ТОП 10:

Тема 8. Період соціального ринкового господарства.Ключові поняття: технологія, глобалізація, індустріалізація, «третій світ», роздержавлення, валовий внутрішній продукт, інвестиція, реконверсія економіки, стабілізація, «економічне диво».

Анотація.Становлення економіки соціального ринкового господарства. Промислове піднесення господарства США. Колоніальні володіння Британської імперії. Економічні причини та соціальні наслідки Другої світової війни. Динаміка та структурні зміни господарського розвитку другої половини 40 – 90-х рр.. XX ст. Розпад колоніальної системи та поширення соціалістичних ідей. Зміна структури світового капіталістичного господарства: промисловість – провідна галузь господарства. Новий рівень міжнародних економічних відносин. План Маршала – економічна допомога країнам Європи. Досягнення науково-технічного прогресу як рушійна сила розвитку економіки. Економічні дива Японії та Німеччини. Міжнаціональні монополії та збільшення масштабів іноземного інвестування. Бреттон-Вудська валютно-грошова система. Міжнародний валютний фонд та Всесвітній банк реконструкції та розвитку. Європейське Економічне Співтовариство. Сутність соціального ринкового господарства. Нові індустріальні країни: їхнє становлення і економічний розвиток. Енергетична криза 70-х рр.. XX ст. Третя хвиля НТП. Криза товарно-грошових відносин у другій половині XX ст. Посилення глобалізаційних настроїв серед країн «третього світу». Економічна особливість розвитку Європейського Союзу. Економічна криза та зусилля міжнародної спільноти щодо ліквідації її наслідків. Створення передумов формування екологічно збалансованої економіки. Особливості розвитку українських земель у складі Радянського Союзу. Перехідний період економічного розвитку України. Крах командно-адміністративної системи. Сутність економіки перехідного періоду.

Література [3; 5; 6; 7; 9; 12; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 31; 32]

Контрольні запитання

1. Які економічні наслідки другої світової війни? У чому полягає значення плану Маршалла для відбудови європейської економіки?

2. Визначте тенденції й напрями розвитку світового господарства у 50 – 90-х рр.. XX ст. Охарактеризуйте структурні зрушення у світовому господарстві.

3. Проаналізуйте чинники, що сприяли "економічному диву" Німеччини та Японії в 50—60-х роках.

4. Які зміни відбулися в структурі промислового виробництва:

а) економічно розвинених країн; б) колишніх соціалістичних країн; в) країн, що розвиваються?

5. Яке значення має науково технічний прогрес для розвитку національних господарств і світової економіки в цілому?

6. Охарактеризуйте місце сільського господарства в світовому і національних господарствах.

7. Яка роль держави в розвитку національних господарств
розвинених країн?

8. Визначте основні форми і напрями розвитку міжнародних економічних відносин у 50—90-х роках XX ст. Яка роль держави у зовнішньоекономічній діяльності? Назвіть основні центри економічного суперництва світового господарства.

9. Проаналізуйте особливості розвитку міжнародної торгівлі. Які зміни відбулися в товарній структурі та географічному розподілі зовнішньої торгівлі?

10. У чому полягають особливості вивозу капіталу в світовому господарстві?

11. Перелічіть нові індустріальні країни. Розкрийте стратегію їхніх економічних програм.

12. Які риси є характерними для фінансової та кредитно-грошової системи економічно розвинених держав світу?

Теми для рефератів

1. Економічні передумови Другої світової війни.

2. Способи регулювання міжнародних економічних зв’язків у другій половині XX ст.

3. Постіндустріалізація та постсоціалізація країн що розвиваються.

4. Проблема формування екологічно безпечних економік на рубежі століть.

5. «Економічні дива» другої половини XX ст.

6. Економіка України: способи переходу до ринкової системи.

7. Проблеми економічної недостатності незалежної України.

Тести для самоконтролю

1. Під час якої міжнародної фінансової конференції було створено Міжнародний валютний фонд:

А) Гавайської, Б) Бреттон-Вудської, В) Вашингтонської, Г) Ялтинської?

2. Яку з цих підсистем не охоплювало світове господарство після Другої світової війни:

А) економічно розвинені країни, Б) соціалістичні держави, В) колоніальні держави, Г) країни, що розвиваються?

3. Яка з цих країн не була учасником плану Маршала:

А) Великобританія, Б) Греція, В) Франція, Г) СРСР?

4. У якому році розпочалась перша криза перевиробництва в повоєнний період:

А) 1946, Б) 1948, В) 1953, Г) 1956

5. Що становить основу експорту України з 1991 року:

А) товари легкої промисловості, Б) неблагородні метали та вироби з них, В) продукти нафтохімії, Г) продукти харчової промисловості?

 

Змістовий модуль 3. Історія господарства УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.55.175 (0.004 с.)