ТОП 10:

Визначили та ознайомились з функціональними характеристиками створення інформаційних систем.Функціональна повнота − це властивість інформаційної системи, яка характеризує рівень автоматизації управлінських робіт.

Коефіцієнт функціональної повноти:

,

де Па − показники, отримувані автоматизовано; По – загальна кількість показників.

Своєчасність − це властивість інформаційної системи, яка характеризує можливість отримання апаратом керівництва необхідної інформації.

Коефіцієнт своєчасності:

де Па – кількість показників, отриманих із затримкою щодо планового терміну подання.

Функціональна надійність − це властивість інформаційної системи виконувати свої функції з обробки даних. Це сукупність надійностей програмного, інформаційного та технічного забезпечення.

Адаптивна надійність − це властивість інформаційної системи виконувати свої функції, якщо вони змінюються в межах умов, зумовлених розвитком системи керування об’єкта впродовж заданого проміжку часу.

Економічна ефективність інформаційної системи виявляється: в покращенні економічних результатів функціонування об’єкта в результаті впровадження інформаційної системи.

Створення інформаційної системи передбачає: частковий чи повний перегляд методів і засобів функціонування інформаційної системи економічного об’єкта і виконання таких завдань.

1. Виявлення його суттєвих характеристик.

2. Створення математичних і фізичних моделей досліджуваної системи та її елементів.

3. Встановлення умов взаємодії людини та комплексу технічних засобів.

4. Детальна розробка окремих проектних рішень.

5. Аналіз проектних рішень, практична апробація та впровадження.

Перше що потрібно зробити це вивчити питання доцільності створення інформаційної системи, що проходить декілька етапів показаних на рис. 2.1

 

Обстеження

Аналіз

Який повинен

бути продукт

Пропозиції

Рішення

Реальний стан

 

 

Рис.2.1. Прийняття рішення про необхідність створення ІС

 

Інформаційну систему створюють у тих випадках, коли потрібно організувати нові обчислювальні центри, вдосконалити діючу методику й техніку розв’язання задач, впровадити нові задачі, а також організувати інформаційну систему.

Принципи створення інформаційної системи поділяють на дві частини: загальні та часткові.

Загальні принципи мають універсальний характер і визначають методологічний підхід до створення будь-яких об’єктів. Це такі принципи:

- науковості;

- нормативності;

- неперервності;

- розвитку;

- ефективності;

- послідовності;

- системний;

- комплексності;

- використання типових і керівних матеріалів.

Часткові принципи: систему управління потрібно розглядати як людино-машинну; чіткий поділ системи на складові, забезпечення сумісності й зв’язку між усіма видами забезпечення; забезпечення єдності обліку, типізація, уніфікація та стандартизація.

Принцип системності: при декомпозиції мають бути встановлені такі зв’язки між структурними елементами системи, які забезпечують цілісність інформаційної системи та її взаємодію з іншими системами.

Принцип розвитку (відкритості): виходячи із перспектив розвитку об’єкта автоматизації інформаційну систему треба створювати з урахуванням можливості поповнення та обновлення функцій і складу інформаційної системи, не порушуючи її функціонування.

Принцип сумісності: при створенні систем мають бути реалізовані інформаційні інтерфейси, завдяки яким вона може взаємодіяти з іншими системами за встановленими правилами.

Принцип стандартизації (уніфікації): при створенні систем мають бути раціонально використані типові, уніфіковані й стандартизовані елементи, проектні рішення.

Принцип ефективності: досягнення раціонального співвідношення між затратами і цільовими ефектами, включаючи кінцеві результати, отримані завдяки автоматизації.

Однією з основних умов створення високоефективної інформаційної системи є орієнтація на користувача. При функціонуванні інформаційної системи, розв’язанні завдань управління діє велика кількість обмежень, які потрібно враховувати під час її розробки. Крім того, в процесі самого проектування виникає багато обмежень. Це призводить до того, що в пошуках найкращого шляху, за який часто беруть найбільш простий, швидкий і дешевий, розробники свідомо чи підсвідомо перекладають частину проблем, що виникли, на користувача. Цей шлях може призвести до згубних наслідків. Користувачі, прагнучи мінімізувати обсяги своєї роботи, не виконують інструкцій розробника й ігнорують систему, яка не полегшує, а ускладнює їм життя. Слід урахо­вувати основну особливість об’єкта: до створення ІС завдання управління можуть розв’язуватись «вручну», без використання ЕОМ. Тому основне питання в якості та ефективності рішень, які приймаються. Інформаційна система має бути інструментом управління, в якому основну роль відіграє людина.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Охарактеризуйте основи теорії прийняття рішень.

2. Назвіть та охарактеризуйте технологію прийняття рішень.

3. Що таке класична модель прийняття рішень?

4. В чому полягають технології прийняття рішень?

5. Обгрунтуєте вплив типу проблеми на вибір стилю прийняття рішення?

Практична робота №3

Тема:Технологія проектування SSАОМ

Мета роботи: Придбання практичних навиків при вивченні технології проектування SSАОМ

 

Постановка завдання

  1. Ознайомитись з основними принципами створення SSАDМ технології.
  2. Ознайомитись та розглянути основні складові частини SSАDМ технології.
  3. Проаналізувати та розглянути методичне забезпечення технології SSАDМ.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.008 с.)