Без чиєї згоди не можуть звільнити неповнолітнього з роботи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Без чиєї згоди не можуть звільнити неповнолітнього з роботи.Без чиєї згоди не можуть звільнити неповнолітнього з роботи.

3. Без згоди комісії у справах неповнолітніх

В який термін роботодавець повинен розглянути і затвердити акти за формою Н–1 або НПВ?

4 1 добу

В яких одиницях нормується штучна освітленість?

3 в люксах.

В яких одиницях вимірюється поглинута доза іонізуючого випромінювання?

1. Грей;

В які терміни проводиться перевірка знань посадових осіб?

1. Не рідше одного разу на 3 роки

 

В якій точці нормується мінімальне значення КПО?

2) розташованій на перетині вертикальної площини характерного перерізу приміщення і умовної робочої поверхні

 

В якій зоні необхідно розташовувати повітрозабірні пристрої в місцях, де повітря не забруднене пилом та газами

1. не нижче 2 м від рівня землі

 

36. В якому випадку проводиться позаплановий інструктаж

4. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів

Видизовнішньогоконтролюзастаномохоронипрацінапідприємстві

2. Регіональний, громадський, страховий, відомчий

Види дисциплінарної відповідальності за порушення вимог охорони праці

1. догана, пониження в посаді, переведення на нижчеоплачувану роботу на термін до 3 місяців, звільнення.

 

6.Вищий державний орган управлінняохороноюпраціце:

3.КабінетМіністрів

Від чого залежить небезпека ураження людини електричним струмом?

Від чого не залежить небезпека ураження людини електричним струмом?

4. Частоти струму;5. Виду струму.

Від чого залежить розряд зорової роботи?

2. Від розміру об’єкта розрізняння.

Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 шкідливі та небезпечні фактори поділяються на такі групи

3. Фізичні , хімічні, біологічні, психофізіологічні, соціальні

 

137. Відповідно до ДБН В.2.5.28-2006 нормоване значення КПО визначається в залежності від:

1. Розряду зорової роботи

200. Відповідно до норм технологічного проектування ОНТП 24 – 86 приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються на наступні категорії :

2. А, Б, В, Г, Д,;

 

126. Відповідно до санітарних норм, якщо на одного працівника припадає менше 20 м3 об’єму приміщення , то мінімальна кількість повітря, яка повинна подаватися на одну людину (працівника) складає:

1. 30 куб м

 

127. Відповідно до санітарних норм, якщо на одного працівника припадає більше 20 м3 об’єму приміщення , то мінімальна кількість повітря, яка повинна подаватися на одну людину (працівника) складає:

2. 20 куб м

 

Вказати позначення повітряно-пінного вогнегасника

4.ВПП–5

 

Всі наступні виробничі фактори можуть спричинити професійні захворювання крім

2. використання особливо небезпечних отруйних речовин в технологічному процесі;

 

Головніпринципидержавноїполітики в областіохоронипраці

2. пріоритетжиття і здоров’япрацівниківпорівняно з результатамивиробництва, а такожповнавідповідальністьвласниказастанохоронипрацінапідприємстві;

 

Гранично – допустима концентрація шкідливої речовини 100 мг/м2, який клас небезпеки даної речовини?

1. І – клас небезпеки;

 

Гранично – допустима концентрація шкідливої речовини 0,5 мг/м2, який клас небезпеки даної речовини?

3. ІV- клас небезпеки.

 

До якої категорії за пожежною небезпекою відноситься приміщення де зберігають балони з горючими газами?

4. Категорія – А.

 

До якої категорії за пожежною небезпекою відноситься приміщення де зберігають балони з негорючими газами?

3. Категорія – Г;

 

До якої категорії належать роботи, які виконують сидячи та супроводжуються незначним фізичним навантаженням?

1. Легка;

111. Для розрахунку повітрообміну за надлишковим теплом використовують формулу:

2. L= Σ Qнадл/ c ρ (tвн – tзовн )

 

Длячогостворюєтьсясистемауправлінняохороноюпраці (СУОПГ) ?

2. задлязбереженняжиття і здоров’япрацівників, підвищенняпродуктивностіпраці;

Для яких категорій працівників встановлена пряма заборона роботи у нічний час?

3) особам молодшим 18 років;

З яких умов вибирають вентилятор при конструюванні вентиляційної установки

1. За коефіцієнтом корисної дії

З яких причин є найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

3) організаційних;

З якої зони виробничого середовища слід відбирати повітря при вентиляції приміщення від надлишкової вологи ?

1. Нижньої

 

З якої зони виробничого середовища слід відбирати повітря при вентиляції приміщення від надлишкових тепловиділень?

2. Верхньої

З якої зони виробничого середовища слід відбирати повітря при вентиляції приміщення від токсичних виділень випарів органічних речовин?

3. 60 % повітря з нижньої зони приміщення та 40 % – з верхньої

З якою метою визначають вибухонебезпечну зону?

3. для встановлення простору, в якому є або можуть з’явитися вибухонебезпечні суміші.

З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків (роки)?

2) 16;

Якою формулою зв’язані повний, динамічний і статичний тиск повітря?

1 р=рст. + рдн.;

 

За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря у приміщення гарячих цехів металургійних виробництв,

2. За кількістю виділень шкідливих речовин

За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря в технологічні цехи хімічних виробництв

2. За кількістю виділень шкідливих речовин

За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря в аудиторії і лекційні зали

3. За кількістю людей в приміщенні.

За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря в книгосховищах бібліотек

1. За кількістю тепловиділень

За якими критеріями здійснюється гігієнічна оцінка вібрації, що діє на людину у виробничих умовах відповідно до ГОСТ 12.1.012–90

2) частотний аналіз нормованого параметра, інтегральна оцінка за частотою нормованого параметра, доза вібрації

За якими метеорологічними показниками мікроклімату виробничого середовища нормуються оптимальні умови праці?

3.температура, швидкість руху і вологість повітря

За якими показниками проводиться нормування шуму?

3. за граничним спектром (октавними смугами) та за загальним рівнем шуму з корекцією “А” (дБА), яка відображає підвищену чутливість органів слуху до середньо- та високочастотних звуків.

За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

2) НПВ;

Завдання системи вентиляції?

Система вентиляції повинна:

3. забезпечувати санітарно-гігієнічні умови праці.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати

3. 59 календарних днів

І розряд зорової роботи при еквівалентному розмірі об'єкта розрізнення

1. менше 0,15 мм

 

VIIІ розряд зорової роботи при еквівалентному розмірі об'єкта розрізнення

1. не залежить від розміру.;

Ким проводиться вступний інструктаж?

1. Спеціалістом служби охорони праці.

 

Коли дозволено відсторонювати працівника від роботи?

1) якщо він (вона) є в нетверезому стані;

35. Коли проводиться позаплановий інструктаж:

4. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів

Колистворюєтьсяслужбаохоронипрацінапідприємствівиробничоїсфери

2. Прикількостіпрацівників 50 і більше;

Методи аналізу виробничого травматизму поділяються на такі основні групи

1. Імовірнісно-статистичні, детерміністичні

На кого покладають відповідальність за заходи пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт?

1.керівників цехів, підприємств.

На скільки груп поділяються небезпечні і шкідливі фактори?

3. 5;

На скільки класів за температурою спалаху поділяються горючі речовини?

2. 2;

 

На скільки класів небезпеки поділяються хімічні речовини?

5. 4;

 

176. На скільки класів поділяються пожежонебезпечні зони згідно з "Правилами будови електроустановок" (ПБЕ)?

3. 4;

 

На скільки категорій поділяються приміщення за небезпекою електротравм?

2. 3.

 

На скільки класів поділяються пожежі відповідно до ISO № 3941-77 та ГОСТ 27331-87

4. 5;

 

На скільки класів поділяють пожежовибухонебезпечний пил?

3. 4 класи: І і ІІ класи - вибухонебезпечний, ІІІ і IV класи – пожежонебезпечний пил

 

На скільки об’єм витяжки повинен перевищувати потік припливного повітря у виробничих приміщеннях, де виділяється значна кількість шкідливих газів, випарів, пилу?

3. На 10 %

 

3 1, 2, 3

Принцип нормування шуму

1. на основі граничних спектрів (гранично допустимих рівнів звукового тиску ) в октавних смугах частот.

 

Рекомендована швидкість руху повітря в повітрообмінному трубопроводі складає (в м/с)

4 > 6-12 м/с

 

Що таке вентиляція?

Вентиляція – це:

2. Примусовий організований і регульований обмін повітря, який забезпечує видалення з приміщення повітря, забрудненого шкідливими речовинами (гази, пари, пил), а також для покращення метеорологічних умов в приміщенні

Що таке напруга кроку?

1. Це різниця потенціалів між стопами ніг на відстані кроку 0,8 м в зоні розтікання струму.

МА.

Яка напруга застосовується для живлення переносного світильника в особливо небезпечних умовах щодо електротравматизму від змінного струму (В)?

1) 12;

Який час вважається нічним?

2) з 22 до 6 год;

 

Які є види інструктажів

Існують наступні види інструктажів:

3. вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий;

 

Без чиєї згоди не можуть звільнити неповнолітнього з роботи.

3. Без згоди комісії у справах неповнолітніхПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.022 с.)