Економічна система суспільства. Власність у системі економічних відносин 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Економічна система суспільства. Власність у системі економічних відносин1. Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного розвитку. Об’єктивні основи розвитку людської цивілізації.

2. Економічна система, її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

3. Типи і еволюція економічних систем.

4. Власність як економічна категорія. Місце та роль власності: економічній системі. Власність та право власності. Суб’єкти та об’єкти власності.

5. Види і форми власності та форми господарювання.

6. Місце і роль людини в економічній системі

Формаційний підхід був розроблений К. Марксом і його послідовниками. Суть його полягає в тому, що продуктивні сили суспільства у сукупності з виробничими відносинами становлять певний спосіб виробництва, а спосіб виробництва у поєднанні з політичною надбудовою суспільства – соціально-економічну формацію. Основоположним економічним ядром кожного способу виробництва, а відповідно і формації, є панівна форма власності, оскільки саме вона визначає спосіб поєднання працівника із засобами виробництва.

Формаційний підхід передбачає, що розвиток людського суспільства відбувається як послідовна зміна одного способу виробництва іншим:

- первіснообщинний;

- рабовласницький;

- феодальний;

- капіталістичний;

- комуністичний.

Формаційний підхід виходить із того, що вирішальна роль у суспільному розвитку належить процесу виробництва, відносинам власності, а його головною рушійною силою є протиріччя між продуктивними силами й виробничими відносинами і загострення класової боротьби в суспільстві.

На потребу глибшого наукового пізнання закономірностей розвитку суспільства світова суспільна наука розробила і широко використовує цивілізаційний підхід щодо пізнання історії розвитку людства.

Цивілізація –історично конкретний стан суспільства, який характеризується досягнутим рівнем продуктивних сил, особливою формою виробництва і відповідною духовною культурою людей.

В основу цивілізаційного підходу покладено такі принципи:

1) багатовимірності аналізу економічних систем;

2) природної еволюційної поступовості історичного процесу;

3) відмови від класових, конфронтаційних оцінок змісту і цілей системи;

4) пізнання системи в єдності її економічних і соціокультурних елементів;

5) посилення ролі людського фактора у суспільному розвитку;

6) визнання світової історії як єдиного планетарного цілого.

Структура категорії «цивілізація»

Цивілізація
Людина, її потреби як абсолютна цінність цивілізаційного процесу
Національні елементи цивілізації
Суспільні цінності людства
Економічні
Соціальні
Культурні
Політичні
Ідеологічні
Релігійні
Єдність людського роду
Етнічні (мораль, традиції, звички та ін.)
Універсалізація людського розвитку
Право на життя
Свобода творчості
Право на саморозвиток
Право на самовираження
Право на самореалізацію


Еволюція цивілізації

По горизонталі
Давньогрецька
Давньоримська
Візантійська
Азіатська
Англійська
По вертикалі
Аграрна
Індустріальна
Постіндустріальна
 
 


Е

Інків та ін.
Північно-германська


Економічна система, її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

Система — це сукупність взаємопов’язаних і розміщених у належному порядку елементів певного цілісного утворення.

Кожній системі притаманні такі властивості: цілісність, упорядкованість, стійкість, саморух та загальна мета.

В економічній літературі існують різні підходи до визначення економічної системи, а саме:

— як механізм функціонування і координації господарських процесів;

— як форми організації грошового обігу;

— як сукупності відносин між людьми, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання економічних благ;

— як сукупність організаційно-інституційних форм, в яких відбуваються господарські процеси;

— як сукупності людей, об’єднаних спільними економічними інтересами;

— як історично визначеного способу виробництва;

— як особливим чином упорядкованої системи зв’язків між виробниками та споживачами матеріальних і нематеріальних благ;

— як сукупності всіх економічних процесів, що функціонують у суспільстві на основі притаманних йому відносин власності та організаційно-правових норм, тощо.

Економічна система — це сукупність виробничих відносин, їх організаційних форм та інституцій, у межах яких відбувається господарська діяльність людей через механізми її координації і регулювання.

Що виробляти і в яких обсягах?
Як виробляти (хто і за допомогою яких ресурсів та технологій)?
Для кого виробляти (хто буде власником і споживачем виробленої продукції)?
Економічна система

 

 


Важливою характеристикою економічної системи є визначення її структурних елементів.

Економічна система складається з трьох основних ланок: продуктивних сил, економічних відносин і механізму господарювання.

Елементи економічної системи
Продуктивні сили
Економічні відносини
Механізм господарювання

 

 


Структура продуктивних сил.

Продуктивні сили — це сукупність засобів виробництва, працівників з їхніми фізичними і розумовими здібностями, науки, технологій, інформації, методів організації та управління виробництвом, що забезпечують створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб людей. Продуктивні сили становлять матеріально-речовий зміст економічної системи, є найважливішим показником і критерієм досягнутого нею рівня науково-технічного прогресу і продуктивності суспільної праці.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.173 (0.011 с.)