодування шкоди, завданої порушенням атмосферо-охоронного законодавства.

Загальна характеристика екологічної мережі України: об’єкти, правове забезпечення їх формування. Особливості використання та охорони об’єктів природно-заповідного фонду, їх класифікація. Правова характеристика природних територій та об’єктів; штучно створених територій та об’єктів; земельних ділянок, на яких зростають природні рослинні групи, занесені до Зеленої книги України; територій, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України. Поняття та види лікувально-рекреаційних зон як важливих складових екологічної мережі України. Юридичні ознаки курортів. Підстави для оголошення території лікувально-оздоровчою та рекреаційною зоною. Спеціальне використання курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон. Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон, її поняття та форми. Правовий режим зон санітарної охорони. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства щодо охорони особливо-охоронювальних територій і зон.

Загальна характеристика законодавства України про надзвичайні екологічні ситуації (НЕС). Поняття НЕС, їх класифікації. Причини їх походження. Поняття зон НЕС, їх юридичне значення. Підстави, порядок оголошення окремої місцевості зоною НЕС та її правовий режим. Правове забезпечення запобігання і ліквідації НЕС. Захист населення та територій у разі загрози та виникнення НЕС.

Загальна характеристика правового регулювання поводження з відходами: поняття, ознаки та правова класифікація відходів. Основні етапи правового режиму поводження з відходами. Умови, вимоги і правила щодо екологічно безпечного поводження з відходами. Поняття радіоактивних відходів. Правовий режим поводження з ними. Особливості правового режиму транспортування цих відходів. Відповідальність за порушення законодавства щодо поводження з відходами.

Громадян

Завдання

6. До центру громадської екологічної адвокатури звернулась громадська організація матерів с.Соснівка, діти яких хворіють на флюороз (руйнування зубів) і остеопороз (руйнування кісткової тканини) внаслідок перевищення гранично допустимих концентрацій фтору в підземних джерелах водопостачання, з проханням проведення громадської екологічної експертизи. У матеріалах різних експертів та в інформації наукових організацій зазначено, що основним джерелом забруднення підземних вод фтором є АТ “Західноукраїнська компанія”.

Які підстави та наслідки проведення громадської екологічної експертизи? Чи можливо довести причинний зв’язок між забрудненням довкілля різними речовинами та хворобою дітей? Визначити поняття екологічної шкоди та порядок її відшкодування.

7. Під час судового розгляду справи мешканців села Н. щодо забруднення повітря агрофірмою “Провесінь” виникла необхідність звернутися до головного лікаря районної лікарні з проханням надати інформацію про стан захворюваності серед мешканців села. Протягом місяця інформація не була надана. Адвокат звернувся із скаргою до начальника обласного управління охорони здоров’я.

Вирішити справу. Визначити порядок та терміни надання інформації, її поняття і види.

8. З колективним зверненням до уповноваженого з прав людини звернулись мешканці м. Ізюм, які наводять такі факти порушення їх конституційних прав на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст.50 Конституції України): по-перше, Ізюмський молокозавод здійснив аварійний скид неочищених фекальних стічних вод в об’ємі 10,0 тис. м.3, що призвело до забруднення ґрунтових вод; по-друге, надані достовірні відомості щодо недотримання санітарних норм приватним підприємством при будівництві міні-сирзаводу, скидання неочищених стоків та відходів виробництва у водойми.

Дайте правову оцінку ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Охарактеризуйте форми захисту конституційних екологічних прав громадян.

9. До районного суду звернувся А. з позовом про усунення перешкод у здійсненні екологічних прав, які чинить його сусід Б. У позовній заяві зазначено, що Б., будучи його сусідом, збудував на земельній ділянці, суміжною з садибою, автомайстерню. На відкритому повітрі та у гаражі, розташованому поряд з будинком А., фарбує автомобілі екологічно-небезпечними речовинами; протягом доби здійснюється шумовий вплив. Крім цього, сусід обладнав на дорозі загального користування мийку для автомобілів, обмеживши право користування землями загального користування усім громадянам. Водні стоки, забруднені різними речовинами та маслами, забруднюють і подвір’я позивача.

Вирішити справу. Які порушення екологічних прав громадян мають місце?

10. Група громадян, які мешкають у будинках, розташованих біля високовольтної мережі електропередач, звернулася до суду з позовом до дирекції мережі високовольтних електропередач з проханням стягнути суму збитків, завданих здоров’ю громадян шкідливим впливом електромагнітних випромінювнь. Відповідач позовні вимоги не визнав, при цьому заявив, що вина у його діях відсутня.

Скласти проект рішення суду. Вирішити справу. Визначити підстави та порядок відшкодування заподіяної шкоди і стягнення коштів на лікування та оздоровлення потерпілих.

 

 

Т е м а 5. Правове забезпечення екологічної

Безпеки

(для самостійного вивчення)

План

 

1. Правові підстави забезпечення екологічної безпеки.

2. Поняття екологічної безпеки. Об’єкти та суб’єкти екологічної безпеки. Нормативи екологічної безпеки.

3. Види екологічної безпеки. Класифікації за: об’єк-
тами, джерелами небезпеки, територіальними ознаками, масштабами шкідливого впливу.

4. Складові частини екобезпеки: радіаційна, ядерна, техногенна, хімічна, пожежна безпека.

5. Поняття та характеристика правових заходів щодо забезпечення екологічної безпеки

 

Т е м а 6. Правові засади економічного механізму

              природокористування та охорони

            навколишнього природного середовища

     (для самостійного вивчення)

План

 

1. Основні елементи і функції економіко-правового механізму.

2. Платність як основна складова економіко-правового механізму.

3. Збори за спеціальне використання природних ресурсів і їх класифікація за об’єктами та іншими підставами.

4. Збори за забруднення навколишнього природного середовища та їх види, порядок встановлення цих зборів і механізм розподілу отриманих коштів.

5. Стимулювання як одна з функцій економіко-право-
вого механізму.

6. Екологічний аудит та його роль як складової економіко-правового механізму

 

 

Т е м а   7. Право власності на природні ресурси

Та комплекси

Завдання

11. Фізична особа – підприємець К. розводив у неволі для продажу за кордон екзотичних тварин, окремі види яких були занесені до Червоної книги України. Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища вважає дії К. незаконними, тому звернувся до суду з позовом про вилучення тварин та скасування державної реєстрації приватного підприємця за зайняття незаконною діяльністю.

Вирішити справу. Які підстави та порядок виникнення права приватної власності на об’єкти тваринного світу?

12. До селищної ради звернувся С. з проханням передати йому у власність ліс площею 3 га, що розташований поряд з його будівлею. В заяві він просив передати йому земельну ділянку під лісом в оренду, а сам ліс у власність. Селищна рада відмовила йому з посиланням на те, що С. є іноземцем.

Чи законне рішення селищної ради? Чи зміниться ваше рішення, якщо С. отримає громадянство України? Які підстави набуття у приватну власність лісу?

13. Райдержадміністрація прийняла рішення про надання безкоштовно у власність К. безхазяйної колекції тварин, у тому числі декілька тварин, що занесені до Червоної книги України, з метою створення приватного зоологічного парку. Прокурор міста оскаржив це рішення, бо вважає, що колекцію тварин потрібно було придбати на конкурентних засадах.

Вирішить справу. Чи законне рішення райдержадміністрації? Який порядок набуття у власність безхазяйних об’єктів природи?

14. Цегельний завод уклав із сільськогосподарським ТОВ “Зоря” договір оренди кар’єру площею 12 га, який знаходився на землях сільськогосподарського призначення, строком на три роки для видобутку глини як корисних копалин місцевого значення. Орендну плату завод згідно з договором мав сплачувати у вигляді 5 тис. шт. цегли щомісяця. У зв’язку з тим, що завод систематично порушував строки сплати орендної плати, ТОВ “Зоря” звернулось до суду з позовом про дострокове припинення договору оренди.

Яке рішення має прийняти суд? Які правові наслідки визнання угод недійсними?

15. Селищна рада надала фермеру С. в оренду ставок для риборозведення строком на 25 років. Рибінспекція вважає, що цей договір має бути погоджений з органами рибоохорони, тому заборонила фермеру використовувати водойму. Прокурор району, розглянувши скаргу фермера на дії рибінспекції, звернувся до суду з позовом про припинення договору оренди у зв’язку з порушенням права державної власності на води.

Вирішіть справу.

16. Мешканець районного центру К. звернувся до районної Ради з проханням передати йому у власність затоку місцевої річки, загальною площею 2,5 га, що розташована неподалік від його присадибної ділянки. У задоволенні його прохання було відмовлено, оскільки розпорядження водними об’єктами не входить до компетенції районної Ради, а К. було запропоновано звернутися до обласної Ради.

Чи підлягає вимога К. задоволенню? Мотивуйте свою відповідь.

 

 

Т е м а 8. Право природокористування

(для самостійного вивчення)

План

 

1. Основні принципи природокористування (похідність від права власності на природні об’єкти, платність природокористування, цільове призначення, стабільність, обов’язковість дотримання екологічних стандартів, нормативів, лімітів тощо).

2. Правові види природокористування; їх класифікація за об’єктами і суб’єктами, терміном користування, платністю (орендне) та безоплатністю користування й іншими ознаками.

3. Загальне, сумісне і відокремлене природокористування.

4. Підстави виникнення, зміни та подовження права природокористування (відповідні юридичні дії, факти, події, судові рішення).

5. Надання (відведення) природного об’єкта в натурі (на місцевості). Документи (державні акти, постанови, договори, ліцензії тощо), які посвідчують право природокористування, та їх юридична природа.

6. Підстави призупинення та припинення права природокористування, види і класифікація таких підстав (відповідні юридичні дії, факти, події).

 

 

Т е м а 9. Правове регулювання охорони

Та використання земель

(для самостійного вивчення)

План

 

1. Земля як об’єкт правової охорони та використання.

2. Правове регулювання у сфері охорони земель.

3. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель і відтворення родючості ґрунтів.

4. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами.

5. Охорона ґрунтів.

6. Правове регулювання використання земель.

7. Використання техногенно забруднених земель.

8. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земель.

 

 

Т е м а 10. Правове регулювання охорони

Та використання вод

Завдання

 

17. При спорудженні водозабірної свердловини на землях сільськогосподарського кооперативу були виявлені запаси питної води, яка має цілющі властивості. Сільськогосподарське підприємство пробурило в цьому водоносному місці дві свердловини та організувало подання мінеральної води на свій консервний завод для технічних потреб. Районна рада заборонила використання мінеральної води, але кооператив оскаржив це рішення в суді, вказуючи, що згідно з чинним законодавством (ст. 90 ЗК України) він має право використовувати не тільки землю, але й підземні води, які знаходяться на його території.

Дайте висновок по справі. Охарактеризуйте підстави виникнення спеціального права водокористування.

18. Під час будівництва водопровідних споруд були встановлені три пояси санітарної охорони водопроводів. У зв’язку з гострою нестачею вільних земель водокористувач (міськводопровід) збудував на території, що належить до першого поясу зони санітарної охорони, авторемонтну майстерню зі складом. Районна державна адміністрація, вважаючи дії міськводопроводу порушенням правил користування водами, анулювала дозвіл на спеціальне водокористування.

Чи можна вважати законними дії районної державної адміністрації? У чому полягає суть санітарної охорони водопроводу? Який порядок припинення права спеціального водокористування?

19. Целюлозно-паперова фабрика проводила скидання стічних вод через очисні споруди, будівництво яких повністю не було завершене. Через це стало неможливим використання річки для ведення рибного господарства та питного водопостачання.

Начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища області звернувся до прокурора області з проханням про притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб за порушення чинного законодавства.

Як вирішити справу? Які умови скидання зворотних вод у водні об’єкти?

20. За вказівкою капітана іноземного танкера, який знаходився у територіальних водах України, було скинуто 350 т забруднюючих речовин, щоб завчасно підготувати резервуари до прийому нафти та скоротити час перебування в порту. Це скидання не було зареєстровано у судових документах. Прибувши в порт, капітан судна відмовився пред’явити посадовим особам порту документи з обліку операцій із речовинами, які є шкідливими для живих ресурсів моря та здоров’я людини.

Чи правомірні дії капітана танкера? Які органи можуть перевіряти правильність реєстрації операцій з речовинами, що є шкідливими для живих ресурсів моря та здоров’я людини, і притягати до відповідальності? Назвіть основні заходи щодо охороні водних об’єктів від забруднення, засмічення i вичерпання.

21. ДКП “Харківкомуночиствод” звернулося з позовною заявою в господарський суд до кінотеатру “Москва” про стягнення підвищеної плати за скидання стічних вод у міську каналізацію з урахуванням того, що відповідач не одержав дозволу на спецводокористування. Відповідач позовні вимоги позивача не визнав, зазначивши, що договір між сторонами існує, вторинному водокористувачеві дозвіл на спеціальне водокористування не потрібен.

Яке рішення повинен прийняти господарський суд? Дайте класифікацію видів водокористування. Які правові наслідки самовільного користування водними об’єктами?

 

 

Т е м а 11. Правове регулювання охорони

 та використання надр

Завдання

22. Органами гірничого нагляду була проведена перевірка діяльності підприємства з видобування нафти й газу, яке мало 20 спеціальних дозволів на користування надрами. За поданою документацією було з’ясовано, що оголошені дані про запаси нафти на деяких родовищах не відповідають реальному стану їх розробки, у процесі видобутку було також пошкоджено рідкісне мінералогічне утворення, визнане об’єктом природо-заповідного фонду. Крім того, експлуатація багатьох свердловин здійснювалась із порушенням вимог щодо охорони навколишнього середовища.

Органи гірничого нагляду припинили видобувні роботи, скасували відповідні дозволи на користування надрами та звернулись до прокуратури.

Визначить види правопорушень та юридичну відповідальність.

23. На території розташування хлібозаводу були виявлені запаси кварцу. Керівництво цього підприємства вирішило зайнятися додатковою діяльністю з видобування зазначених корисних копалин та звернулося до обласної державної адміністрації за спеціальним дозволом. Держадміністрація відмовила у наданні дозволу, мотивуючи тим, що не має таких повноважень.

Який порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами? Охарактеризуйте суб’єктний склад надрокористувачів.

24. Іноземна гірничодобувна фірма виграла тендер на видобування нафти у межах континентального шельфу Чорного моря та отримала спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр розміром 13 тис. км2. Через рік Державна геологічна служба України анулювала дозвіл, мотивуючи це тим, що проведення тендеру не відповідало чинному законодавству, та загальна площа цієї ділянки шельфу надто велика для діяльності однієї компанії. До того ж іноземним підприємством не було узгоджено спеціальний режим ведення робіт у межах континентального шельфу з відповідними державними органами.

Фірма звернулась до міжнародного арбітражного суду з позовом проти уряду України.

Визначить коло суспільних відносин та порядок користування надрами континентального шельфу України.Поделиться:


Читайте также:
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 64; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.125 с.)