ТОП 10:

Практичне заняття 7 Технологічна політика міжнародної фірмиМета:Усвідомити значення технологічної політики міжнародної фірми на сучасному етапі бурхливого розвитку ін­формаційних технологій, як одного з факторів успіху в міжнаро­дному бізнесі

Завдання:За вихідними даними оцінити й обрати певну тех­нологію для власної фірми

Для оцінки виробничих технологій, надання переваги тій чи іншій технології та прийняття рішення щодо її запровадження, керівництво організації повинно застосовувати всебічний ком­плексний аналіз, системний підхід.

Характеристику вихідних умов (обмежень) організації можна зобразити кількісно через надання їм певних переваг. Кожній умові запровадження нової технології приписують визначений ранг (значення), який характеризує його місце в системі переваг організації.

Найвищий ранг (найбільше значення) віддають найбільш сприят­ливому параметру (наприклад, перепідготовка персоналу), а най­нижчий ранг — тому фактору, який потребує найбільших витрат (наприклад, придбання обладнання). Загальна сума значень фак­торів завжди повинна становити 1,0.

Після цього надамо кожному параметру кількісну характерис­тику від 1 до 3, дотримуючись того ж підходу, що й на першому етапі (найвище значення — найбільш сприятливому показнику кожної технології).

ТАБЛИЦЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ

Параметри Значення параметра Кількісна характеристика параметру
        А Б В
Витрати на придбання обладнання        
Поточні витрати (монтаж, устатку­вання)        
Витрати на перекваліфікацію пер­соналу        

Таким чином, маємо проранжовану оцінку умов (обмежень) організації та оцінку параметрів технологій. Тепер розрахуємо питому вагу кожного із параметрів технології у відповідності з системою переваг організації, тобто характеристика технології здійснюється не декількома оцінками, а за допомогою середньо­зважених оцінок, де для порівняння застосовуються оцінки умов (обмежень) організації.

Питома вага параметру в технології = (Ранг параметра технології: Найвищий рант параметра по усім технологіям) х Оцінка організацією значності параметру.

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

Параметри Питома вага параметру по технології
    А Б В
Витрати на придбання обладнання      
Поточні витрати (монтаж, устаткування)      
Витрати на перекваліфікацію персоналу      
Загальна сума кількісних характеристик      

Визначені суми показують рейтинги окремих технологій та є підставою для прийняття рішення щодо вибору тієї чи тієї техно­логії. Найбільше значення свідчить про вищий рейтинг техноло­гії. Рейтинг окремих технологій можна характеризувати як висо­кий, середній, низький.

У результаті проведення заняття студент повинен вміти:
- за допомогою сучасних методів обирати найоптимальнішу технологічну політику.

Література: [1], [2], [4], [12]

Практичне заняття 8 Процеси світової економічної інтеграції

 

Мета: З'ясувати передумови і основні форми економі­чної інтеграції.

Завдання: Назвіть та коротко охарактеризуйте сучасні ін­теграційні угрупування у світі, зазначте, до складу яких входить Україна.

Дайте характеристику сучасному інтеграційному об'єднанню за поданою схемою. (Номер об'єднання відповідає порядковому номеру студента в списку).

1. ЄС

2. ЄАВТ

3. АСЕАН

4. НАФТА

5. СНД

6. ГУУАМ

7. КАРІКОМ

8. МЕРКОСУР

9. АТЕС

10. ЕКОВАС

а) Повна назва інтеграційного угрупування_______________

b) Рік створення______________________________________

с) Регіон_____________________________________________

d) Країни — учасники_________________________________

e) Рівень інтеграції____________________________________

f) Керівні органи______________________________________

g) Мета створення_____________________________________

h) Основні напрямки діяльності__________________________

 

У результаті проведення заняття студент повинен вміти:
- знаходити інформацію про інтеграційні угруповання у світі та визначати рівень впливу цих організацій на процеси інвестиційної діяльності у світі.

Література: [1], [2], [3], [11]Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.003 с.)