Сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва, 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва,Сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва,

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

 

 

Предмети праці – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

 

 

Засоби праці – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

 

 

Засоби виробництва – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

 

Ефективність економіки характеризує:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

 

 

Альтернативна вартість – це:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

2) Економічна теорія постійно розширює своє поле інтересів;

3) Потреби надзвичайно різноманітні;

4) Робоча сила становить особистий фактор виробництва;

Гроші належать до фізичного капіталу.

Яке з тверджень є правильним:

1) Породженням і соціальним проявом потреб є економічні інтереси;

2) Економічна теорія не розширює своє поле інтересів;

3) Гроші – це фізичний капітал;

4) Потреби – це відчуття нестачі чогось;

5) Підприємницький хист – це особливий людський ресурс;

6) Земля як економічний ресурс охоплює всі виготовлені виробничі знаряддя;

7) Капітал – всі дарові блага природи, які застосовують у виробництві.

 

Яке твердження правильне:

1) Поняття «економіка» було вперше засноване давніми греками;

2) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

3) Термін «політична економія» ввів француз А. Монкретьен;

4) Економічна теорія – це не є суспільна наука;

5) Економічна теорія не постійно розширює своє поле інтересів;

6) У сучасному суспільстві люди не мають широкого кола потреб;

7) Потреби не є надзвичайно різноманітні.

 

 

Яке твердження правильне:

1) Усі ресурси поділять на 2 великі групи;

2) Гроші належать до фізичного капіталу;

3) Засоби виробництва є особистим фактором виробництва;

4) Матеріальні ресурси - праця і підприємницький хист;

5) Робоча сила – це здатність до праці;

6) Робоча сила є особистим фактором виробництва;

7) Людські ресурси – земля і капітал.

Яке з тверджень не характеризує натуральне господарство:

1) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама;

2) виникає тісна залежність виробників один від одного;

3) унаслідок відсутності поділу праці її продуктивність низька;

4) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології;

5) виготовлені блага розподіляють відповідно до усталених традицій.

 

 

Яке з тверджень не є ознакою товарного виробництва:

1) поділ праці;

2) виготовлення продуктів для споживання самим виробником;

3) задоволення потреб людей через обмін продуктів своєї праці;

4) передбачає виготовлення продуктів, яких потребують споживачі;

5) економічне відокремлення виробників.

 

 

Що є передумовою виникнення товарної форми виробництва:

1) суспільний поділ праці;

2) концентрація виробництва на великих підприємствах;

3) наявність розгалуженої грошової системи;

4) наявність розвинутої системи машин;

5) концентрація виробництва на малих підприємствах.

 

 

Продуктом називають:

1) результат товарного виробництва;

2) все те, що виробляє національна економіка;

3) продукт, який уречевлюється, тобто існує у формі речі;

4) матеріально-речовий продукт, створений у процесі матеріального виробництва;

5) усі твердження неправильні.

 

 

Національний продукт – це:

1) результат товарного виробництва;

2) все те, що виробляє національна економіка;

3) продукт, який уречевлюється, тобто існує у формі речі;

4) матеріально-речовий продукт, створений у процесі матеріального виробництва;

5) усі твердження неправильні.

 

 

Товаром називають:

1) результат товарного виробництва;

2) все те, що виробляє національна економіка;

3) продукт, який уречевлюється, тобто існує у формі речі;

4) матеріально-речовий продукт, створений у процесі матеріального виробництва;

5) усі твердження неправильні.

Споживною вартістю називають:

1) співвідношення, в якому один товар обмінюється на інший;

2) здатність товару задовольняти певну потребу людини;

3) така суспільна споживна вартість, яка переходить із виробництва у споживання через купівлю - продаж;

4) спеціалізація виробників на виготовленні певних видів продукції або на виконанні певних операцій;

5) усі твердження правильні.

Мінова вартість – це :

1) співвідношення, в якому один товар обмінюється на інший;

2) здатність товару задовольняти певну потребу людини;

3) така суспільна споживна вартість, яка переходить із виробництва у споживання через купівлю - продаж;

4) спеціалізація виробників на виготовленні певних видів продукції або на виконанні певних операцій;

5) усі твердження правильні.

 

Суспільний поділ праці – це:

1) співвідношення, в якому один товар обмінюється на інший;

2) здатність товару задовольняти певну потребу людини;

3) така суспільна споживна вартість, яка переходить із виробництва у споживання через купівлю - продаж;

4) спеціалізація виробників на виготовленні певних видів продукції або на виконанні певних операцій;

5) усі твердження правильні.

 

 

Що не характеризує суті грошей:

1) сукупність активів, які використовують для виконання ділових операцій;

2) посередник в обміні товарів і послуг;

3) вимірник цін усіх інших товарів;

4) одна із форм нагромадження багатства;

Усі відповіді правильні.

 

Дефіцит бюджету – це:

1) якщо видатки більші за доходи;

2) якщо доходи перевищують видатки;

3) відношення суми дефіциту до ВВП;

4) якщо доходи дорівнюють видаткам;

5) усі твердження правильні.

Підприємство – це:

1) основні принципи філософії фірми, її ключові переконання і система цінностей;

2) сформульоване положення, яке показує загальний напрямок, у якому фірма прагне проводити свою політику;

3) сформульована конкретна кількісна ціль, якої фірма прагне добитися за певний період часу;

4) економічна одиниця, в якій поєднуються фактори виробництва;

5) фірма, що володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію.

 

Витрати виробництва є:

1) вартістю ресурсів, залучених до виготовлення кінцевої продукції фірми;

2) платежі , які має робити фірма для отримання і використання всіх ресурсів;

3) платежі за ресурси, які фірма купує на ринках ресурсів, бо сам виробник не володіє цими ресурсами;

4) платежі за використання власних ресурсів;

5) усі відповіді неправильні.

 

 

Виторг – це:

1) сума грошей , яка надходить від продажу фірмою певної кількості товарів і послуг;

2) сума грошей, яку отримує продавець за продану одиницю продукції;

3) добуток ціни та кількості проданого продукту;

4) зміна загального виторгу фірми, що походить із продажу однієї додаткової одиниці її продукту;

5) витрати на одиницю продукції.

Загальні витрати – це:

1) сума витрат на всі ресурси, які використовують для виробництва продукції;

2) та частина загальних витрат, яка не змінюється зі зміною обсягу продукції;

3) та частина загальних витрат, яка змінюється разом зі зміною обсягу продукції;

4) витрати на одиницю продукції;

5) різниця між виторгом фірми та її витратами.

 

Прибуток – це:

1) основний показник ефективності роботи підприємства;

2) відношення прибутку до вартості виробничих та оборотних засобів, виражене у відсотках;

3) рівень рентабельності;

4) відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво;

5) той мінімальний дохід , який має заробити підприємець, щоб залишитися у своєму бізнесі.

 

Рентабельність підприємства – це:

1) основний показник ефективності роботи підприємства;

2) відношення прибутку до вартості виробничих та оборотних засобів, виражене у відсотках;

3) рівень рентабельності;

4) відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво;

5) той мінімальний дохід , який має заробити підприємець, щоб залишитися у своєму бізнесі.

 

 

Рівень рентабельності продукції – це:

1) основний показник ефективності роботи підприємства;

2) відношення прибутку до вартості виробничих та оборотних засобів, виражене у відсотках;

3) рівень рентабельності;

4) відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво;

5) той мінімальний дохід , який має заробити підприємець, щоб залишитися у своєму бізнесі.

 

Ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг вироблених у країні протягом певного періоду часу ( як правило, року) – це:

1) валовий внутрішній продукт;

2) чистий внутрішній продукт;

3) національний дохід;

4) використовуваний дохід;

5) чистий національний продукт.

 

Номінальний ВВП – це:

1) ВВП, обчислений у поточних ринкових цінах;

2) ВВП , обчислений у постійних цінах;

3) ВВП, що відповідає природній нормі безробіття;

4) різниця між природним і фактичним ВВП;

5) відношення номінального ВВП до реального ВВП.

 

 

Реальний ВВП – це::

1) ВВП , обчислений у поточних ринкових цінах;

2) ВВП , обчислений у постійних цінах;

3) ВВП, що відповідає природній нормі безробіття;

4) різниця між природним і фактичним ВВП;

5) відношення номінального ВВП до реального ВВП.

 

 

ВВП можна виміряти як суму:

1) видатків на споживання, інвестицій, державних закупівель та чистого експорту;

2) видатків на споживання, трансферних платежів, заробітної плати і прибутків;

3) кінцевих товарів і послуг, трансферних платежів та чистих податків;

4) особистого доходу, національного доходу і трансферних платежів;

5) чистого національного продукту , трансферних платежів і амортизації.

 

 

ВВП є сумою ринкової вартості:

1) проміжних товарів і послуг;

2) кінцевих товарів і послуг;

3) проміжних і кінцевих товарів і послуг;

4) товарів і послуг нижчої споживчої цінності;

5) товарів і послуг вищої споживчої цінності.

 

 

Ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за певний проміжок часу, як правило, за рік, за допомогою факторів виробництва, що належать резидентам певної країни, незалежно від того , де використовувались ці фактори – в Україні чи за кордоном - це.

1) ВВП;

2) ВНП;

3) ЧВП;

4) НД;

5) макроекономіка.

Кінцеві продукти – це:

1) товари і послуги, які купують для споживання, а не для подальшого оброблення чи перероблення;

2) товари і послуги, які використовуються для подальшого оброблення чи перероблення;

3) різниця між виторгом фірми та вартістю сировини і матеріалів, які вони придбали в постачальників;

4) короткострокові коливання обсягу виробництва;

5) споживчі видатки населення.

Додана вартість – це:

1) товари і послуги, які купують для споживання, а не для подальшого оброблення чи перероблення;

2) товари і послуги, які використовуються для подальшого оброблення чи перероблення;

3) різниця між виторгом фірми та вартістю сировини і матеріалів, які вони придбали в постачальників;

4) короткострокові коливання обсягу виробництва;

5) споживчі видатки населення.

Яке твердження правильне:

1) у макроекономіці інвестиції поділяють на валові й чисті;

2) у ВВП враховують валові інвестиції;

3) чистий експорт не може бути від`ємною величиною;

4) усі методи обчислення ВВП дають однаковий результат;

5) ВВП є сумою ринкової вартості проміжних товарів і послуг;

6) ВВП, скоригований на суму амортизаційних відрахувань – це ВВП;

7) державні закупівлі товарів і послуг - різниця між експортом і імпортом країни .

 

Яке твердження правильне:

1) у макроекономіці дуже часто використовують поняття « повна зайнятість »;

2) як фрикційне так і структурне безробіття розглядають як неминуче;

3) фрикційне безробіття не є короткостроковим;

4) у фрикційно безробітних є навички, які можна продати;

5) структурно безробітні працівники можуть отримати роботу без перепідготовки, додаткового навчання, а часом і зміни місця проживання;

6) структурне безробіття не є тривалішим;

7) у фазі піднесення циклічне безробіття не дорівнює нулю.

 

Яке твердження правильне:

1) Макроекономіка досліджує 3 основні сфери національної економіки;

2) Макроекономіка досліджує національну економіку в цілому;

3) ВВП, обчислений у постійних цінах, називають номінальним ВВП;

4) Діловий цикл охоплює 2 головні фази – піднесення і спад;

5) Макроекономіка вивчає ефективність функціонування економічної системи;

6) Найвищу точку піднесення називають спадом;

7) ВВП, обчислений у поточних ринкових цінах, називають реальним ВВП.

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Макроекономіка вивчає ефективність функціонування економічної системи;

2) Макроекономіка досліджує національну економіку в цілому;

3) ВВП, обчислений у постійних цінах, називають номінальним ВВП;

4) Діловий цикл охоплює 2 головні фази – піднесення і спад;

5) Макроекономіка досліджує 4 основні сфери національної економіки;

6) Найвищу точку піднесення називають спадом;

Грн..

 

Мінімальна заробітна плата – це:

1) відсоток населення з доходами нижчими за офіційно встановлений рівень;

2) найнижча сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу;

3) рівень доходів, що забезпечує задоволення лише елементарних потреб сім`ї;

4) відсоток населення з доходами вищими за офіційно встановлений рівень;

5) найвища сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу.

 

Яке твердження правильне:

1) Все населення країни у віці від 16 р. поділяють на 2 групи;

2) Зайняті та безробітні становлять робочу силу країни;

3) Рівень безробіття - це відношення чисельності безробітних до загальної кількості робочої сили;

4) Приблизно одна третина дорослого населення України входить до складу її робочої сили;

5) Розрізняють 2 види безробіття;

6) Найважливішим показником сфери зайнятості є рівень безробіття;

7) Робочу силу не називають економічно активним населенням.

 

Використовуваний дохід - це:

1) особистий дохід за вирахуванням особистих податків;

2) видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей;

3) та частина використовуваного доходу, що не витрачається на

споживання;

4) особистий дохід;

5) усі відповіді неправильні.

 

Споживання – це:

1) особистий дохід за вирахуванням особистих податків;

сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва,

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

 

 

Предмети праці – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

 

 

Засоби праці – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

 

 

Засоби виробництва – це:

1) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які вона застосовує у процесі виробництва;

2) те, на що спрямована праця людини і що становить основу майбутнього продукту;

3) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

4) в сукупності предмети праці й засоби праці;

5) взаємодію основних факторів виробництва, способи впливу людини на предмети праці.

 

Ефективність економіки характеризує:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

 

 

Альтернативна вартість – це:

1) зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів;

2) використання всіх наявних ресурсів для виробництва;

3) ресурси використовують у такий спосіб, який дає змогу найповніше задовольнити потреби суспільства;

4) кількість іншого продукту , від якої відмовилися, щоб отримати деяку кількість певного продукту;

5) для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості іншого продукту.

 

 

Яке твердження неправильне:

1) Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства;

2) Економічна теорія постійно розширює своє поле інтересів;

3) Потреби надзвичайно різноманітні;

4) Робоча сила становить особистий фактор виробництва;

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 250; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.81.62.78 (0.009 с.)