ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Психологічні методи вивчення особистості в системі управлінняМетод самоспостереження.

Самоспостереження – безпосереднє спостереження людиною за власними психічними процесами.

Самоспостереження, самоаналіз передбачають вияв здатності особистості усвідомлювати себе, свої якості, дії, вичинки, ставлення до суспільства, до інших людей, до себе. Однак сучасний розвиток психологічної науки показав неспроможність цього методу дослідження психіки, неможливість за його допомогою відкрити закономірності психічних явищ. Тому самоспостереження не може бути основним методом вивчення психіки.

Метод спостереження.

Метод спостереження – навмисне, систематичне цілеспрямоване сприймання і фіксація психічних явищ з метою вивчення їх специфічних змін за певних умов, їх аналізу й використання у практичній діяльності.

Спостереження дає змогу одержати цікаві відомості про людину, манеру її поведінки, характер взаємин з іншими людьми, особливості її спілкування, впливу на інших тощо. Значення і цінність цього методу полягає у безпосередньому спостереженні за психічною діяльністю людей.

Крім спостереження як наукового методу існує і життєве спостереження.

Методи опитування.

Метод опитування – отримання інформації про об’єктивні чи суб’єктивні факти із слів респондентів ( опитуваних) ці методи передбачають збирання інформації, джерелом якого словесні повідомлення, судження опитуваного, і ґрунтується на безпосередній ( бесіда, інтерв’ю) чи опосередкованій ( анкетування) соціально-психологічній взаємодії дослідника і опитуваного. Сукупність цих методів становлять: соціологічне опитування, соціально-психологічне опитування, бесіда, анкетний метод, метод тестування.

Метод експерименту. Він є основним методом дослідження психології, найнадійнішим засобом одержання вірогідної інформації, перевага його полягає в тому, що дослідник не чекає на явища, які його цікавлять, а викликає їх, організовуючи взаємодію між досліджуваними та експериментальною ситуацією з метою встановлення закономірності цієї взаємодії та змінних, від яких вона залежить.

Психологічний експеримент має такі різновиди: природний ( базується на управлінні поведінкою досліджуваних у природних умовах) та лабораторний ( передбачає проведення дослідження в штучних умовах, з використанням вимірювальної апаратури, приладів та іншого експериментального обладнання).

Метод вивчення документів. У психології управління документами вважають спеціально створені предмети, призначені для передавання та збереження інформації, а також будь-яку інформацію, що містить дані про зміни у змісті праці особистості, обсяг виконаних нею робіт, відносини в організації тощо.

Документи умовно поділяються на типи:

За статусом: офіційні( урядові матеріали, постанови, статистичні звітні архіви, накази) та неофіційні ( анкети, скарги, мемуари, листи, фотографії)

За формою: письмові тексти ( друковані, машинописні, рукописні); фонетичні ( магнітні записи, платівки, лазерні диски); іконографічні ( кіно- , відео-, фотодокументи, твори живопису);

За джерелом інформації: первинні ( створені на основі прямого спостереження чи безпосереднього опитування); вторинні ( оброблена й узагальнена первинна інформація);

За ступенем персоніфікації: особові ( автобіографія, особові картки, характеристики, заяви, скарги); безособові ( звіти, протоколи, архівні документи).

Методи вивчення документів поділяються на якісні ( неформалізовані) та кількісні ( формалізовані). На практиці використовуються різні методи вивчення документів або їх сукупність. Найпоширенішими є контент-аналіз і біографічний метод.

Контент-аналіз. Його сутність полягає у виокремленні в тексті документа певних одиниць змісту для їх статистичного оброблення ( розрахунок частоти вживаних одиниць: термінів, оцінок тощо).

Біографічний метод. Він є ефективним під час вивчення особистих документів ( листів, щоденників, автобіографій тощо).

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.004 с.)