ТОП 10:

Тема 3. Господарство первісної доби та стародавніх цивілізацій.Ключові поняття: палеоліт, мезоліт, неоліт, “неолітична революція”, кіммерійці, трипільці, привласнююче господарство, відтворююче господарство, гальштадська культура, латенський період.

Анотація.Основні етапи еволюції господарства первісного суспільства : кам’яний (палеоліт, мезоліт, неоліт), бронзовий і ранній залізний віки та їхня характеристика. Перший поділ праці та перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого (“неолітична революція”: причини та наслідки). Розвиток землеробства. Громада – головна господарська форма первісної доби (розподіл ролей у громаді). Розклад первісної господарської системи. Основні види ремесел (виникнення та подальший розвиток). Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва. Галузева структура економіки, форми організації виробництва. Внутрішня та зовнішня торгівля. Ґенеза грошей.

Література [3; 6; 8; 17]

Контрольні запитання

1. Чим відрізняється господарська діяльність мезолітичної доби від палеолітичної?

2. Де на території України були розташовані перші стоянки первісних людей?

3. Які фактори зумовили перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства?

4. Як відбувалося розселення первісної людини у межах Східної Європи, зокрема на території України?

5. Якими були основні ремісничі професії у ранньому залізному віці?

Теми для рефератів

1. Археологічні культури у палеоліті та мезоліті. Їхні особливості.

2. Господарство трипільців.

3. Особливості кам’яного віку.

4. Рання стадія господарства первісної доби.

5. Основні характеристики бронзового віку у Західній Європі.

6. Ранній залізний вік на українських землях.

Тести для самоконтролю

1. До якого періоду відносять трипільців :

а) палеоліт; б) мезоліт; в) неоліт.

2. Які часові рамки кам’яного віку?

а) 3 млн. – 10 тис. р. до н.е.; б) 2 млн. – 1 млн. р. до н.е.; в) 4 млн. – 10 тис. р. до н.е.

3. В який з цих періодів відтворююче господарство стало домінуючим?

а) палеоліт; б) мезоліт; в) неоліт; г) енеоліт.

4. Коли в Європі настав бронзовий вік?

а) 3-2 ст. до н.е.; б) 2-1 ст. до н.е.; в) 1 ст. до н.е. – 1 ст. н.е.

5. Як називається утвердження різних галузей відтворюючого господарства??

а) “неолітична революція”; б) “бронзова революція”; в) “протонеолітична революція”.

6.Як називається первісний колектив людей, пов’язаних родинними зв’язками?:

а) сім’я; б) родина; в) родова община.

 

Тема 4. Античний період

Ключові поняття: східне рабство, криза рабовласництва, Стародавня Греція, Стародавній Рим, патріархальне та класичне рабство, місто-поліс, палацове господарство, колонізація, латифундії, скіфи, античне суспільство.

Анотація. Виникнення рабства в Стародавньому Єгипті та його особливі риси. Криза рабовласництва на Близькому Сході та його поширення у країнах Середземномор`я. Приклади рабовласницьких держав. Особливості господарського розвитку та суспільного укладу Стародавньої Греції та Римської імперії. Формування полісів. Економічний розвиток та диференціація у розвитку виробництва Греції та Риму в добу античності. Перехід до класичного рабства. Етапи розвитку Римської держави та причини піднесення античного Риму. Історія античного суспільства. Господарство скіфів. Грецькі і римські колонії Північного Причорномор`я. Особливості торгівлі та ремесла. Причини занепаду античного світу.

Література [4; 6; 8; 12; 14; 17; 22; 23]

Контрольні запитання:

1. Перелічіть фактори, що зумовили перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства в період первісної доби.
2. Чим займалося населення трипільської культури?
3. Які ви знаєте країни східного рабства? Розкрийте його особливості.
4. Які галузі виробництва розвинули стародавні греки? Якого рівня досягли їхня торгівля, фінанси, кредит?
5. Як розвивалися економічні зв'язки населення Північного Причорномор'я з грецькими містами-полісами, розташованими на території України?
6. Чому господарство Стародавньою Риму називають класичним?
7. Що вам відомо про римське сільське господарство, ремесло, внутрішню і зовнішню торгівлю?
8. Через які економічні причини зазнало краху античне рабовласницьке суспільство ?

Теми рефератів:

1. Соціально-економічний розвиток рабовласницьких держав.

2. Скіфи: культурне і господарське життя.

3. Особливості господарського розвитку Стародавньої Греції.

4. Економічний розвиток античного Риму.

5. Українські землі в період античності.

6. Вавилонське царство. Розквіт і занепад.

7. Грошовий обіг і товарне виробництво в містах-полісах.

8. Сільське господарство як основа економічного розвитку стародавніх цивілізацій.

9. Криза рабовласницького суспільства та занепад античного світу.

Тести:

1. Східне рабство виникло:

а) в IV тис. до н. е. в Стародавньому Єгипті;

б) в IV тис. до н. е. в Стародавньому Римі;

в) в III тис. до н. е. в Стародавній Греції.

2. Східне рабство не володіло суспільним виробництвом. Головна сфера економічного життя — сільське господарство — залишилось поза рабовласницьким виробництвом. Лише частково праця рабів використовувалася для обробітку грунту, особливо в системі царського і храмового господарства. Чи є правильним це твердження?

а) так;

б) ні:

в) частково.

3. Головною галуззю господарства вавилонян було:

а) тваринництво;

б) землеробство;

в) рибальство.

4. Вільний дрібний землероб у Римській імперії у І—II ст. н. е. називався:

а) алод;

б) колон;

в) бенефіцій.

5. Наймогутніший у військовому відношенні поліс Стародавньої Греції. Він сформувався завоюванням дорійськими (спартанськими) племенами ахейських ілотів. Йдеться про:

а) Аттику;

б) Вавилон;

в) Спарту.

6. У V ст. до н. е. у Греції:

а) рабовласницьке суспільство досягло найвищого рівня розвитку;

б) формувалися грецькі рабовласницькі міста-держави, або поліси;

в) відокремлення ремесла від сільського господарства.

7. Етап розвитку Римської держави 509—31 pp. до н. е:

а) імператорський;

б) царський;

в) республіканський.

8. Скіфи існували:

а) VII ст. до н. е. — III ст. н.е. ;

б) VII ст. до н. е. — III ст. до н.е.;

в) III ст. н.е. — VII ст. н. е.

Тема 5. Середньовіччя.

Ключові поняття: феод, сеньйор, бенефіції, прекарія, комендація, фогство, фолькленд, манор, алод, кріпосництво, серв, цензива, трипілля, цех, корпорація, мануфактура.

Анотація.Періоди середньовіччя: особливості та універсальні риси господарства. Становлення феодального господарства на прикладі Франкського королівства (V – IX ст..). Каролінгське відродження: розквіт класичних сеньйоріально-сільських відносин. «Немає землі без сеньйора». Феодальна вотчина і рента. Особливості господарства Німеччини у VII – XI ст..: алоди та фогство. Англійські фолькленди і манори. Східна Європа: економічний розвиток Київської Русі в період ґенези. Розпад громадсько-родового ладу в Північній Європі. Зрілі феодальні відносини (XI – XV ст..) у країнах Європи. Піднесення господарства у XI – XIII ст.. Економічні причини хрестових походів. Надільна система сеньйоріально-сільських відносин. Завершення феодального підпорядкування селянства. Криза економічної системи у XIV ст. Новий аграрний переворот XIV – XV ст.: причини та передумови. Особливості перебудови господарства Франції: цензива, оренда і найми. Комутація панщини в Англії. Комерційна оренда в Італії. Ремісничий цех та купецька гільдія. Поява та розвиток мануфактурного виробництва. Товаризація сільського господарства та розвиток товарно-грошових відносин. Особливості та загальні риси сеньйоральної перебудови країн Західної Європи та Візантії. Східна Європа у XII – XV ст..: феодальна роздробленість земель Київської Русі.

Література [7; 8; 22; 23; 24; 30]

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте шляхи формування, форми і типи власності в добу Середньовіччя.

2. Розкрийте особливості становлення феодального господарства Франції, Англії, Німеччини, Візантії, скандинавських країн. У чому полягала спадковість господарського розвитку Західної Європи від античності до Середньовіччя?

3. Як і чому відбувалася еволюція феодального маєтку протягом XI—XV ст..? Як змінилися сеньйоріально-селянські відносини протягом цього періоду?

4. Розкрийте фактори розвитку і піднесення міст Західної Європи в XI — XV ст. Опишіть цеховий лад середньовічного ремесла, покажіть його економічну раціональність у XII — XV ст.

5. Охарактеризуйте риси, характер європейської торгівлі в середні віки, її головні шляхи і райони. Проаналізуйте процес утворення національних ринків.

Теми для рефератів

1. Особливості економічного розвитку держав Європи періоду Раннього Середньовіччя.

2. Особливості формування господарства Київської Русі.

3. Спільні і відмінні риси економічного розвитку країн Західної і Східної Європи періоду Середньовіччя.

4. Поява, розквіт і крах сеньйоріально-бенефіціарної системи.

5. Ремісничий цех Середньовіччя як специфічна форма організації праці.

Тести для самоконтролю

1. Яка держава користувалась збірником звичаєвого права «Салічна Правда»:

А) Франкське королівство, Б) Візантійська Імперія, В) Каролінгське королівство, Г) Англія?

2. Що таке комендація:

А) особливий наділ, Б) інститут рабовласництва, В) інститут особистої залежності селян, Г) земля, яка належала громаді?

3. Яка рабовласницька система власності існувала в Середньовічній Англії:

А) класична, Б) спадкова, В) боргова та особиста, Г) рабовласницька система власності в Англії не сформувалась?

4. Якого виду середньовічної феодальної земельної власності не існувало:

А) міська, Б) королівської, В) світської, Г) духовної?

5. Як називається умовне спадкове володіння на основі виплати фіксованого грошового чиншу:

А) прекарія, Б) цензива, В) сеньйорія ?

6. Якого різновиду землеволодінь не існувало в Київській Русі:

А) церковного, Б) боярського, В) челядьського, Г) князівського?

7. Як у Київській Русі називалось селянство, яке було вільним і економічно самостійним:

А) челядь, Б) смерди, В) люди, Г) холопи?Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.247 (0.01 с.)