ТОП 10:

Результати сформованості мовлення у дітей комплексними порушеннями за даними 2008 року (констатувальний експеримент другого порядку)                           Кількість

                            осіб

Рівні

Мовлення

та напрями

логопедичної роботи

Експериментальні групи

Контрольні групи

Розбіжність у рівнях усного мовлення до початку експерименту

Особи % Особи % Особи %
Високий (Корекційний напрям) - - - - - -
Середній (Реабілітаційний напрям) 1 20 - - 1 +20
Низький (Абілітаційний напрям) 4 80 5 100 1 -20

Е –– експериментальна група            К –– контрольна група

 

Підсумкове обстеження проводилося за тими ж методиками, які використовувались діагностуючи дітей на етапі констатувального експерименту першого порядку. У відповідності до результатів виконаних завдань ми визначили рівні мовленнєвого розвитку дітей в експериментальних і контрольних групах. Проведені обчислення одержаних даних дозволили зробити висновок, що порушення мовлення набуло інших проявів, завдяки чому зріс середній рівень (+20) мовлення в експериментальній групі, що зумовлено, перш за все, запровадженням системи логопедичної роботи та індивідуальних програм. Відтак, запровадження системи логопедичної роботи з дітьми з комплексними порушеннями є ефективним. Це підтверджує припущення, що запровадження системи логопедичної роботи підвищать ефективність корекційно-розвивального впливу на дітей із комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру.

Отже, результати логопедичної роботи дають підстави стверджувати, що розроблені індивідуальні програми логопедичної роботи, а також заняття з використанням лексичних тем для формування мовлення у дітей з комплексними порушеннями є доцільними.

ВИСНОВКИ ДО 3 РОЗДІЛУ

 

У третьму розділі висвітлені мета й завдання констатувального експерименту та результати зрізу стану розвитку мовлення у дітей з комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру. На етапі формувального експерименту були розроблені індивідуальні програма логопедичної роботи для кожної дитини згідно визначених напрямів, що реалізувалися стосовно дітей системою індивідуальних логопедичних занять в експериментальній групі в процесі проведеного експерименту.

Результати проведеної експериментальної логопедичної роботи по формуванню мовлення у дітей з комплексними порушеннями були з’ясовані після закінчення формувального експерименту та проведення контрольного зрізу й мали зміни за рівнями розвитку мовлення. Середнього рівня мовленнєвого розвитку досягла 1 дитина й відповідно якісний показник мовленнєвого розвитку в експериментальній групі зріс на 20%, що підтверджує припущення щодо ефективності запровадженої системи логопедичної роботи.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 

На основі викладеного вище можна зробити такі висновки:

1. Здійснений аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел з метою уточнення терміну «діти з комплексними порушеннями», а також проблеми становлення відношення суспільства до осіб з комплексними порушеннями й визначення моделі допомоги на основі розгляду різноманітних поглядів щодо питання навчання і виховання таких дітей. З’ясували, що ставлення до дітей з комплексними порушеннями у різні історичні часи відрізнялися та були дискурсивними.

2. Визначили специфіку організації педагогічної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру. Характеристика специфіки та структурних компонентів педагогічного процесу з дітьми з комплексними порушеннями розкрила окрім загально педагогічних закономіностей, ще й більш значущі, зокрема освітньо-реабілітаційний та корекційно-розвиваючий напрями роботи з дітьми, що мають комплексні порушення, який полягає у надані комплексної індивідуалізованої педагочної допомоги, головною складовою якої виступає логопедична.

3. Розробили й упровадили систему логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями та експериментально перевірилии її ефективність у процесі педагогічної реабілітації в умовах соціально-реабілітаційного центру. Проведена робота дозволила визначити провідні напрями впливу на дітей з комплексними порушеннями, а саме: абілітаційного, реабілітаційного та корекційного процесу, зміст яких полягав у формуванні мовлення дітей з комплексними порушеннями, що спонукало до розробки власної системи логопедичної роботи.

4. Виправлення вад мовлення у дітей з комплексними порушеннями має проводитися на основі Індивідуальної програми логопедичної роботи з врахуванням диференційованого характеру мовленнєвого порушення та базуватись на принципах індивідуального навчання.

5. Індивідуальна програма логопедичної роботи реалізувалася в умовах соціально-реабілітаційного центру стосовно дітей системою логопедичних занять. Основними завданнями цих занять є розвиток розуміння зверненого мовлення; формування наслідувальної діяльності.

6. По закінченню формувального експерименту було проведене логопедичне обстеження дітей експериментальної та контрольної груп й визначені рівні мовлення, що засвідчило підвищення рівня розвитку мовлення у дітей експериментальної групи порівняно з контрольною групою.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

1. Бастун Н.А. Служби раннього втручання в Україні: шлях до інтеграції. / Н.А. Бастун – К.: ІКЦ «Леста», 2005. – 184 с.

2. Брукарт Э. Ортопедагогіка / Э.Брукарт [Под ред. Б. П. Пузанов]. – М.: Гарант, 1993. – 586 с.

3. Від ексклюзії до інклюзії (канадський досвід). Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі / А.О. Колупаєва: Наук.-метод. зб.: Вип. 7 [За ред. В.І. Бондаря, В.В. Масенка]. –– К.: Наук. світ, 2006. –– С. 39-44.

4. Волкова Л.С. Логопедия: учебник. [для студ. высш. уч. зав.]. – М., 1998. – 568 с.

5. Вульфов Б.З. Социальный педагог в системе общественного воспитания / Б.З. Вульфов // Педагогика. – 1992. – № 5/6. – С.45-49.

6. Гавриш Н.П. Розвиток мовлення та навчання дошкільнят рідної мови: мета і завдання / Н.П. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2003. – № 7.

7. Гавриш Н.В. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Н.В.Гавриш. – Луганськ: Альма-Матер,2006.–368с.

8. Гальперин П.Я. Методы обучения и. умственное развитие ребенка / П.Я. Гальперин. – М.: Акад. Развития, 1967. – 265 с.

9. Гуров В.Н. Опыт организации социально-педагогической работы / В.Н.Гуров // Педагогика. – 1993. – № 4. – С.54-58.

10. Гурьянова М.П. Новая профессия в социальной сфере / М.П. Гурьянова // Специалист. – 1996. – № 11/12. – С. 28-29.

11. Жукова Н.С. Отклонения в развитии детской речи / Н.С. Жукова – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1994. – 234 с.

12. Закатова И.Н. Социальная педагогика в школе/ И. Н. Закатова. – М.: Изд-во Каре, 1996. – 346 с.

13. Закон України «Про дошкільну освіту» від 25. 01. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 1995. – (Бібліотека оф. видань).

14. ЗаконУкраїни «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24.01.1995 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 1995. – (Бібліотека офіційних видань).

15. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 1995. – (Бібліотека оф. видань).

16. Игнатьев С.А. Блинков Ю. А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в развити: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/С.А.Игнатьев, Ю.А. Блинков. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 304с.

17. Интегративные тенденции современного специального образования / [науч. ред. М.М. Малафеев, А.Н. Коноплева]. — М.: Российское пед. агентство, 2003. – 186 с.

18. Іванова О.С. Стандарти у соціальній роботі: якими їм бути в Україні? / О.С.Іванова // Соціальна політика і соціальна робота. К.: КМ Академія, 2004. — № 3. – С. 67-78.

19. Іванова О.С. Система соціального обслуговування та соціальних служб в Україні / О.С. Іванова, Т.П. Семигіна // Соціальна робота в Україні: перші кро­ки [За ред. В. І. Полтавця]. — К.: КМ Академія, 2000. – 234 с.

20. Капська. А.Й. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями / А.Й.Капська.– К.: ДЦССМ, 2003. – 168 с.

21. Катаева А.А. Дошкольная олигофренопедагогика / А.А.Катаева, Е.А.Стребелева, 1998, – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС. – 208с. 22. Катаева А.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников / А.А. Катаева, Е.А. Стребелева, 1991. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС. – 256 с.

23. Класифікаційно-системологічний підхід до понятійно-термінологічного апарату корекційно-реабілітаційної діяльності / Шевцов А.Г. [Збірник наукових праць Камянець-Подільського державного університету]. (Випуск 8) / відповідальний за випуск О.В.Гаврилов. – К-Подільський: ПП Мошинський В. С. , 2008. – 476с.

24. Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем у реабілітаційному центрі / [Т.Д. Ілляшенко, А.Г. Обухівська, О.В.Романенко, Н.С. Скрипка] – К.: ДЦССМ, 2003. – 346 с.

25. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні — Інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г. Кремень — К.: Грамота, 2005. — 448с.

26. Крижанівська Р. Навчання індивідуальне, зорієнтоване на особистість / Р. О. Крижанівська // Дошкільне виховання, 1995. – № 1. – С. 12-13.

27. Крутій К.Л. Методика проведення індивідуальних занять з мовленнєво-пасивними дітьми дошкільного віку / К.Л.Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2003. – 302 с.

28. Крутій К.Л. Навчання дітей української мови: теорія і практика / К.Л.Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2000. – 116 с.

29. Крутій К.Л. Планування освітньої роботи з дітьми дошкільного віку / К.Л.Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 1999. – 48 с.

30. Кузьменко В.О. Індивідуалізація вихо-вання і навчання / В.О.Кузьменко // Дошкільне виховання. – 2000. – № 10. – С. 5-7.

31. Кузьменко В.О. Індивідуальність в освітньому процесі дошкільного навчального закладу. Концептуальні принципи та умови їх реалізації / В.О.Кузьменко // Дошкільне виховання. – 2005. – № 8. – С. 5-7.

32. Куличенко Р.М. Социальный педагог: профессионализация деятельности: Моногр. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998. – 240 с.

33. Ладивір С.В. Індивідуалізація виховання дитини в умовах дитячого садка / С.В. Ладивір // Дитячий садок. – 2004. – № 16 (256). – С. 7.

34. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных класах / Р.И.Лалаева. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 256 с.

35. Лінгводидактична модель мовленнєвого супроводу дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ / Крутій К.Л.: Матеріали Всеукраїн. Конференції [«Мова як чинник формування громадянина України»], (м. Запоріжжя, 16-17 травня 2008 року): / За заг. ред.: проф. К.Л. Крутій, проф. А.І.Паленко. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2008. — 352 с.

36. Лущихина И.М. Теория и методика социальной работы: Уч. пособие / Лущихина И.М. – М.: Изд-во «Союз», 1994. – С. 199.

37. Міжнародний досвід розвитку окупаційної терапії та шляхи її впровадження в Україні. / Шевцов А.Г. [Збірник наукових праць Камянець-Подільського державного університету]. (Випуск 6) / відповідальний за випуск О.В.Гаврилов. – К-Подільський: ПП Мошинський В.С. , 2008. – 498с.

38. Мухина B.C. Психологическая помощь детям, воспитывающимся в учреждениях интернатного типа / B.C. Мухина // Вопросы психологии. – М.: Акад. Развития, 1989. -- № 1. – С. 35-46.

39. Н.Г. Пахомова. Закономірності та умови формування мовленнєвої готовності до навчання дітей дошкільного віку з дизартрією. / Пахомова Н.Г. // Дефектологія, №1, 2005. – С. 27-34.

40. Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи (Українсько-канадський досвід): матеріали Міжнар. конф. [Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти], (Київ, 25-26 травня 2004р.) Відп. В.І. Бондарь, Р.Г. Петришин. — К.: Наук. світ, 2004. — 200 с.

41. Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, порядок її фінансування та реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України. (Розділ V.; Ст. 23; Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (№ 2961-ІV від 06.10.2005 р.) / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 1995. – (Ббібліотека офіційних видань).

42. Правдина О.В. Логопедия: [для студ. высш. уч. зав.] / О.В. Правдина. – М.: Изд-во «Заря», 1973. – 289 с.

43. Психическая, реабилитация при нарушениях поведения, в детском возрасте / [B.C. Манова-Тожва, Г.Д. Пирова. Р.Д. Пенушлиева], 2000. СПб.: КАРО, – 272 с.

44. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. – Ростов н/Д.: из-во «Феникс»,1998, – 544 с.

45. Реабілітація інвалідів в Україні: Збірник нормативно-правових документів відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»). [Упорядники Н.O. Скрипка, В.C. Масленнікова та ін.]. –– Київ: Прецедент, 2007. –– 178 с.

46. Роль ранньої діагностики порушень розвитку мовлення у дітей із ДЦП / [Н.В. Козявкіна, О.Н. Козявкіна, М.С. Бабадагли, Т.І.Пічугіна] // Дефектологія, – 2004. – № 2, – С. 13-20.

47. Руденко Л.М. Питання догляду за особами з розумовою відсталістю в сучасній дефектології / Л.М. Руденко – К.: «ДІА», 2007. – 128 с.

48. Семигіна Т.В. Інновації у соціальних службах: навчально-методичний посібник / Т.В. Семигіна. — К.: Пульсари, 2002. – 233 с.

49. Сєдих К.В. Психологія взаємодії систем: сім’я та освітні інституції / К.В.Сєдих. – Полтава: Довкілля, 2008. – 228 с.

50. Сідєльнік Л.Л. Стандарти соціальних послуг. Збірка проектів документів. К.: Український фонд соціальних інвестицій / Л.Л.Сідєльнік, 2007. – 175 с.

51. Соботович Е.Ф. Нарушения речевого развития у детей и пути их коррекции / Е.Ф.Соботович. К.: Вища освіта, 1995. – 246 с.

52. Социальная педагогика: курс лекций. [Под общей ред. М.А. Галагузовой]. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с.

53. Социальный педагог: введение в должность: Сб. материалов. [Л.С.Нагавкина, О.К. Крокинская, С.А. Косабуцкая].– СПб.: КАРО,2000.– 272 с.

54. Стаффорд Кей Залучення дітей з особливими потребами до системи загальноосвітніх класів / Кей Стаффорд, Елен Р. Даніел. – Львів, товариство «Надія», 2000. – 256 с.

55. Федорович Л.О. Професійна діяльність логопеда в умовах реабілітаційного центру / Л.О. Федорович // Імідж сучасного педагога, № 9-10, 2008. – с. 58-62.

56. Шпак В.П. Реабілітаційна педагогіка: Навчальний посібник / В.П. Шпак. — Полтава: АСМІ, 2006, — 328 с.


Додаток

ЛОГОПЕДИЧН А КАРТКА

П. І. Б.

Первинне

обстеження

Динаміка

 

Дата обстеження

 

 

Вік дитини

 

 

КОНТАКТ:

 

 

- У контакт не вступає

 

 

- Контакт формальний (зовнішній)

 

 

- Контакт вибірковий

 

 

- Легко і швидко налагоджує контакт

 

 

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА:

 

 

- активний, бадьорий

 

 

- пасивний, інертний

 

 

- неадекватна поведінка

 

 

- розпещеність

 

 

- конфліктність

 

 

- коливання настрою

 

 

СТАН СЛУХУ:

 -зниження слуху,

 -N

 

 

СТАН ЗОРУ:

-косоокість,

-атрофія зорового нерва,

-короткозорість,

-нистагм,

-N

 

 

УВАГА:

 

 

- Низька концентрація і нестійкість уваги (погано зосереджується, насилу утримує увагу на об'єкті)

 

 

- Недостатньо стійка, поверхнева, виснажується

 

 

- Погане переключення уваги

 

 

- Досить стійке

 

 

МОТОРИКА КИСТЕЙ І ПАЛЬЦІВ РУК:

 

 

-Провідна рука: права/ліва

 

 

-Рівень розвитку функції кистей і пальців рук:

 

 

- Відсутнє хапання

 

 

- Маніпулювати не може, але є хапання

 

 

- Моторика обмежена

 

 

- Недостатня дрібна моторика

 

 

- Гіперкінези пальців рук

 

 

- Порушення координації рухів. Тремор

 

 

ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ :

- Низький рівень

 

 

- Дещо понижений

 

 

- Відповідає віку

 

 

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ:

- Знижена

 

 

-Достатня

 

 

ДОМОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК:

 -Протікав з вираженою затримкою

 

 

- Протікав із затримкою

 

 

- Нормальне (за віком)

 

 

-Час появи і особливості голосових і мовних реакцій:

 

 

- Крик

 

 

-Гуління

 

 

-Лепет

 

 

-Перші слова

 

 

-Прості фрази

 

 Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.215 (0.046 с.)