Людина, природа людини, розум, творчість, свобода, антропогенез, антропосоціогенез, сенс життя.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Людина, природа людини, розум, творчість, свобода, антропогенез, антропосоціогенез, сенс життя.Підведемо підсумок освоєння чотирьох тем: „Онтологія», «Діалектика», „Гносеологія», «Проблема людини в філософії». Перевірте себе, відзначте правильні відповіді в наступних тестах:


1. Філософське вчення про буття — це:

а). Антропологія

б) . Аксіологія

в). Діалектика

г). Онтологія

д). Естетика

2. Невід'ємна властивість об'єкта – це:

а). Аристократ

б). Авторитет

в). Альтруїзм

г). Аметист

д). Атрибут

З» Які із протиріч відображають рухливість буття:

а). Протиріччя сутності і існування

б). Протиріччя загального і одиничного

в). Протиріччя стійкості і мінливості

г). Протиріччя можливості і дійсності

д). Протиріччя необхідності і випадковості

4. Першооснова буття — це:

а). Субвенція

б). Субстанція

в). Сублімація

г). Субституція

д). Субретка

5. Речовинна першооснова буття – це:

а). Субрахунок

б). Субтитр

в). Субстрат

г). Субхуті

д). Суб'єкт

6. Виділіть основні протиріччя буття:

а). Протиріччя особистості і суспільства

б). Протиріччя розуму і пристрасті

в). Протиріччя стійкості і мінливості

г). Протиріччя світла і тьми

д). Протиріччя безперервності і дискретності

7. Виділіть основні елементи суб'єктивної сфери буття:

а). Матерія

б). Свідомість

в). Релігія

г). Природа

д). Бог

8. Виділіть основні елементи об'єктивної сфери буття:

а). Матерія

б). Свідомість

в). Релігія

г). Природа

д). Бог

9. Про яке протиріччя буття йде мова: «Буття завжди одне і теж і в той же час постійно змінюється»

а). Протиріччя сутності і існування

б). Протиріччя єдиного і різноманітного

в). Протиріччя стійкості і мінливості

г). Протиріччя матеріального і духовного

д). Протиріччя безперервності і дискретності

10. В якої концепції існує наступне визначення: «Матерія є протяжне, непроникне, ділене на нечутливі частини»

а). Фаталізм

б). Атомізм

в). Релятивізм

г). Раціоналізм

д). Утопізм

11. В рамках якої концепції існує наступне визначення: «Рух – це: переміщення тіла в просторі»

а). Метафізична

б). Діалектична

в). Релятивістська

г). Субстанціальна

д). Аксіологічна

12. В рамках якої концепції існує наступне визначення: «Рух – це: діалектична єдність стійкості і мінливості»

а). Метафізична

б). Діалектична

в). Релятивістська

г). Субстанціальна

д). Аксіологічна

13. В рамках якої концепції існує наступне визначення «Простір – це: поняття визначаюче такі властивості об'єктів як довжина, структурність і здатність розташовуватися один до одного»

а). Метафізична

б). Механістична

в). Релятивістська

г). Субстанціальна

д). Плюралістична

14. Відзначте пункти, які не є атрибутами матерії:

а). Речовинність

6). Довжина

в). Структурність

г). Вага

д). Рухливість

15. Атрибут – це:

а). Першооснова буття

б). Невід'ємна властивість

в). Частина цілого

г). Протиріччя об'єкта

д). Позамежна сутність миру

16. Виділіть пункти, які не відносяться до структурних елементів свідомості:

а). Розум

б). Воля

в). Підсвідоме

г). Нейрони мозку

д). Психіка

17. Виділіть пункт, який не відбиває сутність свідомості:

а). Соціальна сутність

б). Творчий характер

в). Зв'язок із творчою діяльністю, працею

г). Статичне існування

д). Зв'язок з мовленням

18. Агностицизм – це:

а). Визнання ідеї за первинне

б). Есхатологія

в). Фізіологія

г). Непізнаваність буття

д). Риторика

19. Міра – це:

а). Показник ваги

б). Зв'язок кількості і якості

в). Норма споживання

г). Критерій прогресу

д). Ідеальна модель об'єкта

20. Діалектика – це:

а). Теорія розвитку

б). Вчення про людину

в). Вчення про сутність буття

г). Теорія пізнання

д). Вчення про Бога

21. Відзначте принципи діалектичного методу:

а). Принцип протиріччя

б). Принцип загального зв'язку

в). Принцип існування

г). Принцип атрибутивності

д). Принцип розвитку

22. Відзначте пункти, які не відображають зміст принципу розвитку:

а). Проблема генезису

б). Проблема атрибутивност

в). Періодизація минулого

г). Прогноз майбутнього

д). Оцінка сьогодення

23. Заперечення – це:

а). Перехід об'єкта на противагу

б). Знищення об'єкта

в). Логічний парадокс

г). Помилка мислення

д). Аргумент у суперечці

24. Індетермінізм – це:

а). Технологічний принцип

б). Логічний прийом

в). Визнання загальності причинно-наслідкового зв'язку

г). Ідеологія середнього класу

д). Заперечення причинно-наслідкових зв'язків

25. Відзначте основні закони діалектики:

а). Закон заперечення заперечення

б). Закон піднесення потреб

в). Закон виключеного третього

г). Закон єдності і боротьби протилежностей

д). Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

26. Якість – це:

а). Торговельний знак

б). Критерій розвиненості властивостей об'єкта

в). Тотожна з буттям визначеність речі

г). Зовнішня стосовно буття визначеність речі

д). Показник рівня життя

27. Кількість – це:

а). Торговельний знак

б). Критерій розвиненості властивостей об'єкта

в). Тотожна з буттям визначеність речі

г). Зовнішня стосовно буття визначеність речі

д). Показник рівня життя

28. Кому належить класичне формулювання основних законів діалектики:

а). Платонові

б). Н .Кузанському

в). Г.Гегелю

г). К.Марксові

д). К.Ясперсу

29. Хто сформулював принципи матеріалістичної діалектики

а). Платон

б). Н.Кузанський

в). Г.Гегель

г). К.Маркс

д). К.Ясперс

30. Що є джерелом розвитку з позиції діалектики:

а). Людина

б). Бог

в). Зовнішня сила

г). Механізм

д). Внутрішнє протиріччя об'єкта

31. В рамках якої концепції істиною є наступне твердження: «Розвиток світу є причиною, а розвиток пізнання – наслідком»

а). Метафізика

б). Епістемологія

в). Матеріалістична діалектика

г). Евдемонізм

д). Ідеалістична діалектика

32. Суб'єктивна діалектика це:

а). Розвиток світу

б). Розвиток пізнання

в). Розвиток цивілізації

г). Розвиток усього живого

д). Заперечення софістики

33. Що е джерелом розвитку з позиції метафізики

а). Людина

б). Бог

в). Зовнішня сила

г). Механізм

д). Внутрішнє протиріччя об'єкта

 


 

Тема: Філософський аналіз суспільства.

Прочитавши і виконавши індивідуальні творчі завдання до цієї теми, Ви предметніше, краще зрозумієте суть викладених тут трактувань соціуму.

Завдання 1

"Істотна відмінність людського суспільства від суспільства тварин полягає в тому, що тварини в найкращому разі збирають, тим часом як люди виробляють. Вже одна це, щоправда, основна відмінність унеможливлює просте перенесення законів тваринного суспільства на людське суспільство". (Ф. Енгельс)

- Чому - цю відмінність ФЕнгельс вважає основною?

- В силу яких причин неможливе перенесення біологічних законів у соціальну сферу?

Завдання 2

Деякі філософи, наприклад, Г.Спенсер, З.Фрейд і інші вважають, що людське суспільство розвивається за біологічними законами, оскільки сама людина - вища ланка біологічної еволюції.

-Дайте оцінку цим поглядом.

- Які існують точки зору на співвідношення законів природи і суспільства?

Завдання З

"Вся природа втримується в душі людини. Але в природі не вся людина. Якась провідна частина людини, яка володіє словом, вийшла за межі природи і тепер більше і далі її".

М.Пришвгн. Очі землі.

- Що це за "провідна частина людини"?

- У чому відмінність природи і суспільства?

Завдання 4

"Аэропорты, пирсы и перроны,

Леса без птиц и земли без воды...

Все меньше окружающей природы,

Все больше - окружающей среды"

Р.Рождественский. Кромсаем...

- Яка соціальна проблема тут виражена?

- У чому різниця понять "навколишнє середовище" і "навколишня природа"? Яким поняттям у соціальній філософії позначається навколишнє середовище?

 

Завдання 5

Дайте визначення і порівняльний аналіз понять "природа* і "географічне середовище"? Чи включається навколоземний космічний простір до складу географічного середовища? Аргументуйте свою відповідь.

 

Завдання 6

Один з героїв роману Д.Граніна "Картина" розмірковує: "У природі не може бути головних істот. У ній панує рівноправність. ... Природа була до людини й, отже, може обійтися без людини, так само як без лева, без орла, без усяких цих царів. А з'явилися вони для користі, чімсь вони потрібні один одному, так само як потрібний комар і мураха. Людина теж для чогось корисна, але на відміну від інших істот вона ще не довідалася для чого вона, оскільки вона з'явилася недавно. Зарозумілість заважала їй з'ясувати".

- Якій позиції в соціальній філософії близька ця точка зору?

- Чи погоджуєтесь Ви з думкою героя роману?

 

Завдання 7

Один з героїв А.Чехова міркує: "У країнах, де м'який клімат, менше витрачається сил на боротьбу із природою і тому там м'якіша і ніжніша людина; там люди гарні, гнучкі, легко збудливі, мовлення їх витончене, рухи граціозні. У них процвітають науки і мистецтва, філософія їх не похмура, відносини до жінки повні витонченої шляхетності".

(Чехов А.П).

Якому напрямку в соціології близька позиція героя? Приведіть приклади, які підтверджують або спростовують цю точку зору.

 

Завдання 8

Яка соціальна проблема відображена в наступному уривку художнього тексту: "Природа хворіла на людину. Людина не вміла бачити землю, як живу страждаючу істоту. Як зміцнити сили цієї істоти? Як підвищити продуктивність біосфери Землі?..

Дотепер люди бачили в природі, насамперед, ласі шматки, жадібно хапалися за них, не піклуючись про наслідки. Дзвін тривоги звучав занадто тихо".

(Д.Гранін. Зубр ).

Які існують технічні, економічні, соціально-політичні рішення цієї проблеми?

 

Завдання 9

Суспільство - частина природи. Закони цілого впливають на складові його частини. Чому ж закони природи недостатні для функціонування і розвитку суспільства?

 

Завдання 10

Дайте порівняльний аналіз попять: "природа", "біосфера", "ноосфера", "техносфера".

 

Завдання 11

На початку минулого століття Ф.Гальтон висловив побоювання, що загальне поліпшення умов життя, потужний вплив медицини на життя людей дозволяють виживати людям, які обтяжені спадкоємними пороками, що приводить до виродження людства.

Ваше відношення до точки зору ФТальтона?

Аргументуйте свою відповідь.

 

Завдання 12

"Люди ж навпаки, чим більше вони віддаляються від тварин у вузькому змісті слова, тим у більшій мірі вони роблять свою історію самі".

(Ф.Енгельс. Діалектика природи).

Чи означає це, що закони суспільства необ'єктивні? Приведіть аргументи на доказ тези про об'єктивність законів суспільства.

 

Завдання 13

Який методологічний принцип пізнання суспільства відображений у наступній цитаті: "Голод є голод, однак, голод, що вгамовується вареним м'ясом, що поїдається за допомогою

ножа і виделки, це інший голод, чим той, при якому проковтують сире м'ясо за допомогою рук, нігтів і зубів" (Маркс К. Економічно-філософські рукописи)

Завдання 14

К. Маркс писав: "Історія не що інше, як діяльність людини, що переслідує свої цілі"

Цей висновок влаштовує і суб'єктивний ідеалізм. Розкрийте розуміння цієї проблеми К.Марксом.

 

Завдання 15

"Ми робимо нашу історію самі, але, по-перше, ми робимо її при досить певних передумовах і умовах. Серед них економічні є, в кінцевому рахунку, вирішальними. Але і політичні і т.п. умови, навіть традиції, які живуть у головах людей, відіграють певну роль, хоча і не вирішальну".

(Ф. Енгельс )

Приведіть історичні і сучасні підтвердження цієї тези.

 

Завдання 16

Дайте світоглядну і методологічну спрямованість уривку із художнього тексту: "Історії ніхто не робить, її не видно, як не можна побачити, як трава росте. Війни, революції, царі, ро-бесп'єри - це її органічні збудники, її бродильні дріжжі. Революції роблять люди діючі, однобічні фанатики, генії самообмеження. Вони в кілька годин або днів звалюють старий порядок. Перевороти тривають тижні, багато - роки, а потім десятиліттями, століттями поклоняються духу обмеженості, що привела до перевороту, як святині..."

(Пастернак Б. Доктор Живаго)

Завдання 17

Деякі представники католицької і протестантської філософії (М.Марітен, Р.Нібур) вважають, що історичний матеріалізм ставить історичну необхідність на місце бога, робить людство рабом необхідності, жертвою долі.

Проаналізуйте дану точку зору.

 

Завдання 18

Яка світоглядна позиція виражена в наступних рядках О.Хайяма.

Кто мы - Куклы на нитках, а куколыцик наш - небосвод.

Он в большом балагане своем представленье ведет,

Нас теперь на ковре бытия поиграть он заставит,

А потом в свой сундук одного за другим уберет.

 

Завдання 19

Прокоментуйте філософський зміст відомої латинської приказки: Zata volentera decunt nolentem trahunt - Доля направляє того, хто її приймає, і тягне того, хто їй пручається.

 

Завдання 20

О. Тоффлер - відомий футуролог XX в. задає таке питання: "чи зможе людина вижити в умовах свободи?" Спробуйте на нього відповісти.

 

Завдання 21

Що, по Вашому, свобода?

Чи вважаєте Ви себе вільною людиною?

Що обмежує Вашу волю?

 

Завдання 22

В одному з афоризмів Козьма Прутков стверджує: „Життя наше зручно порівнювати зі примхливою рікою, на поверхні якої плаває човен, іноді заколисуваний тихою хвилею, який нерідко стримується у своєму русі мілиною і розбивається підводним каменем. - Чи потрібно згадувати, що цей вутлий човен на річці скороминущого часу є не хто інший, як сама людина?"

Як філософська концепція лежить в основі цього афоризму?

 

Завдання 23

Яка філософська ідея відображена в наступному напівжартівливому діалозі між Маленьким прищем і королем з казки "Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері:

- Як же захід сонця? - нагадав Маленький принц...

- Буде тобі і захід сонця. Я зажадаю, щоб сонце зайшло. Але спершу дочекаюся сприятливих умов, тому що в цьому і складається мудрість правителя.

- А коли умови будуть сприятливими? - поцікавився Маленький принц.

- Гм, гм, - відповів король, перегортаючи товстий календар. - Це буде гм... гм... сьогодні це буде о сьомій годині сорок хвилин вечора. І тоді ти побачиш, як точно здійсниться моє веління.

 

Завдання 24

Проаналізуйте наступні визначення свободи:

"Бути свободним - значить бути самим собою... Людина приречена бути свободною" Ж.П.Сартр.

"Свобода - здатність людини діяти у відповідності зі своїми інтересами і цілями, опираючись на пізнання об'єктивної дійсності".

Філософський енциклопедичний словник.

"Хто не має мужність ризикнути життям для досягнення своєї свободи, той заслуговує бути рабом" Г.В.Гегель.

"Воля - це кругла пробка у квадратній дірці" О. Хакслі.

 

Завдання 25

"Таку ж важливість, яку побудова останків кісток має для вивчення органів зниклих тваринних видів, останки засобів праці мають для вивчення зниклих суспільно-економічних формацій".

(К.Маркс Капітал).

Розкрийте на конкретних прикладах зміст даного тексту.

 

Завдання 26

Чи буде грубою помилкою ототожнення продуктивних сил з технікою? Чому? Дайте порівняльний аналіз понять "економічний базис суспільства" і "технічний базис суспільства". Приведіть приклади.

 

Завдання 27

Виділіть головну продуктивну силу суспільства?

1. Знаряддя праці

2. Техніка

3. Земля

4. Людина

5. Наука

 

Завдання 28

Виділіть з названих суспільних відносин виробничі:

1. Між засобами праці і предметом праці

2. Між робітником і предметом праці

3. Між робітниками різних спеціальностей і процесом праці

4. Між державою і робітниками

5. Між власником заводу і робітниками

6. Між начальником зміни і робітниками

7. Між власником підприємства і посередницькою торговельною фірмою

8. Між державою і власником заводу.

Завдання 29

Виділіть положення, яке найбільш точно характеризує співвідношення понять „науково-технічна революція" (НТР) і „науково-технічний прогрес" (НТП):

1. НТР і НТП тотожні, збігаються за часом і змістом: характеризують зміни в техніці на базі наукових знань

2. Ці поняття не збігаються взагалі, відбиваючи різні суспільні процеси

3. Поняття НТП більше широке, НТР - один з етапів НТП

4. Поняття НТР більше широке, технічний прогрес один з етапів НТР

Завдання 30

Серед названих напрямків науково-темничної революції (НТР) виділіть головне, яке визначає все інше:

1. використання у виробництві наукомістких технологій

2. хімізація виробництва

3. автоматизація виробництва

4. освоєння космосу

5. використання нових джерел енергії

6. розвиток кібернетики, інформаційний вибух

7. зміна характеру праці, поєднання науки і праці

8. використання нових матеріалів, створення матеріалів із заздалегідь заданими властивостями.

Поповніть свій словник: суспільство, суспільне виробництво, матеріальне виробництво, духовне виробництво, суспільні відносини, географічне середовище, народонаселення, спосіб виробництва, соціальний дарвінізм, географічний детермінізм, науково-технічна революція, науково-технічний прогрес, фаталізм, волюнтаризм, історична необхідність, воля, свобода.

 

Поповніть свій словник:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.58.220 (0.03 с.)