Тема 14. Корпоративні конфлікти. Недружнє поглинання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14. Корпоративні конфлікти. Недружнє поглинанняТема 14. Корпоративні конфлікти. Недружнє поглинання

 

§14.1. Поняття корпоративного конфлікту. Класифікація корпоративних конфліктів.

§14.2. Розвиток та механізми вирішення основних корпоративних конфліктів.

§14.3. Поняття зовнішнього недружнього поглинання та його передумови.

§14.4. Основні засоби попередження недружнього поглинання та захисту від нього в корпоративній практиці України.

 

Поняття корпоративного конфлікту. Класифікація корпоративних конфліктів

Класифікація корпоративних конфліктів

Класифікація корпоративних конфліктів за ознакою їх суб’єктного складу

Корпоративні конфлікти, виходячи із їх суб’єктного складу, поділяються на:

а) конфлікти між учасниками (акціонерами, пайовиками);

б) конфлікти у середовищі менеджменту;

в) конфлікти між учасниками (акціонерами, пайовиками) та менеджментом;

г) змішані конфлікти, в яких на кожній із сторін виступає частина учасників (акціонерів, пайовиків) та частина управлінського апарату. Ця група конфліктів на практиці зустрічається найбільш часто, оскільки органи управління формуються в кінцевому результаті учасниками (акціонерами, пайовиками) та діють для реалізації їх інтересів. Крім того, в управлінців, як правило, існують довгострокові майнові, кар’єристичні та інші очікування, які пов’язуються із домінуванням в корпоративній організації тієї чи іншої групи учасників (акціонерів, пайовиків).

Класифікація корпоративних конфліктів за ознакою їх змісту

Загальним змістом будь-якого корпоративного конфлікту, як вказано вище, є боротьба за досягнення бажаної вигоди шляхом встановлення контролю над господарським товариством чи іншою корпорацією. На практичному рівні корпоративні конфлікти з точки зору їх конкретного змісту умовно можна класифікувати на:

а) конфлікти з приводу виникнення, реєстрації, реалізації та припинення права власності на акції (прав на частки, паї);

б) конфлікти з приводу зобов’язань корпоративного змісту (відповідно до видів корпоративних прав, що можуть порушуватися чи корпоративних обов’язків, що можуть не виконуватися) учасників (акціонерів, пайовиків), корпорації та посадових осіб корпорації;

в) комплексні конфлікти (їх зміст є складним внаслідок наявності численних порушень як речових, так і зобов’язальних корпоративних прав та обов’язків).

Тобто корпоративні конфлікти виникають:

- з приводу реалізації акціонерами права власності на набуті акції (маємо на увазі саме речові права);

- з приводу реалізації прав учасників (пайовиків) на розпорядження частками (паями), наприклад, стосовно відступлення частки в статутному капіталі ТОВ;

- з приводу придбання акцій, наприклад, придбання акціонерами додатково випущених акцій;

- з приводу набуття часток (паїв), наприклад, набуття корпоративних прав в ТОВ;

- з приводу обліку права власності на акції зберігачами;

- з приводу обліку права на частку (наприклад, при відмові у внесенні змін до статуту ТОВ у зв’язку із відступленням частки);

- з приводу допуску учасника (акціонера, пайовика) до участі в управлінні корпоративною організацією (наприклад, конфліктні ситуації при реєстрації учасника до участі у засіданні загальних зборів учасників чи при обранні органів управління корпоративної організації);

- з приводу нарахування та одержання дивідендів;

- з приводу одержання чи надання інформації;

- з приводу виконання рішень вищого та контрольного органів;

- з приводу перевищення органами управління корпорації їх повноважень тощо.

Слід врахувати, що корпоративні конфлікти завжди є двополюсними, що утруднює їх однозначну моральну та правову оцінку: праву чи інтересу однієї сторони конфлікту протистоїть право чи інтерес протилежної сторони. Тобто зміст корпоративного конфлікту є подвійним: наприклад, інтересу акціонерів в одержанні дивідендів протистоїть інтерес правління на збереження прибутку в розпорядженні товариства; інтересу учасника на одержання максимального обсягу інформації протистоїть інтерес корпорації на збереження комерційної та конфіденційної інформації про товариство з метою її нерозповсюдження тощо.

Класифікація корпоративних конфліктів за ознакою їх впливу на стан корпоративної господарської організації

Обов’язково слід розрізняти корпоративні конфлікти в залежності від їх впливу на стан та діяльність корпорації. Корпоративні конфлікти в залежності від потужності багатьох суб’єктивних та об’єктивних чинників можуть бути настільки об’ємними, довгостроковими та деструктивними, що переростають у корпоративну війну, результатом якої є тенденція до припинення діяльності АТ чи іншої корпорації взагалі. Нерідко такі корпоративні війни інспіруються конкурентами потужних виробників з метою їх усунення з ринку.

З іншої сторони, бувають випадки швидкого вирішення корпоративного конфлікту (навіть достатньо складного) за рахунок рішучих та кваліфікованих дій однієї із сторін чи досягнення сторонами компромісного результату. Такі конфлікти не спричиняють для корпоративного підприємства значних втрат навіть у випадку серйозних змін у складі учасників корпорації чи її управлінського корпусу.

Класифікація корпоративних конфліктів за ознакою правомірності їх здійснення

Як вказує А.А. Данельян, у середовищі соціальних конфліктів слід виділяти конфлікти юридичні, які визначаються сукупністю таких ознак:

- юридичні конфлікти визначаються правовими відносинами сторін;

- об’єкт, предмет, суб’єкт, мотивація конфлікта володіють правовими ознаками;

- має місце правова боротьба сторін;

- конфлікт має юридичні наслідки[3].

Корпоративні конфлікти можуть мати вигляд юридичного конфлікту, однак переважна більшість з них долає правову оболонка та реалізується як так звані «сірі» корпоративні конфлікти (в яких мають місце неправові фрагменти, особливо на початковій стадії при формуванні підстав для наступної корпоративної боротьби) та так звані «чорні» конфлікти, які асоціюються із повністю протиправними рейдерськими захопленнями.

 

Розвиток та механізми вирішення основних корпоративних конфліктів

 

Корпоративні конфлікти в АТ

Основні корпоративні конфлікти у ТОВ

Поняття зовнішнього недружнього поглинання та його передумови

Основні засоби попередження недружнього поглинання та захисту від нього в корпоративній практиці України

 

Засоби захисту від недружнього поглинання корпоративної господарської організації

Здійснення адекватної інформаційної кампанії

Необхідність проведення антирейдерської інформаційної кампанії зумовлена потребою доведення до органів державної влади, суду та місцевого самоврядування об’єктивної інформації про хід подій, що серйозно стримує підтримку дій, що кваліфікуються як недружнє поглинання, відповідними органами влади. Крім цього, державні службовці в силу особливостей свого посадового становища та відповідних психологічних установок уникають дій, які можуть поставити під сумнів їх ділову репутацію, гідність та, власне кажучи, майбутню кар’єру.

Посилення заходів безпеки

В першу чергу мова йде про фізичну безпеку посадових осіб компанії, яка знаходиться під атакою, акціонерів (учасників), а також членів їх сімей. Крім цього, доцільно:

- впровадити додатковий контроль за менеджментом середнього рівня, наділеного правом доступу до інформації та правом прийняття виробничих, корпоративних чи інших рішень;

- ввести посилений пропускний режим доступу на територію компанії, включаючи перевірку документів, наявність воєнізованої охорони, посилення фізичних бар’єрів для несанкціонованого проникнення на територію компанії тощо.


[1]Педько А.Б. Собственность, контроль и конфликт интересов в акционерных обществах: Монография / А.Б. Педько. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2008. – С. 207

[2][2]О.В.Осіпенко розрізняє професійно відпрацьовані конфліктні технології та добросовісний захист своїх прав міноритарним учасником компанії. Детальніше про це див.: Осипенко О.В. Конфликты в деятельности органов управления акционерных компаний /О.В. Осипенко. – М.: Статут, 2007. - С. 5, 20-27.

[3]Данельян А.А. Корпорация и корпоративне конфликты/ А.А. Данельян. – Москва: Издательский дом «Камерон». – 2007. – 192 с. – С. 44.

[4]Прикладом може послугувати корпоративний конфлікт стосовно виключення у 2006 р. Компанії «Хімаліта Лімітед» з часткою 50 % статутного капіталу з ТОВ «Місто Слави» (яке володіло торгівельним комплексом «Метроград» у центрі столиці).

[5]Детально зміст перелічених термінів розкривається у наступній темі.

[6]Досягнення тотального контролю розуміється як засіб корпоративного захисту. Вибравши всі доступні на вторинному ринку акції, великі акціонерні товариства зараз звернули свою увагу на достатньо екзотичні форми концентрації, наприклад, на отримання акцій у порядку визнання їх відумерлою спадщиною та наступного викупу у територіальної громади (ст. 1277 ЦК України).

[7] Телешун С.О. Полювання на рейдерів / С.О. Телешун //Урядовий кур’єр. - 2008 р. - № 176 – С. 13.

Тема 14. Корпоративні конфлікти. Недружнє поглинання

 

§14.1. Поняття корпоративного конфлікту. Класифікація корпоративних конфліктів.

§14.2. Розвиток та механізми вирішення основних корпоративних конфліктів.

§14.3. Поняття зовнішнього недружнього поглинання та його передумови.

§14.4. Основні засоби попередження недружнього поглинання та захисту від нього в корпоративній практиці України.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 464; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.12.157 (0.011 с.)