майбутнє, прогноз, соціальне прогнозування, нормативний прогноз, пошуковий прогноз, екстраполяція, моделювання, експертні оцінки, глобальні проблеми, глобальне моделювання, глобальне прогнозування 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

майбутнє, прогноз, соціальне прогнозування, нормативний прогноз, пошуковий прогноз, екстраполяція, моделювання, експертні оцінки, глобальні проблеми, глобальне моделювання, глобальне прогнозуванняВ підсумковій темі курсу Вам пропонується кілька варіантів завдань, які мають комплексний характер і передбачають використання всіх знань, отриманих у вивченні філософії.

Завдання 1

Один з відомих філософів XX століття К. Ясперс у своїй книзі "Джерела історії і її ціль" так описує майбутній світовий порядок: "Всі процеси будуть "внутрішніми". Немає більше далеких сил, варварських народів, які могли б вторгнутися в цей світ ззовні. Якщо ззовні більше не загрожує небезпека, то немає більше зовнішньої політики, немає необхідності орієнтувати державу на оборону... Вся продукція держави служить тепер росту добробуту, а не руйнівній військовій техніці... В цілому можна вважати, що час національних держав пройшов... У цей час мова йде про те, як відбувається об'єднання націй, необхідне для створення світової держави, - чи підкоряє одна нація собі іншу або рівні по своїм життєвим підвалинам нації утворять, жертвуючи своїм суверенітетом, єдине державне співтовариство... Все це можливе тільки без тотального планування на основі планування лише загальнозначущих законів і договорів у суспільстві вільного ринкового господарства, що зберігає своє вирішальне значення в ряді істотних областей, в умовах конкуренції і духовного суперництва, у вільному спілкуванні, насамперед у сфері духу. ...Світовий порядок не може бути просто створений. ... Значно відчутливіше, чим самий світовий порядок, встає перед нашим поглядом небезпека, що загрожує нам, на шляху до нього. Однак, у факті пізнання вже вкладений її момент подолання. В житті людини немає смертельної небезпеки, поки вона здатна зберегти волю"

(К.Ясперс. Майбутній світовий порядок) Проаналізуйте міркування філософа: з чим Ви згодні, а із чим - ні?

Які прогнози К.Ясперса, зроблені в 1949 році реальні, які ні?

Завдання 2

Одним з методів глобального прогнозування є складання сценарію взаємозалежного розвитку глобальних проблем. Як правило, складається декілька, принаймні, чотири сценарії:

1. механічна екстраполяція існуючих тенденцій (що буде, якщо все збережеться, як є?)

2. верхня экстрема - максимально можливий розвиток тенденції в сприятливий для людини бік

3. нижня экстрема - максимально несприятливий варіант розвитку, граничне загострення проблем

4. найбільш імовірний тренд ("середній варіант") або найбільш імовірний розвиток подій

Спробуйте скласти кілька сценаріїв розвитку глобальних проблем (гонка озброєнь, сировинна криза, розрив в рівні економічного розвитку різних країн на планеті, зростання народонаселення, продовольча проблема, проблеми зайнятості, відхилення в поводженні людей, наркоманія, злочинність, занепад духовної культури, економічні проблеми, стихійна урбанізація) до 2020 року.

Завдання З

Відомий американський футуролог Ольвін Тоффлер всю історію людства ділить на три великих періоди (у третій людство тільки входить - це скоріше прогноз, чим реальність): "перша хвиля" принесла із собою панування сільського господарства; "друга хвиля" - масове промислове виробництво; "третя хвиля" - це комп'ютер, біологічна революція, зміна видів енергії і як наслідок - всебічна соціальна трансформація.

"Це криза не політична або соціальна, - пише Тоффлер про сучасне суспільство, - а індустріальна, остання криза, що переживає економіка, створена цивілізацією "другої хвилі". Нові сили прориваються на світову арену, даючи початок нової, "третьої хвилі" змін"

(Тоффлер О. Прогнозы и предпосылки)

Дайте аналіз цієї концепції. З яких методологічних позицій виступає вчений? Спробуйте більш докладно описати, як разом з корінними змінами в техніці і технологіях будуть мінятися характер праці, соціальна структура суспільства, політичні інститути, сама людина?

Завдання 4

Великий внесок в аналіз і прогноз глобальних проблем XX століття внесла міжнародна організація вчених - Римський клуб. Засновник і президент Римського клубу італійський суспільний діяч А.Печчеї пише: "Діагноз цих утруднень поки невідомий, і проти них не можна прописати ефективних ліків; при цьому вони збільшуються ще тією тісною взаємозалежністю, що зв'язує нині все в людській системі... В нашому штучно створеному світі буквально все досягло небувалих розмірів і масштабів: динаміка, швидкість, енергія, складність - і наші проблеми теж. Вони тепер одночасно і психологічні, і соціальні, і економічні, і технічні, до того ж ще і політичні..." Далі Печчеї приводить список тих проблем, які Римський клуб назвав глобальною проблематикою:

1) безконтрольне поширення людини по планеті;

2) нерівність і неоднорідність суспільства;

3) соціальна несправедливість;

4) голод і недоїдання;

5) широке поширення бідноти;

6) безробіття;

7) манія росту;

8) інфляція;

9) енергетична криза;

10) недолік природних ресурсів;

11) розпад міжнародної торговельної і фінансової системи*

12) протекціонізм;

13) неграмотність і застаріла система освіти;

14) бунти серед молоді;

15) відчуження;

16) занепад міст;

17) злочинність і наркоманія;

18) вибух насильства і жорсткість поліцейської влади;

19) катування і терор;

20) зневага законів і порядку;

21) ядерне божевілля;

22) політична корупція;

23) бюрократизм;

24) деградація навколишнього середовища;

25) занепад моральних цінностей;

26) втрата віри;

27) відчуття нестабільності;

28) неусвідомленість усіх цих труднощів і їх взаємозв'язків

Спробуйте із цього перерахування скласти класифікацію за наступними критеріями: по ступені значимості для сьогодення (ключова проблема - головні проблеми - похідні проблеми); по ступені ймовірності їх вирішення в майбутньому.

 

Завдання 5

Андрій Дмитрович Сахаров в своїй статті "Світ через півстоліття" в 1974 році писав: "Сильні і суперечливі почуття охоплюють кожного, хто замислюється про майбутнє світу через 50 років - про те майбутнє, у якому будуть жити наші онуки і правнуки. Ці почуття - пригніченість і жах перед клубком трагічних небезпек і труднощів безмірно складного майбутнього людства, але одночасно надія на силу розуму і людяності в душах мільярдів людей, що тільки одна може протистояти хаосу, що насувається,". Далі А.Д.Сахаров попереджає, що навіть якщо буде усунута головна небезпека - загибелі цивілізації у вогні великої термоядерної війни - положення людства залишиться критичним.

Людству загрожує занепад особистої і державної моралі, що проявляється вже зараз у глибокому розпаді в багатьох країнах основних ідеалів права і законності, у споживчому егоїзмі, у загальному зростанні кримінальних тенденцій, у націоналістичному і політичному тероризмі, який став міжнародним, у руйнівному поширенні алкоголізму і наркоманії. В різних країнах причини цих, явищ трохи різні. Все-таки мені здається, що найбільш глибока, первинна причина лежить у внутрішній бездуховності, мри якій особиста мораль і відповідальність людини витісняються і придушуються абстрактним і нелюдським по своїй сутності, відчуженим від особистості авторитетом"

(Сахаров А.Д. Мир, прогрес, права людини.)

Які ви бачите шляхи і способи вирішення цієї глобальної проблеми в найближчому і віддаленому майбутньому?

Завдання 6 .

Єдиний порятунок людини в найближчі 200 фоків американський соціолог Д. Форрестер бачить-у скороченні капіталовкладень на 40%, народжуваності на 50%, споживання сировини на 70%. Форрестер вважає, що такий економічний ріст повинен бути зупинений. Він глибоко переконаний, що це треба зробити свідомими зусиллями і невідкладно, не чекаючи катастрофи, коли ріст буде припинений в силу внутрішньої динаміки таких болісних явищ, як перенаселення, зараження навколишнього середовища, голод і вичерпання ресурсів. Дайте оцінку цим міркуванням.

Покажіть можливі шляхи збереження високих темпів науково-технічного прогресу і досягнення екологічної рівноваги.

Завдання 7

У ХХ-му столітті в буржуазній соціології широке розповсюдження одержало неомальтузіанство. Неомальтузіанці стверджують, що нині відбувається "демографічний вибух11 не менш небезпечний, чим вибух атомної бомби. Як радикальні засоби проти демографічного вибуху неомальтузіанцями рекомендуються війни, обмеження шлюбів, примусова стерилізація "біологічно неповноцінних".

Чи погоджуєтесь Ви з такими висновками?

Завдання 8

"Кожному поколінню властиво вважати себе покликаними переробити світ. Моє, однак, уже знає, що світ воно не переробить. Але його завдання, більш значне. Воно полягає в тому, що б перешкодити світу зникнути. Одержавши в спадщину заслаблу історію, епоху занепаду революції!, смерті богів, техніки яка сказилася і вичерпаних ідеологій, час, коли посередні володарі можуть легко знищити все, але вже не в змозі нікого переконати, а інтелігенція опустилася до того, що зробилася служницею ненависті і придушення, це покоління повинне було, опираючись на одну лише неможливість миритися з тим, що відбувається, хоч частково відновити в собі і навколо себе те, що надає гідність життю і смерті. Перед погрозою загибелі світу, який наші великі інквізитори можуть в будь-яку хвилину перетворити в царство смерті, воно розуміє, що йому слід в божевільному бігу наперегони з часом відродити між народами світу, що ні для кого не був би рабством, примирити знову працю і культуру і заново звести МІСТ ЗГОДІ! між людьми. Невідомо, чи зможе воно коли-небудь виконати це величезне завдання, зате відомо, що всюди у світі воно вже зробило ставку на правду і волю і готове, якщо знадобиться, без ненависті вмерти за них. Це покоління заслуговує вітань і підтримки всюди, і особливо там, де воно приносить себе в жертву".

(Камю А. Нобелівська лекція.)

Про які глобальні проблеми говорить Альбер Камю?

Який спосіб рішення їх він бачить?

Чи згодні Ви з його думкою?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 110; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.189.2 (0.009 с.)