ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум 

 

 
 
«ЗАТВЕРДЖЕНО» Директор ЛГТ __________ С.І. Лотов «___» _________2015р.

 


Оцінка впливу підприємства на стан довкілля

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

З ДИСЦИПЛІНИ «РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА»

 

 

напряму     галузі знань 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Природничі науки
спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія

 

 


 

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Раціональне природокористування та охорона навколишнього природного середовища» для студентів спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія» напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» галузі знань 0401 «Природничі науки».

 

Розробник: Зьома Ірина Анатоліївна, викладач екологічних наук, кваліфікаційна категорія спеціаліст.

 

Методичні рекомендації затверджені на засіданні циклової комісії екологічних дисциплін

Протокол від ____ «_____» 2015року №___

 

Голова циклової комісії _________________________І.А. Зьома

 

 

Схвалено науково-методичною радою Лисичанського гірничого технікуму

Протокол від ____ «_____» 2015року №___

 

Голова науково-методичної ради _____________________Л.В. Кадацька


Зміст

Вступ  
1. Суть, цілі та задачі курсового проектування  
2. Вимоги до змісту курсового проекту  
3. Тематика курсового проектування  
4. Структура курсового проекту  
5. Зміст курсового проекту  
6. Керівництво та контроль ходу курсового проектування  
7. Оформлення курсового проекту  
8. Критерії оцінювання курсового проекту  

 


Вступ

Дисципліна «Раціональне природокористування та охорона навколишнього природного середовища» вивчається студентами-екологами на останньому етапі їх професійної підготовки (4 курс). Оскільки ця наука концентрує в собі всі знання, уміння, отримані при вивченні інших дисциплін природно-фундаментального і професійно –практичного циклу («Загальна екологія», «Економіка природокористування», «Прилади і методи дослідження і контролю за станом навколишнього середовища», «Основи екологічного права і експертиза» та ін.).

Для виконання курсового проекту з дисципліни «Раціональне природокористування та охорона навколишнього природного середовища» навчальним планом відводиться 20 годин.

В методичних вказівках розглянуті основні цілі та задачі курсового проектування; тематика курсових проектів; зміст пояснювальної записки; трудомісткість окремих розділів; склад та послідовність робіт з оформлення курсового проекту, вимоги до виконання графічної частини. Методичні рекомендації дозволяють забезпечити єдність вимог, пропонованих до змісту, якості та оформлення курсових проектів.

Виконання курсового проекту передбачає самостійну роботу студента та консультативну допомогу викладача, а також творчий розвиток студентом тематики та розділів курсового проекту.


 

Сутність, цілі та задачі курсового проектування.

Метою курсового проекту, який передбачено навчальним планом, є поглиблення отриманих раніше знань і умінь з питань раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища і еколого-правовим нормам, вдосконалення їх при більш глибокому вивченні літературних, довідкових і інших джерел, при проведенні еколого-економічних розрахунків, виконання графічної частини.

При виконанні курсового проекту формуються уміння і навики самостійної роботи студента по узагальненню накопиченої інформації, оформленню отриманих різними розрахунками обсягів викидів, порівняння їх з екологічними нормативами, економічних показників і висновків, пропозицій та навики самостійної роботи з літературою.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.008 с.)