ТОП 10:

III.1.Міждисциплінарна інтеграціяДисципліна   Знати Вміти
Ті, що забезпечують
1.     Біологія   Закони успадкування ознак. Типи успадкування, мутації.   Аналізувати родовід проводити профілактичні заходи серед населення, щодо спадкових захворювань.
2. Екологія Вплив факторів навколишнього середовища на генетичний апарат людини. Аналізувати вплив мутагенних чинників на організм людини.
Ті, що забезпечуються  
3. Клінічні дисципліни Класифікацію спадкових хвороб, причини, механізм виникнення. Проводити ранню діагностику і лікування спадкових хвороб.

 

ІІІ.2. Зміст теми:

 

· причини розвитку мультифакторіальних хвороб в населення;

· причини виникнення природжених вад розвитку;

· медико- генетичне консультування;

· пренатальна діагностика;

· профілактичні заходи щодо планування дітонародження.

ІІІ.3. Рекомендована література:

основна:

1. Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2004.

2. В.П.Пішак, О.І.Захарчук. Навчальний посібник з медичної біології, паразито-логії та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004.

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. – К.:Вища шк., 1992. – С. 91-104.

4. Биология. В 2-х кн.: Учеб. для мед. вузов / В.Н.Ярыгин, В.И.Васильева и др. / Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 2001.

5. Т.Н. Путинцева, Т.А. Решетняк «Медична генетика» 2002 р., Київ, «Здоров’я» .

додаткова:

6. Бердышев Г.Д., Криворучко И.Ф. Медицинская генетика.– К.: Вища шк., 1990.

7. Бужієвська Т.І. Основи медичної генетики. – К.: Здоров’я, 2001

8.Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. В 3-х т. – М.: Мир, 1990.

9.Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология / Полный курс. В 3-х т. – М. ООО Изд. дом “Оникс 21 век”, 2002.

 

ІІІ.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи

 

Основні завдання   Вказівки   Відповіді
Вивчити: 1.Мультифакторіальні хвороби, як спадкову схильність.     2. Основні завдання МГК.   3.Розрахунок генетичного ризику.   4. Методи пренатальної діагностики.   Звернути увагу на вплив факторів середовища на розвиток цих хвороб.   Звернути увагу на дотримання деонтологічних принципів в роботі генетиків. Оцінка ризику та складання прогнозу повинне бути професійно-кваліфікованим. Проаналізуйте методи преконцептивної профілактики спадкових хвороб.    

 

Завдання №1

Написати реферат на тему: «Профілактика спадкових захворювань».

Зміст реферату

1. Медико-генетичне консультування. Задача МГЦ. Етапи медико-генетичного консультування.

2. Пренатальна діагностика.

3. Вплив факторів навколишнього середовища на розвиток захворювань зі спадкової схильністю

4. Негативні звички людини та їх впливна розвиток захворювань зі спадкової схильністю.

5. Група ризику при мультифакторіальних захворюваннях.

 

ІІІ.5. Питання для самоконтролю:

1. Які захворювання відносяться до моногенних?

2. Які захворювання відносяться до хромосомних?

3. Які захворювання відносяться до мультифакторіальних?

4. Надати визначення тератогенам.

5. У разі синдрому Клайнфельтера в каріотипі хворого спостерігається?

6. В яких випадках потрібно звертатися до лікаря-генетика?

7. Що таке генетична профілактика?

8. Які методи пренатальної діагностики є найефективнішими?

9. Що потрібно знати для складання родоводу?

10.З якими порушеннями пов’язані ензимопатії?

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ХАРКІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ № 2

 

 

Методичні рекомендації

для організації самостійної роботи студентів №9

з теми :

Онтогенез організмів. Періоди розвитку плода. Патологічні порушення онтогенезу. Постнатальний період онтогенезу. Біополя та біоритми.

 

Навчальна дисципліна Медична біологія

 

Спеціальність 5.110102 «Сестринська справа»

 

Курс II

 

Кількість навчальних годин 2

 

Викладач Ткаченко Т.В.

 

 

 

Харків – 2011р.

 

I. Актуальність теми

 

Пізнання онтогенезу, його рушійних сил і механізмів - одна з основних проблем сучасної біології, та й природничих наук в цілому. Ця проблема важлива також і в прикладному відношенні. Серцевину науки про онтогенезі становить ембріологія - розділ біології, який вивчає розвиток зародків. Сучасна ембріологія тісно пов'язана з іншими розділами біології, в першу чергу - з вченням про спадковість (генетикою), клітинної та молекулярної біологією. Сучасне синтетичне вчення про онтогенезі часто називають біологією розвитку .

Живим істотам властива величезна кількість періодичних процесів життєдіяльності. Вирішального значення набувають два типи коливальних процесів. Перши тип - це власне біологічні ритми (адаптивні ритми), коливання яких близькі до геліофізичних циклів. Вони забезпечують пристосованість організму до умов зовнішнього середовища. Другий тип - це робочі ритми, які віддзеркалюють поточну діяльність фізіологічних систем організму (періодичність скорочень серця, імпульсації нейронів).

 

II. Навчальна ціль:

Ознайомити студентів з основними етапами онтогенезу, причинами порушення ембріонального розвитку, явищем тератогенезу, регенерацією та трансплантацією, ученням про біополя та біоритми.

 

Знати:

· періоди онтогенезу: ембріональний та постембріональний;

· періоди сперматогенезу та овогенезу;

· можливи порушення онтогенезу;

· особливості постембріонального періоду індивідуального розвитку людини;

· основні поняття про біологічні ритми та біополя людини;

· закономірності проявів біоритмів людини та їхній зв’язок з біопоями;

 

Вмити:

· знаходити на мікропрепаратах статеві клітини жінки та чоловіка;

· розрізняти між собою типи дроблення;

· визначати типи гаструляції хордових тварин;

· вміти скласти цілісне уявлення про структуру, функції та еволюцію біологічних ритмів та біополів людини;

 

IІІ. Матеріали самостійної роботи.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.212.30 (0.005 с.)