ТОП 10:

Ознайомились та розглянули основні складові частини SSАDМ технології.У технології SSАDМ можна умовно виділити дві основні складові частини:

- типовий технологічний процес;

- методичне забезпечення.

Типовий технологічний процес (ТТП) складається з п'яти укрупнених стадій: оцінка реальності виконання, аналіз вимог, розробка технічного завдання, логічне проектування і фізичне проектування. Вони включають сім детальних технологічних стадій, що складаються з етапів, які, у свою чергу, поділяються на операції. Деякі документи, наприклад “Каталог вимог” і «Логічна модель даних», є вхідними для кількох стадій. Це відображує ітераційний характер процесу вироблення проектних рішень, передбачений технологією SSАDМ.

Стадія 0. «Оцінювання реалізованості» не є обовʼязковою і може бути опущена, якщо раніше були проведені достатньо глибокі дослідження під час вироблення стратегії автоматизації. Основною метою стадії є попереднє техніко-економічне обгрунту­вання проекту і розроблення концепції майбутньої ІС.

Стадія 1. «Передпроектне обстеження». Мета – побудувати формалізовану модель існуючої системи, визначити ос­новні вимоги до нової ІС, вивчити існуючу систему обробки інформа­ції, скласти з участю користувачів Логічну схему даних, опис у термінах по­токів даних, задач та інформаційних об’єктів. Визначають межі існуючої системи, зовнішні об’єкти та функції користувачів. Аналізуючи її недоліки, формулюють основні вимоги до нової ІС, що відображують у каталозі вимог.

Стадії 2. «Вибір варіанта автоматизації». Розроблюються декілька можливих варіантів побудови ІС, упорядковуються вимоги за важливістю вибирають різні їхні підмножини. При цьому також виконують техніко-економічні розрахунки, які дозволяють на цій стадії порівняти варіанти і з активною участю користувачів обгрунтовано обрати серед них оптимальний, дати короткий опис нової системи і при можливості оцінку його вартості та ефективності.

Стадії 3. «Розробка технічного завдання». Метою є складення повного формалізованого опису вимог до нової системи у відповідності з варіантом вибраним на попередній стадії. Вимоги фор­мулюють у термінах потоків даних, задач та інформаційних об’єктів. Крім того, у термінах подій і даних розробляють вимоги до динаміки функціо­нування ІС. На цій стадії передбачена також розробка демонстраційного прототипу, який призначений для оцінки наскільки відповідають вимогам користувачів форми вхідних і вихідних повідомлень та структура діалогової взаємодії.

Стадія 4. «Вибір варіантів технічної реалізації». Роботи аналогічні стадії 2 і відрізняються від неї лише тим, що тут йдеться про обгрунтований вибір технічної та програмної реалізації створюваної ІС.

Стадії 5. «Розробка логічного проекту». Вона виконується пара­лельно стадії 4, і мета спроектувати комплекс програмних засобів на логічному рівні, що не залежить від середовища реалізації. Розроблюють логіку діалогової взаємодію користувачів із сис­темою, проектують алгоритми задач обробки даних а також інформаційну взаємодію задач.

Стадії 6. «Фізичне проектування». Мета – спроектувати фізичний опис даних у вибраному середовищі та розробити завдання на розробку програмних компонентів нової ІС. Описують дані на фізичному рівні, виконують їхню оптимізацію, уточнюють постановки задач і го­тують вказівки щодо генерації баз даних і розробки програмного за­безпечення стосовно до обраного середовища реалізації.

Послідовність виконання технологічних стадій і етапів, склад розроблюваних на них проектних документів і застосовані методики проектування ретельно продумані й чітко регламентовані керівними документами відносно застосування технології SSАDМ, що значно спрощує управління проектом і сприяє забезпеченню якості виконуваних робіт.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.004 с.)