ТОП 10:

Тема 11. Господарство України в XVI ст.—першій половині XIX ст.Ключові поняття: Люблінська унія, Річ Посполита, «революція цін», «устав на волок», фільварок, волочна реформа, Запорізька Січ, «визвольна війна», козацько-селянська земельна власність, Андрусівське перемир’я, «приписні»робітники, «петровська політика», Малоросійська колегія, Маніфест, фінансово-грошова система.

Анотація.Українські землі у складі Речі Посполитої. Розподіл земельної власності. Аграрна реформа 1557р. Розвиток фільваркового господарства. Закріпачення селян. Категорії селян та їх майнове розташування. Розміри феодальної ренти. Наслідки татарських набігів та турецької експансії.

Адміністративно-територіальний поділ Германської і Слобідської України. Міграційні процеси і освоєння нових земель. Козацьке, церковне і селянське землеволодіння.

Економічна політика Петра І та її вплив на економіку України. Закріпачення селян у другій половині XVIII ст. рівень агрокультури на українських землях. Галузева структура сільськогосподарського виробництва. Господарство Запорозької Січі. Колонізація причорноморських і приазовських степів та Криму у другій половині XVIII ст. Збільшення товарності сільського господарства, обезземелення селянства та еволюція форм феодальної ренти в першій половині XIXст..

Економічне становище Правобережної України. Закарпаття, Галичина і Буковина під владою Габсбургів. Реформи Йосифа ІІ. Розвиток ремесла на українських землях. Цехові ремісники і партачі. Сільські ремесла і промисли. Виникнення нових міст і збільшення міського населення. Демографічна і територіальна статистика.

Започаткування мануфактурного виробництва. Вотчині, посесійні та орендні мануфактури. Галузева структура промисловості. Форми феодальної ренти в першій половині XIX ст. Передумови скасування кріпацтва.

Контрольні запитання

1. Як змінилися аграрні відносини в українських землях у XVІ—першій половині XVIIст.?

2. Яким було соціально-економічне становище українських земель в умовах козацько - гетьманської держави за часів Б.Хмельницького?

3. У чому проявлялося посилення колоніальної залежності України в першій половині XVIII сст.?

4. Які ознаки кризи кріпосної системи господарства спостерігаються в українських землях у першій половині ХІХ сст.?

5. У чому суть реформи, що скасувала кріпацтво в західно- українських землях?

6. Назвіть основну характеристику Запорозької Січі?

7. Як започаткувалося та розвивалося мануфактурне виробництво?

8. Назвіть позитивні і негативні наслідки політики Петра І на розвиток економіки в Україні?

9. Як змінювалось правове становище селян в Українській гетьманській державі та Слобідській Україні?

10. Вплив економічної політики Петра І на розвиток економіки України?

11. Які традиційні галузі у промисловості у першій половині ХІХ ст. розвивалися?

12. Дайте характеристику Визвольній війні?

Теми для рефератів

1. Економічне життя України у складі Речі Посполитої (друга половина ХVI- перша половина XVII ст.) .

2. Економічний розвиток Запорозької Січі.

3. Господарство України періоду пізнього феодалізму та формування нового суспільного укладу( XVII-XVIII ст.).

4. Розвиток мануфактурної промисловості в Україні.

5. Економіка Українського Закарпаття, Галичини, Буковини в XVII-XVIII ст..

6. Розпад феодалізму і генезис індустріального суспільства XVII-XVIIIст.

Тести для самоконтролю

1. В якому році було укладено Люблінську унію про створення єдиної держави-Речі Посполитої:

А)1568р; Б)1560р; В)1569 р; Г)1559 р.

2. Фільварок- це товарне багатогалузеве господарство, засноване на:

А)не примусовій праці кріпаків; Б) на примусовій праці селян; В)на примусовій праці кріпаків.

3. В якому році було скасоване гетьманство в Україні і створена Малоросійська колегія:

А)1764 р; Б)1674р; В) 1846р; Г)1673р.

4. З чого почався промисловий переворот в Україні :

А)з кріпосної мануфактури; Б) з поміщицької мануфактури; В)капіталістичної мануфактури.

5. Під чиєю владою опинилися більшість західноукраїнських земель – Галичина , Північна Буковина і Закарпаття, унаслідок трьох поділів Польщі:

А)Російської імперії; Б)Австрії; В) Польщі.

6.Що « волочна реформа» дозволяла селянам:

А) покинути пана і залишити замість себе іншого; Б)ця реформа нічого не дозволяла селянам; В)покинути пана і добровільно перейти до іншого.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.003 с.)