Управління інноваційною діяльністю»,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління інноваційною діяльністю»,напряму підготовки

6.03050701 «Маркетинг» спеціальності8.03050701 «Маркетинг»

 

денна

(форма навчання)

 

 

Програму рекомендовано

кафедрою менеджменту

протокол № 12 від 17.04.2012 р.

 

Завідувач кафедри

______________ проф. Дергачева В.В.

 

Київ 2012


І. Загальні відомості

Кредитний модуль "Фінансовий менеджмент" є невід'ємною складовою підготовки магістрів зі спеціальностей «Маркетинг», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю»та спеціалістів зі спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Фінансові ресурси є грошовими відносинами, що пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів і доходів підприємства. Від того, наскільки ефективно менеджери підприємства управлятимуть рухом фінансових ресурсів та відносин, що виникають у результаті такого руху, залежить майбутнє підприємства. Висококваліфікований спеціаліст повинен приймати виважені рішення, що ґрунтуються на всебічному аналізі внутрішніх і зовнішніх чинників, які визначають фінансово-господарську діяльність підприємства, забезпечать його стабільне економічне зростання та стійкий інтерес до нього інвесторів.

Згідно з навчальним планом факультету менеджменту та маркетингу (ФММ) НТУУ “КПІ” дисципліна “Фінансовий менеджмент” належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки магістрів за спеціальностями «Маркетинг», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю»та спеціалістів зі спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»..

До дисциплін, що забезпечують викладання даного курсу можна віднести наступні: „Фінанси”, „Фінанси підприємств”, „Економіка підприємства”, „Бухгалтерський облік та аудит”, „Контролінг”.

II. Розподіл навчального часу

Семестр/ код кредитного модуля Всього годин Розподіл годин за видами занять Кількість МКР Вид інд. завд. Семестрова атестація
Лекції Практичні заняття Семінари Лабораторні роботи Комп’ютерний практикум СРС
Всього У тому числі на виконання індив. завд
8.03060102
      РГР Екзамен
8.18010012
      Реф. Екзамен
8.03050701
      - - Екзамен

 

 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля "Фінансовий менеджмент"

Мета кредитного модуля - ознайомлення студентів з основними підходами до управління системою грошових відносин суб'єкта господарської діяльності, пов'язаних з формуванням, використанням та інвестуванням фінансових ресурсів у процесі його виробничо-господарської діяльності.

Завдання – вивчити теоретичні основи фінансово-інвестиційної діяльності, а також методи та прийоми ефективного управління фінансами підприємства. Сформувати цілісну систему знань про фінансові відносини у господарському процесі, фінансовий (інвестиційний) механізм та технології управління фінансовою діяльністю господарюючого суб’єкта як невід’ємної складової фінансового ринку країни.

Вивчаючи даний курс студенти не лише оволодіють фінансовою теорією, виконують практичні завдання та завдання для самостійної роботи, вивчають теоретичні джерела основної й додаткової літератури, систематично ознайомлюються з періодичними та Інтернет виданнями, додатково опрацьовують окремі теми з практичної та теоретичної точки зору при написанні рефератів.

Цільова спрямованість курсу обумовлює постановку та вирішення наступних завдань:

§ ознайомити із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту з урахуванням сучасних економічних теорій;

§ навчити правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємства;

§ ознайомити із принципами формування та управління активами підприємства, формуванням його фінансової структури та управлінням процесом залучення позичкових коштів;

§ виробити навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;

  • з'ясувати цілі та напрями ефективної інвестиційної діяльності підприємства;
  • надати базові знання та практичні навички із методики оцінки цінних паперів, основ корпоративного управління;
  • навчити правильно оцінювати вірогідність висновків, приймати до розрахунків ступінь фінансових ризиків, розробляти моделі управлінської поведінки в екстремальних умовах;
  • ознайомити з підходами до антикризового фінансового управління підприємством.

IV. Тематичний план

IV.I. Розподіл навчального часу за темами

8.03060102

Розділ 1. Вступ до фінансового менеджменту        
Тема 1.1. Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом. Фінансова звітність підприємства та аналіз його фінансово-господарської діяльності
Тема 1.2. Основи інвестиційної діяльності підприємства
Контрольна робота з розділу 1  
Розділ 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства        
Тема 2.1. Управління джерелами фінансування діяльності підприємства
Тема 2.2 Міжнародний механізм перерозподілу фінансових ресурсів -
Тема 2.3. Роль фондових ринків у залученні фінансових капіталів підприємствами. Дивідендна політика компаній
Тема 2.4. Управління інвестиційними ризиками та фінансовими вкладеннями
Розділ 3. Фінансове прогнозування і планування ефективної діяльності підприємств        
Тема 3.1. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства
Тема 3.2. Управління активами підприємства -
Тема 3.3. Банкрутство і управління фінансовою санацією підприємств -
Модульна контрольна робота розділу 2-3   1
Виконання РГР - -
Підготовка до екзамену - -
Всього

8.18010012

Розділ 1. Вступ до фінансового менеджменту        
Тема 1.1. Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом. Фінансова звітність підприємства та аналіз його фінансово-господарської діяльності
Тема 1.2. Основи інвестиційної діяльності підприємства
Контрольна робота з розділу 1  
Розділ 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства        
Тема 2.1. Управління джерелами фінансування діяльності підприємства
Тема 2.2 Міжнародний механізм перерозподілу фінансових ресурсів -
Тема 2.3. Роль фондових ринків у залученні фінансових капіталів підприємствами. Дивідендна політика компаній
Тема 2.4. Управління інвестиційними ризиками та фінансовими вкладеннями
Розділ 3. Фінансове прогнозування і планування ефективної діяльності підприємств        
Тема 3.1. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства
Тема 3.2. Управління активами підприємства -
Тема 3.3. Банкрутство і управління фінансовою санацією підприємств -
Модульна контрольна робота розділу 2-3   2
Виконання реферату - -
Підготовка до екзамену - -
Всього

8.03050701

Розділ 1. Вступ до фінансового менеджменту        
Тема 1.1. Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом. Фінансова звітність підприємства та аналіз його фінансово-господарської діяльності
Тема 1.2. Основи інвестиційної діяльності підприємства
Контрольна робота з розділу 1 -
Розділ 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства        
Тема 2.1. Управління джерелами фінансування діяльності підприємства
Тема 2.2 Міжнародний механізм перерозподілу фінансових ресурсів -
Тема 2.3. Роль фондових ринків у залученні фінансових капіталів підприємствами. Дивідендна політика компаній
Тема 2.4. Управління інвестиційними ризиками та фінансовими вкладеннями
Розділ 3. Фінансове прогнозування і планування ефективної діяльності підприємств        
Тема 3.1. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства
Тема 3.2. Управління активами підприємства -
Тема 3.3. Банкрутство і управління фінансовою санацією підприємств -
Модульна контрольна робота розділу 2-3  
Підготовка до екзамену - -
Всього

IV.2. Лекції

 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

Лекція 1

Тема 1.1. Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом

Мета та задачі фінансового менеджменту. Бізнес як керована фінансова система. Особливості прийняття управлінських рішень у сфері фінансів та їх вплив на діяльність підприємства. Загальна схема фінансового менеджменту. Функціональні обов’язки фінансового менеджера на підприємства: порівняння із фінансовим директорам, а також альтернативні варіанти організації роботи з управління фінансами на сучасних підприємствах. Інформаційні джерела фінансового менеджменту, в тому числі світові фінансові джерела інформації. Основні джерела формування фінансових ресурсів: власні, залучені, позичені та порівняння ефективності застосування кожного з них.

Проблеми здійснення фінансового менеджменту на українських підприємствах та перспективи впровадження сучасних інформаційних технологій у сфері фінансів.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати аналітичний огляд джерел з фінансового менеджменту.

2. Проаналізувати законодавчі та нормативні акти України з фінансового менеджменту.

3. Проаналізувати ефективність податкового законодавства в країні.

4. Розкрити різні форми організації бізнесу та методи оподаткування, властиві кожній з ній.

Основна література: 2,4,5

Додаткова література: 1,5,7,8,13

Лекція 2

Тема 1.3. Основи інвестиційної діяльності підприємства

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Учасники інвестиційного процесу: суб’єкти та об’єкти інвестування. Сутність і завдання інвестиційного менеджменту.

Класифікація та види інвестицій. Основні типології напрямків інвестування. Управління реальними інвестиціями підприємства. Інвестиційна політика підприємства. Форми реальних інвестицій і особливості управління ними. Види інвестиційних проектів і особливості їх розробки. Методи оцінки реальних інвестиційних проектів.

Особливості та напрями іноземного інвестування в Україні. Основи інноваційного інвестування.

Формування та прийняття інвестиційних рішень на основі фундаментального аналізу інвестиційної ситуації. Методи оцінки інвестиційної привабливості об’єкта інвестування.

Завдання для самостійної роботи

  1. Проаналізувати законодавчу базу України у сфері інвестицій.
  2. Закони та проблеми функціонування інвестиційного ринку. Характеристика основних суб’єктів інвестиційного ринку України.
  3. Особливості інтелектуальних інвестицій.
  4. Переваги та недоліки експрес-аналізу фінансового стану підприємства.

Основна література: 3,5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.007 с.)