Додаткова література: 15,16,20,22Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додаткова література: 15,16,20,22Розділ 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства та прийняття стратегічних фінансово-інвестиційних рішень

Лекція 3

Тема 2.1. Управління джерелами фінансування діяльності підприємства

Класифікація світових фінансових ринків та роль кожного з них у діяльності компаній. Мета короткострокового та довгострокового фінансування діяльності підприємства. Ринки довгострокових капіталів (банківський і фондовий ринки) та короткострокових капіталів (кредитні і валютні ринки). Процедура вибору найбільш прийнятного джерела короткострокового фінансування: торговий кредит, банківське короткострокове фінансування, взаємозаліки, бартер, комерційні векселі, продаж дебіторської заборгованості (факторинг), короткостроковий операційний лізинг. Довгостроковий капітал: оренда і лізинг.

Внутрішні джерела фінансування підприємства: статутний фонд, амортизація, нерозподілений прибуток. Продаж активів, скорочення оборотних коштів та дебіторської заборгованості, доходи від емісії простих акцій. Зовнішні джерела фінансування: банківські кредити, розміщення облігацій, кредити під боргові зобов’язання, лізингові угоди.

Завдання для самостійної роботи.

1. Надайте порівняльну характеристику лізингових та кредитних угод.

2. Проаналізуйте ринок лізингових послуг в Україні.

3. Які внутрішні джерела капіталу найчастіше використовуються українськими промисловими підприємствами.

4. Оцініть ринок короткострокових банківських кредитів.

Основна література: 1,2,4,5,6

Додаткова література: 1,5,7-9,14

Лекція 4

Тема 2.1. Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів

Міжнародний ринковий та позаринковий механізм перерозподілу світових фінансових ресурсів. Особливості світового кредитного ринку та структура світового ринку позикових капіталів.

Міжнародний ринковий механізм перерозподілу світових фінансових ресурсів. Ринок міжнародних банківських кредитів. Євровалюта. Синдикативні кредити та їх характеристика. Ринок міжнародних цінних паперів: євроакцій та деривативів. Міжнародні облігації: іноземні облігації та єврооблігації, їх переваги та недоліки, основні відмінності. Андеррайтинг. Види єврооблігацій: єврооблігації з фіксованою ставкою, єврооблігації із плаваючою ставкою.

Лекція 5

Тема 2.3. Роль фондових ринків у залученні фінансових капіталів підприємствами. Дивідендна політика компаній

Класифікація фондових ринків в залежності від виду капіталу, що залучається. Ринок власного і позикового капіталу, а також гібридних інструментів. Первинний і вторинний фондовий ринок. Мета та приклади використання американських та глобальних депозитарних розписок. Значення фінансових ринків для підприємств. Гіпотези ефективності фінансових ринків: абсолютної ефективності ринку, слабий, середній та сильний ступені ефективності ринків. Основні індикатори фінансового ринку. Зведені біржові індекси фондових ринків США, Японії, Великобританії, Німеччини та Росії. Показники ринків облігацій та діяльність кредитних рейтингових агентств. Діяльність фондів взаємного інвестування.

Завдання для самостійної роботи.

1. Оцінити альтернативні варіанти короткострокового та довгострокового фінансування на прикладі конкретного підприємства.

2. Діяльність міжнародних інвестиційних банків та фондів.

3. Мета та приклади використання американських та глобальних депозитарних розписок.

4. Діяльність фондів взаємного інвестування.

5. З яких складових складається український фондовий ринок. Його основні індикатори.

6. Поясніть, які недоліки і переваги форвардних і ф’ючерсних контрактів. Як можна за допомогою і форвардного і ф’ючерсного контрактів скоротити до мінімуму коливання валютного курсу і як можна використати ф’ючерсний контракт для скорочення валютного ризику.

Основна література: 2,3,5,6

Додаткова література: 5,9,16,19,21,23,24

Лекція 6

Тема 2.4. Управління інвестиційними ризиками

Класифікація інвестиційних ризиків. Ризик інвестиційного портфелю та загальний ризик (ризик окремих цінних паперів). Концепція премії за ризик і види ризиків. Функціонування моделі портфельного балансу. Досягнення рівноваги моделі портфельного балансу. Очікувана ставка прибутку інвестора та способи її розрахунку. Кількісне вимірювання ризику: дисперсія, визначення стандартного відхилення, коефіцієнтів варіації та коваріації.

Ризик у контексті портфелю. Визначення очікуваного прибутку по портфелю. Несистематичний (диверсифікований) та систематичний (недиверсифікований) ризики. Концепція “бети”. Модель визначення цін фіксованих активів (САРМ) та лінія ринку цінних паперів.

Зв¢язок між ризиком і ставками прибутку: премія за ринковий ризик, лінія ризику цінних паперів, влив інфляції, зміни в неприйманні ризику. Ризик у глобальному контексті.

Завдання для самостійної роботи.

1. .Дати визначення таких термінів: діловий ризик, фінансовий ризик, сукупний ризик, ціновий ризик; коефіцієнт варіації; диверсифікація; ринкова премія за ризик; вірогідність; ефективний портфель активів і межа ефективності; принцип домінування.

2. Як можна застосовувати концепції і методи диверсифікації в сфері управління фінансами?

3. Види інвестиційних портфелів. Застосування концепції „бети” щодо різних типів інвестиційних проектів.

4. Ризик у глобальному контексті.

Основна література: 1-6

Додаткова література: 1,5,8,13,16,18

РОЗДІЛ 3. Фінансове Планування і прогнозування ефективної діяльності підприємства

Лекція 7

Тема 3.1. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства. Фінансове планування

Вартість капіталу як міра прибутковості. Вартість капіталу від внутрішніх і зовнішніх джерел. Визначення середньозваженої і граничної вартості капіталу та їх роль в оцінці ефективності інвестицій.

Управління структурою капіталу підприємства. Структура капіталу та оптимальна структура капіталу. Фінансовий, виробничий та фінансово-виробничий ліверидж. Фінансовий ліверидж та його зв’язок із оптимальною структурою капіталу підприємства. Вплив структури капіталу на вартість фірми, доход на акцію. Взаємозв’язок між структурою капіталу та середньозваженою вартістю капіталу підприємства.

Фінансове планування на підприємстві: зміст і завдання. Оперативне, поточне, стратегічне фінансове планування. Бюджетування в системі фінансового планування. Операційний бюджет підприємства.

Прогнозування фінансової діяльності фірми: прогноз обсягів продажу, метод проектованого фінансового звіту. Фінансове планування як процес оцінки фінансових ресурсів, необхідних для продовження операцій компанії і своєчасного визначення методів фінансування. Методи визначення фінансових потреб: метод відсотка від товарообігу, метод балансу грошових надходжень, метод обліку обіговості коштів.

Завдання для самостійної роботи.

1. Розглянути поняття точки розриву на графіку граничної вартості капіталу.

2. Дослідити сучасні підходи до управління вартістю капіталу підприємства.

3. Дайте характеристику програмного забезпечення, яке використовується при фінансовому плануванні.

4. Яке застосування економіко-математичних моделей в процесі стратегічного фінансового планування?

Основна література: 1-6

Додаткова література: 1,5-10,13,14,21

Лекція 8

Тема 3.3. Управління активами підприємства

Суть, призначення і структура активів підприємства.

Політика управління оборотним капіталом та короткостроковий кредит. Термінологія оборотного капіталу: оборотний капітал, чистий оборотний капітал, поточний коефіцієнт ліквідності, політика оборотного капіталу.

Управління грошовою готівкою компанії: кеш-бюджетування, касовий бюджет та бюджет готівки. Методи управління та контролю за грошовими операціями: синхронізація грошових потоків прискорення процесу надходжень, визначення необхідного та оптимального запасу готівки, застосування моделі Баумоля для балансування готівкових коштів, застосування моделі Міллера-Орра.

Менеджмент дебіторської заборгованості. Здійснення контролю за фінансовим станом дебіторських заборгованостей: аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають розмір дебіторської заборгованості.. Термін заборгованості з продажу. Класифікація надходжень. Ефективне здійснення кредитної політики та застосування стандартів кредитоздатності.

Менеджмент товарно-матеріальних запасів та визначення оптимальних розмірів замовлень.

Завдання для самостійної роботи

1. Методи управління та контролю за грошовими операціями: синхронізація грошових потоків прискорення процесу надходжень, визначення необхідного та оптимального запасу готівки.

2. Охарактеризуйте системи управління високоліквідними цінними паперами і грошовими коштами.

3. Ефективне здійснення кредитної політики та застосування стандартів кредитоздатності.

Основна література: 1-6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.158.36 (0.009 с.)