ТОП 10:

Методичні вказівки щодо оформлення та подання контрольних робітКонтрольна робота виконуєтьсяу письмовій формі на стандартних аркушах формату А4 на комп’ютері або від руки розбірливим почерком. Рукопис скріплюється металевими скобками або прошивається з лівого краю.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, кафедри. Нижче робиться запис: Контрольна робота з дисципліни (науки) «Страховий менеджмент» студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи), варіант №, тема, назва організації на базі якої виконана робота.

Обсяг контрольної роботи має бути в межах 15-20 сторінок. Вона повинна містити короткий «Вступ», 2-4 питання, »Висновки», перелік використаних літературних джерел, включаючи Інтернет сайти. Робота має бути ілюстрована таблицями, графіками, схемами. Бажано використовувати матеріали компаній, розташованих у районах за місцем роботи магістранта. При підготовці рукопису обов'язкове посилання на джерела інформації. При виконані контрольних робіт варто користуватися нормативними актами, рекомендованою літературою, періодичними виданнями, а також інформацією, яка розміщена на спеціалізованих страхових сайтах, зокрема, http://www.dfp.gov.ua/ http://forinsurer.com/public/, http://www.uainsur.com/

Граничний термін подання контрольної роботи на кафедру страхування – за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії. Рукописи, що будуть зареєстровані на кафедрі пізніше встановленого терміну (без поважних причин, засвідчених деканатом) не розглядаються і не оцінюються.

Отримані кафедрою контрольні роботи студентів оцінюються викладачем у десятиденний термін. Про одержану оцінку студент може дізнатись у викладача під час щотижневої консультації на кафедрі або безпосередньо на семінарському (практичному) занятті.

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО Й ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Приклади типових завдань, що виносяться на поточний модульний контроль (ПМК)

Тестові завдання

1. Страховиком в Україні може бути:

а) будь-яка фізична особа;

б) фізична або юридична особа, яка зареєструвалася як суб’єкт підприємницької діяльності;

в) юридична особа;

г) юридична особа, яка одержала ліцензію на проведення страхової діяльності;

д) державні органи влади.

2. За своїм походженням ризики поділяються на:

а) природні;

б) майнові;

в) катастрофічні;

г) антропогенні;

д) особисті.

3. Чи приймаються спекулятивні ризики на страхування:

а) так;

б) ні;

в) так, але за підвищеним тарифом;

г) так, але тільки державними страховими компаніями;

д) так, але тільки страховими пулами.

4. Доходи страховика можна поділити на такі групи:

а) доходи від основної діяльності;

б) доходи від посередницької діяльності;

в) доходи від інвестиційної та фінансової діяльності;

г) доходи від комерційної діяльності;

д) інші доходи.

5. Витрати страховика можна поділити на такі групи:

а) комісійні винагороди за передачу ризиків у перестрахування;

б) витрати на утримання страхової компанії;

в) повернення сум із централізованих страхових резервних фондів;

г) витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування;

д) виплати страхових сум та страхових відшкодувань.

6. Прибуток від страхової діяльності формується за рахунок:

а) зароблених страхових премій;

б) технічних резервів;

в) суми коштів, повернених із централізованих резервних фондів;

г) доходів від розміщення тимчасово вільних коштів;

д) комісійної винагороди від перестраховика.

7. До складу страхового тарифу входять:

а) нетто-тариф та брутто-тариф;

б) нетто-тариф, прибуток та навантаження;

в) нетто-тариф, витрати на ведення справи та прибуток;

г) брутто-тариф та навантаження;

д) нетто-тариф та прибуток.

8. Страховий агент працює:

а) від власного імені та за власний рахунок;

б) від імені страховика та за власний рахунок;

в) від імені та за рахунок страховика;

г) від імені страховика та за рахунок страхувальника;

д) від імені страхувальника та за рахунок страховика.

9. До заходів стратегічного маркетингу відносять:

а) дослідження страхового ринку та його сегментацію;

б) розробку пропозицій та проектів щодо стратегії подальшого

розвитку;

в) аналіз поточного стану реалізації страхових послуг;

г) визначення індикативних показників страхової продукції;

д) професійну підготовку фахівців та страхових посередників.

10. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути:

а) страхування;

б) перестрахування;

в) кредитування постійних страхувальників-юридичних осіб;

г) торгівля нерухомістю;

д) фінансова діяльність, пов`язана з формуванням, розміщенням страхових резервів і управлінням ними.

11. Страховики зобов’язані дотримуватися таких умов забезпечення платоспроможності:

а) наявності сплаченого статутного фонду та наявності гарантійного фонду страховика;

б) перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності;

в) наявності резервного фонду;

г) наявності вільних резервів;

д) створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань.

12. Вільні резерви — це:

а) частка власних коштів страховика, яка резервується з метою забезпечення платоспроможності страховика;

б) частка страхових резервів, яка резервується з метою виконання страхових зобов’язань перед клієнтами в майбутньому;

в) частка статутного фонду страховика;

г) частка резервного фонду;

д) частка не страхових зобов’язань.

Задачі

1. Визначити величину прибутку від страхової діяльності компанії, виходячи з наступних даних:

· дохід від здачі майна в оренду — 69 тис. грн;

· сума заробленої страхової премії — 265 тис. грн;

· частка перестраховика в резервах страховика — 35 тис. грн;

· комісійна винагорода від перестраховика — 18 тис. грн;

· сума доходів від депозитного вкладу в банк — 145 тис. грн;

· сума коштів, повернених з централізованого резервного фонду — 48 тис. грн;

· дохід від акцій — 90 тис. грн;

· сума резерву незароблених премій — 114 тис. грн;

· сума сплаченого страхового відшкодування — 85 тис. грн;

· відрахування в централізовані страхові резерви — 55 тис. грн.

2. Визначити величину заробленої страхової премії за рік, виходячи з наступних даних:

· сума резерву незароблених премій на початок року. — 110 тис. грн; на кінець року. — 198 тис. грн;

· сума премій, що надійшли протягом року за договорами страхування — 968 тис. грн;

· сума премій, що надійшли протягом року за договорами перестрахування — 308 тис. грн;

· сума премій, сплачених перестраховиком — 130 тис. грн;

· комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування — 50 тис. грн.

3. Визначити запас платоспроможності страховика, виходячи із наступних даних за результатами роботи за рік:

· сума страхових платежів — 1 260 тис. грн;

· сума премій, що надійшла за договорами перестрахування — 480 тис. грн;

· сума премій, переданих у перестрахування — 120 тис. грн;

· сума страхових технічних резервів — 1 260 тис. грн;

· валюта балансу — 5 млн грн;

· сума нематеріальних активів — 120 тис. грн;

· сума не страхових зобов’язань — 1 500 тис. грн;

· сума сплаченого страхового відшкодування — 850 тис. грн,

у т.ч. за договорами перестрахування — 500 тис. грн.

4. Визначити величину резерву незароблених премій на 01.12., виходячи з наступних даних:

Сума страхових премій на 01.03. 100 тис. грн
на 01.04. 150 тис. грн
на 01.05. 85 тис. грн
на 01.06. 90 тис. грн
на 01.07. 120 тис. грн
на 01.08. 65 тис. грн
на 01.09. 85 тис. грн
на 01.10. 104 тис. грн
на 01.11. 78 тис. грн
на 01.12. 36 тис. грн

5. Визначити величину резерву незароблених премій та частку перестраховика в цьому резерві станом на 01.09.2011 р. та 31.12.2011 р. методом 1/24, виходячи з наступних даних:

Дата Сума премій, отриманих за договорами страхування (тис. грн) Сума премій, отриманих за договорами перестрахування (тис. грн) Сума премій, переданих у перестрахування (тис. грн)
Січень 2011 р.
Лютий 2011 р.
Березень 2011 р.
Квітень 2011 р.
Травень 2011 р.
Червень 2011 р.
Липень 2011 р.
Серпень 2011 р.
Вересень 2011 р.
Жовтень 2011 р.
Листопад 2011 р.
Грудень 2011 р.

6. Страхова компанія отримала за рік 18000 тис. грн страхових премій. Передано перестраховикам 6500 тис. грн. Повернуто страхувальникам страхових премій у зв’язку з достроковим припиненням дії договорів — 45 тис. грн. Отримано банківських процентів за розміщення коштів на депозитних рахунках — 320 тис. грн. Дивіденди на акції розміщені в нерухомість — 140 тис. грн. Виручка від реалізації зайвого автомобіля 38 тис. грн. Витрати на здійснення інвестиційної діяльності 12 тис. грн. Визначити суму належного податку із прибутку страхової компанії.

7. Страхова компанія «Гарантія» займається ризиковими видами страхування. За перших 2 квартали поточного року компанія отримала наступний обсяг страхових премій (табл. 1) в тис. грн.

Таблиця 1

  Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
КАСКО
Медичне страхування 1 000
Страхування вантажів

Страхові тарифи з окремих видів страхування становили на початок року: КАСКО — 7 %, медичне страхування — 4,5 %, страхування вантажів — 3 %. На друге півріччя тариф по КАСКО планують збільшити на 3%.

На друге півріччя планується укладання кількості договорів по видам страхування:

Вид страхування Кількість договорів
липень серпень вересень жовтень листопад грудень
КАСКО
Медичне страхування
Страхування вантажів

Середній розмір страхових сум з окремих видів страхування відповідно становить:

КАСКО — 250 тис. грн, медичне страхування — 50 тис. грн, страхування вантажів — 450 тис. грн.

Необхідно скласти прогнозний баланс надходжень страхових премій за окремими видами страхування на друге півріччя (табл. 2).

Таблиця 1

Вид страхування Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
КАСКО            
Медичне страхування            
Страхування вантажів            

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.009 с.)