РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА кредитного модуляМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА кредитного модуляФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

Кафедра менеджменту

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

менеджменту та маркетингу

 

___________ проф. О.А.Гавриш

 

«____» _________ 2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА кредитного модуля

“Фінансовий менеджмент”

 

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності

8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»;

галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальності

Управління інноваційною діяльністю»,

напряму підготовки

6.03050701 «Маркетинг» спеціальності8.03050701 «Маркетинг»

 

денна

(форма навчання)

 

 

Програму рекомендовано

кафедрою менеджменту

протокол № 12 від 17.04.2012 р.

 

Завідувач кафедри

______________ проф. Дергачева В.В.

 

Київ 2012


І. Загальні відомості

Кредитний модуль "Фінансовий менеджмент" є невід'ємною складовою підготовки магістрів зі спеціальностей «Маркетинг», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю»та спеціалістів зі спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Фінансові ресурси є грошовими відносинами, що пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів і доходів підприємства. Від того, наскільки ефективно менеджери підприємства управлятимуть рухом фінансових ресурсів та відносин, що виникають у результаті такого руху, залежить майбутнє підприємства. Висококваліфікований спеціаліст повинен приймати виважені рішення, що ґрунтуються на всебічному аналізі внутрішніх і зовнішніх чинників, які визначають фінансово-господарську діяльність підприємства, забезпечать його стабільне економічне зростання та стійкий інтерес до нього інвесторів.

Згідно з навчальним планом факультету менеджменту та маркетингу (ФММ) НТУУ “КПІ” дисципліна “Фінансовий менеджмент” належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки магістрів за спеціальностями «Маркетинг», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю»та спеціалістів зі спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»..

До дисциплін, що забезпечують викладання даного курсу можна віднести наступні: „Фінанси”, „Фінанси підприємств”, „Економіка підприємства”, „Бухгалтерський облік та аудит”, „Контролінг”.

II. Розподіл навчального часу

Семестр/ код кредитного модуля Всього годин Розподіл годин за видами занять Кількість МКР Вид інд. завд. Семестрова атестація
Лекції Практичні заняття Семінари Лабораторні роботи Комп’ютерний практикум СРС
Всього У тому числі на виконання індив. завд
8.03060102
      РГР Екзамен
8.18010012
      Реф. Екзамен
8.03050701
      - - Екзамен

 

 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля "Фінансовий менеджмент"

Мета кредитного модуля - ознайомлення студентів з основними підходами до управління системою грошових відносин суб'єкта господарської діяльності, пов'язаних з формуванням, використанням та інвестуванням фінансових ресурсів у процесі його виробничо-господарської діяльності.

Завдання – вивчити теоретичні основи фінансово-інвестиційної діяльності, а також методи та прийоми ефективного управління фінансами підприємства. Сформувати цілісну систему знань про фінансові відносини у господарському процесі, фінансовий (інвестиційний) механізм та технології управління фінансовою діяльністю господарюючого суб’єкта як невід’ємної складової фінансового ринку країни.

Вивчаючи даний курс студенти не лише оволодіють фінансовою теорією, виконують практичні завдання та завдання для самостійної роботи, вивчають теоретичні джерела основної й додаткової літератури, систематично ознайомлюються з періодичними та Інтернет виданнями, додатково опрацьовують окремі теми з практичної та теоретичної точки зору при написанні рефератів.

Цільова спрямованість курсу обумовлює постановку та вирішення наступних завдань:

§ ознайомити із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту з урахуванням сучасних економічних теорій;

§ навчити правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємства;

§ ознайомити із принципами формування та управління активами підприємства, формуванням його фінансової структури та управлінням процесом залучення позичкових коштів;

§ виробити навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;

 • з'ясувати цілі та напрями ефективної інвестиційної діяльності підприємства;
 • надати базові знання та практичні навички із методики оцінки цінних паперів, основ корпоративного управління;
 • навчити правильно оцінювати вірогідність висновків, приймати до розрахунків ступінь фінансових ризиків, розробляти моделі управлінської поведінки в екстремальних умовах;
 • ознайомити з підходами до антикризового фінансового управління підприємством.

IV. Тематичний план

IV.I. Розподіл навчального часу за темами

8.03060102

Розділ 1. Вступ до фінансового менеджменту        
Тема 1.1. Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом. Фінансова звітність підприємства та аналіз його фінансово-господарської діяльності
Тема 1.2. Основи інвестиційної діяльності підприємства
Контрольна робота з розділу 1  
Розділ 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства        
Тема 2.1. Управління джерелами фінансування діяльності підприємства
Тема 2.2 Міжнародний механізм перерозподілу фінансових ресурсів -
Тема 2.3. Роль фондових ринків у залученні фінансових капіталів підприємствами. Дивідендна політика компаній
Тема 2.4. Управління інвестиційними ризиками та фінансовими вкладеннями
Розділ 3. Фінансове прогнозування і планування ефективної діяльності підприємств        
Тема 3.1. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства
Тема 3.2. Управління активами підприємства -
Тема 3.3. Банкрутство і управління фінансовою санацією підприємств -
Модульна контрольна робота розділу 2-3   1
Виконання РГР - -
Підготовка до екзамену - -
Всього

8.18010012

Розділ 1. Вступ до фінансового менеджменту        
Тема 1.1. Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом. Фінансова звітність підприємства та аналіз його фінансово-господарської діяльності
Тема 1.2. Основи інвестиційної діяльності підприємства
Контрольна робота з розділу 1  
Розділ 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства        
Тема 2.1. Управління джерелами фінансування діяльності підприємства
Тема 2.2 Міжнародний механізм перерозподілу фінансових ресурсів -
Тема 2.3. Роль фондових ринків у залученні фінансових капіталів підприємствами. Дивідендна політика компаній
Тема 2.4. Управління інвестиційними ризиками та фінансовими вкладеннями
Розділ 3. Фінансове прогнозування і планування ефективної діяльності підприємств        
Тема 3.1. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства
Тема 3.2. Управління активами підприємства -
Тема 3.3. Банкрутство і управління фінансовою санацією підприємств -
Модульна контрольна робота розділу 2-3   2
Виконання реферату - -
Підготовка до екзамену - -
Всього

8.03050701

Розділ 1. Вступ до фінансового менеджменту        
Тема 1.1. Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом. Фінансова звітність підприємства та аналіз його фінансово-господарської діяльності
Тема 1.2. Основи інвестиційної діяльності підприємства
Контрольна робота з розділу 1 -
Розділ 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства        
Тема 2.1. Управління джерелами фінансування діяльності підприємства
Тема 2.2 Міжнародний механізм перерозподілу фінансових ресурсів -
Тема 2.3. Роль фондових ринків у залученні фінансових капіталів підприємствами. Дивідендна політика компаній
Тема 2.4. Управління інвестиційними ризиками та фінансовими вкладеннями
Розділ 3. Фінансове прогнозування і планування ефективної діяльності підприємств        
Тема 3.1. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства
Тема 3.2. Управління активами підприємства -
Тема 3.3. Банкрутство і управління фінансовою санацією підприємств -
Модульна контрольна робота розділу 2-3  
Підготовка до екзамену - -
Всього

IV.2. Лекції

 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

Лекція 1

Тема 1.1. Роль фінансового менеджменту в системі управління бізнесом

Мета та задачі фінансового менеджменту. Бізнес як керована фінансова система. Особливості прийняття управлінських рішень у сфері фінансів та їх вплив на діяльність підприємства. Загальна схема фінансового менеджменту. Функціональні обов’язки фінансового менеджера на підприємства: порівняння із фінансовим директорам, а також альтернативні варіанти організації роботи з управління фінансами на сучасних підприємствах. Інформаційні джерела фінансового менеджменту, в тому числі світові фінансові джерела інформації. Основні джерела формування фінансових ресурсів: власні, залучені, позичені та порівняння ефективності застосування кожного з них.

Проблеми здійснення фінансового менеджменту на українських підприємствах та перспективи впровадження сучасних інформаційних технологій у сфері фінансів.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати аналітичний огляд джерел з фінансового менеджменту.

2. Проаналізувати законодавчі та нормативні акти України з фінансового менеджменту.

3. Проаналізувати ефективність податкового законодавства в країні.

4. Розкрити різні форми організації бізнесу та методи оподаткування, властиві кожній з ній.

Основна література: 2,4,5

Додаткова література: 1,5,7,8,13

Лекція 2

Тема 1.3. Основи інвестиційної діяльності підприємства

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Учасники інвестиційного процесу: суб’єкти та об’єкти інвестування. Сутність і завдання інвестиційного менеджменту.

Класифікація та види інвестицій. Основні типології напрямків інвестування. Управління реальними інвестиціями підприємства. Інвестиційна політика підприємства. Форми реальних інвестицій і особливості управління ними. Види інвестиційних проектів і особливості їх розробки. Методи оцінки реальних інвестиційних проектів.

Особливості та напрями іноземного інвестування в Україні. Основи інноваційного інвестування.

Формування та прийняття інвестиційних рішень на основі фундаментального аналізу інвестиційної ситуації. Методи оцінки інвестиційної привабливості об’єкта інвестування.

Завдання для самостійної роботи

 1. Проаналізувати законодавчу базу України у сфері інвестицій.
 2. Закони та проблеми функціонування інвестиційного ринку. Характеристика основних суб’єктів інвестиційного ринку України.
 3. Особливості інтелектуальних інвестицій.
 4. Переваги та недоліки експрес-аналізу фінансового стану підприємства.

Основна література: 3,5

Лекція 3

Тема 2.1. Управління джерелами фінансування діяльності підприємства

Класифікація світових фінансових ринків та роль кожного з них у діяльності компаній. Мета короткострокового та довгострокового фінансування діяльності підприємства. Ринки довгострокових капіталів (банківський і фондовий ринки) та короткострокових капіталів (кредитні і валютні ринки). Процедура вибору найбільш прийнятного джерела короткострокового фінансування: торговий кредит, банківське короткострокове фінансування, взаємозаліки, бартер, комерційні векселі, продаж дебіторської заборгованості (факторинг), короткостроковий операційний лізинг. Довгостроковий капітал: оренда і лізинг.

Внутрішні джерела фінансування підприємства: статутний фонд, амортизація, нерозподілений прибуток. Продаж активів, скорочення оборотних коштів та дебіторської заборгованості, доходи від емісії простих акцій. Зовнішні джерела фінансування: банківські кредити, розміщення облігацій, кредити під боргові зобов’язання, лізингові угоди.

Завдання для самостійної роботи.

1. Надайте порівняльну характеристику лізингових та кредитних угод.

2. Проаналізуйте ринок лізингових послуг в Україні.

3. Які внутрішні джерела капіталу найчастіше використовуються українськими промисловими підприємствами.

4. Оцініть ринок короткострокових банківських кредитів.

Лекція 4

Тема 2.1. Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів

Міжнародний ринковий та позаринковий механізм перерозподілу світових фінансових ресурсів. Особливості світового кредитного ринку та структура світового ринку позикових капіталів.

Міжнародний ринковий механізм перерозподілу світових фінансових ресурсів. Ринок міжнародних банківських кредитів. Євровалюта. Синдикативні кредити та їх характеристика. Ринок міжнародних цінних паперів: євроакцій та деривативів. Міжнародні облігації: іноземні облігації та єврооблігації, їх переваги та недоліки, основні відмінності. Андеррайтинг. Види єврооблігацій: єврооблігації з фіксованою ставкою, єврооблігації із плаваючою ставкою.

Лекція 5

Тема 2.3. Роль фондових ринків у залученні фінансових капіталів підприємствами. Дивідендна політика компаній

Класифікація фондових ринків в залежності від виду капіталу, що залучається. Ринок власного і позикового капіталу, а також гібридних інструментів. Первинний і вторинний фондовий ринок. Мета та приклади використання американських та глобальних депозитарних розписок. Значення фінансових ринків для підприємств. Гіпотези ефективності фінансових ринків: абсолютної ефективності ринку, слабий, середній та сильний ступені ефективності ринків. Основні індикатори фінансового ринку. Зведені біржові індекси фондових ринків США, Японії, Великобританії, Німеччини та Росії. Показники ринків облігацій та діяльність кредитних рейтингових агентств. Діяльність фондів взаємного інвестування.

Завдання для самостійної роботи.

1. Оцінити альтернативні варіанти короткострокового та довгострокового фінансування на прикладі конкретного підприємства.

2. Діяльність міжнародних інвестиційних банків та фондів.

3. Мета та приклади використання американських та глобальних депозитарних розписок.

4. Діяльність фондів взаємного інвестування.

5. З яких складових складається український фондовий ринок. Його основні індикатори.

6. Поясніть, які недоліки і переваги форвардних і ф’ючерсних контрактів. Як можна за допомогою і форвардного і ф’ючерсного контрактів скоротити до мінімуму коливання валютного курсу і як можна використати ф’ючерсний контракт для скорочення валютного ризику.

Основна література: 2,3,5,6

Лекція 6

Тема 2.4. Управління інвестиційними ризиками

Класифікація інвестиційних ризиків. Ризик інвестиційного портфелю та загальний ризик (ризик окремих цінних паперів). Концепція премії за ризик і види ризиків. Функціонування моделі портфельного балансу. Досягнення рівноваги моделі портфельного балансу. Очікувана ставка прибутку інвестора та способи її розрахунку. Кількісне вимірювання ризику: дисперсія, визначення стандартного відхилення, коефіцієнтів варіації та коваріації.

Ризик у контексті портфелю. Визначення очікуваного прибутку по портфелю. Несистематичний (диверсифікований) та систематичний (недиверсифікований) ризики. Концепція “бети”. Модель визначення цін фіксованих активів (САРМ) та лінія ринку цінних паперів.

Зв¢язок між ризиком і ставками прибутку: премія за ринковий ризик, лінія ризику цінних паперів, влив інфляції, зміни в неприйманні ризику. Ризик у глобальному контексті.

Завдання для самостійної роботи.

1. .Дати визначення таких термінів: діловий ризик, фінансовий ризик, сукупний ризик, ціновий ризик; коефіцієнт варіації; диверсифікація; ринкова премія за ризик; вірогідність; ефективний портфель активів і межа ефективності; принцип домінування.

2. Як можна застосовувати концепції і методи диверсифікації в сфері управління фінансами?

3. Види інвестиційних портфелів. Застосування концепції „бети” щодо різних типів інвестиційних проектів.

4. Ризик у глобальному контексті.

Основна література: 1-6

РОЗДІЛ 3. Фінансове Планування і прогнозування ефективної діяльності підприємства

Лекція 7

Тема 3.1. Управління вартістю і структурою капіталу підприємства. Фінансове планування

Вартість капіталу як міра прибутковості. Вартість капіталу від внутрішніх і зовнішніх джерел. Визначення середньозваженої і граничної вартості капіталу та їх роль в оцінці ефективності інвестицій.

Управління структурою капіталу підприємства. Структура капіталу та оптимальна структура капіталу. Фінансовий, виробничий та фінансово-виробничий ліверидж. Фінансовий ліверидж та його зв’язок із оптимальною структурою капіталу підприємства. Вплив структури капіталу на вартість фірми, доход на акцію. Взаємозв’язок між структурою капіталу та середньозваженою вартістю капіталу підприємства.

Фінансове планування на підприємстві: зміст і завдання. Оперативне, поточне, стратегічне фінансове планування. Бюджетування в системі фінансового планування. Операційний бюджет підприємства.

Прогнозування фінансової діяльності фірми: прогноз обсягів продажу, метод проектованого фінансового звіту. Фінансове планування як процес оцінки фінансових ресурсів, необхідних для продовження операцій компанії і своєчасного визначення методів фінансування. Методи визначення фінансових потреб: метод відсотка від товарообігу, метод балансу грошових надходжень, метод обліку обіговості коштів.

Завдання для самостійної роботи.

1. Розглянути поняття точки розриву на графіку граничної вартості капіталу.

2. Дослідити сучасні підходи до управління вартістю капіталу підприємства.

3. Дайте характеристику програмного забезпечення, яке використовується при фінансовому плануванні.

4. Яке застосування економіко-математичних моделей в процесі стратегічного фінансового планування?

Основна література: 1-6

Лекція 8

Тема 3.3. Управління активами підприємства

Суть, призначення і структура активів підприємства.

Політика управління оборотним капіталом та короткостроковий кредит. Термінологія оборотного капіталу: оборотний капітал, чистий оборотний капітал, поточний коефіцієнт ліквідності, політика оборотного капіталу.

Управління грошовою готівкою компанії: кеш-бюджетування, касовий бюджет та бюджет готівки. Методи управління та контролю за грошовими операціями: синхронізація грошових потоків прискорення процесу надходжень, визначення необхідного та оптимального запасу готівки, застосування моделі Баумоля для балансування готівкових коштів, застосування моделі Міллера-Орра.

Менеджмент дебіторської заборгованості. Здійснення контролю за фінансовим станом дебіторських заборгованостей: аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають розмір дебіторської заборгованості.. Термін заборгованості з продажу. Класифікація надходжень. Ефективне здійснення кредитної політики та застосування стандартів кредитоздатності.

Менеджмент товарно-матеріальних запасів та визначення оптимальних розмірів замовлень.

Завдання для самостійної роботи

1. Методи управління та контролю за грошовими операціями: синхронізація грошових потоків прискорення процесу надходжень, визначення необхідного та оптимального запасу готівки.

2. Охарактеризуйте системи управління високоліквідними цінними паперами і грошовими коштами.

3. Ефективне здійснення кредитної політики та застосування стандартів кредитоздатності.

Основна література: 1-6

Лекція 9

Тема 3.4. Банкрутство і управління фінансовою санацією підприємств

Поняття банкрутства, групи зобов’язань підприємства перед фіскальною системою, фінансово-кредитною системою, перед кредиторами, акціонерами та працівниками підприємства. Встановлення ознак банкрутства підприємства та застосування „Z- рахунку” Альтмана для прогнозу краху. Заходи щодо запобігання банкрутству: тактичні, стратегічні. Реорганізаційні процедури регулювання кризового стану підприємств: санація, зовнішнє управління майном боржника. Ліквідаційні процедури підприємства-боржника.

Завдання для самостійної роботи.

1. Які причини можуть призвести до банкрутства підприємства?

2. Проаналізувати превентивні заходи запобігання кризи діяльності підприємства.

3. Розкрити процедуру оголошення банкрутства та ліквідації підприємств, банківських установ у відповідності із українським законодавством.

Основна література: 2,5

Додаткова література: 13,14

IV.3. практичнІ занятТЯ

Цілями практичних занять є закріплення на практиці отриманих знань на лекціях, вирішення конкретних практичних ситуацій і задач фінансового менеджменту організацій.

Тема 1. Оцінка фінансового стану підприємства

 1. Визначення основних завдань фінансового аналізу:

- Загальна оцінка фінансового стану і факторів його зміни;

- Вивчення відповідності між засобами і джерелами раціональності їх розміщення;

- Дотримання фінансово-розрахункової і кредитної дисципліни;

- Визначення ліквідності і фінансової стабільності підприємства;

- Довгострокове і короткострокове прогнозування фінансової стабільності підприємства.

2.Аналіз структури активів підприємства та їх джерел за статтями бухгалтерського балансу.

- Вертикальний аналіз виручки від реалізації продукції.

- Аналіз фінансових коефіцієнтів рентабельності, ліквідності, платоспроможності та ринкових індикаторів.

- Метод взаємозв’язку окремих фінансових показників за системою „Дюпон”

Завдання для самостійної роботи

 1. Оцінити фінансовий стан конкретного промислового підприємства, використовуючи різні методи фінансового аналізу та зробити висновки щодо його покращення.
 2. Які способи оцінки фінансового стану використовуються найчастіше для аналізу іноземного контрагента?
 3. Відмінності проведення фінансового аналізу українських та зарубіжних компаній.

Основна література: 1,2,5

Основна література: 3

Основна література: 1-6

Основна література: 2,3,5,6

Основна література: 1-6

Основна література: 1-6

Складання заліку

ІV.5. Контрольні роботи

У відповідності з навчальним планом передбачається проведення модульної контрольної роботи. Рекомендується виконання модульної контрольної роботи у вигляді двох контрольних робіт тривалістю по 1 годині кожна, які б відображали рівень знань студентів по закінченні вивчення кожного розділу. Модульна контрольна робота має включати питання та практичні завдання по матеріалу всього розділу, включаючи самостійну роботу студентів.

Тематика контрольних робіт

1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів.

2. Методи визначення вартості цінних паперів.

Приклади завдань контрольних робіт наведені у додатку В.

V. Методичні вказівки

Вивчення дисципліни проводиться згідно існуючої методики організації навчального процесу у вищих учбових закладах з використанням практичних занять, а також самостійної роботи студентів. Для магістрів рекомендується більше уваги приділяти самостійному виконанню завдань, здійсненню аналітичних оглядів періодичної літератури.

При проведенні деяких практичних занять доцільно було б використовувати схеми, слайди для наочного зображення матеріалу.

 

По закінченні викладання курсу проводиться залік, який дозволяє комплексно оцінити знання студента як теоретичні, так і практичні. Список залікових питань наведений у Додатку В.

Основна література

1. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000с.
2. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с.
3. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2006. – 490 с.
4. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник./ Под ред. Е. С. Стояновой. – М.: Издательство «Перспектива», 1997. – 574с.
5. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с.
6. Міжнародний фінансовий та інвестиційний менеджмент: Метод.вказівки до вивч.дисципліни для студентів ф-ту менеджменту та маркетингу напряму підготовки 0502 „Менеджмент” / Уклад. Л.Г. Смоляр, О.В. Кам’янська, М.О. Кравченко. – К.: ВПІ ВПК „Політехніка”, 2005. – 52 с.

Додаткова література

 1. Александрова М. М., Бардаш С. В. та . Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Г.Г. Кірейцев (ред.) — К. : ЦУЛ, 2002. — 495с.
2. Базидевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси Украни: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 409 с. 3. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.-305с.
4. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е видання, доп. і перероб. – Житомир.: ПП “Рута”, 2001. – 544с.
 1. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 238с.
6. Дж. К. Ван Хорн. Основы управления финансами: Пер с англ./ Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1997.- 800с.
 1. Єрмошенко М. М., Єрохін С. А., Стороженко О. А. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / Національна академія управління. — К. : НАУ, 2004. — 506с.
 1. Заіка І. П. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Фінанси"/ Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка.— Луганськ : Альма-матер, 2004. — 62с.
 1. Кірейцев Г. Г., Виговська Н. Г., Петрук О. М. та ін. Фінансовий менеджмент: Посібник для студ. вищ. навч. закладів / Житомирський інженерно-технологічний ін-т. — Житомир, 2001. — 431с.
 1. Крайник О. П., Клепикова З. В. Фінансовий менеджмент: I. Навчальний посібник. II. Збірник вправ / Державний ун-т "Львівська політехніка"/ О.П. Крайник (наук.ред.). — Л. : Інтелект, 2001. — 258c.
11. Международный менеджмент. Учебник для вузов. Под ред. С.Э. Пивоварова – СПб.: Издательство «Питер:, 2000 – 624с.
12. Ю.Г. Козак, В.М. Сліпа. Міжнародне оподаткування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 550 с.
13. Салига С.Я., Дацій Н.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 274 с.
14. В.П. Савчук. Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия. – 2005.
15. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: Навч. Посіб. / За науковою редакцією В.Г. Федоренко. – К.: Алеута, 2004. – 431 с.
16. Пересада А.А., Коваленко Ю.М. Інвестиційний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 485 с.
17. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовьіх услуг /Пер с англ.- М.: ДЕЛО Лтд., 1995.-743с.
18. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 288 с.
19. Сенищ П.М. Організація роботи з валютними ф’ючерсами на Українській міжбанківській валютній біржі. - Суми: УАБС, 1998. -33 с.
20. Фабоцци Франк Дж. Управление инвестициями. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2000. - 931 с. 21. Ченаш В., Ченаш С. Финансовый менеджмент. – Хмельницкий: Украинская консалтинговая сеть, 2004. – 96 с.
22. Шарп Уильям. Инвестиции.:Пер. с англ. М.:ИНФРА-М, 1997.- 1024с.
23. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика. Уч. пособ. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем. - К.: Нора-Принт, 2000. - 367 с. 24. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник/За заг. Ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2000. – 336с.

 

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми дисципліни „Фінансовий менеджмент”, затвердженої деканом факультету менеджменту та маркетингу Гавришем О.А. _________________

Розробник програми старший викладач кафедри менеджменту Жигалкевич Ж.М.

________________/ Ж.М.Жигалкевич /


Додаток А

Теми доповідей з проблемних питань курсу “Фінансовий менеджмент”

1. Основні завдання фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі компанії

2. Інформаційне забезпечення управління фінансами на підприємстві

3. Цілі, завдання і функції фінансових менеджерів по забезпеченню ефективного управління фінансами

4. Процедура розрахунків уникнення подвійного оподаткування.

5. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, їх переваги та недоліки.

6. Оцінка вартості цінних паперів. Приведена вартість облігацій, звичайних і привілейованих акцій.

7. Види дивідендної політики та практика її застосування українськими підприємствами.

8. Джерела залучення позичкового капіталу українськими підприємствами. Переваги та недоліки власних і залучених джерел фінансування.

9. Джерела залучення короткострокового капіталу в Україні.

10. Альтернативні джерела довгострокового фінансування українських компаній.

11.Торговельний кредит: переваги та недоліки використання.

12. Оцінка вартості і структури капіталу підприємства.

13. Фінансові ризики та їх оцінка.

14. Міжнародна фінансова система і міжнародні фінансові ринки.

15. Практика застосування депозитарних розписок українськими компаніями.

16. Взаємодія України із міжнародними фінансовими організаціями.

17. Світовий фондовий ринок і управління операціями на ньому. Роль фондових ринків в залученні капіталів підприємства.

18. Світовий ринок облігацій і управління операціями на ньому. Облігації зовнішніх державних позик України.

19.Методи управління портфелем цінних паперів.

20.Модель портфельного балансу та досягнення рівноваги даної моделі.

21.Формування та управління власними ресурсами підприємства.

22.Управління дебіторською і кредиторською заборгованістю підприємства.

23.Управління грошовими коштами на підприємстві.

24.Фінансове планування і прогнозування. Довгострокове фінансове планування.

25.Банкрутство і управляння фінансовою санацією підприємства.

26.Процедура формування та прийняття інвестиційних рішень.

27. Визначення інвестиційної привабливості об’єкта інвестування.

28.Особливості управління фінансами компанії у випадку зміни її організаційно-правової форми.

29.Управління грошовими потоками на підприємстві.

30.Сутність і завдання управління прибутком на підприємстві.

31.Бюджетування та його сутність.

32.Управління необоротними активами підприємства.

33.Методи розрахунку кредитоспроможності позичальника.

34. Визначення курсової вартості та доходності цінних паперів.

35.Аналіз офертно-тендерних пропозицій при реалізації інвестиційних проектів.

36.Форми організації бізнесу і методи оподаткування. Офшорні компанії і зони.

37.Оцінка доцільності капіталовкладень.

38. Сутність, види лізингу та визначення його вартості.


Додаток Б

Варіант 1

Завдання 1. Позичка в розмірі 80000 грн. видана на півроку за простою ставкою під 23% річних. Визначте нарощену суму.

Завдання 2. Позика видається на півроку за простою обліковою ставкою 15%. Розрахуйте суму, одержану позичальником, і розмір дисконту, якщо треба повернути 25000 грн.

Завдання 3. Розрахуйте ефективну ставку складних відсотків, якщо номінальна ставка дорівнює 30% і нарахування відсотків відбувається щомісяця.

Завдання 4. Два ануїтети за параметрами:

1) розмір платежу – 12000 грн., відсоткова ставка – 8% річних, термін – 7 років;

2) розмір платежу – 8000 грн., відсоткова ставка 9% річних, термін – 6 років;

необхідно замінити одним – терміном 6 років і відсотковою ставкою 9% річних.

Визначте розмір нового платежу.

Завдання 5. Керівництво підприємства має намір збільшити виторг від реалізації на 15% (з 50000 грн. до 57500 грн.), не виходячи за межі релевантного діапазону. Загальні змагальні змінні витрати складають для начального варіанту 42000 грн. Постійні витрати складають 5000 грн. Розрахуйте суму прибутку, що відповідатиме новому рівню виторгу від реалізації традиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.50 (0.037 с.)