ТОП 10:

Вимоги до написання контрольної роботи з дисципліни„Міжнародні фінанси”

Виконання контрольної роботи з дисципліни „Міжнародні фінанси” передбачає відповідь студентом на три теоретичні питання та тест.

Виконання контрольної роботи здійснюється на основі індивідуального завдання, отриманого студентом. Тематика контрольних робіт затверджується на початку навчального року на кафедрі „Фінанси та кредит” та щорічно оновлюється.

Контрольна робота має бути зареєстрована до початку заліково-екзаменаційної сесії у деканаті та на кафедрі. У разі, якщо робота виконана неналежним чином, тобто існують зауваження щодо її змісту, вона повертається на доопрацювання.

Захист контрольної роботи здійснюється відповідно до запланованих навчальною частиною консультацій із дисципліни „Міжнародні фінанси”.

У разі відсутності контрольної роботи або без її зарахування студент не допускається до складання заліку із дисципліни.

Контрольна робота оформлюється в учнівському зошиті на 12-18 сторінок розбірливим почерком або друкується на друкарській машинці чи за допомогою комп’ютерних засобів (обсяг – 10-15 стор.). У друкованому варіанті текст розташовується на одній стороні стандартного аркуша формату А4 (210х420 мм), інтервал – 1,5 шрифтом Times New Roman №14. У випадку виконання контрольної роботи на аркуші формату А4 контрольна робота повинна бути скріплена належним чином (за допомогою стиплера, а не скріпок).

Структура контрольної роботи:

1. Видане індивідуальне завдання.

2. Розкриття змісту отриманого завдання.

3. Список використаних літературних джерел.

Зміст контрольної роботи повинен відповідати виданому індивідуальному завданню. При виконанні роботи студент має дати повну та чітку відповідь на усі поставлені питання.

Для того щоб повністю висвітлити поставлені питання, перед написанням контрольної роботи студент має опрацювати рекомендовану літературу із дисципліни „Міжнародні фінанси”. В процесі опрацювання літератури студентом узагальнюється та систематизується теоретична інформація з дисципліни та формується зміст роботи, який може мати розгорнений вигляд.

Лише після вивчення та систематизації необхідної інформації студент приступає до написання роботи.

В тестовому завданні наводиться лише номер питання та літера з правильною відповіддю, наприклад:

 

1. б);

2. а).

 

10 Перелік питань, які виносяться на залік із дисципліни „Міжнародні фінанси”

1. Предмет курсу „Міжнародні фінанси”.

2. Склад і структура міжнародного фінансового ринку.

3. Класифікація фінансових операцій.

4. Основні вимоги до міжнародного фінансового центру.

5. Сутність офшорних зон.

6. Сутність поняття „валюта”. Основні підходи до класифікації валют.

7. Роль і значення валютного ринку, його особливості.

8. Сутність поняття валютний курс. Різновиди валютного курсу.

9. Операції на світових ринках золота.

10. Операції на девізних ринках.

11. Міжнародні розрахункові операції.

12. Сутність ринку ЦП та його функції.

13. Ринок іноземних акцій.

14. Міжнародний ринок євроакцій.

15. Міжнародний ринок депозитарних розписок.

16. Ринки іноземних облігацій.

17. Ринки єврооблігацій.

18. Сутність фондових бірж, їх призначення.

19. Сутність та класифікація міжнародного кредиту.

20. Суть лізингу. Його класифікація.

21. Особливості міжнародного фінансового лізингу.

22. Сутність поняття „Зовнішня заборгованість”.

23. Організаційні типи валютних систем.

24. Паризька система золотомонетного стандарту.

25. Генуезька система золотодевізного стандарту.

26. Бреттон-Вудська валютно-фінансова система.

27. Кінгстонська валютно-фінансова система.

28. Характеристика основних валютних блоків.

29. Поняття валютного блоку та фактори, які спричинили його появу.

30. Валютні зони та їх ознаки.

31. Характеристика основних валютних зон.

32. Європейський валютний союз. Умови вступу до Європейського валютного союзу.

33. Переваги та недоліки євро.

34. Причини виникнення і мета діяльності МФО.

35. Охарактеризуйте діяльність регіональних економічних комісій системи ООН на міжнародному фінансовому ринку.

36. Особливості роботи Міжнародного валютного фонду.

37. Світовий банк та його складові.

38. Банк міжнародних розрахунків.

39. Європейський банк реконструкції та розвитку.

40. Характеристика регіональних банків розвитку.

41. Економічний зміст платіжного балансу.

42. Структура платіжного балансу.

43. Форми регулювання валютно-фінансових потоків.

44. Стратегічні напрямки вдосконалення системи регулювання міжнародних фінансів.

 

 

Тести

Відповідь на тестові завдання студентами денної та заочної форми навчання є одним із методів самостійної роботи студентів та проведення самоконтролю. Запропоновані тести стосуються різних розділів дисципліни і їх виконання надасть змогу студентові виявити ті теми та питання, які опрацьовані ним недостатньо.

 

1 Головною функцією міжнародного фінансового ринку є:

а) забезпечення ліквідності країн із ринковою економікою;

б) забезпе­чення міжнародної ліквідності;

в) використання тимчасово вільних коштів.

2 Торгівля золотом на міжнародному ринку здійснюється:

а) тільки в регламентованій стандартній формі;

б) у вільній формі;

в) в залежності від особливостей ринку окремої країни.

3 Операції з переказу грошейохоплюють:

a) усі форми та види розрахунків та трансфери;

б) операції, пов'язані з переміщенням капіталу з метою йо-го приросту;

в) короткострокові фінансові дії з от­римання прибутку у виг-ляді різниці у процентах з отриманих кре­дитів.

4Під валютою розуміють:

a) будь-який товар, що здатний виконувати функцію засобу обміну в міжнародних розрахунках;

б) встановлений законом платіжний засіб даної країни;

в) грошові знаки іноземних держав.

5 Ванільні облігації - це облігації, які:

а) мають звичайні характеристики облігацій і випускаються без будь-яких особливих умов;

б) мають мінімальні процентні ставки, індексація яких відбувається періодично;

в) на­дають інвесторові можливість обміняти борг на інші цінні папе­ри емітента за заздалегідь визначеною ціною, у заздалегідь визначений період надають інвесторові право купувати цінні папери емітента протягом певного періоду за наперед установленою ціною.

6 Пряме котирування - це:

а) коли до одиниці іноземної валюти прирівнюється певна кількість національних грошових одиниць;

б) коли певна кількість одиниць іноземної валюти прирів-нюється до одиниці національної валюти.

7 Котирування – це:

а) реєстрація встановленого курсу національної грошової одиниці в даний момент;

б) реєстрація встановленого курсу іноземної грошової одиниці в даний момент;

в) реєстрація встановленого курсу міжнародної грошової одиниці в даний момент.

8 Непряме котирування - це:

а) коли до одиниці іноземної валюти прирівнюється певна кількість національних грошових одиниць;

б) коли певна кількість одиниць іноземної валюти прирів-нюється до одиниці національної валюти.

9 Об’єктамифінансових операцій є:

a) різноманітні фінансові активи;

б) національні гроші та іноземна валюта;

в) цінні па­пери.

10 Курс продавця – це:

a) ціна, за якою банк купує валюту;

б) ціна, за якою банк продає валюту.

11 Емісія – це:

а) первинний випуск цінного папера;

б) перепродаж цінного папера;

в) первинний продаж цінного папера.

12 Бланкові кредити – це кредити, які:

а) потребують забезпечення;

б) не потребують забезпечення.

13 Основні елементи національної валютної системи визна-чаються:

а) національним законодавством

б) національними звичаями

в) нормами міжнародного права

14 Іноземні акції являють собою:

а) акції, випущені корпорацією-нерезидентом на фінансовий ринок іншої країни;

б) акції, які продаються за межами країни, в якій знаходиться компанія, що їх випустила.

15 Крос-курс це:

a) котирування двох іноземних валют відносно третьої;

б) середнє арифметичне між курсом продавця та курсом покупця;

в) жодна відповідь неправильна.

16 Ринок єврооблігацій регулюється:

а) законодавством країни, в якій вони випущені;

б) законодавством країни, в якій вони розміщені;

в) Міжнародними економічними організаціями;

г) не регулюється.

17 Оффшорні зони — це:

a) позанаціональні фінансові центри;

б) регіональні фінансові центри;

в) міжнаціональні фінансові центри.

18 Акції із синіми корінцями— це

а) акції, що випускаються потужними корпораціями, які за всю свою історію стабільно виплачували дивіденди своїм акціонерам;

б) акції телефонних корпорацій, корпорацій водо-, газо- і електропостачання;

в) акції, ціна яких зростає і знижується син­хронно зі спадами і підйомами в економіці.

19 Валютна операція спот — це:

a) купівля-продаж валюти на умовах її поставки протягом двох робочих днів від дня укладання угоди за курсом, зафіксованим в угоді;

б) валютні операції, пов'язані з поставкою валюти на строк понад 3 дні з дня її укладення.

20 Суб'єктами міжнародних фінансів є:

a) приватні юридичні особи, які беруть участь у кредитно-фінансових операціях;

б) юридичні особи, які беруть участь у кредитних операці-ях;

в) приватні юридичні особи, які беруть участь у фінансових операціях.

21 Лізинговий кредит є специфічною формою:

а) майнового кредиту;

б) валютного кредиту;

в) вексельного кредиту.

22 МВФ та МБРР було створено під час:

а) Паризької валютної конференції;

б) Генуезької валютної конференції;

в) Бреттон-Вудської валютної конференції;

г) Ямайської валютної конференції.

23 Зовнішньою заборгованістю прийнято вважати суму фінансо-вих зобов'язань країни, що підляга­ють погашенню у встановлені терміни:

а) перед вітчизняними кредиторами;

б) перед іноземними та вітчизняними кредиторами;

в) перед іноземними кредиторами.

24 Котирування валюти в Україні офіційно здійснюється:

а) Верховною Радою України;

б) комерційними банками України;

в) Національним банком України.

25 Забезпечення міжнародної ліквідності є:

а) предметом міжнародних фінансів;

б) завданням міжнародних фінансових операцій;

в) функцією міжнародного фінансового ринку.

26 Девальвація валюти – це:

а) збільшення ціни національної валюти відносно іноземної;

б) зменшення ціни національної валюти відносно іноземної;

в) зміна ціни валюти.

27 Існують такі види котирування. Виберіть правильну відповідь:

а) непряме та обернене;

б) пряме та нормальне;

в) непряме та пряме.

28 Цінним папером, який засвідчує право власності, виступає:

а) акція;

б) облігація;

в) деривативи.

29 Операція кредитування у формі оренди устаткування отримала назву:

а) факторинг;

б) лізинг;

в) форфейтинг.

30 Курс покупця – це:

a) ціна, за якою клієнт купує валюту;

б) ціна, за якою клієнт продає валюту.

31 Повна демонетизація золота була офіційно визначена під час:

а) Бреттон-Вудської валютно-фінансової конференції;

б) Ямайської валютно-фінансової конференції;

в) Паризької валютно-фінансової конференції.

 

32 Якої форми золотого стандарту не існувало:

a) золотомонетної;

б) золотозливкової;

в) золотовалютної;

г) золотодоларової.

33 Валютні зони порівняно з валютними блоками є:

а) більш високою формою регіональних валютних об'єднань;

б) більш низькою формою регіональних валютних об'єднань.

34 Міжнародний банк рекон­струкції і розвитку (МБРР) знаходиться в:

а) Вашингтоні;

б) Лондоні;

в) Швейцарії;

г) Брюсселі.

35 За цільовим призначенням кредити поділяються на:

а) разові, поновлювальні;

б) виробничі та соціальні;

в) виробничі та невиробничі.

36 Фінанси поділяють на:

a) міжнародні і державні;

б) національні та державні;

в) національно-державні та міжнародні.

37 Яку функцію виконують фінансові центри:

а) контрольну;

б) комунікаційну;

в) облікову.

38 Об’єктом лізингу може виступати:

а) рухоме та нерухоме майно;

б) основні та оборотні засоби;

в) нерухоме майно.

39 Що розуміється під терміном „податкова гавань”:

а) податкові пільги;

б) прощення податкових боргів;

в) офшорні зони.

40 Виберіть найточніше розташування основних етапів формування світової валютно-фінансової системи:

а) Генуезька, Бреттон-Вудська, Ямайська, Паризька;

б) Паризька, Ямайська, Генуезька, Бреттон-Вудська;

в) Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська, Ямайська.

41 Що таке міжнародна валюта:

а) грошові знаки іноземних держав;

б) регіональна грошова розрахункова одиниця.

42 Доларова валютна зона утворилась:

а) на початку ІІ Світової війни;

б) після ІІ Світової війни;

в) під час ІІ Світової війни.

43 Яка з наведених валют є міжнародною:

а) гривня;

б) долар;

в) євро.

44 Операція з продажу зарубіжних рахунків, до отримання постачальниками експортної продукції, комерційним банкам або спеціалізованим компаніям отримала назву:

а) форфейтинг;

б) факторинг;

в) лізинг.

45 Першим із існуючих основних світових центрів виник фінансовий центр:

а) США;

б) Англії;

в) Японії.

46. Глобальні облігації випускаються:

а) тільки високонадійними по­зичальниками з міжнародним кредитним рейтингом, не нижчим ААА;

б) високонадійними по­зичальниками з міжнародним кредит-ним рейтингом, не нижчим ААВ;

в) усіма бажаючими.

47 Основними фінансовими центрами є:

а) Токіо, Панама, Лондон;

б) Лондон, Нью-Йорк, Токіо;

в) Нью-Йорк, Честерфілд.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.02 с.)