ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендації до визначення економічних збитків від забруднення атмосферного повітря та водних об’єктівА) Розрахунок економічних збитків від викидів забруднюючих домішок у атмосферне повітря.(3.1)

Економічна оцінка збитку від забруднення атмосферного повітря здійснюється за такою формулою:

де: - питомий збиток від викиду забруднюючих речовин, рівний 2,4 грн./ умовн.т.;

- показник відносної небезпеки забруднення реципієнтів в зоні активного забруднення (ЗАЗ) (Додаток 7, Таблиця 1);

f - коефіцієнт розсіювання домішок, який залежить від фракційного складу і швидкості осідання частинок (пил, краплі рідини, газоподібні речовини);

М – маса річного викиду забруднюючих речовин, тонн/рік (Додаток 7, Таблиця 1), (Додаток 8, Таблиця 1).

У1=2,4∙0,4∙0,7∙2616,52=1758,3 грн./рік

У2=2,4∙0,4∙0,7∙852,46=572,9 грн./рік

Коефіцієнт розсіювання (f) можна знайти за формулою:

а) для газоподібних домішок, з дуже малою швидкістю осідання менше 1 см/с (якщо коефіцієнт очистки викидів Еоч ≥90% )

 

 

б) для частинок, які осідають з середньою швидкістю осідання від 1 до 20 см/с (якщо коефіцієнт очистки викидів 70%≤ Еоч <90% )

 

 

де: h – висота джерела викиду забруднюючих речовин,м (Додаток 7, Таблиця 1);

φ – температурна поправка для визначення висоти викиду (Додаток 7, Таблиця 1), яка може бути розрахований по такій формулі:

де: ∆Т - середньорічне значення різниці температури викиду, на виході з джерела забруднення і температури атмосферного повітря оС (Додаток 7, Таблиця 1).

∆Т = Тг – Тв

∆Т =108-26=82оС

в) для великих частинок, що осідають з швидкістю осідання понад 20 см/с (якщо коефіцієнт очистки викидів 70%> Еоч )

fв = 10

де: u- середньорічний модуль швидкості вітру, приймаємо u = 3м/с.

Еоч - коефіцієнт очистки викидів (Додаток 7, Таблиця 1);

Значення приведеної маси (М) річного викиду забруднень в атмосферу з джерела визначають по формулі:

 

 

де: mi - річна маса викиду домішки і-тої речовини в атмосферу, тони (Додаток 7, Таблиця 1);

Аi - показник відносної небезпеки (агресивності) домішки i-тогo виду умовних т/т, (Додаток 7, Таблиця 2);

До природоохоронного заходу:

умовно т/рік

Після природоохоронного заходу:

умовно т/рік

Б) Розрахунок економічних збитків від скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти (3.2)

Збиток визначається по формулі:

 

де: - питомий збиток заподіяний господарському комплексу скиданням у водоймища 1 умовної тони забруднених речовин = 144 грн./умовну.т.;

- показник відносної небезпеки забруднення водоймищ і без особливостей К-тої водогосподарської діяльності (Додаток 8, Таблиця1);

М – наведена маса шкідливих речовин, що скидається у водойми умовн.т.

У(вод)1= 144∙0,42∙12,42=751,2 грн/рік

У(вод)2= 144∙0,42∙6,966=421,3 грн/рік

Наведену масу забруднюючих речовин у річному обсязі стічних вод визначається за формулою:

,

де: Аі – показник відносної небезпеки (агресивності) домішок в атмосферу, тони/рік;

mi – маса домішок і-того виду, що надходить у водоймища .

До природоохоронного заходу:

М1=(0,05∙130)+(20∙0,29)+(0,002∙20)+(0,003∙26)=12,42 умовн.т/рік

Після природоохоронного заходу:

М1=(0,05∙90)+(20∙0,12)+(0,002∙15)+(0,003∙12)=6,966 умовн.т/рік

Кожне з речовин, як і при забрудненні атмосфери, характеризується своїм показником відносної агресивності розраховується за формулою:

ГДКР/Гі - гранично допустима концентрація речовини i-тої забруднюючої речовини у водний об'єкт, мг/м3 ;

умовн.т/т

умовн.т/т

умовн.т/т

умовн.т/т

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.02 с.)