Контроль прокурора за виконанням судових рішень, постановлених за його позовами. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контроль прокурора за виконанням судових рішень, постановлених за його позовами.Наказ № 6гн від 28.11.2012 року Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень:

П. 14.3. У випадках відкриття виконавчого провадження за заявою прокурора, який набуває статусу учасника виконавчого провадження, користуватися правами, визначеними Законом України «Про виконавче провадження»;

Ст.7 Закону України «Про виконавче провадження» - Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій:

Учасниками виконавчого провадження є державний виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання.

Прокурор бере участь у виконавчому провадженні у випадку здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді та відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого документа за його заявою.

Стаття 12 Закону України «Про виконавче провадження». Права і обов'язки сторін та інших учасників виконавчого провадження:

Сторони виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця з питань виконавчого провадження у порядку, встановленому цим Законом, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення, висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі під час проведення експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.

Стаття 82 Закону України «Про виконавче провадження» Оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби:

Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду

 

Питання № 39. Захист у суді соціальних прав громадян.

Інструкція форми П

5.35 У рядку 10 (із рядка 8) виділяються результати позовної роботи щодо захисту соціальних прав дітей. Зокрема, позови щодо виплат дітям пенсій, державної допомоги, одноразових та інших грошових виплат тощо.

Наказ № 6 гн

2.1. Пріоритетними напрямами представницької діяльності є:

- захист соціальних прав громадян;

Для визначення які саме права є соціальними використовується Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів N 293 від 17.06.2002, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України.

Класифікатор розроблено відповідно до статті 27 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".

Класифікатор розроблено для забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного громадянина, законодавчого встановлення найважливіших державних соціальних стандартів і нормативів, диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до визначення нормативів, наукового обгрунтування норм споживання, гласності та громадського контролю при їх визначенні та застосуванні.

Об'єктами класифікації є державні соціальні стандарти і нормативи у сферах:

доходів населення;

соціального обслуговування;

житлово-комунального обслуговування;

транспортного обслуговування та зв'язку;

охорони здоров'я;

забезпечення навчальними закладами;

обслуговування закладами культури;

обслуговування закладами фізичної культури та спорту;

побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування;

соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей.

Слід відрізняти від житлових, трудових. До них відносяться права соціально незахищених осіб, яким держава надає певні соціальні пільги (по сплаті податків, допомоги, субсидії, безкоштовні послуги – медичні, дошкільна освіта, і т.д.)

Для прикладу, стягнення заборгованості по заробітній платі не є соціальним захистом (трудове право), а неправильне нарахування пенсії, оскарження дій посадових осіб ПФУ, ненадання безкоштовної медичної допомоги, безкоштовного дитсадка – є.

Є методичка А. М. Тесленко у бібліотеці.

 

Питання № 41.Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді у сфері ОНПС.

Інструкція зі складання звіту про роботу прокурора форми П

5.44. У рядку 18 відображаються позови про охорону навколишнього природного середовища,

охорону атмосферного повітря,

про природно-заповідний фонд,

тваринний світ,

щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, про відходи

та інші, передбачені Водним, Лісовим кодексами України, Кодексом України про надра,

Законами України «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про відходи» та іншим законодавством, яким регламентуються суспільні відносини у цих галузях.

Законодавство:

8. Про прокуратуру: Закон України // Відомості Верховної Ради України.– 1991.– №53.– Ст.793;

9. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 року №606-14, www.rada.gov.ua (зі змінами та доповненнями);

10. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України// www.rada.gov.ua;

11. Про природно-заповідний фонд: Закон України//www.rada.gov.ua;

12. наказ Генерального прокурора України №6 гн від 28.11.12р.;

13. Про особливості організації прокурорського нагляду за додержанням законів щодо охорони навколишнього природного середовища: наказ Генерального прокурора України №3/2 гн;

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.04 № 17 «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля»;

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.92 №6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди";

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.04 №7 "Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ";

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.98 №32 "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу";

19. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення" Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) № 5-рп від 22.09.2005

20. Роз’яснення президії Вищого адміністративного суду України від 27.06.01 №02-5/744 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища»;

21. Роз'яснення президії Вищого адміністративного суду України від 08.02.96 №02-5/62 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ»;

22. Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Мінекобезпеки від 18.05.95 №36;

23. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 №303;

Відповідно до ст.16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду Українського народу є обов”язком держави.

Основний закон (ст.52) гарантує кжному право на безпечне життя і здоров”я, довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Разом з цим кожен зобов”язаний не заподіювати шкоду природі, відшкодовувати завдані ним збитки (ст.66).

У преамбулі Закону України „ Про охорону навколишнього природного середовища” зазначено, що охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини-невід”ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

Наказ № 3/2 гн

3. Правозахисну діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища передусім спрямувати на:

- збереження, використання, охорону та відтворення природних ресурсів, а саме: об’єктів природно-заповідного фонду, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів, тваринного і рослинного світу, морського середовища, територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони;

- захист життя і здоров’я громадян, навколишнього природного середовища від негативного впливу господарської та іншої діяльності, особливо при поводженні з токсичними, радіоактивними й іншими небезпечними для довкілля речовинами, побутовими, промисловими відходами, у тому числі при їх ввезенні, транспортуванні та захороненні на території України;

- відшкодування збитків, заподіяної природним ресурсам унаслідок порушення природоохоронного законодавства, нецільового використання бюджетних та інших коштів, виділених на охорону довкілля, ліквідацію наслідків екологічного забруднення, природних і техногенних явищ та їх попередження.

Орієнтовний перелік позовів у сфері охорони навколишнього природного середовища:

 стягнення збитків, заподіяних забрудненням та псуванням об'єктів природно-заповідного фонду;

 стягнення шкоди, завданої нецільовим використанням об'єктів природно-заповідного фонду;

 стягнення збитків, заподіяних знищенням об'єктів природно-заповідного фонду;

 визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування;

 припинення екологічно небезпечної діяльності на територіях природно-заповідного фонду;

 відшкодування збитків за знищення об'єктів тваринного світу у зв'язку з порушеннями правил полювання;

 відшкодування збитків за знищення об'єктів тваринного світу у зв'язку зі здійсненням незаконного рибного промислу;

 відшкодування шкоди, заподіяної рибному господарству внаслідок скиду забруднюючих речовин у водоймище;

 відшкодування збитків за перевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин;

 відшкодування збитків за викид забруднюючих речовин без дозволу спеціально уповноважених органів;

 припинення самовільного використання надр;

 відшкодування шкоди, заподіяної наднормативною втратою і погіршенням якості корисних копалин;

 розірвання договорів оренди водних об'єктів.

 

 

Питання № 42. Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді у сфері земельних відносин

Інструкція форми П

5.51. У рядку 25 наводяться загальні дані про позови з питань земельних відносин як в інтересах громадян, так і в інтересах держави: щодо визнання права власності на земельний пай; визнання недійсними рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання землі; витребування, повернення землі з незаконного володіння та звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок, стягнення коштів за договірними та позадоговірними зобов’язаннями, земельного податку, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розірвання та визнання недійсними договорів оренди, купівлі-продажу тощо.

5.52. У рядку 26 відображаються позови з питань земельних відносин аналогічної тематики (з рядка 25), що пред’явлені виключно в інтересах держави.

Наказ № 6 гн

2.1. Пріоритетними напрямами представницької діяльності є:

- захист інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин;

Наказ № 3/2 гн

4. Захист інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин здійснювати шляхом комплексного застосування правозахисних, представницьких та кримінально-правових засобів прокурорського реагування на порушення закону. Основну увагу звертати на:

- захист прав громадян, які неспроможні самостійно їх реалізувати;

- захист інтересів держави і територіальних громад щодо володіння, користування і розпорядження землею, насамперед природно-заповідного, лісового, водного фонду, сільськогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, житлової та громадської забудови, забезпечення додержання вимог закону при зміні цільового призначення земель;

- захист земель оборони, підприємств оборонної промисловості та транспортної галузі, що перебувають у державній власності;

- додержання вимог закону при здійсненні землеустрою та веденні державного земельного кадастру;

- своєчасність і повноту внесення плати за землю.

Орієнтовний перелік видів позовів з питань земельних відносин в порядку цивільного судочинства, з якими прокурор звертається до суду:

 про визнання недійсними державних актів на право власності чи користування;

 про зобов'язання видати державний акт на право власності чи користування землею;

 про визнання права власності на майновий пай, виділення майна (земельного паю) в натурі;

 про передачу земельної ділянки у приватну власність громадянина, про поновлення права на земельну частку;

 про визнання недійсними договорів оренди та стягнення орендних платежів;

 про припинення права володіння та користування, звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;

 про визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування, виконавчої влади про надання земельних ділянок.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 158; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.111 (0.031 с.)