Засоби попередження недружнього поглинання корпоративної господарської організації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Засоби попередження недружнього поглинання корпоративної господарської організаціїДо засобів попередження компаніями недружніх поглинань належить віднести:

I. Речові та зобов’язальні засоби:

1) розосередження цілісного майнового комплексу компанії між декількома власниками – юридичними особами; при цьому установчі документи держателів майнового комплексу повинні містити обмеження стосовно одноособового прийняття їх керівниками рішень стосовно відчуження основних засобів, одержання кредитів, вступу у фінансові зобов’язання, застави майна тощо;

2) створення та підтримання контрольованих дефектів в оформленні речових прав компанії на землю, нерухомість, транспортні засоби тощо;

3) запровадження контрольованих обтяжень майна компанії, включаючи заставу у вигляді майнового поручительства;

4) створення для компанії значних та абсолютно контрольованих забезпечувальних обтяжень у вигляді виданих ним на користь дружніх третіх осіб, включаючи банки, гарантій, порук, авалів;

5) нарощування контрольованої кредиторської заборгованості компанії шляхом її концентрації у середовищі дружніх кредиторів, наприклад, серед афілійованих компаній;

6) контроль за оборотом боргових зобов’язань компанії, включаючи векселі та інші боргові цінні папери, а також права вимоги по непогашеній кредиторській заборгованості. Слід враховувати, що прострочена кредиторська заборгованість може бути придбана потенційним агресором із значним дисконтом, включаючи заборгованість, забезпечену заставою активів компанії, яке планується до недружнього поглинання. Істотною загрозою стягнення простроченої заборгованості у судовому порядку є можливість накладення на майно компанії - боржника арешту, що утруднить або унеможливить виведення чи реструктуризацію її активів з-під майбутньої атаки;

II. Корпоративні засоби попередження недружніх поглинань

Як уже зазначалося вище, у ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» законодавець сформулював вимогу про обов’язкове повідомлення особою АТ про намір придбати значний пакет акцій, що створює для органів управління товариства та його акціонерів можливість протидіяти такому поглинанню (наприклад, через альтернативне скуповування акцій). Для інших господарських товариств, створених як об’єднання капіталів (ТОВ та ТДВ), законодавство передбачає переважні права учасників на придбання часток, що плануються до продажу третім особам (ст. 53, 65 Закону України «Про господарські товариства»).

Крім цього, з метою захисту від недружніх поглинань повинен відбуватися контроль над первинним і вторинним розміщенням акцій (часток), їх оборотом, концентрацією та ліквідацією, шляхом:

а) виключенням можливості небажаної емісії акцій (небажаного збільшення статутного капіталу, у процесі якого збільшиться частка, що буде належати компанії - агресору);

б) проведення бажаної емісії акцій (збільшення статутного капіталу, яке зменшить частку, належну компанії агресору). Такий спосіб боротьби у практиці недружніх поглинань США отримав назву «отруйної пігулки», англійською мовою «poison pill»;

в) налагодження системи швидкого та виваженого прийняття корпоративних рішень, інтеграція акціонерів (учасників) та менеджменту;

г) зменшення кількості наявних в обороті вільних акцій (неконтрольованих часток), які можуть бути придбані компанією агресором, шляхом їх викупу чи контрольованого придбання іншим чином

та

r) забезпеченням схоронності сконсолідованих корпоративних прав (наприклад, шляхом їх передачі держателям – нерезидентам за договорами, що укладаються згідно з іноземним законодавством, наприклад, англійським. При цьому доцільно у статутах номінальних акціонерів (учасників) встановлювати колегіальні та складні процедури прийняття рішень про відчуження належних їм холдингових активів чи видачі довіреностей на управління ними тощо);

III. Юридичні засоби попередження недружніх поглинань

1) мається на увазі насамперед належний правовий супровід господарської та корпоративної діяльності компанії. Дотримання вимог законодавства у процесі господарювання попереджає можливість виникнення спірних ситуацій, зокрема, у питанні виконання значних господарських договорів, що може спровокувати формування за допомогою судової практики штучних заборгованостей чи інших обов’язків (включаючи реституційні та віндикаційні процедури);

2) істотним також є контроль за процесами формування представницьких повноважень у працівників компанії та третіх осіб, які виникають, зокрема, внаслідок видачі їм довіреностей із значними повноваженням;

3) крім цього, до особливо негативних наслідків можуть призвести порушення у сфері ліцензування та отримання компанією документів дозвільного характеру, оскільки втрата того чи іншого адміністративного дозволу має своїм наслідком обмеження господарської компетенції суб’єкта господарювання. У випадку, якщо господарська компетенція є виключною, то наслідком анулювання ліцензії буде припинення господарської діяльності компанії;

4) надзвичайно важливе значення має виконання всіх вимог законодавства та установчого документа у корпоративних відносинах між компанією та її учасниками (акціонерами), а також при здійсненні процедур корпоративного управління. Набуття зацікавленою особою навіть найменшої участі у компанії створює для неї можливість реалізації повного обсягу корпоративних прав, включаючи зловживання правом на участь в управлінні, на отримання інформації та на судовий захист корпоративних прав та інтересів;

5) слід довести до повного завершення процедури стосовно правової охорони прав компанії, яка може бути атакована, стосовно об’єктів права промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаку для товарів і послуг, комерційної таємниці тощо). Невиконання цієї вимоги може призвести до судових позовів стосовно відшкодування збитків за використання прав промислової власності чи авторських прав, належних іншим особам;

IY. Інформаційні та інші заходи попередження недружніх поглинань

До них слід віднести:

1) встановлення у компанії суворого режиму захисту інформації, особливо інформації про власників акцій (часток), про боргові зобов’язання компанії, особливості кадрового складу тощо;

2) проведення активної PR – кампанії, в ході якої буде висвітлюватися невигідна потенційному агресору інформація, мета чого – вплив на поведінку агресора, а також досягнення потрібної поведінки задіяних у недружнє поглинання осіб, включаючи дрібних акціонерів (учасників);

3) ідентифікація замовників та виконавців недружнього чи рейдерського поглинання, накопичення інформації про їх можливості, сильні та слабкі сторони;

4) дезінформація потенційного агресора про адміністративний потенціал компанії – мішені, його фінансові можливості, засоби захисту своїх інтересів тощо;

5) посилення фізичної захищеності компанії, її акціонерів (учасників) та керівництва;

6) формування та підтримання надійної логістичної та інфраструктурної основи для стабільної виробничої діяльності компанії, що понизить міру її залежності від шляхів сполучення, монопольного енергопостачання, забезпечення дефіцитною сировиною тощо;

7) звернення до силових органів із заявами про підготовку злочинів, відповідне інформування органів державної влади та місцевого самоврядування, які можуть бути задіяні у процедуру недружного поглинання чи у контроль над ситуацією.

Радикальним способом попередження недружніх поглинань є створення продуманої холдингової системи, в якій будуть враховані потреби як оптимального ведення виробничих процесів на спеціалізованих операційних підприємствах, так і зберігання акцій, часток, основних засобів, нематеріальних активів тощо на структурах, позбавлених істотних підприємницьких ризиків.

Засоби захисту від недружнього поглинання корпоративної господарської організаціїПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 346; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.111 (0.011 с.)