ТОП 10:

Практичне заняття 6 Портрет сучасного міжнародного менеджераМета: Ознайомитися та усвідомити зміст найважли­віших соціально-психологічних якостей і рис характеру, що вла­стиві сучасному керівникові, а також необхідність саморозвит­ку і самовихованню в процесі підготовки себе до управлінської діяльності.

Завдання: Сформулювати основні ділові якості сучасного міжнародного менеджера.

Упродовж розвитку міжнародного бізнесу роль керівника об'єктивно була одним з вирішальних чинників успіху підприєм­ства, яке здійснює цілеспрямовану систематичну зовнішньоеко­номічну діяльність. Безперечно міжнародний менеджер повинен бути бодай обізнаним з найважливішими аспектами сучасного світового розвитку в економічному, політичному, правовому, культурологічному аспектах.

Проте, як правило, ерудованість, інформованість та освіче­ність сучасного керівника, який планує, реалізовує, спрямовує та контролює зовнішньоекономічну діяльність підприємства, є його соціально-психологічні якості, що мають суб'єктивний характер, але об'єктивно можуть сприяти чи шкодити ефективній роботі цілого колективу на міжнародних ринках.

Нижче подається макет таблиці, в яку записуватимуться, а по­тім оцінюватимуться найважливіші соціально-психологічні якос­ті керівника після їхнього попереднього обговорення.

Якості Самооцінка Свій ідеал Ідеал підгрупи Ідеал групи
         

Визначення основних понять

Компетентність —__________

Комунікабельність —________

Ініціативність —____________

Організаторські здібності —

Глибина розуму —

Практичність розуму — _

Наполегливість —_____

Працездатність —______

Спостережливість —___

Аналітичність розуму —

Самовладання —______

Організованість —_____

Тактовність —

Ораторські здібності —.

Самоповага —________

Самокритичність —___

Почуття гумору —____

Зовнішній вигляд —___

Здоров'я —

Моральні якості

Після обговорення і занесення в таблицю переліку якостей, переходимо до реалізації мети заняття.

Етап І. Самостійно здійснити самооцінку переліку тих якос­тей, що є в таблиці, співвідносячи їхню наявність і розвиток з на­ступною системою і критеріями оцінок:

«5» — якість виражена добре, виявляється постійно;

«4» — якість виражена добре;

«З» — якість виявляється рідко і виражено слабко;

«2» — якість відсутня, практично не виявляється.

Оцінки заносять у третій стовпчик таблиці.

Етап II. Кожний з учасників формує свій ідеал особистості ке­рівника, найбільш високо (на «5» балів) оцінюючи ті якості, що, на його думку, повинні бити виражені найбільше яскраво; «2» — виставляється тим соціально-психологічним якостям, що можуть взагалі бути відсутніми. При цьому по умовам проведення гри вводиться система обмежень на оцінки, відповідно до якої в чет­вертому стовпчику «Свій ідеал» повинно бути: не більш трьох «5»; не менш трьох «З»; не менш однієї «2».

Етап III. Група ділиться, з урахуванням симпатій і антипатій, на кілька підгруп чисельністю по 5—7 чоловік, котрі спільно ви­робляють свій ідеал керівника і виставляють оцінки в п'ятий сто­впчик «ідеал підгрупи», дотримуючи прийнятих обмежень. Час обговорення обмежується 10—15 хв.

Етап IV. З результатами обговорення про свій ідеал керівника виступає представник кожної підгрупи, узгоджено і аргументовано відстоює «вироблений портрет керівника», а викладач зано­сить у п'ятий стовпчик таблиці на дошці привласнені бали пере­рахованим у таблиці якостям.

Таким чином, у п'ятому стовпчику таблиці на дошці виходить стільки варіантів оцінок, скільки було сформовано підгруп. В за­вершення виставляються оцінки якостям «Ідеалу групи» у шос­тому стовпчику. Спочатку ставлять оцінки тим якостям, по яким досягнута єдність думок підгруп. Таких якостей, як правило, бі­льшість. В випадку суперечливих оцінок підсумки підводять піс­ля короткого обговорення, визначення позицій пріоритету якос­тей і орієнтації на відповідний стиль керування. Запобігаючи конфліктній ситуації, викладач виступає як би головним арбітром.

Етап V. Підраховують суму балів, виставлених якостям «Ідеа­лу групи» (балів шостого стовпчика). Таким чином, одержують кількісне вираження якісних характеристик особистості керівни­ка. Отриману суму порівнюють с сумою «самооцінки» (3-й стов­пчика) і роблять висновки:

1) якщо сума «самооцінки» перевищує груповий еталон керів­ника на 4 і більше балів, це свідчить про переоцінку себе, перебі­льшення своєї ролі, наявності елемента тиску на інших;

2) якщо «самооцінка» менше на 4 і більше балів від оцінки «ідеалу групи», варто розцінювати це як занижену самооцінку, елемент недооцінки, прояву недостатньої вимогливості до ін­ших;

1. 3) якщо сума балів 3-го стовпчика дорівнює сумі балів 6-го стовпчика, можна говорити про об'єктивну самооцінку, наявність схильності до демократичного стилю керування, тобто, відповід­ності тому кількісному портрету ідеалу керівника, що виробила група.

У результаті проведення заняття студент повинен вміти:
- визначити основні якісні характеристики міжнародного менеджера та виховувати у себе навички працювання у команді.

Література: [1], [2], [6], [10]Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.007 с.)