ТОП 10:

Вимоги до написання реферативних виступівТеми реферативних виступів добираються студентами самостійно, враховуючи тему практичного заняття.

При написанні реферату необхідно розглянути досліджуване питання у підручниках, навчальних посібниках з міжнародних фінансів, а також періодичну літературу, зокрема журнали „Мировая экономика и международные отношения”, „Актуальні питання економіки”, „Фінанси України”, „Економіка України” тощо.

Реферат повинен містити:

- зміст,

- вступ,

- основну частину,

- висновки,

- список використаної літератури.

У вступі ставиться мета написання реферату та розробляються основні завдання, які планується вирішити при написанні реферату.

В основній частині відповідно до плану розкриваються поставлені завдання.

У висновках студент відображає отримані результати. При цьому висновки не повинні містити нові положення і висловлювання, які не зазначались в основній частині.

Список використаної літератури повинен містити літературу, яка використовувалась при написанні реферату, або ж назви сайтів, якщо використовувалась інформація із мережі Інтернет. При цьому список літератури повинен містити не менше 4-5 джерел. Не допускається написання реферату із використанням інформації, отриманої лише за допомогою сайтів, що містять реферати.

Реферат виконується розбірливим почерком або друкується на друкарській машинці, або за допомогою комп’ютерних засобів і оформлюється на одній стороні стандартного аркуша формату А4 (210х420 мм) інтервал – 1,5 шрифтом Times New Roman №14.

Загальний обсяг реферату – 15-20 сторінок.

Виконання реферату складається із таких етапів:

1. Складання бібліографії.

2. Вивчення літературних джерел.

3. Підбирання статистичних даних та інших фактичних матеріалів.

4. Написання тексту.

5. Оформлення реферату.

6. Захист реферату.

 

Складання бібліографії – це складання списку літературних та інших джерел, які потрібно вивчити для освоювання змісту реферату. Для складання бібліографії, підбору необхідних монографій, брошур, статей тощо варто використовувати систематичні та предметні каталоги у бібліотеках та мережу Інтернет, а також переліки статей в економічних журналах і тижневиках, які друкуються в останніх номерах цих журналів і тижневиків за кожен рік.

Складання бібліографії варто розпочати з робіт, опублікованих у поточному році, поступово переходячи до творів, надрукованих у попередні роки.

Після цього необхідно вивчити підібрані літературні джерела.

Однією з форм роботи над літературними джерелами є збирання та обробка фактів і статистичних даних, які є основою органічного зв'язку теорії та практики. З усіх фактів і цифр, які наводяться у літературі, що вивчається, слід використовувати лише ті, які мають безпосереднє відношення до теми роботи.

Важливими джерелами даних є статистичні довідники. Біль­шість таких довідників видається щорічно. При цьому треба не лише відбирати цифри й факти, але й узагальнювати дані з різних джерел, порівнювати їх та аналізувати. Цифровий матеріал, який викорис­товується в роботі, повинен бути порівняльним. Зібраний матеріал треба згрупувати і, якщо можна, скласти таблиці. Поруч з таблицями пропонується використовувати графіки, діаграми та схеми, що дозволять більш наочно ілюструвати процеси та закономірності, які розглядаються в роботі.

Вивчивши літературні джерела та фактичні дані, необхідно написати реферат державною мовою. Ретельно відредагований текст реферату друкується на машинці або комп'ютері. Він може бути також виконаним рукописно, акуратним розбірливим почерком. Закреслювання, вставки, довільні скорочення слів та будь-які інші позначення не дозволяються.

Текст реферату повинен бути чітко розподілений за питаннями плану. Інакше неминучі повторювання одного й того ж матеріалу в різних місцях роботи або пропуски у висвітленні окремих питань. Кожному питанню плану повинен відповідати розділ тексту реферату під такою ж назвою.

Текст роботи має бути ретельно відредагований.

Список використаних літературних джерел необхідно робити за загально прийнятою формою. Для книжок - це прізвище та ініціали автора, повна назва книги, місце видання, назва видавництва та рік видання. Для журнальних та газетних статей - прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу (газети), рік видання, місце видання або дата виходу газети.

Захист реферату полягає у виступі перед аудиторією на практичному занятті, за темою якого відбувалось написання реферату.

 

 

Теми реферативних виступів

1. Міжнародні фінансові відносини античної доби.

2. Розвиток міжнародних фінансових відносин на території сучасної України.

3. Лондон - світовий фінансовий центр.

4. Нью-Йорк - світовий фінансовий центр.

5. Токіо - світовий фінансовий центр.

6. Фінансові центри, розташовані в Європі.

7. Офшорні зони.

8. Розвиток світових ринків золота.

9. Місце України на міжнародному валютному ринку.

10. Ринок золота України та перспективи його розвитку.

11. Діяльність Української міжбанківської валютної біржі.

12. Правила здійснення розрахунків підприємств-резидентів з іноземними партнерами.

13. Індекси акцій.

14. Розвиток ринку іноземних акцій.

15. Сучасний міжнародний ринок євроакцій.

16. Ринок іноземних облігацій Швейцарії.

17. Ринок іноземних облігацій США.

18. Ринок іноземних облігацій Японії.

19. Ринки єврооблігацій.

20. Сутність відсоткової ставки ЛІБОР.

21. Законодавство України щодо лізингу.

22. Розвиток лізингових відносин в Україні.

23. Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг.

24. Зовнішній борг України та проблеми його обслуговування.

25. Особливості зовнішньої заборгованості розвинених країн.

26. Особливості зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються.

27. Реорганізація офіційного боргу.

28. План Делора.

29. Сутність Маастрихтського договору.

30. Євро – єдина валюта країн ЄЕС.

31. Економічні організації системи ООН.

32. Діяльність ОЕСР.

33. Україна та ОЕСР.

34. Фінансова діяльність ОПЕК.

35. Діяльність НАФТА.

36. МВФ.

37. Взаємовідносини України із МВФ.

38. Світовий банк та його складові.

39. Допомога світового банку Україні.

40. Фінансова допомога Україні від Європейського банку реконструкції та розвитку.

41. Діяльність міжнародної організації комісій з цінних паперів.

42. Міжнародна торговельна палата.

43. Податки як інструмент регулювання виробничо-комерційної діяльності, що має глобальні наслідки.

 

 

8 Питання до колоквіуму з дисципліни „Міжнародні фінанси”

Модуль І

1. Особливості міжнародних фінансових відносин античної доби.

2. Розвиток міжнародних фінансових відносин на території сучасної України.

3. Призначення і роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі.

4. Склад і структура міжнародного фінансового ринку.

5. Класифікація фінансових операцій.

6. Поняття міжнародного фінансового центру та основні вимоги до нього.

7. Що таке „валюта”. Класифікація валюти в залежності від приналежності (статусу).

8. Класифікація валюти за відношенням до курсів інших валют та за режимом використання.

9. Класифікація валюти за матеріально-речовою формою та за принципом побудови.

10. Специфічні особливості валютного ринку.

11. Що таке валютний ринок, основні учасники валютного ринку.

12. Сутність поняття валютний курс, види котирування.

13. Різновиди валютного курсу.

14. Учасники на світових ринках золота.

15. Що таке валютні операції?

16. Валютна операція спот, форвардні валютні операції, операція своп.

17. Валютний опціон, валютний арбітраж.

18. Міжнародні розрахункові операції.(Міжнародний банківський переказ).

19. Міжнародні розрахункові операції.(Передоплата).

20. Міжнародні розрахункові операції. (Акредитивні операції).

21. Міжнародні розрахункові операції.(Операції із векселями).

22. Сутність ринку цінних паперів та його функції.

23. Види ринку цінних паперів

24. Класифікація цінних паперів.

25. Економічна сутність акцій.

26. Класифікація акцій, які оберта­ються на РЦП, в залежності від ступеня ризику і доходності.

27. Іноземні акції.

28. Євроакції.

29. Депозитарні розписки.

30. Економічна сутність облігацій.

31. Іноземні облігації.

32. Єврооблігації.

33. Глобальні облігації.

34. Діяльність фондових бірж на МРЦП.

ІІ модуль

1. Сутність та класифікація міжнародного кредиту.

2. Суть лізингу. Його класифікація.

3. Особливості міжнародного фінансового лізингу.

4. Сутність поняття „Зовнішня заборгованість”.

5. Організаційні типи валютних систем.

6. Паризька система золотомонетного стандарту.

7. Генуезька система золотодевізного стандарту.

8. Бреттон-Вудська валютно-фінансова система.

9. Кінгстонська валютно-фінансова система.

10. Характеристика основних валютних блоків.

11. Поняття валютного блоку та фактори, які спричинили його появу.

12. Валютні зони та їх ознаки.

13. Характеристика основних валютних зон.

14. Європейський валютний союз. Умови вступу до європейського валютного союзу.

15. Переваги та недоліки євро.

16. Причини виникнення і мета діяльності МФО.

17. Класифікація МФО.

18. Особливості економічної та фінансової організації ООН.

19. Охарактеризуйте діяльність регіональних економічних комісій системи ООН на міжнародному фінансовому ринку.

20. Фінансова діяльність ОПЕК.

21. Діяльність НАФТА.

22. Особливості роботи Міжнародного валютного фонду.

23. Світовий банк та його складові.

24. Банк міжнародних розрахунків.

25. Європейський банк реконструкції та розвитку.

26. Характеристика регіональних банків розвитку.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.01 с.)