ТОП 10:

Тема 1 Сутність міжнародних фінансівЗміст

 

1 Вступ.................................................................................................
2 Зміст теоретичного курсу для студентів денної форми навчання................................................................................................  
3 Зміст практичних занять для студентів денної форми навчання.
4 Зміст теоретичного курсу для студентів заочної форми навчання................................................................................................  
5 Зміст практичних занять для студентів заочної форми навчання...............................................................................................  
6 Вимоги до написання реферативних виступів...............................
7 Теми реферативних виступів...........................................................
8 Питання до колоквіуму з дисципліни „Міжнародні фінанси”.....
9 Вимоги до написання контрольної роботи з дисципліни „Міжнародні фінанси”.........................................................................  
10 Перелік питань, які виносяться на залік із дисципліни „Міжнародні фінанси”.........................................................................  
11Тести..................................................................................................
12 Перелік рекомендованої літератури з дисципліни „Міжнародні фінанси”................................................................................................  
   
   

Вступ

Навчальна дисципліна “Міжнародні фінанси” формує систему теоретичних знань з питань функціонування сучасної системи міжнародних фінансів.

Необхідність вивчення цієї дисципліни зумовлена тим, що основною рисою сучасної економічної системи виступає глобалізація фінансового середовища, постійне зростання кількості світових фінансових ринків.

Дисципліна „Міжнародні фінанси” тісно пов’язана із такими дисциплінами як фінанси, гроші та кредит, математика, макроекономіка, міжнародні економічні відносини, банківська справа.

Як навчальна дисципліна „Міжнародні фінанси” розглядають особливості перерозподілу фінансових ресурсів у міжнародній сфері.

Предметом дисципліни „Міжнародні фінанси” є:

- особливості та тенденції розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин;

- інституційна структура міжнародних валютних систем;

- механізм міжнародних валютно-фінансових потоків, що поєднує у собі ринкову та неринкову складові.

 

2 Зміст теоретичного курсу для студентів денної форми навчання

Тема 1 Сутність міжнародних фінансів

1. Розвиток міжнародних фінансів.

2. Призначення і роль міжнародних фінансів у сучасній світогоспо-дарській системі.

3. Склад і структура міжнародного фінансового ринку.

4. Класифікація фінансових операцій.

5. Формування світових фінансових центрів.

Література: основна [1,2,5,7];

допоміжна [3,8,9,12].

 

Тема 2 Міжнародний валютний ринок та основні операції, що на ньому здійснюються

1. Сутність поняття „валюта”.

2. Роль і значення валютного ринку.

3. Валютний курс.

4. Операції на валютному ринку.

4.1. Операції на світових ринках золота.

4.2. Операції на девізних ринках.

4.3. Міжнародні розрахункові операції.

Література: основна [3,5,7,8,11];

допоміжна [5,10,16].

Тема 3 Міжнародний ринок цінних паперів

1. Сутність ринку ЦП та його функції.

2. Класифікація цінних паперів.

3. Міжнародний ринок акцій.

4. Міжнародний ринок облігацій.

5. Діяльність фондових бірж на МРЦП.

Література: основна [1,3,4,8,10,11];

допоміжна [1,5,12,13].

 

Тема 4 Міжнародний ринок кредитних ресурсів

1. Сутність міжнародного кредиту.

2. Інструменти міжнародного ринку банківських кредитів

3. Міжнародний фінансовий лізинг.

4. Зовнішній борг та його обслуговування.

Література: основна [1,2,5,8,9];

допоміжна [2,5,11].

 

 

Тема 5 Світові валютно-фінансові системи

1. Організаційні типи валютних систем

2. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту

3. Бреттон-Вудська та Кінгстонська валютно-фінансові системи

Література: основна [1,3,5,6,9,10];

допоміжна [5].

 

Тема 6 Регіональні валютно-фінансові угрупування

1. Валютні блоки.

2. Валютні зони.

3. Валютний союз країн ЄЕС.

Література: основна [2,4,6,11];

допоміжна [2,6,14,15].

 

Тема 7 Міжнародні економічні організації та інституції

1. Причини виникнення і мета діяльності МФО. Класифікація МФО.

2. Економічні організації системи ООН.

3. Міжнародні та регіональні економічні структури.

4. МВФ.

5. Світовий банк та його складові.

6. Банк міжнародних розрахунків.

7. Європейський банк реконструкції та розвитку.

8. Регіональні банки розвитку.

Література: основна [1,3,4,5,6,7,8,9,11];

допоміжна [2,4,5,7,13,14].

Тести

1. Суб'єктами міжнародних фінансів виступають:

а) приватні юридичні особи;

б) приватні фізичні особи;

в) країни.

2. Головною функцією міжнародного фінансового ринку є:

а) забезпечення ліквідності країн із ринковою економікою;

б) забезпе­чення міжнародної ліквідності;

в) використання тимчасово вільних коштів.

3. Об'єктамифінансових операцій є:

а) валюта;

б) кредит;

в) різноманітні фінансові активи.

4. Інвестиційні фінансові операції це:

а) операції, які охоплюють усі форми та види розрахунків;

б) операції, пов'язані з переміщенням капіталу з метою його приросту;

в) короткострокові фінансові дії з от­римання прибутку.

5. Основними фінансовими центрами є:

а) Токіо, Панама, Лондон;

б) Лондон, Нью-Йорк, Токіо;

в) Нью-Йорк, Честерфілд.

Література: основна [1,2,5,7];

допоміжна [8,9,12,3].

 

Тести

1. Під валютою розуміють:

а) будь-який товар, що здатний виконувати функцію засобу обміну в міжнародних розрахунках;

б) встановлений законом платіжний засіб даної країни;

в) грошові знаки іноземних держав.

2. Міжнародний валютний ринок працює:

a) цілодобово;

б) з 9.00 до 18.00;

в) всі відповіді неправильні.

3. Торгівля золотом на ринку здійснюється:

a) тільки в регламентованій стандартній формі,

б) у вільній формі,

в) в залежності від особливостей ринку окремої країни

4. Котирування – це:

a) реєстрація встановленого курсу національної грошової одиниці в даний момент;

б) реєстрація встановленого курсу іноземної грошової одиниці в даний момент;

в) реєстрація встановленого курсу міжнародної грошової одиниці в даний момент.

5. Пряме котирування, це котирування за якого:

a) до одиниці іноземної валюти прирівнюється певна кількість національних грошових одиниць.

б) певна кількість одиниць іноземної валюти прирівнюється до одиниці національної валюти.

Література: основна [3,5,7,8,11];

допоміжна [5,10,16].

Тести

1. Емісія – це:

a) первинний випуск цінного папера;

б) перепродаж цінного папера;

в) первинний продаж цінного папера.

2. Глобальні облігації випускаються:

a) тільки високонадійними по­зичальниками з міжнародним кредитним рейтингом, не нижчим ААА;

б) високонадійними по­зичальниками з міжнародним кредитним рейтингом, не нижчим ААВ;

в) усіма бажаючими.

3. Ринок єврооблігацій регулюється:

a) законодавством країни, в якій вони випущені;

б) законодавством країни, в якій вони розміщені;

в) Міжнародними економічними організаціями;

г) не регулюється.

4. Іноземні акції являють собою:

a) акції, випущені корпорацією-нерезидентом на фінансовий ринок іншої країни;

б) акції, які продаються за межами країни, в якій знаходиться компанія, що випустила їх.

5. Акції із синіми корінцями — це:

а) акції, що випускаються потужними корпораціями, які за всю свою історію стабільно виплачували дивіденди своїм акціонерам;

б) акції телефонних корпорацій, корпорацій водо-, газо- і електропостачання;

в) акції, ціна яких зростає і знижується син­хронно зі спадами і підйомами в економіці;

г) акції корпорацій, які не можуть пред'явити курс на 5-6 років.

Література: основна [1,3,1,8,10,11];

допоміжна [1,5,12,13].

Тести

1. Основними формами міжнародного кредиту вважаються:

а) комерційний та товарний;

б) товарний та валютний;

б) вексельний та валютний.

2. Бланкові кредити – це кредити, які:

а) потребують забезпечення;

б) не потребують забезпечення.

3. Лізинговий кредит є специфічною формою:

а) комерційного кредиту;

б) вексельного кредиту;

в) майнового кредиту;

г) валютного кредиту.

4. Лізингокористувач набуває права викупу устаткування за залишковою вартістю або повернення його чи укладання нового договору при:

а) фінансовому лізингу;

б) оперативному лізингу.

5. Зовнішньою заборгованістю прийнято вважати суму фінансових зобов'язань країни, що підляга­ють погашенню у встановлені терміни:

а) перед вітчизняними кредиторами;

б) перед іноземними та вітчизняними кредиторами;

в) перед іноземними кредиторами.

Література: основна [1,2,5,8,9];

допоміжна [2,5,11]

Тести

1. Розвиток і функціонування міжнародної валютної системи глобального рівня (світової) регулюється шляхом застосування:

а) норм національного права;

б) норм національного та міждержавного права;

в) норм міждержавного права.

2. Основні елементи національної валютної системи ви­значаються:

а) національним законодавством;

б) національним менталітетом;

в) національними звичаями;

г) нормами міжнародного права.

3. Якої форми золотого стандарту не існувало:

а) золотомонетної;

б) золотозливкової;

в) золотодоларової;

г) золотовалютної.

4. МВФ та МБРР було створено під час:

а) Паризької валютної конференції;

б) Генуезької валютної конференції;

в) Бреттон-Вудської валютної конференції;

г) Ямайської валютної конференції.

5. Рішення про повну демонетизацію золота було прийнято на:

а) Паризькій валютній конференції;

б) Генуезькій валютній конференції;

в) Бреттон-Вудській валютній конференції;

г) Ямайській валютній конференції.

Література: основна [1,3,5,6,9,10];

Допоміжна [5].

 

Теми реферативних виступів

1. Міжнародні фінансові відносини античної доби.

2. Розвиток міжнародних фінансових відносин на території сучасної України.

3. Лондон - світовий фінансовий центр.

4. Нью-Йорк - світовий фінансовий центр.

5. Токіо - світовий фінансовий центр.

6. Фінансові центри, розташовані в Європі.

7. Офшорні зони.

8. Розвиток світових ринків золота.

9. Місце України на міжнародному валютному ринку.

10. Ринок золота України та перспективи його розвитку.

11. Діяльність Української міжбанківської валютної біржі.

12. Правила здійснення розрахунків підприємств-резидентів з іноземними партнерами.

13. Індекси акцій.

14. Розвиток ринку іноземних акцій.

15. Сучасний міжнародний ринок євроакцій.

16. Ринок іноземних облігацій Швейцарії.

17. Ринок іноземних облігацій США.

18. Ринок іноземних облігацій Японії.

19. Ринки єврооблігацій.

20. Сутність відсоткової ставки ЛІБОР.

21. Законодавство України щодо лізингу.

22. Розвиток лізингових відносин в Україні.

23. Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг.

24. Зовнішній борг України та проблеми його обслуговування.

25. Особливості зовнішньої заборгованості розвинених країн.

26. Особливості зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються.

27. Реорганізація офіційного боргу.

28. План Делора.

29. Сутність Маастрихтського договору.

30. Євро – єдина валюта країн ЄЕС.

31. Економічні організації системи ООН.

32. Діяльність ОЕСР.

33. Україна та ОЕСР.

34. Фінансова діяльність ОПЕК.

35. Діяльність НАФТА.

36. МВФ.

37. Взаємовідносини України із МВФ.

38. Світовий банк та його складові.

39. Допомога світового банку Україні.

40. Фінансова допомога Україні від Європейського банку реконструкції та розвитку.

41. Діяльність міжнародної організації комісій з цінних паперів.

42. Міжнародна торговельна палата.

43. Податки як інструмент регулювання виробничо-комерційної діяльності, що має глобальні наслідки.

 

 

8 Питання до колоквіуму з дисципліни „Міжнародні фінанси”

Модуль І

1. Особливості міжнародних фінансових відносин античної доби.

2. Розвиток міжнародних фінансових відносин на території сучасної України.

3. Призначення і роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі.

4. Склад і структура міжнародного фінансового ринку.

5. Класифікація фінансових операцій.

6. Поняття міжнародного фінансового центру та основні вимоги до нього.

7. Що таке „валюта”. Класифікація валюти в залежності від приналежності (статусу).

8. Класифікація валюти за відношенням до курсів інших валют та за режимом використання.

9. Класифікація валюти за матеріально-речовою формою та за принципом побудови.

10. Специфічні особливості валютного ринку.

11. Що таке валютний ринок, основні учасники валютного ринку.

12. Сутність поняття валютний курс, види котирування.

13. Різновиди валютного курсу.

14. Учасники на світових ринках золота.

15. Що таке валютні операції?

16. Валютна операція спот, форвардні валютні операції, операція своп.

17. Валютний опціон, валютний арбітраж.

18. Міжнародні розрахункові операції.(Міжнародний банківський переказ).

19. Міжнародні розрахункові операції.(Передоплата).

20. Міжнародні розрахункові операції. (Акредитивні операції).

21. Міжнародні розрахункові операції.(Операції із векселями).

22. Сутність ринку цінних паперів та його функції.

23. Види ринку цінних паперів

24. Класифікація цінних паперів.

25. Економічна сутність акцій.

26. Класифікація акцій, які оберта­ються на РЦП, в залежності від ступеня ризику і доходності.

27. Іноземні акції.

28. Євроакції.

29. Депозитарні розписки.

30. Економічна сутність облігацій.

31. Іноземні облігації.

32. Єврооблігації.

33. Глобальні облігації.

34. Діяльність фондових бірж на МРЦП.

ІІ модуль

1. Сутність та класифікація міжнародного кредиту.

2. Суть лізингу. Його класифікація.

3. Особливості міжнародного фінансового лізингу.

4. Сутність поняття „Зовнішня заборгованість”.

5. Організаційні типи валютних систем.

6. Паризька система золотомонетного стандарту.

7. Генуезька система золотодевізного стандарту.

8. Бреттон-Вудська валютно-фінансова система.

9. Кінгстонська валютно-фінансова система.

10. Характеристика основних валютних блоків.

11. Поняття валютного блоку та фактори, які спричинили його появу.

12. Валютні зони та їх ознаки.

13. Характеристика основних валютних зон.

14. Європейський валютний союз. Умови вступу до європейського валютного союзу.

15. Переваги та недоліки євро.

16. Причини виникнення і мета діяльності МФО.

17. Класифікація МФО.

18. Особливості економічної та фінансової організації ООН.

19. Охарактеризуйте діяльність регіональних економічних комісій системи ООН на міжнародному фінансовому ринку.

20. Фінансова діяльність ОПЕК.

21. Діяльність НАФТА.

22. Особливості роботи Міжнародного валютного фонду.

23. Світовий банк та його складові.

24. Банк міжнародних розрахунків.

25. Європейський банк реконструкції та розвитку.

26. Характеристика регіональних банків розвитку.

 

Тести

Відповідь на тестові завдання студентами денної та заочної форми навчання є одним із методів самостійної роботи студентів та проведення самоконтролю. Запропоновані тести стосуються різних розділів дисципліни і їх виконання надасть змогу студентові виявити ті теми та питання, які опрацьовані ним недостатньо.

 

1 Головною функцією міжнародного фінансового ринку є:

а) забезпечення ліквідності країн із ринковою економікою;

б) забезпе­чення міжнародної ліквідності;

в) використання тимчасово вільних коштів.

2 Торгівля золотом на міжнародному ринку здійснюється:

а) тільки в регламентованій стандартній формі;

б) у вільній формі;

в) в залежності від особливостей ринку окремої країни.

3 Операції з переказу грошейохоплюють:

a) усі форми та види розрахунків та трансфери;

б) операції, пов'язані з переміщенням капіталу з метою йо-го приросту;

в) короткострокові фінансові дії з от­римання прибутку у виг-ляді різниці у процентах з отриманих кре­дитів.

4Під валютою розуміють:

a) будь-який товар, що здатний виконувати функцію засобу обміну в міжнародних розрахунках;

б) встановлений законом платіжний засіб даної країни;

в) грошові знаки іноземних держав.

5 Ванільні облігації - це облігації, які:

а) мають звичайні характеристики облігацій і випускаються без будь-яких особливих умов;

б) мають мінімальні процентні ставки, індексація яких відбувається періодично;

в) на­дають інвесторові можливість обміняти борг на інші цінні папе­ри емітента за заздалегідь визначеною ціною, у заздалегідь визначений період надають інвесторові право купувати цінні папери емітента протягом певного періоду за наперед установленою ціною.

6 Пряме котирування - це:

а) коли до одиниці іноземної валюти прирівнюється певна кількість національних грошових одиниць;

б) коли певна кількість одиниць іноземної валюти прирів-нюється до одиниці національної валюти.

7 Котирування – це:

а) реєстрація встановленого курсу національної грошової одиниці в даний момент;

б) реєстрація встановленого курсу іноземної грошової одиниці в даний момент;

в) реєстрація встановленого курсу міжнародної грошової одиниці в даний момент.

8 Непряме котирування - це:

а) коли до одиниці іноземної валюти прирівнюється певна кількість національних грошових одиниць;

б) коли певна кількість одиниць іноземної валюти прирів-нюється до одиниці національної валюти.

9 Об’єктамифінансових операцій є:

a) різноманітні фінансові активи;

б) національні гроші та іноземна валюта;

в) цінні па­пери.

10 Курс продавця – це:

a) ціна, за якою банк купує валюту;

б) ціна, за якою банк продає валюту.

11 Емісія – це:

а) первинний випуск цінного папера;

б) перепродаж цінного папера;

в) первинний продаж цінного папера.

12 Бланкові кредити – це кредити, які:

а) потребують забезпечення;

б) не потребують забезпечення.

13 Основні елементи національної валютної системи визна-чаються:

а) національним законодавством

б) національними звичаями

в) нормами міжнародного права

14 Іноземні акції являють собою:

а) акції, випущені корпорацією-нерезидентом на фінансовий ринок іншої країни;

б) акції, які продаються за межами країни, в якій знаходиться компанія, що їх випустила.

15 Крос-курс це:

a) котирування двох іноземних валют відносно третьої;

б) середнє арифметичне між курсом продавця та курсом покупця;

в) жодна відповідь неправильна.

16 Ринок єврооблігацій регулюється:

а) законодавством країни, в якій вони випущені;

б) законодавством країни, в якій вони розміщені;

в) Міжнародними економічними організаціями;

г) не регулюється.

17 Оффшорні зони — це:

a) позанаціональні фінансові центри;

б) регіональні фінансові центри;

в) міжнаціональні фінансові центри.

18 Акції із синіми корінцями— це

а) акції, що випускаються потужними корпораціями, які за всю свою історію стабільно виплачували дивіденди своїм акціонерам;

б) акції телефонних корпорацій, корпорацій водо-, газо- і електропостачання;

в) акції, ціна яких зростає і знижується син­хронно зі спадами і підйомами в економіці.

19 Валютна операція спот — це:

a) купівля-продаж валюти на умовах її поставки протягом двох робочих днів від дня укладання угоди за курсом, зафіксованим в угоді;

б) валютні операції, пов'язані з поставкою валюти на строк понад 3 дні з дня її укладення.

20 Суб'єктами міжнародних фінансів є:

a) приватні юридичні особи, які беруть участь у кредитно-фінансових операціях;

б) юридичні особи, які беруть участь у кредитних операці-ях;

в) приватні юридичні особи, які беруть участь у фінансових операціях.

21 Лізинговий кредит є специфічною формою:

а) майнового кредиту;

б) валютного кредиту;

в) вексельного кредиту.

22 МВФ та МБРР було створено під час:

а) Паризької валютної конференції;

б) Генуезької валютної конференції;

в) Бреттон-Вудської валютної конференції;

г) Ямайської валютної конференції.

23 Зовнішньою заборгованістю прийнято вважати суму фінансо-вих зобов'язань країни, що підляга­ють погашенню у встановлені терміни:

а) перед вітчизняними кредиторами;

б) перед іноземними та вітчизняними кредиторами;

в) перед іноземними кредиторами.

24 Котирування валюти в Україні офіційно здійснюється:

а) Верховною Радою України;

б) комерційними банками України;

в) Національним банком України.

25 Забезпечення міжнародної ліквідності є:

а) предметом міжнародних фінансів;

б) завданням міжнародних фінансових операцій;

в) функцією міжнародного фінансового ринку.

26 Девальвація валюти – це:

а) збільшення ціни національної валюти відносно іноземної;

б) зменшення ціни національної валюти відносно іноземної;

в) зміна ціни валюти.

27 Існують такі види котирування. Виберіть правильну відповідь:

а) непряме та обернене;

б) пряме та нормальне;

в) непряме та пряме.

28 Цінним папером, який засвідчує право власності, виступає:

а) акція;

б) облігація;

в) деривативи.

29 Операція кредитування у формі оренди устаткування отримала назву:

а) факторинг;

б) лізинг;

в) форфейтинг.

30 Курс покупця – це:

a) ціна, за якою клієнт купує валюту;

б) ціна, за якою клієнт продає валюту.

31 Повна демонетизація золота була офіційно визначена під час:

а) Бреттон-Вудської валютно-фінансової конференції;

б) Ямайської валютно-фінансової конференції;

в) Паризької валютно-фінансової конференції.

 

32 Якої форми золотого стандарту не існувало:

a) золотомонетної;

б) золотозливкової;

в) золотовалютної;

г) золотодоларової.

33 Валютні зони порівняно з валютними блоками є:

а) більш високою формою регіональних валютних об'єднань;

б) більш низькою формою регіональних валютних об'єднань.

34 Міжнародний банк рекон­струкції і розвитку (МБРР) знаходиться в:

а) Вашингтоні;

б) Лондоні;

в) Швейцарії;

г) Брюсселі.

35 За цільовим призначенням кредити поділяються на:

а) разові, поновлювальні;

б) виробничі та соціальні;

в) виробничі та невиробничі.

36 Фінанси поділяють на:

a) міжнародні і державні;

б) національні та державні;

в) національно-державні та міжнародні.

37 Яку функцію виконують фінансові центри:

а) контрольну;

б) комунікаційну;

в) облікову.

38 Об’єктом лізингу може виступати:

а) рухоме та нерухоме майно;

б) основні та оборотні засоби;

в) нерухоме майно.

39 Що розуміється під терміном „податкова гавань”:

а) податкові пільги;

б) прощення податкових боргів;

в) офшорні зони.

40 Виберіть найточніше розташування основних етапів формування світової валютно-фінансової системи:

а) Генуезька, Бреттон-Вудська, Ямайська, Паризька;

б) Паризька, Ямайська, Генуезька, Бреттон-Вудська;

в) Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська, Ямайська.

41 Що таке міжнародна валюта:

а) грошові знаки іноземних держав;

б) регіональна грошова розрахункова одиниця.

42 Доларова валютна зона утворилась:

а) на початку ІІ Світової війни;

б) після ІІ Світової війни;

в) під час ІІ Світової війни.

43 Яка з наведених валют є міжнародною:

а) гривня;

б) долар;

в) євро.

44 Операція з продажу зарубіжних рахунків, до отримання постачальниками експортної продукції, комерційним банкам або спеціалізованим компаніям отримала назву:

а) форфейтинг;

б) факторинг;

в) лізинг.

45 Першим із існуючих основних світових центрів виник фінансовий центр:

а) США;

б) Англії;

в) Японії.

46. Глобальні облігації випускаються:

а) тільки високонадійними по­зичальниками з міжнародним кредитним рейтингом, не нижчим ААА;

б) високонадійними по­зичальниками з міжнародним кредит-ним рейтингом, не нижчим ААВ;

в) усіма бажаючими.

47 Основними фінансовими центрами є:

а) Токіо, Панама, Лондон;

б) Лондон, Нью-Йорк, Токіо;

в) Нью-Йорк, Честерфілд.

Зміст

 

1 Вступ.................................................................................................
2 Зміст теоретичного курсу для студентів денної форми навчання................................................................................................  
3 Зміст практичних занять для студентів денної форми навчання.
4 Зміст теоретичного курсу для студентів заочної форми навчання................................................................................................  
5 Зміст практичних занять для студентів заочної форми навчання...............................................................................................  
6 Вимоги до написання реферативних виступів...............................
7 Теми реферативних виступів...........................................................
8 Питання до колоквіуму з дисципліни „Міжнародні фінанси”.....
9 Вимоги до написання контрольної роботи з дисципліни „Міжнародні фінанси”.........................................................................  
10 Перелік питань, які виносяться на залік із дисципліни „Міжнародні фінанси”.........................................................................  
11Тести..................................................................................................
12 Перелік рекомендованої літератури з дисципліни „Міжнародні фінанси”................................................................................................  
   
   

Вступ

Навчальна дисципліна “Міжнародні фінанси” формує систему теоретичних знань з питань функціонування сучасної системи міжнародних фінансів.

Необхідність вивчення цієї дисципліни зумовлена тим, що основною рисою сучасної економічної системи виступає глобалізація фінансового середовища, постійне зростання кількості світових фінансових ринків.

Дисципліна „Міжнародні фінанси” тісно пов’язана із такими дисциплінами як фінанси, гроші та кредит, математика, макроекономіка, міжнародні економічні відносини, банківська справа.

Як навчальна дисципліна „Міжнародні фінанси” розглядають особливості перерозподілу фінансових ресурсів у міжнародній сфері.

Предметом дисципліни „Міжнародні фінанси” є:

- особливості та тенденції розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин;

- інституційна структура міжнародних валютних систем;

- механізм міжнародних валютно-фінансових потоків, що поєднує у собі ринкову та неринкову складові.

 

2 Зміст теоретичного курсу для студентів денної форми навчання

Тема 1 Сутність міжнародних фінансів

1. Розвиток міжнародних фінансів.

2. Призначення і роль міжнародних фінансів у сучасній світогоспо-дарській системі.

3. Склад і структура міжнародного фінансового ринку.

4. Класифікація фінансових операцій.

5. Формування світових фінансових центрів.

Література: основна [1,2,5,7];

допоміжна [3,8,9,12].

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.062 с.)