Формула визначення терміну окупності проекту.



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формула визначення терміну окупності проекту.



Розрахунок періоду окупності інвестицій визначає кількість років, протягом яких будуть покриті всі витрати на інвестиційний проект. Формула окупності: Окупність = Нетто-інвестиції / Середня сума річного припливу коштів від проекту.

Показник окупності не враховує низку обставин, зокрема, строк життєвого циклу. Він передбачає одержання однакових щорічних надходжень коштів від проекту, що на практиці не реалізується. Для усунення недоліків використовується модифікований показник окупності: Окупність = Чисті надходження / Середньорічний прибуток після сплати податків.

Індекс прибутковості обчислюється за формулою: Прибуток на інвестиції = Середньорічний приплив коштів від проекту / Чисті інвестиції, тобто це – перевернута формула окупності.

 

Фінансове середовище, що оточує компанію.

Цілі та прийоми національної економічної політики безпосередньо впливають на цілі та рішення корпорацій на рівні корпорації. Тобто політика, що проводиться корпорацією, залежить від фінансового навколишнього середовища, державного регулювання, кон’юнктури нац. та світ. ринків, міжнародних відносин тощо.

Вплив фін.зовн. середовища відбувається через товарні та фінансові ринки.

На підприємництво впливають податки, митна політика, розвиток реклами і т.д. На окремі елементи зовнішнього фінансового середовища корпорація не має впливу, тому вона може лише враховувати їх існування.

 

 


4. Які статті активів та зобов'язань балансу компанії називаються спонтанні при фінансовому плануванні?

Спонтанні активи — старі активи балансу корпорації, розмір яких залежить від обсягу продажу.

Більша частина активів залежить від обсягу продажу, наприклад дебіторська заборгованість, товарно-матеріальні запаси. Вони прямо пов’язані зі зменшенням або збільшенням продажу. Відбуваються зміни і в зобов’язаннях. Так, збільшення кількості зайнятих призведе до зростання статті «нарахована, але не виплачена заробітна плата», зросте також сума «нарахованих податків» через збільшення податкової бази. Однак зміни таких статей зобов’язань, як заборгованість за облігаціями і поточними цінними паперами, звичайними акціями, відбуваються не автоматично.

 

Чиста приведена вартість визначається, як різниця між інвестиціями у проект та приведеними у часі грошовими надходженнями, що очікуються.

"Ні" (Чиста приведена вартість - це різниця між сьогоднішньою вартістю грошових потоків, отриманих від проектних інвестицій, і реальними витратами на здійснення проекту).

 

Фінансова звітність корпорації: публічна з заключенням аудитора та реєструєма у спеціальних установах.

"Так" (Фінансова звітність корпорацій складається на підставі бухгалтерської звітності. Відмінність полягає в тому, що фінансова звітність обов’язково публікується у фінансовій пресі, у спеціальних виданнях корпорації, а також неодмінно розглядається незалежним аудитором, висновки якого теж публікуються. Публікація фінансової звітності забороняється, якщо бракує висновків аудитора. Фінансова звітність офіційно реєструється в спеціальних інститутах)


 

Білет № 10

Внутрішні фонди корпорації.

Внутрішні фонди формуються за рах-к грош. потоків від поточної підпр. діял-ті, а також від продажу частини активів. Внутр. грош. потік обчисл-ся як різниця між усіма надходженнями та видатками корпорації, тобто валовий приб-к + амортиз. відрах-ня. Визначається також нерозподіл. приб-к – різниця між сумою надходжень і видатками, %-ми, податком на прибуток та дивід-ми. Нерозподілений прибуток разом з нарахованою амортизацією спрямовуються на інвестиції та поповнення резервів корпорації.

Внутр. фонди можуть поповнюватися за рахунок продажу активів. У цьому випадку надходження мають епізодичний хар-р. Отже, нерозпод. прибуток і аморт-я – це два основні джерела власного капіталу корпорації.

 

Формула визначення індексу прибутковості при оцінці інвестиційних проектів.

Валовий коефіцієнт вигоди/витрати, виражений у процентах, називається індексом прибутковості. Визначаються два коефіцієнта:

Валовий коефіцієнт вигоди/витрати = Дисконтовані операційні вигоди за проектом / Дисконтовані операційні витрати за проектом (початкові інвестиції+щорічні дисконтовані операційні витрати за проектом протягом усього терміну).

Коефіцієнт нетто вигоди/витрати = Дисконтовані суми чистих грошових потоків / Початкові інвестиції за проектом.

Якщо відповідні коефіцієнти рівні або більше 1, то проект можна прийняти до виконання.

 

Валовий прибуток.

Загальна сума прибутку отримана підприємством від підприємницької діяльності. Визначається як різниця між чистим доходом і собівартістю цієї продукції.

4. З яких документів складається фінансовий план?

Кожен з цих документів відбиває спеціальний напрям розвитку; головними з цих напрямів є:

§ Прогноз продажу

§ Баланс

§ Звіт про прибуток

§ Звіт про зміну фінансової позиції

§ Звіт про зміну у власному капіталі корпорації

§ План зовнішнього фінансування

§ Бюджет капітальних вкладень

§ Бюджет грошових надходжень і витрат (касовий план)

Крім основних документів, можуть складатись інші, наприклад, програма пенсійного фонду, програма фундаментальних наукових досліджень та ін.. У кожному з документів будуть визначені основні цілі розвитку і поставлені відповідні завдання, обґрунтовуються майбутні витрати, визначаються джерела їх фінансування, основні цілі розвитку, тощо.


5.Коефіцієнтдисконтув.

 
 

6. За даною формулою визначається: a

а) системний ризик;

б) несистемний ризик;

 
 

в) загальний ризик.



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.50 (0.007 с.)