ТОП 10:

Умови та порядок поставки товарів на консигнацію8.1. Кожна наступна поставка товарів на консигнацію здійснюється Консигнантом на підставі замовлення, яке передається Консигнатором за допомогою телефонного зв’язку, факсом або поштою.

8.2. У замовленні Консигнатор вказує бажану кількість товарів, їх асортимент та час поставки.

8.3. Консигнант на підставі отриманого замовлення та з урахуванням наявного у нього товару складає Специфікацію на поставку.

8.4. Консигнант поставляє товари Консигнатору не пізніше _____ календарних днів з моменту підписання Сторонами Специфікації на цю поставку.

8.5. Поставка здійснюється на умовах DDU *Могилів-Подільський

у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

8.6 . Консигнант в день відправлення партії товарів повідомляє Консигнатора телеграмою, телефонограмою або за допомогою факсимільного зв’язку про конкретну адресу, час та дату отримання товару у місті призначення.

8.7 Консигнатор зобов’язується прийняти товар у день та час та в місці, що вказані Консигнантом.

Відповідальність сторін

1.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

1.2. Якщо якість виробу (робіт, товару) не відповідає умовам зазначеним в п. ___ Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі _____ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в ____ денний строк з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця.

1.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

1.4. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин: стихійні природні явища, військові дії, зміни у законодавстві, дії державних органів та таке інше ). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. Якщо ці обставини діють в продовж більше ніж 3-х місяців, кожна з Сторін має право анулювати цей Догорів без права вимоги відшкодування можливих збитків іншою стороною.

1.5. За порушення Консигнатором строків перерахування коштів від продажу товару (або строків повернення товару, у випадках передбачених договором), Консигнатор сплачує Консигнантові пеню в розмірі _____________ від суми, яку належить перерахувати Консигнантові відповідно до умов цього договору за кожен календарний день прострочення.

1.6. Сплата пені, встановленої п.11.5 не позбавляє Консигнатора від обов’язку перерахувати кошти.

1.7. За порушення строку поставки товарів, встановленого п.8.4. цього Договору Консигнант сплачує Консигнатору пеню в розмірі ________ від суми товарів, поставка яких прострочена, за кожен календарний день прострочення поставки.

1.8. У випадку невиконання Консигнатором обов’язків, встановлених п. 3.1 цього договору та у випадку, якщо має місце прострочення перерахування коштів Консигнантові на строк понад два місяці, Консигнант має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, про що він письмово або факсом повідомляє Консигнатора.

1.9. У випадку невиконання Консигнантом обов’язку щодо постачання товарів у строки, передбачені п.8.4. цього договору, Консигнатор має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово або за допомогою факсимільного зв’язку повідомивши про це Консигнанта

1.10. У випадку розірвання договору, Консигнатор зобов’язується перерахувати Консигнантові вартість всього отриманого та ще не оплаченого за цим договором товару в строк не пізніше трьох календарних днів з моменту отримання повідомлення Консигнанта про розірвання договору або повернути непроданий товар у ті ж строки

Дія договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та (або) його скріплення печатками Сторін та діє протягом одного року.

10.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.3. Цей Договір (крім випадків ним передбачених) може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.4. У разі, якщо строк дії договору не буде продовжено Сторонами, Консигнатор зобов’язується в __ денний строк з дня закінчення строку дії цього договору повернути Консигнантові вартість усього отриманого, але неоплаченого за цим договором товару (або повернути нереалізований товар Консигнантові у той же строк у належному стані.)

Прикінцеві положення

11.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.4. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.5. Додаткові угоди та Специфікації до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та (або) скріплені їх печатками.

11.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

 

11.7. Сторони заявляють, що на момент укладення цього Договору:

________________________________________ має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах

 

________________________________________ має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадахПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.59.154 (0.006 с.)