Розрахунок розмірів відшкодування збитків від забруднення водних ресурсів.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок розмірів відшкодування збитків від забруднення водних ресурсів.Розрахунок розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (надалі - Методика) розроблена відповідно до статей 41,68 Закону України «Про охорону навколишнього середовища» (№ 1268-ХІІ) та статей 29,111 Водного кодексу України (№ 214/95-ВР).

Методика використовується при здійсненні державного контролю у галузі охорони та раціонального використання водних ресурсів. Вона є обов’язково. Для інспекційних підрозділів спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів України.

Факти порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів встановлюються посадовими особами державних органів навколишнього природного середовища, шляхом натуральних обстежень, документальних перевірок діяльності водокористувачів та за результатами спеціальних досліджень, відомчого, державного лабораторного контролю з оформленням відповідних актів, протоколів та інших документів.

Відповідальність юридичних і фізичних осіб настає в наслідок порушення ними встановлених умов водокористування, а саме:

- перевищення затверджених норм (ГДС і лімітів) скидів забруднюючих речовин;

- перевищення затверджених нормативів забору води з водного об’єкту;

- порушення вимог ведення первинного обліку кількості води, що забирається з водних об’єктів або скидається у водні об’єкти;

- надходження зворотних вод або забруднюючих речовин в поверхневі, підземні та морські води внаслідок аварії на насосних станціях, колекторах і інших спорудах, витоку таких вод чи речовин внаслідок порушення технологій, техніки безпеки, скиду сировини внаслідок аварій на нафтопродуктах, нафто терміналах і т.п.;

- скидів забруднюючих речовин, що призвели до забруднення підземних вод як безпосередньо, так і внаслідок забруднення поверхні землі та зони аерації ґрунтів;

- засмічення водних об’єктів,

а також:

самовільного збору чи використання води, води з поверхневих чи підземних водних об’єктів;

- самовільних скидів зворотних вод у водні об’єкти;

- забруднення поверхневих та підземних вод під впливом полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових відходів.

Розрахунок розмірів збитків від забруднення поверхневих і морських вод скидами зворотних вод визначається за формулою:

 

,

де: kінф – коефіцієнт інфляції на дату (рік) розрахунку збитків дорівнює 1;

Ккат – коефіцієнт, що враховує категорію водного об’єкту;

Кр – регіональний коефіцієнт дефіцитності водних ресурсів;

Мі – наднормативна маса скинутої і-тої забруднюючої речовини (т);

Кні – коефіцієнт, що враховує зменшення питомих витрат на ліквідацію забруднення із зростання масштабу забруднення;

КОі – коефіцієнт, що враховує фактичний ступінь забрудненості водного об’єкта і-тої речовини, або ступінь ураженості водного об’єкту, який залежить як від інтенсивності забруднення, так і від властивостей водоймища;

Залежно від ступеня перевищення рівня забрудненості водного об’єкту у контрольному створі відносно норм якості води (відповідно до категорії водокористування або спеціально встановлених), коефіцієнт КОі приймається рівним:

К = при концентрації ЗР від 1 до 10 ГДК;

К = при концентрації ЗР від 10,1 до 50 ГДК включно;

К = при концентрації ЗР > 50 ГДК.

γі – питомий, економічний збиток забруднення і-тою забруднюючою речовиною (грн./т) (Додаток 12, Таблиця 1).

З = 1 × 1,6 × 1,17 × (19 ×533 × 0,02 × 1 + 15,2 ×160 × 0,16 × 1 + 4,18 × 32000 × 0,2 × 1+ 3,8 × 160000 ×0,138 × 1) = 3051188,7 грн. = 305 тис. грн.

 

Маса скинутої забруднюючої речовини, що враховується при розрахунку збитку, визначається за формулою:

,

де: Мі – маса скинутої і-тої забруднюючої речовини (т);

V – фактичні витрати зворотних вод (м3/год)

- середня фактична концентрація і-тої забруднюючої речовини у зворотних водах (г/м3 або мг/дм3)

CДідозволена для скиду концентрація і-тої забруднюючої речовини, при затвердженні ГДС (г/м3 або мг/дм3);

t – тривалість неузгодженого скиду (год.) ;

10-6коефіцієнт перерахування маси забруднюючих речовин в т.

М (органічні.речовини.БПК)= 20000× 95 × (25 - 15) × 0,000001= 19 т.

М (завислі.речовини)= 20000× 95 × (20 - 12) × 0,000001= 15,2 т.

М(нафтопродукти)= 20000× 95 × (2,5 – 0,3) × 0,000001= 4,18 т.

М(речовина.n)=20000× 95 × (2,0 – 0) × 0,000001= 3,8 т.

 

Висновки

В цьому підрозділі студенти підбивають результати виконання курсового проекту.

У вступі (2-3 сторінки) необхідно відмітити природоохоронної діяльності в країні і регіоні, стан інвестування в природоохоронні заходи і їх ефективність, нові положення природоохоронного законодавства, а також сформулювати мету і основні задачі курсової роботи. Для виключення одноманітності в змісті цього пункту рекомендується розглядати ці питання у зв'язку з певними природними ресурсами (земельними, водними, надровими, тваринами і рослинними) або відходами виробництва. А також актуальність теми, що досліджується в теоретичній частині; цілі та завдання, що вирішуються в процесі її виконання.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.005 с.)