ТОП 10:

Країни з надмірною заборгованістю – це країни, в якиха) показники відношення зовнішньої заборгованості до експорту і ВВП відповідно переви­щують 300 % і 180 %;

б) показники відношення зовнішньої заборгованості до експорту і ВВП відповідно переви­щують 220 % і 80 %;

в) обидва показники відношення зовнішньої заборгованості до експорту і ВВП відповідно нижчі за 220 % і 80 %, але вищі за 60 %).

49 "План Вернера” передбачав:

а) запровадження єдиної валюти;

б) створення про­тягом 15 років Європейського економічного та валютного союзу;

в) створення протягом 15 років ЄВС.

50 Золото потрапляє на ринок через:

a) посередників;

б) постачальників;

в) афінажні заводи.

51 Інвестиційні фінансові операції -це:

а) операції, які охоплюють усі форми та види розрахунків;

б) операції, пов'язані з переміщенням капіталу з метою його приросту;

в) короткострокові фінансові дії для от­римання прибутку.

52 Операції з капіталом – це:

a) усі форми та види розрахунків та трансфери;

б) операції, пов'язані з переміщенням капіталу з метою його приросту;

в) операції, спрямовані на управління капіталом в умо­вах ризику та невизначеності економічної кон'юнктури.

53 Для забезпечення потреб в золоті промислових споживачів широко використовується такий метод:

a) консцімаційний,

б) трапеційний,

в) з розміщенням,

г) без розміщення.

54 Єврооблігації з варантом – це облігації, які:

a) мають звичайні характеристики облігацій і випускаються без будь-яких особливих умов;

б) мають мінімальні процентні ставки, індексація яких відбувається періодично;

в) на­дають інвесторові можливість обміняти борг на інші цінні папе­ри емітента за заздалегідь визначеною ціною у заздалегідь визначений період надають інвесторові право купувати цінні папери емітента протягом певного періоду за наперед установленою ціною.

55 Якої світової валютно-фінансової системи не існувало:

а) Генуезької;

б) Ямайської;

в) Лондонської.

56 Міжнародний валютний ринок працює:

а) графік визначається країною;

б) з 9.00 до 17.00;

в) цілодобово.

57 За якої світової валютно-фінансової системи не існувало ніяких обмежень щодо операцій із золотом:

а) Бреттон-Вудської;

б) Паризької;

в) Генуезької.

58 Ринок іноземних облігацій регулюється:

a) законодавством країни, в якій вони випущені;

б) законодавством країни, в якій вони розміщені;

в) міжнародними економічними організаціями;

г) не регулюється.

59 Конвертовані облігації - це облігації, які:

а) мають звичайні характеристики облігацій і випускаються без будь-яких особливих умов;

б) мають мінімальні процентні ставки, індексація яких відбувається періодично;

в) на­дають інвесторові можливість обміняти борг на інші цінні папе­ри емітента за заздалегідь визначеною ціною у заздалегідь визначений період надають інвесторові право купувати цінні папери емітента протягом визначеного періоду за наперед установленою ціною.

60 Пряме котирування - це:

a) 100 дол. = 510 грн.;

б) 10 грн. = 5,1 дол.

61 Курс продавця – це:

a) ціна, за якою банк купує валюту;

б) ціна, за якою банк продає валюту.

62 Непряме котирування, це:

a) 100 дол. = 510 грн.;

б)10 грн. = 5,1 дол.

63 Бланкові кредити – це кредити, які:

а) потребують забезпечення;

б) не потребують забезпечення.

64 Основні елементи міжнародної валютної системи визначаються:

а) національним законодавством;

б) національними звичаями;

в) нормами міжнародного права;

г) відсутня правильна відповідь.

65 Акції зростання— це

а) акції, які випускаються потужними корпораціями, які за всю свою історію стабільно виплачували дивіденди своїм акціонерам;

б) акції телефонних корпорацій, корпорацій водо-, газо- і електропостачання;

в) акції, ціна яких зростає і знижується син­хронно зі спадами і підйомами в економіці.

12 Перелік рекомендованої літератури з дисципліни „Міжнародні фінанси”

Основна:

1. Бойцун Н.Є., Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: Навальний посібник. – 2-ге идання. – К.: ВД „Професіонал”, 2005.

2. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2002.

3. Жук И.Н., Киреева Е.Ф., Кравченко В.В. Международные финансы: Учебное пособие / под общ. Ред. Жук И.Н. – Минск:БГЭУ, 2001.

4. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси у питаннях та відповідях.-К.: ЦУЛ,2003.

5. Козак Ю.Г., Касаткина В.И. Международные финансы.- Одесса,1999.

6. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. – К.: Знання –Прес, 2002.

7. Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шеремет та ін., під ред. Рогача О.І. – К.: Либідь, 2003.

8. Резакова Н.С. Міжнародні фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.: КНЕУ, 2001.

9. Стукало Н.В. Міжнародні фінанси – Д.: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2003.

10. Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов Ю.А. Международные валютно-кредитные отношения. – СПб.: Питер, 2001.

11. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник – К.: КНТЕУ,2000.

 

Допоміжна:

1. Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций. – М.: Дело, 1999.

2. Винокуров Е. Помощь Европейского союза иностранным государствам // Мировая экономика и международные отношения. -2006.–№3.– С.54-58.

3. Гаврилюк Н.А. История экономики Степной Скифии: VI – III вв. До н.э. - К., 1999.

4. Галан Н.І. Система державної підтримки малих і середніх підприємств у США // Фінанси України. – 2006. - №1. – С.142-150.

5. Дворніков М.Є. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001.

6. Европейский экономический и валютный союз: предварительные итоги и перспективы развития // Мировая экономика и международные отношения. – 2005.– №5. – С.3-15.

7. Зуева К. СБСЕ/ОБСЕ: вчера, сегодня, завтра // Мировая экономика и международные отношения.– 2005. – №4. – С.29-46.

8. Криш Э.Г. Сокровища Трои и их история. - М.,1996.

9. Михайлов Д.И. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. - М.,2000.

10. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник.-К.,2001.

11. Смик Е., Мізюк Б.М. Розвиток ринку капіталу у Польщі // Фінанси України.– 2006. – №3. – С.126-135.

12. Субботин А. Перспективы глобального рынка // Мировая экономика и международные отношения.– 2005. – №1. – С.50-75.

13. Транснациональные корпорации и интернационализация инвестиционных процессов. Отчёт ЮНКТАД // Международная экономика.– 2006. – №1. – С.11-35.

14. Украина и ЕС // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №1 – С.100-106.

15. Шнирков О.І., Кузнєцов О.В., Кульчинський С.В. Європейський валютний союз: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2001.

16. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання – Навч. посібник – К.:Знання, КОО, 1999.

 


Навчальне видання

 

 

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Міжнародні фінанси" для студентів спеціальності 7.050201фк.

 

Укладачі: Віталій Володимирович Зянько

Ірина Юріївна Єпіфанова

 

 

Оригінал-макет підготовлено укладачами

 

Навчально-методичний відділ ВНТУ

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.01.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

 

 

Підписано до друку Гарнітура Times New Roman

Формат 29,7х42 Папір офсетний

Друк різографічний Ум. друк. арк.

Тираж прим.

Зам. №

 

Віддруковано в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.01.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.008 с.)