ТОП 10:

Розрахункові моделі АЦП і ЦАП 

Окрім чистого запізнення для ЦСК є характерним перетворення цифрових змінних з кінцевим числом розрядів у аналогові і навпаки – аналогових змінних у цифрові, за допомогою ЦАП і АЦП. Це перетворення є дискретним за рівнем і може суттєво впливати на статичні і динамічні характеристики електропривода. Тому необхідно вміти оцінювати вплив від дискретності. Розглянемо цей вплив на прикладі АЦП.

В АЦП квантованість за рівнем виражається в багатоступінчас-тості характеристики “вхід – вихід” – (рис. 16.2,а).

 

 

Рис. 16.2. Характеристики (а), завади (б), повна (в) і спрощена (г) розрахункові моделі АЦП

 

За такої характеристики передаточний коефіцієнт АЦП, як відно-шення одиниці вихідної величини (1) до одиниці вхідної величини

, (16.3)

 

визначає усереднену вихідну змінну (пунктирна лінія на рис. 16.2,а)

 

. (16.4)

 

Замінивши вихідну змінну у масштабі вхідної змінної , оде-ржимо різницю

, (16.5)

 

яка визначає заваду від квантування за рівнем у виді періодичної функції від з амплітудою (рис. 16.2,б). З врахуванням (16.5) розрахункова модель АЦП матиме вигляд, представлений рис.16.2,в.

Середній квадрат похибки від квантування буде дорівнювати дисперсії похибки

. (16.6)

 

За інтегральної оцінки впливу завади квантування розрахункова модель спрощується (рис. 16.2,г) і АЦП можна представити ліній-ною ланкою, на вході якої будуть діяти корисний сигнал і завада типу “білого шуму” з рівноймовірнисними значеннями в ме-жах , кореляційною функцією

 

, (16.7)

 

де – дельта-функція, та спектральною густиною, рівною дис-персії завади

. (16.8)

 

За такого представлення АЦП вплив завади від квантування сиг-налу можна врахувати інтегральною оцінкою похибки регулювання вихідної змінної електропривода

 

, (16.9)

 

де – модуль передавальної функції системи регулювання по каналу завади квантування, рівний .

Якщо прийняти АЦП як лінійну ланку згідно (16.4), то вплив квантування не буде враховуватись у перетворенні аналогового сиг-налу у цифровий.

Все викладене стосовно АЦП стосується і ЦАП з тою різницею, що вхідним сигналом ЦАП буде безрозмірна цифрова змінна , а вихідною – розмірна квантована за рівнем змінна і

 

, (16.10)

 

де – передавальний коефіцієнт, а – дискретна оди-ниця вихідної змінної ЦАП.

Якщо задана похибка регулювання вихідної змінної електропри-вода , то вибір розрахункової моделі можна обґрунтувати за величиною похибки вихідної змінної , зумовленою дією за-вади , а саме:

 

якщо , то квантування не враховується;

 

якщо , то квантування враховується повністю (розрахункова модель на рис. 16.2,в);

якщо , то квантування враховується інтегрально (розрахункова модель на рис. 16.2,г).

В цих умовах згідно (16.9) .

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.62.144 (0.004 с.)