ТОП 10:

Тема 2. Середа міжнародного менеджментуРОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни «міжнародний менеджмент»

для студентів денної форми навчання спеціальності

8.030504 – Економіка підприємства

8.030508 – Фінанси та кредит

8.030508 – Економічна кібернетика

8.030509 – Облік і аудит

8.030503 – Міжнародна економіка

8.030507 – Маркетинг

 

Запоріжжя

Робоча програма дисципліни "Міжнародний менеджмент" для студентів денної форми навчання спеціальності 8.030504 – Економіка підприємства, 8.030508 – Фінанси та кредит, 8.030508 – Економічна кібернетика, 8.030509 – Облік і аудит, 8.030503 – Міжнародна економіка, 8.030507 – Маркетинг / укл. ст.викл. Демешко Н.Я., Запоріжжя: ЗІЕІТ, – 2010. – 27с.

 

Укладач: ст. викладач Демешко Наталія Яківна

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

міжнародної економіки та

економіки підприємства

протокол № __1___

від «__»_______2010 р.

зав. кафедрою___________

д.е.н., проф. Двигун А.О.

 

ЗМІСТ
1. ВСТУП 4
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ЗГІДНО КРЕДИТНО – МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 5

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3.1 ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 6
3.2 ЗМІСТ ПРАКТИКУМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 11
4. ФОРМИ поточного та підсумкового контролю
4.1 ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 24
4.2 ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 24
5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 25
6 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27


ВСТУП

. Предметом вивчення дисципліни виступає система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних організаціях

Мета дисципліни - формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю в міжнародних корпораціях.

Завдання дисципліни: вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, засвоєння технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв'язання ключових проблем розвитку в умовах глобалізації; формування навичок у застосуванні методів та інструментів міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Вивчення дисципліни «Міжнародний менеджмент» передбачає знання студентами базових концепцій менеджменту, маркетингу, міжнародної економіки, міжнародного маркетингу і транснаціональних корпорацій.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ЗГІДНО КРЕДИТНО – МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

 

№ п/п Назва змістовного модуля Кількість годин
Лекції Практ. Сам. работа Разом
1. Сутність і характерні риси міжнародного менеджменту -
2. Середа міжнародного менеджменту
3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях
4. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях
5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій
6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях
7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях
8. Контроль і звітність міжнародних корпорацій
9. Технологічна політика міжнародних корпорацій
10. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій -
11. Торговельні операції міжнародних корпорацій -
12. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій
13. Етика та соціальна відповідальність міжнародних корпорацій -
14. Становлення глобального менеджменту
  Разом:

 


Зміст навчальної дисципліни

Зміст лекційних занять


Тема 1 Сутність і характерні риси міжнародного менеджменту

 

1.Сутність міжнародного бізнесу та етапи його розвитку.
2.Сутністьівизначенняміжнародногоменеджменту.
3.Концепціїміжнародногоменеджменту.
4.Особливості розвитку міжнародного менеджменту (ММ) на сучасному етапі.

 

В результаті вивчення теми студент повинен знати:
- відміну міжнародного менеджменту від національного; особливості зовнішнього і внутрішнього середовища ММ; характерні риси та етапи розвитку міжнародного бізнесу; основні функціональні завдання міжнародного менеджменту.
Література: [1], [2], [3], [5], [6]

 

ТАБЛИЦЯ ОЦІНОК ПРЕТЕНДЕНТІВ

Критерії ранжування Ранги
   
Зацікавленість в одержуваній посаді        
Знання прав та обов'язків майбутньої посади        
Ерудиція по профілю майбутньої діяльності        
Досвід по профілю майбутньої роботи        
Ініціативність        
Управлінські навики        
Знання іноземних мов        
Навики роботи з комп'ютером        
Комунікативні навики        
Схильність до відряджень        
Здатність установити сприятливий мікроклімат в колективі        
Разом        
Кінцевий ранг        

 

У результаті проведення заняття студент повинен вміти:
- визначити основні якісні характеристики персоналу на посаду міжнародного менеджера та відбирати претендентів з точки зору їх загальної відповідної цінності для підприємства.

Література: [1], [2], [4], [13]

 

ТАБЛИЦЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ

Параметри Значення параметра Кількісна характеристика параметру
        А Б В
Витрати на придбання обладнання        
Поточні витрати (монтаж, устатку­вання)        
Витрати на перекваліфікацію пер­соналу        

Таким чином, маємо проранжовану оцінку умов (обмежень) організації та оцінку параметрів технологій. Тепер розрахуємо питому вагу кожного із параметрів технології у відповідності з системою переваг організації, тобто характеристика технології здійснюється не декількома оцінками, а за допомогою середньо­зважених оцінок, де для порівняння застосовуються оцінки умов (обмежень) організації.

Питома вага параметру в технології = (Ранг параметра технології: Найвищий рант параметра по усім технологіям) х Оцінка організацією значності параметру.

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ

Параметри Питома вага параметру по технології
    А Б В
Витрати на придбання обладнання      
Поточні витрати (монтаж, устаткування)      
Витрати на перекваліфікацію персоналу      
Загальна сума кількісних характеристик      

Визначені суми показують рейтинги окремих технологій та є підставою для прийняття рішення щодо вибору тієї чи тієї техно­логії. Найбільше значення свідчить про вищий рейтинг техноло­гії. Рейтинг окремих технологій можна характеризувати як висо­кий, середній, низький.

У результаті проведення заняття студент повинен вміти:
- за допомогою сучасних методів обирати найоптимальнішу технологічну політику.

Література: [1], [2], [4], [12]

РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни «міжнародний менеджмент»

для студентів денної форми навчання спеціальності

8.030504 – Економіка підприємства

8.030508 – Фінанси та кредит

8.030508 – Економічна кібернетика

8.030509 – Облік і аудит

8.030503 – Міжнародна економіка

8.030507 – Маркетинг

 

Запоріжжя

Робоча програма дисципліни "Міжнародний менеджмент" для студентів денної форми навчання спеціальності 8.030504 – Економіка підприємства, 8.030508 – Фінанси та кредит, 8.030508 – Економічна кібернетика, 8.030509 – Облік і аудит, 8.030503 – Міжнародна економіка, 8.030507 – Маркетинг / укл. ст.викл. Демешко Н.Я., Запоріжжя: ЗІЕІТ, – 2010. – 27с.

 

Укладач: ст. викладач Демешко Наталія Яківна

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

міжнародної економіки та

економіки підприємства

протокол № __1___

від «__»_______2010 р.

зав. кафедрою___________

д.е.н., проф. Двигун А.О.

 

ЗМІСТ
1. ВСТУП 4
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ЗГІДНО КРЕДИТНО – МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 5

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3.1 ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 6
3.2 ЗМІСТ ПРАКТИКУМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 11
4. ФОРМИ поточного та підсумкового контролю
4.1 ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 24
4.2 ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 24
5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 25
6 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27


ВСТУП

. Предметом вивчення дисципліни виступає система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних організаціях

Мета дисципліни - формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю в міжнародних корпораціях.

Завдання дисципліни: вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, засвоєння технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв'язання ключових проблем розвитку в умовах глобалізації; формування навичок у застосуванні методів та інструментів міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Вивчення дисципліни «Міжнародний менеджмент» передбачає знання студентами базових концепцій менеджменту, маркетингу, міжнародної економіки, міжнародного маркетингу і транснаціональних корпорацій.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ЗГІДНО КРЕДИТНО – МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

 

№ п/п Назва змістовного модуля Кількість годин
Лекції Практ. Сам. работа Разом
1. Сутність і характерні риси міжнародного менеджменту -
2. Середа міжнародного менеджменту
3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях
4. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях
5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій
6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях
7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях
8. Контроль і звітність міжнародних корпорацій
9. Технологічна політика міжнародних корпорацій
10. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій -
11. Торговельні операції міжнародних корпорацій -
12. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій
13. Етика та соціальна відповідальність міжнародних корпорацій -
14. Становлення глобального менеджменту
  Разом:

 


Зміст навчальної дисципліни

Зміст лекційних занять


Тема 1 Сутність і характерні риси міжнародного менеджменту

 

1.Сутність міжнародного бізнесу та етапи його розвитку.
2.Сутністьівизначенняміжнародногоменеджменту.
3.Концепціїміжнародногоменеджменту.
4.Особливості розвитку міжнародного менеджменту (ММ) на сучасному етапі.

 

В результаті вивчення теми студент повинен знати:
- відміну міжнародного менеджменту від національного; особливості зовнішнього і внутрішнього середовища ММ; характерні риси та етапи розвитку міжнародного бізнесу; основні функціональні завдання міжнародного менеджменту.
Література: [1], [2], [3], [5], [6]

 

Тема 2. Середа міжнародного менеджменту

1. Основні елементи зовнішнього середовища міжнародного бізнесу

2. Економічний, правовий і політичний аналіз в контексті завдань міжнародного менеджменту.
3. Рольові функції міжнародного менеджера.
4.Комплексний аналіз культурного зовнішнього середовища.

5. Національні особливості в міжнародному менеджменті

В результаті вивчення теми студент повинен знати:
- структуру аналізу зовнішнього середовища; український зовнішньоекономічний потенціал у контексті можливостей фірми; рольові функції міжнародного менеджера, особливості національних стереотипів.
Література: [1], [3], [4], [5]

Тема 3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях (МНК)

1. Передумови формування стратегії МНК.

2. Види міжнародних стратегій

3. Алгоритм стратегічного планування


В результаті вивчення теми студенти повинні знати:
- значення корпоративної стратегії; відміну багатонаціональних корпорацій від глобальних; основні види стратегічних рішень та їх відмінність; що визначає репутацію фірми; завдання, які необхідно вирішити в процесі стратегічного планування; специфіку інформаційного забезпечення стратегічного планування.
Література: [1], [4], [7], [8]

 

Тема 4. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях

1. Особливості управлінських рішень у міжнародних корпораціях.
2. Етапи процесу рішення міжнародної проблеми.
3. Міжнародні фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях.
4. Інформаційні обмеження при прийнятті рішень у міжнародних корпораціях.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:
- Прийняття рішень в умовах невизначеності; етапи прийняття ефективного рішення в міжнародних корпораціях; особливості реалізації управлінських рішень; залежність між вартістю додаткової інформації для ухвалення рішення і вигодою від її придбання.
Література: [1], [2], [4], [9]

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.012 с.)