ТОП 10:

Визначення балансу матеріальних ресурсів та фактори, що на нього впливають 

Розробка річного плану МТЗ починається знизу, з підрозділів підприємства, і являє собою визначення потреби в матеріальних ресурсах, які необхідні для виконання виробничої програми, будівельних і ремонтних робіт. Вихідними даними розробки плану є виробнича програма випуску продукції, план капітального будівництва, план технічного розвитку, норми і нормативи витрат матеріалів. Підсумовуючи потребу за кожним із напрямів, визначають загальну потребу в матеріальних ре­сурсах, джерела її покриття та складають баланс матеріально-технічно­го забезпечення за визначеною формою.

У балансі матеріально-технічного забезпечення (табл. 1) зіставля­ються потреби в матеріальних ресурсах з джерелами і розмірами їх за­доволення та визначається кількість матеріалів, яка буде постачатися зі сторони. Баланс МТЗ складається за кожним видом ресурсів.

Таблиця 1

Баланс матеріальних ресурсів

 

Потреби Сума, тис. грн. Джерела покриття потреб Сума, тис. грн.
1. Основне виробництво 1. Очікуваний залишок на початок року
2. Капітальне будівництво 2. Обсяг постачання матері­алів зі сторони
3. Заходи по удосконаленню техніки 3. Мобілізація внутрішніх ресурсів
4. Ремонтно-експлуатаційні потреби 4. Інші джерела
5. Незавершене виробництво запасів    
6. Інші потреби -    
Всього Всього

 

У загальному вигляді матеріальний баланс являє собою наступну рівність:

Пв.п. + Пнзв.п + Пр.е+ Пк + Пз = Ооч + Онзв.п.В.р.+ОПс.,

де Пв.п. – потреба у виконанні виробничої програми, грн.;

Пнзв.п – потреба у поповненні незавершеного виробництва, грн.;

Пр.е– потреба у ремонтно-експлуатаційних роботах, грн.;

Пк – потреба у капітальному виробництві, грн.;

Пз– потреба у формуванні перехідних запасів, грн.;

Ооч – очікуваний залишок на початок планового періоду, грн.;

Онзв.п – залишок матеріалів в незавершеному виробництві на початок планового періоду, грн.;

МВ.р. – величина мобілізації внутрішніх ресурсів, грн.;

ОПс – обсяг постачання матеріалів зі сторони, грн.

 

План матеріально-технічного забезпечення може бути представле­ний у наступній формі (табл. 2.).

  ПЛАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ       Таблиця 2.  
       
Перелік мате­ріаль­них ресурсів     Одиниці виміру     Поточний рік Залишки 200__р., ПЛАН    
план факт на 01.01._р. поточний період звіту основне вироб­ництво капіталь­не будів­ництво заходи плану технічно­го розвитку ремонт-но-ек-сплуата-ційні по­треби незавер­шене ви­робниц­тво інші потреби    
   
                         
     
Всього Перехідний запас (план) Загальна потреба   Джерела    
потреба до ви­трачан­ня     абсо­лютний     в днях     всього     в тому числі за кварталами очікува- ний за­лишок     мобілі­зація вну­трішніх ресурсів     поста­чання матеріа­лів зі сторони     інші потреби      
І ІІ ІІІ ІV
   
                           
                                     

 

Розробка балансів МТЗ є передумовою для планування розподілу матеріальних ресурсів між виробничими одиницями, що входять до складу підприємства. Підприємство встановлює виробничим одиницям ліміти на матеріальні ресурси і перерозподіляє їх у встановленому по­рядку з врахуванням змін виробничої програми.

Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства — важливий інструмент, який дозволяє передбачити ризик, що виникає в даній сфері.

Наприклад, складемо баланс матеріальних ресурсів та план матеріально-технічного забезпечення, якщо:

· потреба в пшениці для виконання виробничої програми 168000 т

· очікуваний залишок пшениці на початок планового року 35000 т

· ціна тонни пшениці 780 грн.,

· пшениця буде використана лише на потреби основного виробництва,

· добова потреба в пшениці складає 450 т,

· виробнича програма в розрізі по кварталах розподілена наступним чином – І - 25%, ІІ – 30%, ІІІ – 30%, ІV – 15%

· потреба в перехідному запасі – 20 днів

· потреба в перехідному запасі – 20 днів

РОЗВ'ЯЗОК

1. Визначаємо перехідний запас

450´20=9000 т

2. Складаємо баланс матеріальних ресурсів

ПШЕНИЦЯ

Потреба, тис грн. Сума, тис. грн. Джерела покриття потреб Сума, тис. грн.
Основне виробництво 168000´780/1000= Очікуваний залишок на початок року 35000´780/1000=
Перехідний запас 9000´780/1000 = Обсяг постачання зі сторони, т (168000+9000-35000)´780=110760
  ПЛАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     Таблиця 2.  
       
Перелік мате­ріаль­них ресурсів     Одиниці виміру     Поточний рік Залишки 200__р., ПЛАН    
план факт на 01.01._р. поточний період звіту основне вироб­ництво капіталь­не будів­ництво заходи плану технічно­го розвитку ремонт-но-ек-сплуата-ційні по­треби незавер­шене ви­робниц­тво інші потреби    
   
Пшениця т       - - - - -    
     
Всього Перехідний запас (план) Загальна потреба Джерела    
потреба до ви­трачан­ня     абсо­лютний     в днях     всього     в тому числі за кварталами очікува- ний за­лишок     мобілі­зація вну­трішніх ресурсів     поста­чання матеріа­лів зі сторони     інші потреби      
І ІІ ІІІ ІV
   
       
                                     

 

Практичне завдання 3

 

Вирішення виробничих ситуацій з приймання товарно-матеріальних цінностей на склад, заповнення первинних документів”

Мета: набути практичних навиків з приймання товарно-матеріальних цінностей на склад заповнення, первинних документів з приймання товарів

Зміст завдань

  1. Вирішити виробничу ситуацію щодо приймання матеріальних цінностей на склад
  2. Зробити записи в первинних документах складського обліку
  3. Вирішити виробничу ситуацію щодо відпуску матеріальних цінностей зі складу
  4. Сформувати партії завезення продукції в роздрібну торговельну мережу за умови централізованого завезення

 

Хід роботи

Ситуація 1.

Ви працюєте на оптовій базі „Дністер”. На оптову базу від ВАТ „Вінницький крупозавод” за накладною № 215 від 15.10.08 р. поступила наступна продукція:

ü крупа пшенична „Артек” в кількості за накладною 2250 кг, за ціною без ПДВ 2,80 грн.,

ü крупа пшенична „Полтавська” – 1500 кг за ціною 2,80 грн.,

ü крупа манна – 850 кг за ціною 2,50 грн.,

ü крупа перлова - 500 кг за ціною 1,65 грн.,

ü крупа ячна - 250 кг за ціною 2,80 грн.,

ü крупа гречана - 2500 кг за ціною 3,50 грн.,

ü горох – 1800 кг за ціною 2,80 грн.,

ü крупа вівсяна – 900 кг за ціною 2,75 грн.

 

Завдання до ситуації 1.

1.Вкажіть послідовність дій комірника, що приймає цю продукцію______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Підрахуйте загальну вартість партії_______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Фактична маса продукції складає: крупа пшенична „Артек” - 2215 кг, крупа пшенична „Полтавська” – 1490 кг, крупа манна – 850 кг, крупа перлова - 495, крупа ячна - 249, крупа гречана - 2350 кг, горох – 1787 кг, крупа вівсяна – 900 кг.

Опишіть наступні дії комірника, заповніть необхідні документи________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зробіть записи в картці складського обліку по крупі „Артек”

Ситуація 2. На оптову базу від покупця прийшло замовлення на товари:

Замовлення

Директору оптової бази «Дністер»

В магазин «Фортуна»

в період з „__” по „__” ___________20___р. просимо завезти наступні товари

 

Назва товару, характеристика Од. виміру Кількість Ціна без ПДВ Сума, без ПДВ
1. Крупа манна кг    
2. Горох кг    
3. Крупа пшенична „Артек” кг    
4. Крупа перлова кг    
5. Борошно пшеничне вищого сорту кг    

Зав. Магазином Петров І. І.

Завдання

1. Завершіть оформлення заявки, якщо торгова націнка оптової бази 15%

2. Оформіть накладну

3. Зробіть відповідний запис в картці складського обліку по крупі «Артек»

 

Ситуація 3. В шкільну їдальню поставлено з оптової бази «Дністер» крупи. Під час загального огляду було виявлено ознаки псування товарів. Товари послали на лабораторне дослідження.

Лабораторний аналіз показав, що товари мають наступну вологість: перлова, ячна, вівсяна, гречана, пшеничної Артек і Полтавська - 10,0%; вівсяної - 12,5%; манної - 15,5%, горохової – 15, 0%.

Завдання до ситуації 3.

1. Зробіть висновки щодо якості круп та опишіть подальші дії працівників їдальні

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Вкажіть до якого терміну необхідно провести приймання цих товарів за якістю

_______________________________________________________________________________________

3. Назвіть основні нормативні документи, яких необхідно дотримуватися під час приймання круп за якістю.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Після виконання практичної роботи студенти повинні

знати: порядок приймання матеріальних цінностей за кількістю та якістю; організацію технологічних операцій що відбуваються з операціями від їх розвантаження та приймання на склад до відпуску зі складу

вміти організовувати приймання товарів за кількістю і якістю як на підприємстві так і на залізничній станції; вести первинний та зведений облік товарно-матеріальних цінностей на складі; організовувати реалізацію товарів зі складу покупцям.

 

 

_______________________ ЗАТВЕРДЖУЮ

(підприємство, організація)

__________________________________________

(підпис керівника підприємства-одержувача)

„____” _____________ 20___ р.

АКТ №______

ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ

„___” ______________________ 20___ р.

Місце складання акта____________________________________________________________________

Початок приймання__________ год. _______ хв. Закінчення приймання ___________ год. ______ хв.

Прийнятий і оглянутий вантаж, що надійшов за рахунком № _____ „___” ______________ 20___ р.

Посвідчення про якість (сертифікат) №_______

За супроводжуючим транспортним документом № ___ „__” ________ 20___ р.

Відправник ____________________________________________________________________________

(назва та адреса)

Постачальник__________________________________________________________________________

(назва та адреса)

Одержувач ____________________________________________________________________________

(назва та адреса)

Дата відправки продукції зі станції (пристані, порту) відправлення або зі складу відправника

_______________________________________________________________________________________Договір № ____ від „__” _______________ 20___ р. на поставку продукції.

Дата та номер телефонограми про виклик відправника _______________________________________

За супровідним транспортним документом значилось:

Знаки, марки, пломби Кіль-кість місць Вид упаковки Назва вантажу Вага вантажу Особливі відмітки відправника за накладною
Відправника Дороги, пристані
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Умови зберігання на складі одержувача ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стан тари і упаковки під час огляду продукції _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кількість недостачі продукції визначено ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(зважуванням, підрахунком місць, виміром тощо)

 

Номенклатурний номер Матеріальні цінності Оди-ниця ви-міру За документами Фактично виявилося Порядковий номер запису за складською картотекою Брак і бой Недо-стача Над-лишки
сорт кількість ціна сума сорт кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

Висновок комісії _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З правилами приймання продукції за кількістю, якістю і комплектністю всі члени комісії ознайомленні

__________________ ________________________ __________ ____________________________

(посада) (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (№ і дата видачі документа про повноваження)

__________________ ________________________ __________ ____________________________

(посада) (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (№ і дата видачі документа про повноваження)

__________________ ________________________ __________ ____________________________

(посада) (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (№ і дата видачі документа про повноваження)

 

Матеріал прийнятий та оприбуткований „__” ______________ 20___ р.

 

 

НАКЛАДНА № ___ від ___________ 20__ р.

 

Відпущено:________________________________________________________

Одержано:________________________________________________________

Через:____________________________________________________________

Довіреність: Серія ____ № __________ від “___” ________________ 20___р.

 

№ з/п Найменування Одиниця виміру Кіль-кість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
           
           
           
           
           
           
           
Всього без ПДВ ПДВ (____%) Загальна сума з ПДВ  
 
 

Всього відпущено ______________________________________ найменувань

на суму ___________________________________________________________

______________________________________________ грн. ___________ коп.

 

Керівник ________________ Головний бухгалтер _______________

 

Відпустив _______________ Одержав _________________________

 

Типова форма № М-12

 

_____________________________ Затверджена наказом Мінстату України

(підприємство, організація) № 193 від 21.06.1996 р.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________ Код за УКУД ________________

 

Картка № _______ складського обліку матеріалів

 

Склад Місце зберігання марка сорт профіль розмір Номен-клатурний номер Один виміру Ціна грн. Норма запасу
стелаж комора Код Найме-нування
                       
Найменування матеріалу  

 

 

Дата запису Номер документа Номер порядковий Від кого одержано або кому відпущено Надходження     Витрати Залишок Контроль (дата, підпис)
               
               
               
               
               
               

 


 

Типова форма № М-12

 

_____________________________ Затверджена наказом Мінстату України

(підприємство, організація) № 193 від 21.06.1996 р.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________ Код за УКУД ________________

 

Картка № _______ складського обліку матеріалів

 

Склад Місце зберігання марка сорт профіль розмір Номен-клатурний номер Один виміру Ціна грн. Норма запасу
стелаж комора Код Найме-нування
                       
Найменування матеріалу  

 

 

Дата запису Номер документа Номер порядковий Від кого одержано або кому відпущено Надходження Витрати Залишок Контроль (дата, підпис)
               
               
               
               
               
               

 

Практичне завдання 4

„Оформлення договорів консигнації”

Мета :набути навиків заповнення договорів консигнації та проведення аналізу їх змісту, заповнення платіжних документів ”.

План роботи

1. Оформити договір консигнації

2. Проаналізувати договір консигнації.

3. Заповнити платіжні документи

Хід роботи

Ситуація 1.

ВАТ „Вапнярський елеватор” та ТОВ „Зоря” вклали договір, відповідно до якого ВАТ „Вапнярський елеватор” має взяти на реалізацію 500 т ячменю ТОВ „Зоря”.

ТОВ „Зоря” зобов'язується вказувати номера телефонів ВАТ „Вапнярський елеватор” під час здійснення реклами, якщо елеватор реалізуватиме товар на суму не менше ніж 20000 грн. на місяць.

ТОВ „Зоря” має постачати товар ВАТ „Вапнярський елеватор” не менш як за три дні після підписання специфікації. За порушення строків поставки ТОВ „Зоря” має сплатити штраф в розмірі 10% від вартості товарів за кожен прострочений день.

Елеватор зобов'язується перераховувати кошти від реалізації товарів ТОВ „Зоря” протягом 10 банківських днів, у разі порушення цих строків, елеватор має сплатити штраф в розмірі 15% від суми заборгованих коштів за кожний прострочений день.

Ціна товару 1100 грн. за тонну.

Дата вкладання договору – 10 серпня поточного року.

Дата підписання специфікації – 15 серпня .

Товар поставлений на елеватор 20 серпня в повному обсязі.

Ситуація 2.

Під час доставки товару з елеватора до покупця вантажний автомобіль потрапив в дорожню транспортну пригоду, в результаті якої 5 т ячменю втрачено.

Ситуація 3.

Елеватор реалізував ячмінь за ціною 1500 грн. 25 серпня, а 12 вересня перерахував 544500 грн. на рахунок ТОВ „Зоря”

Завдання 1.

Відповідно до ситуації 1 оформити договір консигнації та специфікацію. Визначити загальну суму договору.

_______________________________________________________________________________________

Завдання 2.

Відповідно до ситуації 1 визначити суму штрафних санкцій, які має сплатити ТОВ „Зоря” за невиконання строків поставки товару.

_______________________________________________________________________________________

Завдання 3.

Відповідно до ситуації 2 визначити яка з сторін має понести витрати за втрачений товар -

ВАТ „Вапнярський елеватор” та ТОВ „Зоря” . Обґрунтувати відповідь.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Завдання 4.

Відповідно до ситуації 3 визначити суму боргу та штрафних санкцій за прострочення розрахунків, які має сплатити ВАТ „Вапнярський елеватор”.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5.

Заповнити платіжне доручення, відповідно до якого ВАТ „Вапнярський елеватор” перераховує суму боргу та штрафних санкцій на рахунок ТОВ „Зоря”

 

Реквізити сторін

ВАТ „Вапнярський елеватор” Поточний рахунок: 260012434568 ЕДРПОУ-300246791 МФО-300144 Обслуговуючий банк - "Надра" ТОВ „Зоря” Поточний рахунок: 260098763429 ЕДРПОУ-300425734 МФО - 300525 Обслуговуючий банк - "Інкобанк"

 

ДОГОВІР

консигнації (реалізації товарів)

м. ____________________________________________ „ „ 200__р.

 

Сторони:

"Консигнант": ________________________ в особі _____., що діє на підставі статуту ( Довіреності №__), з одного боку, та _____________________________________________________________________________

"Консигнатор": ТОВ _____________, в особі директора ______________, що діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей Договір (надалі іменується "Договір") про таке.

Загальні положення

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Консигнант зобов’язується поставляти товари, визначені в п.2 цього договору (далі - товари), Консигнатору для їх продажу, а Консигнатор зобов’язується приймати товари на реалізацію та від свого імені і за обумовлену цим Договором винагороду продавати ці товари третім особам (надалі -"покупці" ).

Предмет договору

2.1. Предметом цього договору є такі товари _____________________________________________.

2.2. Найменування, кількість, часткове співвідношення за номенклатурою, ціна Консигнанта на товари та інші характеристики товарів, що поставляються на консигнацію за цим Договором, визначаються у бухгалтерських документах (накладних) на передачу певної партії товару ( або у Специфікаціях), які є невід’ємною його частиною.

2.3. Консигнант гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченим чинним законодавством України.

2.4. Товари повинні відповідати загальним критеріям якості для цього типу товарів.

2.5. Товари повинні бути затарені й упаковані Консигнантом таким чином, щоб не допустити пошкодження (псування) та (або) знищення його під час поставки до прийняття товару Консигнатором. Вартість тари та пакування входить до ціни товарів, визначеної Консигнантом у Специфікації.

Права та обов’язки Сторін

3.1. Консигнатор зобов'язується:

вжити всіх необхідних заходів для безперешкодної поставки товарів покупцям відповідно діючим правилам торгівлі;

здійснювати приймання товарів Консигнанта та забезпечити повне збереження товарів та їх якості на своєму складі;

щомісячно до 30 числа надавати Консигнанту повну інформацію про хід реалізації товарів, про їх запас на складі;

на вимогу Консигнанта безперешкодно допускати представника Консигнанта на склад для перевірки фактичної наявності переданого на консигнацію товару, та пред’являти йому бухгалтерську та іншу документацію для підтвердження наданої інформації не пізніше 5 календарних днів з моменту пред’явлення Консигнантом вимоги про надання такої документації;

вчасно сплачувати за реалізований товар

3.2. Консигнант зобов'язується:

вчасно поставляти товари Консигнаторові;

надати Консигнаторові необхідні документи (ліцензійні свідоцтва ,сертифікати) на право поширення товарів шляхом продажу;

надавати Консигнатору консультаційну підтримку; рекламні та методичні матеріали;

вносити телефони Консигнатора у рекламу Консигнанта, що передбачає публікацію телефонів партнерів за умови виконання Консигнатором планових закупівель (не менш як ______грн. на місяць)

3.3. Консигнант має право:

змінювати рекомендовані ціни для кінцевого покупця;

у разі випуску оновлених версій товару переглядати умови поставок та ціни, попередньо проінформувавши Консигнатора за допомогою факсимільного зв’язку або поштою.

3.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

3.5. Сторони можуть надавати один одному усі види фінансової, технічної та організаційної допомоги на взаємо погоджених умовах

Право власності на товари

4.1. Товари, передані Консигнатору, є власністю Консигнанта до моменту їх продажу покупцю.

4.2. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) товару лежить на Консигнаторі з моменту прийому товарів Консигнатором на консигнацію.

Ціни на товари

5.1. Ціна Консигнанта на товари вказується в накладних (Специфікаціях), які є невід’ємною частиною цього Договору.

5.2. Консигнатор має право самостійно визначати ціни на товари для покупців з бажаним урахуванням рекомендованих цін Консигнатора , але не нижче цін Консигнанта, встановлених у накладніх (Специфікаціях).

 

Винагорода Консигнатора

6.1. Винагорода Консигнатора визначається як різниця між ціною реалізації товару Консигнатором і ціною Консигнанта.

6.2. Право на винагороду Консигнатор отримує з моменту реалізації переданих на консигнацію за цим Договором товарів.

Порядок розрахунків

7.1. Консигнатор отримує плату шляхом утримання належних йому сум із коштів, отриманих після продажу товару, поставленого на консигнацію.

7.2. Консигнатор зобов'язаний перерахувати грошові кошти Консигнанту протягом ___банківських днів з дня продажу товарів покупцям.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.13.28 (0.04 с.)