ТОП 10:

Вивчили та розглянули розподіл проектів в залежності від особливостей функціонування організації.а) в залежності від життєвого циклу організації;

б) в залежності від виду стратегії організації;

в) взаємозв’язок ділових стратегій з життєвим циклом організації.

Розуміючи під інноваційною стратегією ту або іншу модель поведінки організації в нових ринкових умовах, можна виділити дві групи стратегій:

- активні;

- пасивні.

Технічні та економічні проекти найчастіше впроваджуються на стадіях зародження, росту та зрілості життєвого циклу організації. Такі проекти часто реалізуються для підтримки інноваційної стратегії, стратегії диференціації, концентрації та лідерства. Це пов’язане з тим, що вибравши одну або декілька активних стратегії, фірма обирає як головний чинник успіху використання нової технологічної ідеї. Серед активних стратегії можна виділити стратегію лідерства та інновацій. Якщо технологія, втілена в новому продукті – інформаційній системі, є абсолютно новою для ринку, то фірма реалізує стратегію технологічного лідерства.

Вибір компанією стратегії лідерства означає політику постійного виводу на ринок цілком нової продукції. Відповідно всі наукові дослідження і розробки, система виробництва і маркетинг націлені на створення товару, що не має аналогів.

Стратегія диференціації направлена на постійне підвищення якості товарів і послуг. При реалізації проекту відповідно до стратегії концентрації, організація концентрується на певній групі споживачів, певному товарі та ринку збуту.

Маркетинговому проекту, реалізація якого проходить частіше на стадіях зародження, росту та старості життєвого циклу організації, відповідають стратегії лідерства, концентрації, диференціації, інновації та сегментації. Сегментація як одна з глобальних маркетингових стратегій властива діяльності практично всіх компаній, у тому або іншому ступені орієнтованих на застосування маркетингової концепції управління.

Пасивні інноваційні стратегії пов'язані з фокусуванням уваги фірми на постійних маркетингових інноваціях і/або модифікуванні товару, тобто з незначним удосконаленням продукту без зміни базової технології його виробництва.

У межах соціального та організаційного проектів пасивна інноваційна стратегія пов’язана з участю у благодійних актах, заснуванні соціальних фондів, політикою управління персоналом.

Стратегія соціального маркетингу спрямована на пошук переваг, на досягнення образу своєї компанії в очах громадськості як такої, що піклується про службовців, виробляє екологічно чисту продукцію і в цілому є орієнтованою на потреби суспільства.

Організації ефективно впроваджують свої інноваційні стратегії тоді, коли вони організовані за проектним принципом з використанням сучасних підходів управління проектами і програмами. Істотне підвищення ефективності реалізації проектів відбувається при використанні інформаційних систем та операційного програмного забезпечення.

Для ефективної розробки інформаційної системи проекту, в межах реалізації інноваційної стратегії організації, складемо математичну модель ІС.

 

Під математичною моделлю інформаційної системи будемо розуміти:

S = f(Sw; Sр; Sr; Sc; So; Ss),(1)

 

де Sw – типові структури робіт ІС (WBS);

– типова структура продукту ІС;

Sr – типові структури ресурсів ІС;

Sc – типові структури витрат;

So – організаційна структура проекту, в межах якого впроваджується ІС;

Модель життєвого циклу ІС представимо як:

 

L = f (Fr + Ar + EDD + Ai ),(2)

де L – життєвий цикл ІС;

Fr – фундаментальні дослідження;

Ar – прикладні дослідження;

EDD – дослідно-конструкторські розробки;

Ai – впровадження у виробництво.

Конфігурацію моделі (Км) представимо як:

 

Км= f(L; T; D; U; Fc), (3)

 

де T – трудомісткість ІС;

D – системи документів, створені в процесі реалізації проекту;

U – участники проекту;

Fc – фактори реалізації і контролю.

Зазначена модель дає можливість розробки ІС проекту із врахуванням всіх елементів процесу реалізації певного типу стратегії організації та особливостей самого проекту.

Модифікація ІС ініціює інші стратегічні інструменти її розвитку і має вигляд:

MM = f (S + Км + Q(Pd) + Q(Pc)),(4)

де Q(Pd), Q(Pc) – проекти формування та поліпшення якості ІС.

Запропонована модель має наступні властивості: гнучкість, відповідність областям діяльності організації, повнота представлення робочих моделей проектів, реалізація в межах існуючих організаційних структур.

В ході проведеного дослідження отримано такі результати:

1) використаний системний підхід дозволяє розглядати проект як множину взаємозв’язаних елементів, що утворює систему, яка знаходиться в динамічному оточені;

2) проаналізовано взаємозв’язок ділових стратегій з життєвим циклом організацій для технічних та економічних проектів;

3) запропоновано модельний апарат вибору інформаційної системи, відповідно до типів стратегій організації та особливостей самого проекту.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Охарактеризуйте основи теорії прийняття рішень.

2. Назвіть та охарактеризуйте технологію прийняття рішень.

3. Що таке класична модель прийняття рішень?

4. В чому полягають технології прийняття рішень?

5. Обгрунтуєте вплив типу проблеми на вибір стилю прийняття рішення?

 

 

Практична робота № 7

Тема:Статистичні методи оцінки вимірів в ІС.

Мета роботи: на конкретному прикладі вивчити та розглянути статистичні методи оцінки вимірів у ІС.

 

Постановка завдання

  1. Ознайомитись та проаналізувати статистичні методи оцінки вимірів в ІС.
  2. Вивчити та розглянути основні показники результатів вимірювань в ІС.

Хід роботиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.005 с.)