Кафедра біотехнології та фітофармакології 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра біотехнології та фітофармакологіїДисципліна «Фітофармакологія», Екзаменаційна робота

для студентів 2,3 курсу, спеціальності «Агрономія», «Захист рослин», "Лісове і садово-паркове господарство"

Варіант 1

Завдання 1 рівня (чотири варіанти відповіді, з яких лише 1 правильний)

Тема 1 Вступ

Форма 1.

Середньорічні втрати від шкідливих організмів в Україні становлять

А. 5-10% Б. 50-70% В. 25-30% Г. 90-100%

В якому році у Києві відбулася перша наукова конференція з хімічного методу боротьби з шкідливими організмами

А. 1740 Б. 1890 В. 1960 Г. 2006

Найбільш розповсюдженими пестицидами є

А. інсектициди Б. фунгіциди В. фумиганти Г. гербіциди

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Фітофармакологія – наука, яка вивчає пестициди, їхні фізико-хімічних і токсикологічні властивості.

2. Контроль регламентів застосування пестицидів здійснює Державна служба з карантину рослин

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Метод захисту – метод знищення шкідливих організмів.

2. Пестициди – назва хімічних засобів захисту рослин від шкідливих організмів


А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

Виберіть правильне твердження: «Основними завданнями фітофармакології є:»

1. Вивчення сучасного асортименту пестицидів.

2. Організація обстежень посівів

3. Запобігання масовому розмноженню шкідливих організмів

4. Вивчення фізико-хімічних властивостей пестицидів

5. Вивчення токсиколого-гігієнічних властивостей пестицидів

А. 1,4,5 Б. 1,2,3 В. 4,5 Г. всі твердження правильні

7. Виберіть правильне твердження: «Основними завданнями державного контролю у сфері захисту рослин є…»

1. організація обстежень посівів, насаджень, угідь, розробка прогнозів

2. запобігання масовому розмноженню і поширенню шкідливих організмів

3. забезпечення виконання загальнодержавних цільових програм захисту рослин

4. здійснення державного контролю за проведенням землекористувачами нагляду за фітосанітарним станом посівів

5. виконання інших функцій відповідно до закону України з питань захисту рослин

А. 1-3 Б. всі твердження правильні В. 1, 2, 4 Г. 3, 5

Виберіть правильне твердження: «До методів захисту с.-г. культур від шкідливих організмів можна віднести:»

1. селекційно-генетчний


2. агротехнологічний

3. фізико-механічний

4. біологічний

5. хімічний

А. 1-3 Б. всі твердження правильні В. 4,5 Г. 1,4

Тема 2 Основи агрономічної токсикології

Форма 1.

Доза пестициду визначається в таких одиницях

А. %/м Б. мг/м В. кг/г Г. мг/г

Напрямок руху пестицидів в тканинах рослини знизу догори має назву

А. базипетальний Б. акропетальний В. латеральний Г. трансламінарний

До абіотичних чинників, що впливають на токсичність пестицидів відносять

А. будова комахи Б. стадія розвитку комахи В. липкість пестициду Г. стать комахи

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Агротоксикологія – наука, яка вивчає властивості пестицидів

2. Токсикологія – наука, яка вивчає фізичні та хімічні властивості отрут.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Летальна доза – яка спричиняє загибель організму.

2. Сублетальна доза – яка спричинює зміни у біохімічних процесах, без ознак отруєння

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

Виберіть правильне твердження: «До біотичних факторів, що впливають на токсичність пестицидів, відносять:»

1. Стадія розвитку шкідливого організму.

2. Вік шкідливого організму

3. Анатомо-морфологічні особливості організму

4. Стать комахи

5. Наявність воскового покриву

А. 1,4,5 Б. 1,2,3 В. 4,5 Г. всі твердження правильні

Виберіть правильне твердження: «Для осіб, зайнятих на роботах із застосуванням пестицидів, контролюють такі гігієнічні нормативи:»

1. ГДК пестицидів у повітрі робочої зони

2. ГДК пестициду у воді водоймищ господарсько-питного призначення

3. ГДК пестициду у грунті

4. строк поновлення робіт на полях, оброблених пестицидами

5. строк очікування

А. 1-3 Б. всі твердження правильні В. 4,5 Г. 1,4

Тема 3 Токсичність пестицидів для шкідливих організмів та фактори, що її обумовлюють

Форма 1.

Який з факторів абіотичної природи має найбільший вплив на токсичність пестицидів

А. температура Б. опади В. сонячна радіація Г. грунт

Скільки груп пестицидів, згідно класифікації Сазонової, за механізмом дії виділяють

А. 2 Б. 4 В. 6 Г. 8

18. Набута стійкість шкідливих організмів до пестицидів може бути:

А. фазовою Б. віковою В. груповою Г. видовою

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Резистентність – стійкість організму до впливу різних чинників навколишнього середовища.

2. Набута стійкість – це здатність організму до виживання і розмноження в умовах систематичного застосування пестицидів.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Перехресна стійкість – це стійкість до двох або кількох близьких за хімічним складом і механізмом дії пестицидів, що виникла в результаті застосування одного препарату.

2. Множинна стійкість – це стійкість до двох або кількох пестицидів, різних за хімічною природою, що виникла при застосуванні одного препарату.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

Виберіть правильне твердження: «Шляхи подолання набутої стійкості:»

1. Систематичне застосування пестицидів.

2. Дотримання норм витрати пестицидів.

3. Інтенсивне застосування пестицидів.

4. Чергування використання пестицидів різного хімічного складу.

5. Відмова від застосування мінеральних добрив.

А. 1,4,5 Б. 1,2,3 В. 2,4 Г. всі твердження правильні

Виберіть правильне твердження: «До абіотичних чинників, які впливають на токсичність пестицидів, відносять:»

1. клімат

2. світло

3. температура

4. живий організм

5. сукупність організмів

А. 1-3 Б. всі твердження правильні В. 4,5 Г. 1,4

Тема 4 Вплив пестицидів на навколишнє середовище та шляхи його обмеження

Форма 1.

23. Безпосередня дія пестицидів на шкідливі організми або опосередковано на інші організми, воду, грунт має назву:

А. локальна дія Б. післядія близька В. післядія віддалена Г. післядія дуже віддалена

24. В результаті застосування пестицидів, вони не повинні потрапляють у…

А. повітря Б. людину В. рослину Г. грунт

25. В організм людини пестицид може потрапити від …

А. людини Б. дерева В. комахи Г. риби

Форма 2.

Позначте правильне твердження.

1. Персистентність – стійкість організму до впливу різних чинників навколишнього середовища.

2. Основним джерелом надходження пестицидів у повітря є забруднення водоймищ.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Позначте правильне твердження.

1. Причиною забруднення навколишнього середовища є передозування пестицидів.

2. Післядія пестицидів дуже відділена це вплив на планету в цілому.

А.Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

 

Форма 3.

Виберіть правильне твердження: «Причинами забруднення навколишнього середовища пестицидами є:»

1. Передозування пестицидів.

2. Забруднення грунту.

3. Систематичне використання персистентних пестицидів.

4. Використання перевірених сумішей пестицидів.

5. Забруднення повітря.

А. 1,3,4 Б. 1,3 В. 2,5 Г. всі твердження правильні

Тема 5 Дія пестицидів на агроценози та сільськогосподарські культури

Форма 1.

Напрямок руху пестицидів в тканинах рослини згори донизу має назву

А. базипетальний Б. акропетальний В. латеральний Г. трансламінарний

Напрямок руху пестицидів з однієї половини листка в другу має назву

А. базипетальний Б. акропетальний В. латеральний Г. трансламінарний
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 288; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.21.70 (0.024 с.)