Активи призначені для продажу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Активи призначені для продажуБанк класифікує необоротні активи (або групу вибуття) як призначені для продажу, якщо їх балансова вартістьбуде відшкодовуватись, в основному, шляхом продажу, а не в ході їх використання. Для цього необоротніактиви (або група вибуття) мають бути доступні для негайного продажу в їх теперішньому стані на тих умовах,які є звичайними при продажу таких активів (групи вибуття), при цьому їх продаж має характеризуватисьвисоким ступенем ймовірності.Висока ймовірність продажу означає твердий намір керівництва Банку додержуватися плану продажунеоборотного активу (або групи вибуття). При цьому необхідно, щоб була розпочата програма активних дій зпошуку покупця й виконання такого плану. Крім цього, необоротний актив (група вибуття) має активнопропонуватись до реалізації за ціною, що є обґрунтованою, з урахуванням його поточної справедливоївартості. Крім того, відображення продажу як завершеної операції має очікуватись протягом одного року здати класифікації необоротних активів призначених для продажу.

Банк оцінює активи (групу вибуття), класифіковані як призначені для продажу, за меншою з двох оцінок:балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. В разі настання подій або зміни обставин, що вказують на можливе зменшення корисності активів (або групи вибуття), Банк відображає збиток від зменшення корисності при первісному, а також наступному списанні їх вартості до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.

Оподаткування

Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України.Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються по всіх тимчасових різницях за методомбалансових зобов’язань. Відстрочений податок на прибуток відображається по всіх тимчасових різницях, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, за винятком випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті первісного відображення гудвілу, активу або зобов’язання за операцією, що не являє собою об’єднання компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток. Відстрочений податковий актив відображається в обліку лише тоді, коли існує ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік цих тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. Відстрочений податковий актив та зобов’язання визначаються за ставкамиподатку, що будуть застосовуватись протягом періоду реалізації активу чи врегулювання зобов’язання напідставі законодавства, яке набуло або фактично набуло сили на звітну дату.

Резерви

Резерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому Банк має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, для врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде необхідним відтік ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і суму зобов’язання можна достовірно оцінити.

Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат

Банк не має схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Цівитрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.

Статутний капітал

Статутний капітал

Прості акції та некумулятивні привілейовані акції, що не підлягають погашенню, дивіденди за якими сплачуються за відповідним рішенням, відображаються у складі капіталу. Витрати на оплату послуг третім сторонам, безпосередньо пов’язані з випуском нових акцій, за винятком випадків об’єднання компаній, відображаються у складі капіталу як зменшення суми, отриманої в результаті даної емісії. Сума перевищеннясправедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю випущених акцій відображається якдодатково сплачений капітал.

Власні викуплені акції

В разі придбання Банком своїх акцій вартість придбання, включаючи відповідні витрати на проведення операції, за вирахуванням податку на прибуток вираховується із загальної суми капіталу як власні викуплені акції до моменту їх анулювання або повторного випуску чи продажу. При подальшому повторному випуску абопродажу таких акцій отримана сума включається до складу капіталу.

Договори фінансової гарантії

У ході звичайної господарської діяльності Банк надає фінансові гарантії у формі акредитивів, гарантій та акцептів. Договори фінансової гарантії первісно визнаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю в статті “Інші зобов’язання”, в розмірі отриманої комісії. Після первісного визнання зобов’язання Банку за кожним договором гарантії оцінюється за більшим з двох значень: сумою амортизованої комісії або найкращою оцінкою витрат, необхідних для врегулювання будь-якого фінансового зобов’язання, що виникає за гарантією. Збільшення зобов’язання, пов’язане з договорами фінансової гарантії, відображається у звіті про прибутки тазбитки. Отримана комісія визнається у звіті про прибутки та збитки на прямолінійній основі протягом строку діїдоговору гарантії.

Дивіденди

Дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються з суми капіталу на звітну дату, тільки якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди розкривається у звітності, якщо вони були запропоновані до звітної дати, а також запропоновані або оголошені після звітної дати, але до дати затвердження фінансової звітності до випуску.

Звітність за сегментами

Звітність за сегментами Банку побудована на наступних операційних сегментах: великі та малі підприємства,мікро-підприємства та фізичні особи, фінансові установи та управління активами.

Операційні сегменти є компонентами діяльності Банку, які забезпечують отримання доходу та/або генерують витрати, переглядаються керівництвом Банку, та щодо яких наявна вичерпна фінансова інформація для прийняття рішень.

Визнання доходів та витрат

Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Банк отримає економічні вигоди, а доходи можутьбути достовірно визначені. Для визнання доходів у фінансовій звітності необхідне дотримання наступнихкритеріїв:

Процентні та аналогічні доходи та витрати

Для всіх фінансових інструментів, визначених за амортизованою вартістю, а також для процентних фінансових інструментів, що класифікуються як торгові чи наявні для продажу, процентні доходи чи витрати відображаються за ефективною процентною ставкою, що є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні виплати та надходження протягом очікуваного строку служби фінансового інструменту чи більш короткого періоду, де це можливо застосувати, до чистої балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов’язання. При обчисленні враховуються всі договірні умови за фінансовим інструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та всі винагороди чи додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані з фінансовим інструментом та є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, але не враховуються майбутні збитки за кредитами. Балансова вартість фінансового активу чи фінансового зобов’язаннякоригується в разі перегляду Банком своєї оцінки платежів або надходжень. Скоригована балансова вартістьобчислюється, виходячи з первісної ефективної процентної ставки, а зміни балансової вартості

відображаються як процентні доходи чи витрати.

При зменшенні відображеної у фінансовій звітності вартості фінансового активу чи групи аналогічних фінансових активів внаслідок зменшення корисності, процентні доходи продовжують визнаватись з використанням первісної ефективної процентної ставки на основі нової балансової вартості.

Комісійні доходи

Банк отримує комісійні доходи від різних видів послуг, що надаються клієнтам. Комісійні доходи можнарозділити на такі дві категорії:

- Комісійні доходи, отримані за надання послуг протягом певного періоду

Комісії, отримані від надання послуг протягом певного періоду, нараховуються протягом цього періоду. Такі статті включають комісійні доходи та винагороди за управління активами, відповідальне зберігання та інші управлінські та консультаційні послуги. Комісії за зобов’язаннями з надання кредитів, що, ймовірно, будуть використані, та інші комісії, пов’язані з наданням кредитів, переносяться на наступні періоди (разом із будь-якими додатковими витратами) та визнаються як коригування ефективної процентної ставки за кредитом.

- Комісійні доходи від надання послуг з проведення операцій

Комісії, отримані за проведення або участь у переговорах щодо здійснення операцій від імені третьої сторони, наприклад, укладення угоди про придбання акцій чи інших цінних паперів, або придбання чи продаж компанії, визнаються після завершення відповідної операції. Комісія або частина комісії, пов’язана з певнимипоказниками доходності, визнається після дотримання відповідних критеріїв.

Дивідендний дохід

Дохід визнається, коли встановлюється право Банку на отримання платежу.

Прибуток на акцію

Розрахунок базового прибутку на акцію здійснено на основі чистого прибутку, що належить акціонерам Банку,та середньозваженої кількості звичайних акцій в обігу протягом періоду, за вирахуванням власних акцій,викуплених у акціонерів та не проданих. Протягом звітного періоду жодних фінансових інструментів, які мають коригуючий вплив на акції, в обігу не було. Таким чином, прибуток на акцію дорівнює скоригованому чистомуприбутку на акцію.

Операції в іноземній валюті

Фінансова звітність Банку представлена в українських гривнях, які Банк обрав функціональною валютою тавалютою звітності. Операції в іноземних валютах первісно відображаються у функціональній валюті заобмінним курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату.

Прибутки та збитки в результаті перерахунку операцій в іноземній валюті відображаються у звіті про прибутки та збитки як результат від операцій в іноземній валюті – курсові різниці. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дати первісних операцій. Немонетарні статті, які обліковуються за справедливою вартістю, перераховуються за обміннимкурсом, що діє на дату визначення справедливої вартості.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 385; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.46 (0.012 с.)