Оформлення абзацу великою буквою 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оформлення абзацу великою буквоюВелика буква - це літера більшого розміру, якою починають абзац або розділ. Виокремивши першу літеру абзацу, вибирають команду Format/Формат и Drop Cap/Буквица.

В діалоговому вікні Drop Cap/Буквица вказують розміщення великої букви відносно тексту. У полі Option/Параметры можна вибрати шрифт, вказати висоту букви в рядках абзацу, і відступ тексту.

 

ЛАБА 7

 

Табличні процесори. Призначення і характеристика. Електронні таблиці MS Excel. Запуск програми. Структура вікна: рядок заголовку, рядок меню, панелі інструментів Стандартна і Форматування, рядок формул, поле імені, рядок стану, стрічки прокрутки, робоча область. Способи створення нового документу. Команди для роботи з файлами: створити, відкрити, зберегти, зберегти як, закрити та інші. Робоча книга, аркуші робочої книги, добавляння і перейменування аркушів. Максимально можлива кількість аркушів у робочій книзі. Стовпчики і рядки аркуша, клітинки (комірки, чарунки), позначення стовпчиків і рядків, адреса клітинки. Максимальна кількість стовпчиків і рядків. Види інформації, що може вводитися в таблицю: числа, текст, дати, час, послідовні ряди даних, формули. Формати представлення даних: загальний, числовий, текстовий, дата, час та інші. Категорії форматів для відображення чисел: числовий, експоненціальний, фінансовий, грошовий, відсотковий та інші. Вставляння порожнього рядка, стовпчика, клітинки. Пошук і заміна даних. Введення тексту. Введення даних. Введення рядів даних. Автоматизація введення інформації. Використання списків автозаповнення і створення власних списків. Використання команди Прогресія. Форматування даних. Формат клітинки, рядка, стовпчика. Робота з функціями і формулами. Поняття формули і функції. Синтаксис функції. Майстер функції. Використання вбудованих функцій категорій Математичні, Статистичні, Фінансові, Логічні. Правила введення формул. Використання посилань у формулах. Абсолютні, відносні і змішані посилання на адресу клітинки. Зовнішні і віддалені посилання. Використання імен у формулах. Переміщення і копіювання формул. Створення, редагування і форматування таблиць. Робота з таблицями. Формат даних у клітинці. Використання формул при заповненні таблиць. Режим перегляду формул. Залежності між клітинками. Аналіз даних. Підбір параметру. Створення зведених таблиць. Консолідація даних. Побудова, редагування і форматування діаграм і графіків функцій. Побудова прямолінійної регресійної моделі шляхом безпосереднього обчислення коефіцієнтів регресії. Робота зі списками. Сортування даних. Фільтрація даних у списку. Автофільтр. Розширений фільтр. Завдання умов для розширеного фільтрування. Розв’язування задач лінійного програмування за допомогою інструменту аналізу пошук рішення. (Визначення структури посівів за умови отримання максимального прибутку, тощо).

 

 

ЛАБА8

 

Призначення та характеристики табличних процесорів. Створення робочих книг Excel, структура. Редагування та форматування робочих листів. Використання формулі функцій. Створення діаграм. Управління даними і їх аналіз.

MS Excel створює документ, який називається робочою книгою і має спочатку назву Книга1, Книга2 і т.д. (файл з розширенням. xls). Робоча книга може складатися з одного так і із декількох листів. Кожен лист зберігає введені дані і помічений ярликом, який по замовченню має назви Лист1, Лист2, Лист3 і т.д. Робочий лист - це сітка рядків та стовпців, перетинання яких створює комірки. Активна комірка виділяється чорною рамкою. У кожному робочому листі знаходяться 256 стовпців (позначаються латинськими літерами A,B,C …AA,AB …AZ …IV) та 65536 рядків (позначаються цифрами 1,2 …65536). Кожна комірка має свою адресу, яка складається з букв стовпця та номера рядка, наприклад – A1,BZ20,IV65536.

Кожна комірка може вмістити дані одного із типів: текст, число, формула (починається знаком =, не допускає знака “пробел”).

Створення таблиці необхідної форми в Excel проводиться за допомогою об’єднання комірок, зміни ширини стовпчиків та висоти рядків

Комірка з формулою вміщає результат обчислення формул, сама формула відображається в панелі формул. При використанні у формулі імені комірки застосовується головне меню “ Вставка ” à “ Имя ” à “ Вставить ”.

При обчисленні за допомогою формул числові дані у вигляді десяткових дробів повинні записуватися через кому!

Запис формул:

· активізувати комірку, куди буде записаний результат обчислень;

· з клавіатури ввести знак “=”;

· переключити клавіатуру на англійську мову;

· записати:

· координату комірки, над значенням якої буде проводитися математична дія (наприклад D2);

· знак математичної дії (+ - додавання, - віднімання, * - множення, /- ділення, ^ - піднесення до степеня);

· координату комірки, або число, з яким буде виконуватися математична дія (наприклад “=A8*B8”, “=C3/D3*100”);

· натиснути клавішу “Enter”. У зазначеній комірці з'явиться результат обчислень.

Додавання значень декількох комірок стовпчика або рядка можна виконати за допомогою кнопки “ Автосумма”, яка розміщена на стандартній панелі інструментів. Для цього необхідно:

  • виділити діапазон комірок, значення яких буде сумуватися (наприклад комірки В5, В6, В7);
  • клацнути на кнопці “ Автосумма”;
  • у наступній комірці за виділеним діапазоном з’явиться результат додавання. В рядку формул буде записано: = СУММ (В5:В7).

Функції – це невеликі програми, які розраховують заздалегідь визначені формули за заданими величинами, аргументами, у вказаній послідовності. Список аргументів може складатися з чисел, тексту, логічних значень, діапазону комірок, посилань на комірку, а також формул, що в свою чергу можуть містити функції.

 

v статті повинні відповідати вимогам ВАК України. Обсяг наукової статті – 8-10 сторінок тесту формату А4, Arial 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: Верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве 1,5 см.

Зразок оформлення статті

 

УДК 123.456:789Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 280; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.26.39 (0.006 с.)