ТОП 10:

Сумський національний аграрний університетСумський національний аграрний університет

Кафедра біотехнології та фітофармакології

Дисципліна «Фітофармакологія», Екзаменаційна робота

для студентів 2,3 курсу, спеціальності «Агрономія», «Захист рослин», "Лісове і садово-паркове господарство"

Варіант 1

Завдання 1 рівня (чотири варіанти відповіді, з яких лише 1 правильний)

Тема 1 Вступ

Форма 1.

Середньорічні втрати від шкідливих організмів в Україні становлять

А. 5-10% Б. 50-70% В. 25-30% Г. 90-100%

В якому році у Києві відбулася перша наукова конференція з хімічного методу боротьби з шкідливими організмами

А. 1740 Б. 1890 В. 1960 Г. 2006

Найбільш розповсюдженими пестицидами є

А. інсектициди Б. фунгіциди В. фумиганти Г. гербіциди

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Фітофармакологія – наука, яка вивчає пестициди, їхні фізико-хімічних і токсикологічні властивості.

2. Контроль регламентів застосування пестицидів здійснює Державна служба з карантину рослин

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Метод захисту – метод знищення шкідливих організмів.

2. Пестициди – назва хімічних засобів захисту рослин від шкідливих організмів

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

Виберіть правильне твердження: «Основними завданнями фітофармакології є:»

1. Вивчення сучасного асортименту пестицидів.

2. Організація обстежень посівів

3. Запобігання масовому розмноженню шкідливих організмів

4. Вивчення фізико-хімічних властивостей пестицидів

5. Вивчення токсиколого-гігієнічних властивостей пестицидів

А. 1,4,5 Б. 1,2,3 В. 4,5 Г. всі твердження правильні

7. Виберіть правильне твердження: «Основними завданнями державного контролю у сфері захисту рослин є…»

1. організація обстежень посівів, насаджень, угідь, розробка прогнозів

2. запобігання масовому розмноженню і поширенню шкідливих організмів

3. забезпечення виконання загальнодержавних цільових програм захисту рослин

4. здійснення державного контролю за проведенням землекористувачами нагляду за фітосанітарним станом посівів

5. виконання інших функцій відповідно до закону України з питань захисту рослин

А. 1-3 Б. всі твердження правильні В. 1, 2, 4 Г. 3, 5

Виберіть правильне твердження: «До методів захисту с.-г. культур від шкідливих організмів можна віднести:»

1. селекційно-генетчний

2. агротехнологічний

3. фізико-механічний

4. біологічний

5. хімічний

А. 1-3 Б. всі твердження правильні В. 4,5 Г. 1,4

Тема 2 Основи агрономічної токсикології

Форма 1.

Доза пестициду визначається в таких одиницях

А. %/м Б. мг/м В. кг/г Г. мг/г

Напрямок руху пестицидів в тканинах рослини знизу догори має назву

А. базипетальний Б. акропетальний В. латеральний Г. трансламінарний

До абіотичних чинників, що впливають на токсичність пестицидів відносять

А. будова комахи Б. стадія розвитку комахи В. липкість пестициду Г. стать комахи

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Агротоксикологія – наука, яка вивчає властивості пестицидів

2. Токсикологія – наука, яка вивчає фізичні та хімічні властивості отрут.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Летальна доза – яка спричиняє загибель організму.

2. Сублетальна доза – яка спричинює зміни у біохімічних процесах, без ознак отруєння

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

Виберіть правильне твердження: «До біотичних факторів, що впливають на токсичність пестицидів, відносять:»

1. Стадія розвитку шкідливого організму.

2. Вік шкідливого організму

3. Анатомо-морфологічні особливості організму

4. Стать комахи

5. Наявність воскового покриву

А. 1,4,5 Б. 1,2,3 В. 4,5 Г. всі твердження правильні

Виберіть правильне твердження: «Для осіб, зайнятих на роботах із застосуванням пестицидів, контролюють такі гігієнічні нормативи:»

1. ГДК пестицидів у повітрі робочої зони

2. ГДК пестициду у воді водоймищ господарсько-питного призначення

3. ГДК пестициду у грунті

4. строк поновлення робіт на полях, оброблених пестицидами

5. строк очікування

А. 1-3 Б. всі твердження правильні В. 4,5 Г. 1,4

Тема 3 Токсичність пестицидів для шкідливих організмів та фактори, що її обумовлюють

Форма 1.

Який з факторів абіотичної природи має найбільший вплив на токсичність пестицидів

А. температура Б. опади В. сонячна радіація Г. грунт

Скільки груп пестицидів, згідно класифікації Сазонової, за механізмом дії виділяють

А. 2 Б. 4 В. 6 Г. 8

18. Набута стійкість шкідливих організмів до пестицидів може бути:

А. фазовою Б. віковою В. груповою Г. видовою

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Резистентність – стійкість організму до впливу різних чинників навколишнього середовища.

2. Набута стійкість – це здатність організму до виживання і розмноження в умовах систематичного застосування пестицидів.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Перехресна стійкість – це стійкість до двох або кількох близьких за хімічним складом і механізмом дії пестицидів, що виникла в результаті застосування одного препарату.

2. Множинна стійкість – це стійкість до двох або кількох пестицидів, різних за хімічною природою, що виникла при застосуванні одного препарату.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

Виберіть правильне твердження: «Шляхи подолання набутої стійкості:»

1. Систематичне застосування пестицидів.

2. Дотримання норм витрати пестицидів.

3. Інтенсивне застосування пестицидів.

4. Чергування використання пестицидів різного хімічного складу.

5. Відмова від застосування мінеральних добрив.

А. 1,4,5 Б. 1,2,3 В. 2,4 Г. всі твердження правильні

Виберіть правильне твердження: «До абіотичних чинників, які впливають на токсичність пестицидів, відносять:»

1. клімат

2. світло

3. температура

4. живий організм

5. сукупність організмів

А. 1-3 Б. всі твердження правильні В. 4,5 Г. 1,4

Тема 4 Вплив пестицидів на навколишнє середовище та шляхи його обмеження

Форма 1.

23. Безпосередня дія пестицидів на шкідливі організми або опосередковано на інші організми, воду, грунт має назву:

А. локальна дія Б. післядія близька В. післядія віддалена Г. післядія дуже віддалена

24. В результаті застосування пестицидів, вони не повинні потрапляють у…

А. повітря Б. людину В. рослину Г. грунт

25. В організм людини пестицид може потрапити від …

А. людини Б. дерева В. комахи Г. риби

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Персистентність – стійкість організму до впливу різних чинників навколишнього середовища.

2. Основним джерелом надходження пестицидів у повітря є забруднення водоймищ.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Причиною забруднення навколишнього середовища є передозування пестицидів.

2. Післядія пестицидів дуже відділена це вплив на планету в цілому.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

Виберіть правильне твердження: «Причинами забруднення навколишнього середовища пестицидами є:»

1. Передозування пестицидів.

2. Забруднення грунту.

3. Систематичне використання персистентних пестицидів.

4. Використання перевірених сумішей пестицидів.

5. Забруднення повітря.

А. 1,3,4 Б. 1,3 В. 2,5 Г. всі твердження правильні

Тема 5 Дія пестицидів на агроценози та сільськогосподарські культури

Форма 1.

Напрямок руху пестицидів в тканинах рослини згори донизу має назву

А. базипетальний Б. акропетальний В. латеральний Г. трансламінарний

Напрямок руху пестицидів з однієї половини листка в другу має назву

А. базипетальний Б. акропетальний В. латеральний Г. трансламінарний

Форма 2.

Форма 3.

Форма 1.

35. Високотоксичні пестициди мають показник ЛД50, мг/кг

А. до 50 Б. 50-200 В. 200-1000 Г. більше 1000

36. Середньотоксичні пестициди мають показник ЛД50, мг/кг

А. до 50 Б. 50-200 В. 200-1000 Г. більше 1000

37. Малотоксичні пестициди мають показник ЛД50, мг/кг

А. до 50 Б. 50-200 В. 200-1000 Г. більше 1000

38. До сильнодіючих токсичних речовин за гігієнічною класифікацією при надходженні в шлунок відносяться пестициди, що мають ЛД50

А. 5000 Б. 500 В. 50 Г. 5

Форма 2.

Форма 3.

Форма 1.

43. Тривалість робочого дня при роботі з високотоксичними пестицидами становить, год.:

А. 2 Б. 4 В. 6 Г. 8

Форма 2.

Форма 3.

49. Виберіть правильне твердження: «До роботи з пестицидами не допускаються …»

1. особи старше 55 років

2. особи до 18 років

3. жінки годувальниці

4. вагітні жінки

5. особи, що мають медичні протипоказання

А. 1,3,5 Б. всі твердження правильні В. 1,2,4,5 Г. 2,3,4

Форма 1.

Форма 2.

Форма 3.

Форма 1.

Форма 2.

Форма 3.

Форма 1.

63. Яка норма витрати Конфідора, 20% в р.к. на картоплі та томатах проти колорадського жука:

А. 0,2 - 0,25 л\га Б. 2 - 2,5 л\га В. 20 – 25мл\га Г. 10 - 20 л\га

Форма 2.

Форма 3.

70. Виберіть правильне твердження: «Бі-58 новий це…»

1. малотоксичний препарат

2. середньотоксичний препарат

3. високотоксичний препарат

4. препарат, що застосовується проти попелиць, трипсів

5. препарат, що застосовується проти переноспорозу

А. 3,4 Б. 2,5 В. 1,4 Г. всі твердження правильні

71. Виберіть правильне твердження: «Інсектициди за способом надходження в тіло комах поділяють на…»

1. кишкові

2. контактні

3. лікувальні

4. системні

5. фуміганти

А. 1,3,5 Б. всі твердження правильні В. 1,2,4,5 Г. 2,4

Форма 1.

Форма 2.

Форма 3.

77. Виберіть правильне твердження: «Основними характеристиками родентицидів є…»

1. кишкова дія

2. використання принад

3. мала токсичність

4. для знищення гризунів

5. приємний смак

А. 1,2,4,5 Б. 1,2,4 В. 1,4 Г. всі твердження правильні

Форма 1.

Форма 2.

Форма 3.

84. Виберіть правильне твердження: «Ридоміл це…»

1. інсектицид

2. фунгіцид

3. гербіцид

4. комбінований препарат

5. середньотоксичний препарат

А. 1,5 Б. 2,4 В. 3,4 Г. 2,5

85. Виберіть правильне твердження: «До фунгіцидів також можна віднести …»

1. інсектициди

2. бактерициди

3. нематоциди

4. фуміганти

5. герміциди

А. 1, 3 Б. 4, 5 В. 2, 3 Г. 2, 5

Форма 1.

Форма 2.

Форма 3.

91. Виберіть правильне твердження: «Основними характеристиками препарату максим 025 є…»

1. малотоксичний

2. середньотоксичний

3. високотоксичний

4. контактної дії

5. системної дії

А. 1,5 Б. 3,4 В. 1,4 Г. 2,5

Форма 1.

92. Які речовини не знищують небажану рослинність:

А. гербіциди Б. альгіциди В. арборициди Г. акарициди

93. Який препарат володіє вузькою вибірковістю:

А. Пума супер Б. Фюзілад супер В. Гранстар Г. Тарга

94. Для знищення багаторічних кореневищних та коренепаросткових бур‘янів застосовують такі гербіциди:

А. контактні Б. системні В. селективні Г. листкової дії

95. За класифікацією гербіциди бувають:

А. фумігаційні Б. суцільної дії В. лікувальної дії Г. профілактичні

Форма 2.

Форма 3.

99. Виберіть правильне твердження: «До похідних сульфонілсечовини відносять…»

1. бетанал

2. гранстар

3. гроділ

4. карібу

5. селект

А. 1,5 Б. 2,3,4 В. 1,2,3,4 Г. всі твердження правильні

Форма 1.

100. До похідних алкілфосфорної кислоти не відноситься :

А. раундап Б. ураган В. банвел-4 С Г. утал

101. До десикантів не відноситься:

А. пума супер Б. ураган В. баста Г. реглон супер

102. Норма витрати гербіциду дуал становить, л/га:

А. 0,1-0,2 Б. 10-15 В. 5-7 Г. 1-2

Форма 2.

Форма 3.

105. Виберіть правильне твердження: «До грунтових гербіцидів відносять…»

1. бетанал

2. дуал

3. зенкор

4. прометрин

5. раундап

А. 1,5 Б. 2,3,4 В. 1,2,3,4 Г. всі твердження правильні

Форма 1.

106. Який з наведених фунгіцидів не застосовується на зернових культурах :

А. ридоміл голд Б. дерозал В. фундазол Г. фалькон

107. Який з наведених протруйників не застосовується на зернових культурах:

А. раксил ультра Б. вінцит форте В. вітавакс 200 ФФ Г. престиж

108. Який з наведених гербіцидів не застосовують на зернових культурах під час вегетації:

А. гроділ Б. мушкет В. ачіба Г. пума супер

Форма 2.

Форма 3.

112. Виберіть правильне твердження: «В системі захисту зернових культур від шкідливих організмів використовують наступні пестициди…»

1. фастак

2. фолікур

3. тілт

4. ламардор

5. мушкет

А. 1,5 Б. 2,3,4 В. 1,2,3,4 Г. всі твердження правильні

Форма 1.

113. Яка з перерахованих груп інсектицидів найбільше використовується при вирощуванні плодових культур :

А. ФОС Б. синтетичні піретроїди В. РРР Г. ХОС

114. Який з наведених інсектицидів використовують проти яблуневої плодожерки:

А. раксил ультра Б. інсегар В. банкол Г. арріво

Форма 2.

Форма 3.

116. Виберіть правильне твердження: «В системі захисту яблуні від парші застосовують такі препарати…»

1. мідний купорос

2. дитан М-45

3. еупарен

4. ламардор

5. мушкет

А. 1,5 Б. 2,3,4 В. 1,2,3 Г. всі твердження правильні

Форма 1.

117. Який з наведених пестицидів відноситься до комбінованих інсектицидів :

А. нурел Д Б. аполло В. татту Г. регент

118. Який з наведених пестицидів відноситься до комбінованих фунгіцидів :

А. ДНОК Б. карате В. конфідор Г. рекс

Форма 2.

Форма 3.

120. Виберіть правильне твердження: «Комбіновані препарати та суміші пестицидів застосовують з метою…»

1. захисту від комах

2. зниження токсичної дії препарату на культурні рослини

3. збільшення тривалості захисної дії

4. підвищення токсичності препаратів відносно шкідливих організмів

5. розширення спектру дії

А. 1,2,3,5 Б. 2,3,4 В. 2,3,4,5 Г. всі твердження правильні

Тема 1 Вступ

Завдання 3 рівня

Тема 1 Вступ

Форма 3.

Сумський національний аграрний університет
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.163.39.19