ІV.4. індивідуальні завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІV.4. індивідуальні завданняДля більш глибокого опанування проблематики курсу у відповідності із тематикою лекцій та підготовкою до практичних занять навчальним планом передбачається виконання:

- розрахунково-графічної роботи студентами спеціальностей: 8.03060102. Робота складається з двох частин. В першій - студенти виконують аналітичні огляди літератури за визначеними темами (додаток А). В другій – виконуються практичні завдання по варіантах (додаток Б);

- реферату за визначеними темами (додаток А) студентами спеціальності: 8.18010012.

ІV.5. Контрольні роботи

У відповідності з навчальним планом передбачається проведення модульної контрольної роботи. Рекомендується виконання модульної контрольної роботи у вигляді двох контрольних робіт тривалістю по 1 годині кожна, які б відображали рівень знань студентів по закінченні вивчення кожного розділу. Модульна контрольна робота має включати питання та практичні завдання по матеріалу всього розділу, включаючи самостійну роботу студентів.

Тематика контрольних робіт

1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів.

2. Методи визначення вартості цінних паперів.

Приклади завдань контрольних робіт наведені у додатку В.

V. Методичні вказівки

Вивчення дисципліни проводиться згідно існуючої методики організації навчального процесу у вищих учбових закладах з використанням практичних занять, а також самостійної роботи студентів. Для магістрів рекомендується більше уваги приділяти самостійному виконанню завдань, здійсненню аналітичних оглядів періодичної літератури.

При проведенні деяких практичних занять доцільно було б використовувати схеми, слайди для наочного зображення матеріалу.

 

По закінченні викладання курсу проводиться залік, який дозволяє комплексно оцінити знання студента як теоретичні, так і практичні. Список залікових питань наведений у Додатку В.

VІ. Навчально-методичні матеріали

Основна література

1. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000с.
2. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с.
3. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2006. – 490 с.
4. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник./ Под ред. Е. С. Стояновой. – М.: Издательство «Перспектива», 1997. – 574с.
5. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с.
6. Міжнародний фінансовий та інвестиційний менеджмент: Метод.вказівки до вивч.дисципліни для студентів ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” / Уклад. Л.Г. Смоляр, О.В. Кам’янська, М.О. Кравченко. – К.: ВПІ ВПК „Політехніка”, 2005. – 52 с.

Додаткова література

  1. Александрова М. М., Бардаш С. В. та . Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Г.Г. Кірейцев (ред.) — К. : ЦУЛ, 2002. — 495с.
2. Базидевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси Украни: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 409 с. 3. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.-305с.
4. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е видання, доп. і перероб. – Житомир.: ПП “Рута”, 2001. – 544с.
  1. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 238с.
6. Дж. К. Ван Хорн. Основы управления финансами: Пер с англ./ Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1997.- 800с.
  1. Єрмошенко М. М., Єрохін С. А., Стороженко О. А. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / Національна академія управління. — К. : НАУ, 2004. — 506с.
  1. Заіка І. П. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Фінанси"/ Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка.— Луганськ : Альма-матер, 2004. — 62с.
  1. Кірейцев Г. Г., Виговська Н. Г., Петрук О. М. та ін. Фінансовий менеджмент: Посібник для студ. вищ. навч. закладів / Житомирський інженерно-технологічний ін-т. — Житомир, 2001. — 431с.
  1. Крайник О. П., Клепикова З. В. Фінансовий менеджмент: I. Навчальний посібник. II. Збірник вправ / Державний ун-т "Львівська політехніка"/ О.П. Крайник (наук.ред.). — Л. : Інтелект, 2001. — 258c.
11. Международный менеджмент. Учебник для вузов. Под ред. С.Э. Пивоварова – СПб.: Издательство «Питер:, 2000 – 624с.
12. Ю.Г. Козак, В.М. Сліпа. Міжнародне оподаткування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 550 с.
13. Салига С.Я., Дацій Н.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 274 с.
14. В.П. Савчук. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия. – 2005.
15. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: Навч. Посіб. / За науковою редакцією В.Г. Федоренко. – К.: Алеута, 2004. – 431 с.
16. Пересада А.А., Коваленко Ю.М. Інвестиційний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 485 с.
17. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовьіх услуг /Пер с англ.- М.: ДЕЛО Лтд., 1995.-743с.
18. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 288 с.
19. Сенищ П.М. Організація роботи з валютними ф’ючерсами на Українській міжбанківській валютній біржі. - Суми: УАБС, 1998. -33 с.
20. Фабоцци Франк Дж. Управление инвестициями. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2000. - 931 с. 21. Ченаш В., Ченаш С. Финансовый менеджмент. – Хмельницкий: Украинская консалтинговая сеть, 2004. – 96 с.
22. Шарп Уильям. Инвестиции.:Пер. с англ. М.:ИНФРА-М, 1997.- 1024с.
23. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика. Уч. пособ. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем. - К.: Нора-Принт, 2000. - 367 с. 24. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник/За заг. Ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2000. – 336с.

 

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми дисципліни „Фінансовий менеджмент”, затвердженої деканом факультету менеджменту та маркетингу Гавришем О.А. _________________

Розробник програми старший викладач кафедри менеджменту Жигалкевич Ж.М.

________________/ Ж.М.Жигалкевич /


Додаток А

Теми доповідей з проблемних питань курсу “Фінансовий менеджмент”

1. Основні завдання фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі компанії

2. Інформаційне забезпечення управління фінансами на підприємстві

3. Цілі, завдання і функції фінансових менеджерів по забезпеченню ефективного управління фінансами

4. Процедура розрахунків уникнення подвійного оподаткування.

5. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, їх переваги та недоліки.

6. Оцінка вартості цінних паперів. Приведена вартість облігацій, звичайних і привілейованих акцій.

7. Види дивідендної політики та практика її застосування українськими підприємствами.

8. Джерела залучення позичкового капіталу українськими підприємствами. Переваги та недоліки власних і залучених джерел фінансування.

9. Джерела залучення короткострокового капіталу в Україні.

10. Альтернативні джерела довгострокового фінансування українських компаній.

11.Торговельний кредит: переваги та недоліки використання.

12. Оцінка вартості і структури капіталу підприємства.

13. Фінансові ризики та їх оцінка.

14. Міжнародна фінансова система і міжнародні фінансові ринки.

15. Практика застосування депозитарних розписок українськими компаніями.

16. Взаємодія України із міжнародними фінансовими організаціями.

17. Світовий фондовий ринок і управління операціями на ньому. Роль фондових ринків в залученні капіталів підприємства.

18. Світовий ринок облігацій і управління операціями на ньому. Облігації зовнішніх державних позик України.

19.Методи управління портфелем цінних паперів.

20.Модель портфельного балансу та досягнення рівноваги даної моделі.

21.Формування та управління власними ресурсами підприємства.

22.Управління дебіторською і кредиторською заборгованістю підприємства.

23.Управління грошовими коштами на підприємстві.

24.Фінансове планування і прогнозування. Довгострокове фінансове планування.

25.Банкрутство і управляння фінансовою санацією підприємства.

26.Процедура формування та прийняття інвестиційних рішень.

27. Визначення інвестиційної привабливості об’єкта інвестування.

28.Особливості управління фінансами компанії у випадку зміни її організаційно-правової форми.

29.Управління грошовими потоками на підприємстві.

30.Сутність і завдання управління прибутком на підприємстві.

31.Бюджетування та його сутність.

32.Управління необоротними активами підприємства.

33.Методи розрахунку кредитоспроможності позичальника.

34. Визначення курсової вартості та доходності цінних паперів.

35.Аналіз офертно-тендерних пропозицій при реалізації інвестиційних проектів.

36.Форми організації бізнесу і методи оподаткування. Офшорні компанії і зони.

37.Оцінка доцільності капіталовкладень.

38. Сутність, види лізингу та визначення його вартості.


Додаток БПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.009 с.)