Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : Навч. посіб. / Н. В. Ботвин. – К. : АртЕк, 1999. – 258 с. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : Навч. посіб. / Н. В. Ботвин. – К. : АртЕк, 1999. – 258 с.7. Введенская Л. А. Культура и искусство речи: Современная риторика : [для высших и средн. уч. заведений] / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – Р/на/Дону : Феникс, 1995. – 576 с.

8. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 896 с.

9. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.

10. Вирган І. О. Російсько-український словник сталих виразів / І. О. Вирган, М. Н. Пилинська ; за ред. М. Ф. Наконечного. – Х. : Прапор, 2000. – 863 с.

11. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Междунар. отношения, 1980. – 341 с.

12. Ганич Д. І. Русско-украинский и украинско-русский словарь / Д. І. Ганич, С. І. Олійник. – К. : Вид. політ. літ. України, 1990. – 560 с.

13. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, С. І. Олійник. — К. : Вища шк., 1985. – 360 с.

14. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2009. – 400 с.

15. Головащук І. С. Російсько-український словник сталих словосполучень / І. С. Головащук. – К. : Наук. думка, 2001. – 640 с.

16. Головащук І. С. Словник наголосів / І. С. Головащук. – К. : Наук. думка, 2000. – 320 с.

17. Головащук І. С. Словник-довідник з правопису та слововживання / І. С. Головащук. – К. : Наук. думка, 1989. – 832 с.

18. Головащук І. С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник / І. С. Головащук. – К. : Вища шк., 1995. – 319 с.

19. Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Освіта, 2008. – 320 с.

20. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : Навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 227 с.

21. Ділова українська мова. Дистанційний курс : Навч. посіб. / [В. В. Бондаренко, В. В Дубчинський, В. М. Кухаренко, О. І. Оржицький, В. В. Турчик]. – Х. : ХДПУ, 2000. – 124 с.

22. Ділова українська мова : Навч. посіб. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. Я. Єрмоленко ; За ред. О. Д. Горбула. – К. : Знання, КОО, 2000. – 226 с.

23. Довідник з культури мови : Посібник / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін. ; За ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Вища шк., 2005. – 399 с.

24. Дорошенко С. І. Методичні рекомендації до написання дипломних і магістерських робіт з української мови і методики її викладання / С. І. Дорошенко. – Х. : ХНПУ, 2005. – 20 с.

25. Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення : Навч. посіб. / С. І. Дорошенко. – Х. : ОРС, 2002. – 144 с.

26. Драб Н. Л. Комплекс вправ для навчання іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення студентів-економістів / Н. Л. Драб // Іноземні мови. – 2002. – № 1. – С. 22–25.

27. Дудик П. С. Стилістика української мови: Навч. посіб. / П. С. Дудик. – К. : Академія, 2005. – 332 с.

28. Єрмоленко С. Я. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 100 000 слів / С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко та ін. – [2-е вид., доп.]. – К. : Довіра, 1999. – 878 с.

29. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 480 с.

30. Зильберман Л. И. Лингвистика текса и обучение чтению английской научной литературы / Л. И. Зильберман. – М. : Наука, 1988. – 156 с.

31. Зубков М. Г. Сучасна ділова мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / М. Г. Зубков. – Х. : Факт, 2006. – 496 с.

32. Зубков М. Г. Сучасний український правопис. Комплексний довідник / М. Г. Зубков. – Х. : Торсінг, 2002. – 208 с.

33. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення : Навч. посіб. / М. Зубков. – Х. : Торсінг, 2001. – 384 с.

34. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / С. Караванський. – К. : Кобза, 1997. – 470 с.

35. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики / С. Караванський. – Львів : БаК, 2006. – 712 с.

36. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить : пер. с англ. / Дейл Карнеги. – Х. : Дельта, 1996. – 623 с.

37. Кацавець Р. С. Мова у професії юриста. Підручник / Р. С. Кацавець, Г. М. Кацавець. – К. : Алерта, 2005. – 284 с.

38. Коваль А. П. Культура ділового мовлення / А. П. Коваль. – К. : Вища шк., 1982. – 298 с.

39. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Междунар. отношения, 1980. – 167 с.

40. Копилова І. М. Розробка комплексу вправ для навчання усної презентації студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / І. М. Копилова, В. С. Копилов // Матеріали конференції «Соціум. Наука. Культура». – Режим доступу до журн. : http://intkonf.org/kopilova-im-kopilov-vs-rozrobka-kompleksu-vprav-dlya-navchannya-usnoyi-prezentatsiyi-studentiv-ekonomichnih-spetsialnostey/.

41. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : Підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 448 с.

42. Культура фахового мовлення : Навч. посіб. / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2005. – 572 с.

43. Латышев Л. К. Курс перевода (эквивалентность перевода и способы ее достижения) / Л. К. Латышев. – М. : Междунар. отношения, 1981. – 248 с.

44. Левицкая Т. Р. Проблемы перевода / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. – М. : Междунар. отношения, 1976. – 205 с.

45. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів / А. Ф. Марахова. – К. : Наук. думка, 1981. – 139 с.

46. Мацько Л. І. Культура українського фахового мовлення : [навч. посіб.] / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

47. Мацько Л. І. Культура фахової мови : Навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с.

48. Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 462 с.

49. Мацько Л. Риторика : [навч. посіб.] / Л. Мацько, О. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 311 с.

50. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : Навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2005. – 352 с.

51. Мурашов А. А. Основы педагогической риторики / А. А. Мурашов. – М. : Ин-т практ. психол., 1996. – 281 с.

52. Муромцева О. Г. Культура мови вчителя / О. Г. Муромцева, В. Ф. Жовтобрюх. – Х. : Гриф, 1998. – 208 с.

53. Нелюба А. Професійна мова юриста / А. Нелюба. – Х. : Прапор, 2002. – 208 с.

54. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Х. : Акта, 1997. – 192 с.

55. Олійник О. Російсько-український словник наукової термінології / О. Олійник, М. Сидоренко. – К. : Укрархбудінформ, 1994. – 512 с.

56. Олійник О. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник / О. Олійник, М. Сидоренко. – К. : Рад. шк., 1991. – 400 с.

57. Орфографічний словник української мови: Близько 120 000 слів / Уклад. : С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. – К. : Довіра, 1994. – 864 с.

58. Орфоепічний словник : В 2-х томах. Т. 2 / Уклад. М. М. Пещак, В. М. Русанівський, Н. М. Сологуб. – К. : Довіра, 2003. – 918 с.

59. Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К. : Либідь, 2000. – 296 с.

60. Панько Т. І. Українське термінознавство : Підручник [для студ. гуманітарних спеціальностей] / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.

61. Парсяк О. Н. Презентація як засіб формування професійного інтересу до вивчення іноземної мови / О. Н. Прасяк // Наукові праці. – Т. 36. – Вип. 23. – С. 158–162.

62. Пелепейченко Л. М. Основи теорії мовної комунікації / Л. М. Пелепейченко. – Х. : АВВ МВС України, 2007. – 130 с.

63. Плотницька І. М. Ділова українська мова : Навч. посіб. / І. М. Плотницька. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

64. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум / Л. Г. Погиба, Г. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – К. : Либідь, 2002. – 249 с.

65. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О. Д. Пономарів. – Тернопіль : Навч. книга–Богдан, 2000. – 248 с.

66. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : Навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006. – 291 с.

67. Рождественский Ю. В. Теория риторики (Осмысление и систематизация) / Ю. В. Рождественский. – М. : Добросвет, 1997. – 597 с.

68. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. А. А. Тараненко. — К. : УНВЦ «Рідна мова», 1996. – 287 с.

69. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. В. Підмогильний, Є. Плужник. – К., 1993. – 295 с.

70. Свашенко Л. Г. Російсько-український словник словосполучень. Труднощі перекладу / Л. Г. Свашенко. – К. : Національний книжковий проект, 2010. – 512 с.

71. Сагач Г. М. Золотослів : Навч. посіб. / Г. М. Сагач. – К. : Райдуга, 1993. – 378 с.

72. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум / О. А. Сербенська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

73. Словник іншомовних слів / За ред. О. Мельничука. – К. : Наук. думка, 1985. – 776 с.

74. Словник синонімів української мови : У 2-х т. / Редкол. А. А. Бурячок та ін. – К. : Наук. думка, 2000. – Т. 1 – 1040 с. ; Т 2 – 960 с.

75. Словник скорочень в українській мові / Укл. Н. Д. Гулата. — К. : Вища шк., 1988. – 512 с.

76. Словник труднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Рад. шк., 1989. – 336 с.

77. Словник української мови : В 11 т. – К., 1971 – 1981.

78. Словник фразеологізмів української мови / Уклад. : В. М. Білоноженко та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – 1104 с. – (Словники України).

79. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К. : Знання, 2006. – 368 с.

80. Снелл Ф. Искусство делового общения / Фрэнк Снелл. – М. : Знание, 1990. – 60 с.

81. Сопер П. Основы искусства речи / Поль Сопер. – М. : Междунар. отношения, 1992. – 415 с.

82. Стернин И. А. Практическая риторика : Учеб. пособие / И. А. Стернин. – М. : Академия, 2003. – 263 с.

83. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За ред. І.К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1973. – 438 с.

84. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1969. – 582 с.

85. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / За ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972. – 515 с.

86. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1973. – 586 с.

87. Тараненко А.А. Русско-украинский словарь для деловых людей / А. А. Тараненко, В. М. Брицын. – К., 1992. – 287 с.

88. Терещенко В. М. Ділова українська мова. Збірник контрольних завдань для студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. М. Терещенко, О. С. Черемська, О. В. Ткач. – Х. : ХДПУ, 2004. – 195 с.

89. Українська мова: Енциклопедія. – К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 833 с.

90. Українська мова: Енциклопедія. / За ред. І.В. Муромцева – К. : Майстер-клас, 2011. – 400 с.

91. Український орфографічний словник: Близько 165 тис.слів / За ред. В. М. Русанівського. – К. : Довіра, 2006. – 940 с.

92. Український правопис / НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; Ін-т укр. мови. – [Стереотип. вид.]. – К. : Наук. думка, 2008. – 288 с.

93. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К. : Довіра, 2003. – 623 с.

94. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К. : Довіра ; УНВЦ «Рідна мова», 1997. – 240 с.

95. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : [Для ин-тов и фак. иностр. яз. Учебное пособие] / А. В. Федоров. – М. : Высшая шк., 1983. – 303 с.

96. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : Навч. посіб. / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2004. – 280 с.

97. Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1988. – 216 с.

98. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців : Навч. посіб. / С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2008. – 424 с.

99. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Модульний курс : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Арій, 2009. – 448 с.

100. Шевчук С. В. Практикум з українського ділового мовлення : Навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш. – К. : Атіка, 2007. – 160 с.

101. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В Шевчук , І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 696 с.

102. Эрнст О. Слово предоставлено Вам: Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров / Отто Эрнст. – М. : Экономика, 1988. – 141 с.

 

 

Дидактичні матеріали

1. Документальний фільм «Ваш успіх у переговорах».

2. Художній фільм «Переговірники».

3. Художній фільм «Теорія брехні».

4. Художній фільм «Божевільні».

Інтернет-ресурси

1. www.litopys.org.ua.

2. www.mova.info.

3. www.novamova.com.ua.

4. www.pereklad.kiev.ua.

5. www.pravopys.net.

6. www.r2u.org.ua.

7. www.rozum.org.ua.


 

Навчальне видання

Н.П. Нестеренко

О.О. Полозова

П.Б. Ткач

С.О. Белевцова

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 252; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.005 с.)