ТОП 10:

Проведення підсумкового модульного контролю по дисциплініБ. Заочна форма навчання

Семінарське заняття 1

Тема: Планування в страховій організації

1. Стратегічний менеджмент: структура й зміст основних елементів та
етапів у страхуванні.

2. Стратегія страхової організації як генеральна програма дій.

3. Процес стратегічного планування.

4. Сутність, структура та порядок опрацювання бізнес-плану.

5. Особливості бюджетування в страхових організаціях.

6. Особливості антикризового управління в страхових організаціях.

Семінарське заняття 2

Тема: Управління фінансовою надійністю страховика

1.Поняття фінансової надійності та методи її забезпечення.

2. Поняття технічних резервів, їх склад та порядок формування.

3. Інвестиційна діяльність страховика, її напрямки.

4. Вимоги до розміщення коштів страхових резервів.

5. Платоспроможність страховика та умови її забезпечення.

6. Оцінка структури активів та пасивів страховика.

7. Показники фінансової стійкості та ліквідності.

Семінарське заняття 3

Проведення підсумкового модульного контролю знань студентів

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів (СРС) — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої школи.

За навчальним планом підготовки магістрів із фінансів на вивчення дисципліни (науки) «Страховий менеджмент» для всіх форм навчання відведено 144 години, в т.ч. на самостійну роботу студентів денної форми навчання — 90, вечірньої — 70 та заочної — 90 годин.

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Розподіл часу, відведеного на самостійну підготовку, за темами програми для вивчення теоретичного матеріалу і практичної підготовки кожен студент здійснює особисто користуючись «Картою самостійної роботи студента» (див. табл. 2).

Таблиця 2

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни (науки) «Страховий менеджмент»

для студентів спеціальності «Фінанси»

Види самостійної роботи Термін виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
І. Обов’язкові види СРС
За виконання модульного (контрольного) завдання
1.1. Опрацювання лекційного матеріалу, навчальної літератури, розв’язання задач, підготовка до модульної (контрольної) роботи До 1 грудня Перевірка правильності виконання модульної (контрольної) роботи
За виконання індивідуального завдання
1.2. Виконання розділу «Обов’язкові завдання» одного з варіантів пакету «А» або «Б» в залежності від магістерської програми До 15 листопада Перевірка правильності виконання та захист індивідуального завдання під час ІКР
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові види СРС
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1. Виконання одного з пунктів розділу «Вибіркові завдання» одного з варіантів пакету «А» або «Б» в залежності від магістерської програми До 15 листопада Перевірка правильності та захист індивідуальних завдання під час ІКР
2.2. Участь в наукових студентських конференціях і семінарах Протягом семестру, але не пізніше дати здачі іспиту Доповідь на наукових студентських конференціях і семінарах
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС
ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ
І. Обов’язкові види СРС
За активність роботи на семінарських (практичних)заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.1.За активність роботи на семінарських заняттях Відповідно з розкладом занять Оцінка активності участі в дискусіях, правильності відповідей на питання
1.2. Підготовка до модульної (контрольної) роботи На останньому семінарі Перевірка правильності виконання модульної контрольної роботи
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові види СРС
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1. Виконання одного із завдань із пакету «А» або «Б» Не пізніше 2 тижнів до початку екзаменаційної сесії Письмовий звіт про виконання завдання
2.2. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах Протягом семестру, але не пізніше дати іспиту Доповідь на наукових студентських конференціях і семінарах
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
І. Обов’язкові види СРС
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.1. Підготовка контрольної роботи За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії Перевірка правильності виконання контрольної роботи
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові види СРС
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1. Підготовка до модульної контрольної роботи На останньому семінарі Перевірка правильності виконання модульної (контрольної) роботи
2.2. Виконання одного завдання із пакету «А» або «Б» За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії Письмовий звіт про виконання завдання
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС
                 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Працюючи самостійно, студент повинен розуміти, що конспект установчих лекцій передбачає викладення дисципліни (науки) в дуже стислій формі. Для глибокого вивчення дисципліни (науки) лекції мають бути доповнені самостійним опрацюванням матеріалів із рекомендованих літературних джерел. Саме на СРС над рекомендованими у наведеному переліку публікаціями розраховано використання основної частини часу, відведеної на вивчення дисципліни (науки) «Страховий менеджмент».

Самостійна робота магістрантів може включати: опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, підготовку до семінарських занять (вечірня форма навчання), самоперевірку вивченого матеріалу, виконання індивідуальних завдань (денна форма навчання), написання контрольних робіт (заочна форма навчання) тощо.

У процесі самостійної роботи необхідно звернути особливу увагу на програмні питання, які не були висвітлені в лекціях. Студенту належить скласти конспект коротких відповідей на такі питання. Слід приділити увагу розв’язанню типових завдань (тестів, ситуацій, задач).

Основні види самостійної роботи студентів та орієнтовні витрати часу на них подані в табл. 3.

Таблиця 3

Види самостійної роботи за формами навчання студентів

Вид самостійної роботи Орієнтовний час на самостійну роботу, акад. годин
Денна форма навчання Вечірна форма навчання Заочна форма навчання
1. Самостійна робота з літературними джерелами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій (за всіма темами)
2. Підготовка до аудиторних практичних занять за всіма темами
3. Практична підготовка на базах практики
4. Оформлення звіту про виконання практичних завдань на базі практики або за місцем роботи
5. Систематика вивченого матеріалу курсу перед іспитом
6. Індивідуальні консультації у викладача
Усього

Значну частину часу відведеного на самостійну роботу студентам вечірньої й заочної форм навчання слід приділити підготовці до семінарських занять. На денній формі навчання проведення семінарів не передбачено.

 

2.5.3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ПРАКТИКИ

 

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, і мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Згідно з навчальним планом студенти денної форми навчання не мають аудиторних практичних занять. Після вивчення теоретичного матеріалу навчальної дисципліни (науки) (слухання лекцій в університеті та самостійної роботи з літературними джерелами) студенти продовжують вивчати, аналізувати та оцінювати її практичні аспекти на базах практики.

Кожен студент виконує один із блоків індивідуальних завдань, який входить до пакету «А» або пакету «Б».

Прицьомузавдання, які містяться в Пакеті «А», призначені для студентів магістерської програми «Страховий менеджмент». Такі студенти проходять практику (або працюють) у страхових компаніях. Цей пакет за бажанням може бути використаний і студентами інших магістерських програм за умови, що вони мають досвід роботи у страхуванні, проходять практику, або мають можливість отримати потрібну інформацію в страхових компаніях.

Пакет «Б» розрахований на студентів магістерських програм «Державний фінансовий менеджмент», «Фінансовий ринок», «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» та «Фінансовий контролінг». Його особливість у тому, що більшість завдань сформульовано з огляду на потенційних споживачів страхових послуг.

Кожний пакет індивідуальних завдань включає декілька варіантів, щоб студенти, які проходять практику, або працюють в одній компанії (установі, організації) мали можливість обрати різні варіанти пакету «А» або «Б». У студентів, які знаходяться на одній базі практики (місці роботи) варіанти завдань не повинні повторюватись.

Для денної форми навчання завдання складається з 3-х пунктів, причому перші 2 із них є обов’язковими (табл. 2).

Нижче наводиться приклад такого блоку завдань з пакетів «А» і «Б».

Приклад варіанту завдань з пакету «А» Цей пакет призначений для магістерської програми «Страховий менеджмент». Він включає 4 комплексних завдання, що охоплюють основні теми дисципліни (науки) . 2 (перші) завдання є обов’язковими та 2 вибіркових (з яких студент обирає для виконання лише одне). Завдання виконуються на матеріалах конкретних страхових компаній.

Обов’язкові завдання

Завдання 1

На підставі глибокого вивчення літературних джерел і проведення консультацій із керівниками практики, необхідно сформулювати або охарактеризувати наявні місію, цілі та завдання страховика і висловити свої міркування щодо їх змісту та реальності досягнення.

Завдання 2

За даними річного статистичного огляду Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг http://www.dfp.gov.ua/) та звіту страховика — бази виробничої практики, виконати наступні завдання та розрахунки:

· проаналізувати фінансові показники діяльності страхових компаній України за останні три роки. Визначити темпи зростання (зменшення) таких сумарних показників: страхових премій, страхових виплат, рівня виплат, наявності сплачених статутних фондів, власного капіталу, страхових резервів. Зробити висновки;

· визначити місце страхової компанії — бази виробничої практики на страховому ринку України. Прокоментувати частку цієї страхової компанії у страхових преміях, страхових виплатах, рівні виплат, сплачених статутних фондах, власному капіталі, страхових резервах. Співставити ці показники з опублікованими даними 2 конкурентів. Зробити висновки.

Вибіркові завдання

Завдання 1

На основі даних фінансової та страхової звітності страховика — бази виробничої практики за три останні роки: Балансу (Додаток до П(С)БУ 2), Звіту про фінансові результати (Додаток до П(С)БУ 3), Звіту про доходи та витрати страховика та розділів форми «Пояснювальна записка до звітних даних страховика» обчислити та проаналізувати:

· показники ліквідності: коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності. Зробити висновки;

· показники платоспроможності: нормативний і фактичний запас платоспроможності страхової компанії відповідно до вимог Закону України «Про страхування», вартість чистих активів. Зробити висновки;

· показники фінансової стійкості: коефіцієнт автономії, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнт рівня страхових резервів, коефіцієнт рівня не страхових зобов’язань, коефіцієнт рівня покриття грошовими коштами страхових резервів, коефіцієнт співвідношення суми страхових премій та страхових резервів. Зробити висновки.

Завдання 2

Підготувати або прийняти участь у розробці проектів таких страхових документів:

· договорів особистого страхування, страхування майна та відповідальності юридичних осіб;

· розрахунку страхових відшкодувань за страховими випадками за договорами страхування майна або відповідальності фізичних осіб;

· проекту позову до суду щодо стягнення коштів із винуватців страхових подій.

Приклад завдань з Пакету «Б».Цей пакет призначений для магістрантів, що навчаються за програмами «Державний фінансовий менеджмент», «Фінансовий ринок», «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» та «Фінансовий контролінг». Він включає комплексні завдання, що охоплюють основні теми дисципліни (науки) : 2 обов’язкових та 2 вибіркових завдання (з останніх студент обирає для виконання одне). Вони виконуються на матеріалах річного статистичного огляду Держфінпослуг (http://www.dfp.gov.ua/), даних оприлюднення фінансової звітності страховиків (щотижневик «Україна bisness», сайти відповідних страхових компаній).

Обов’язкові завдання

Завдання 1.

З’ясувати, яка система страхового захисту від втрат, зумовлених ризиковими обставинами, діє на підприємстві (в установі, організації), що являється базою проходження практики (або місцем роботи) студента. Із цією метою:

· дати характеристику основних ризиків, притаманних діяльності підприємства (установи, організації);

· указати з яких джерел покриваються втрати, зумовлені непередбачуваними ризиковими обставинами (за рахунок субсидій із бюджету, резервного фонду підприємства, з фондів страхових організацій, інших джерел);

· які саме види страхування при наявності відповідних об’єктів не використовуються підприємством (установою);

· чим мотивується повна або часткова відмова від страхування? Яку вигоду або втрати несе підприємство від такого рішення?

Завдання 2.

За даними річного статистичного огляду Держфінпослуг (www.dfp.gov.ua) та даними оприлюдненої фінансової звітності страховика:

· здійснити аналіз фінансових показників діяльності страхових компаній України за останні три роки. Визначити темпи зрос­тання (зменшення) таких сумарних показників: страхових премій та страхових ви­плат, їх структури, рівня страхових виплат у цілому і за основними класами або видами страхування, наявності сплачених статутних фондів, власного капіталу, страхових резервів. Зробити висновки;

· визначити на страховому ринку України місце страхових компаній, розташованих поблизу бази практики (місця роботи). Прокоментувати частку цих страховиків у страхових преміях та страхових ви­платах, рівні виплат за видами страхування, сплачених статутних фондах, власному капіталі, страхових резервах. Зробити висновки.

Вибіркові завдання

Завдання 1.

Провести ранжування наведених нижче чинників, розмістивши в порядку спадання їх значення. Дати коментар впливу кожного чинника на вибір надійної страхової компанії.

· Розмір власного капіталу страхової компанії.

· Обсяг страхових премій, отриманих за минулий рік.

· Співвідношення між страховими преміями і виплатами.

· Рівень рентабельності страхової компанії.

· Тривалість діяльності компанії на ринку.

· Склад основних акціонерів компанії.

· Основні перестраховики з якими має угоди компанія.

· Наявність страхових резервів.

· Культура обслуговування клієнтів.

Завдання 2

На основі даних фінансової та страхової звітності: Балансу (Додаток до П(С)БУ 2), Звіту про фінансові результати (Додаток до П(С)БУ 3), Звіту про доходи та витрати страховика та розділів форми «Пояснювальна записка до звітних даних страховика» здійснити оцінку фінансового стану обраних трьох страховиків (бажано конкурентів) за результатами аналізу розрахованих показників:

· ліквідності: коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності. Зробити висновки;

· платоспроможності: нормативний і фактичний запас платоспроможності страхової компанії відповідно до вимог Закону України «Про страхування», вартість чистих активів. Зробити висновки.

Студенти вечірньої форми навчання магістерської програми «Страховий менеджмент» можуть обрати для виконання одне із завдань пакету «А». Магістранти цієї форми навчання але інших магістерських програм можуть обрати для виконання одне із завдань пакету «А» або «Б». Даний вид самостійної роботи для них є вибірковим на рівні з участю в наукових студентських конференціях і семінарах.

Студенти заочної форми навчанняспеціальності «Фінанси» можуть обрати для виконання одне із завдань «А» або «Б». Даний вид самостійної роботи для них є вибірковим на рівні з написанням модульної роботи.

Перелік завдань для виконання на базах практики (за місцем роботи) щорічно розміщується на внутрішньому сайті університеті, а також сповіщається студентам під час відвідування лекцій зі «Страхового менеджменту».

Усі завдання студент виконує письмово. У кожному з них необхідно:

· обґрунтувати методику розв’язання індивідуального завдання;

· при потребі здійснити необхідні розрахунки;

· оцінити отримані результати й зробити необхідні висновки.

Там де це можливо (за згодою керівника практики від страхової чи іншої організації) студент додає до звіту про виконання індивідуальних завдань копію підготовлених ним проектів документів. При цьому інформація, що складає предмет комерційної таємниці не наводиться, або змінюються реквізити за згодою керівника бази практики на умовні.

 

2.5.4. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ЇХ ВИКОНАННЮ

Про виконання індивідуальних завдань студент звітує у письмовій формі. Звіт виконується на стандартних аркушах формату А4 на комп’ютері. Звіт скріплюється або прошивається з лівого краю.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, кафедри. Нижче робиться запис: Звіт про виконання індивідуальних завдань із дисципліни (науки) «Страховий менеджмент» студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи), варіант №, назва організації.

Після титульного аркуша розміщується звіт. Обсяг звіту про виконання практичних завдань має бути в межах 20 сторінок.

Граничний термін подання звіту про виконання індивідуальних завдань на кафедру страхування – за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії. Звіти, що будуть зареєстровані пізніше встановленого терміну (без поважних причин, засвідчених деканатом), не розглядаються й не оцінюються.

Одержані кафедрою звіти студентів оцінюються викладачем у семиденний термін. Про одержану попередню оцінку студент може дізнатись у викладача під час щотижневої консультації на кафедрі.

 

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання

Студент виконує контрольну роботу на одну із запропонованих йому тем. Теми контрольних робіт у кожній академічній групі розподіляються відповідно до останніх двох цифр номера залікової книжки студента. Наприклад, магістрант, залікова книжка, якого має номер 7214 виконує контрольну роботу, яка значиться в наведеному нижче переліку під № 14. «Інформаційне забезпечення страхового менеджменту».

 

Перелік тем контрольних робіт

1. Вплив процесів глобалізації економіки на розвиток страхового ринку України.

2. Управління створенням і реєстрацією страхових компаній.

3. Стратегія розвитку страхової компанії.

4. Класифікація страхування і її використання в системі управління розвитком страхового бізнесу.

5. Товариства взаємного страхування: зарубіжний досвід функціону-вання і доцільність їх створення в Україні.

6. Бізнес-план у страхуванні: структура, призначення і методи опрацювання.

7. Бюджетування і його особливості в страхових організаціях.

8. Урахування зовнішніх і внутрішніх економічних і соціальних умов розвитку страховика.

9. Організаційна структура управління в страхових компаніях та шляхи її вдосконалення.

10. Корпоративне управління в страхових компаніях.

11. Державне регулювання страхової діяльності і напрямки його вдосконалення.

12. Складові, джерела формування та шляхи підвищення ефективності використання потенціалу страховика.

13. Особливості кадрового забезпечення та системи мотивації персоналу страховиків.

14. Інформаційне забезпечення страхового менеджменту.

15. Роль інформаційних систем в управлінні страховиком.

16. Страховий маркетинг та шляхи його активізації.

17. Управління рекламною діяльністю страховика.

18. Управління аквізиційною діяльністю страховика.

19. Система продажу страхових послуг: обґрунтування переваг та недоліків окремих каналів розподілу.

20. Організація діяльності страхових посередників.

21. Організація і шляхи вдосконалення продажу страхових послуг.

22. Управління агентською мережею страховика.

23. Страхові брокери та їх місце в страховому бізнесі.

24. МТСБУ та його роль в управлінні обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

25. Взаємовідносини між страховими організаціями і банками.

26. Управління діяльністю недержавних пенсійних фондів.

27. Управління ризиками страховика.

28. Тарифна політика в страхуванні: принципи та основні завдання.

29. Андерайтинг у страхуванні.

30. Управління страховим портфелем.

31. Зміст і процедура укладання та супроводу страхового договору.

32. Урегулювання претензій у майновому страхуванні.

33. Урегулювання претензій у страхуванні життя.

34. Управління грошовими потоками в операційній діяльності страховика.

35. Управління формуванням доходів страховика.

36. Управління витратами страхової організації.

37. Управління ризиками страхової організації.

38. Реінжинерінг бізнес-процесів у страхуванні.

39. Система оподаткування страхових організацій та шляхи її вдосконалення.

40. Управління фінансовою надійністю страхової організації.

41. Методи забезпечення платоспроможності страхової організації.

42. Технічні резерви у страхових компаніях.

43. Резерви в компаніях зі страхування життя.

44. Управління інвестиційною діяльністю страхових організацій.

45. Особливості фінансового менеджменту страхових організаціях.

46. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях.

47. Шахрайство в страховому бізнесі й методи боротьби з ним.

48. ЛСОУ, її функції й роль в управлінні страховим бізнесом.

49. Вплив процесів глобалізації економіки на розвиток страхового ринку України.

50. Управління створенням і реєстрацією страхових компаній.

51. Стратегія розвитку страхової компанії.

52. Класифікація страхування і її використання в системі управління розвитком страхового бізнесу.

53. Товариства взаємного страхування: зарубіжний досвід функціону-вання і доцільність їх створення в Україні.

54. Бізнес-план у страхуванні: структура, призначення і методи опрацювання.

55. Бюджетування і його особливості в страхових організаціях.

56. Урахування зовнішніх і внутрішніх економічних і соціальних умов розвитку страховика.

57. Організаційна структура управління в страхових компаніях та шляхи її вдосконалення.

58. Корпоративне управління в страхових компаніях.

59. Державне регулювання страхової діяльності і напрямки його вдосконалення.

60. Складові, джерела формування та шляхи підвищення ефективності використання потенціалу страховика.

61. Особливості кадрового забезпечення та системи мотивації персоналу страховиків.

62. Інформаційне забезпечення страхового менеджменту.

63. Роль інформаційних систем в управлінні страховиком.

64. Страховий маркетинг та шляхи його активізації.

65. Управління рекламною діяльністю страховика.

66. Управління аквізиційною діяльністю страховика.

67. Система продажу страхових послуг: обґрунтування переваг та недоліків окремих каналів розподілу.

68. Організація діяльності страхових посередників.

69. Організація і шляхи вдосконалення продажу страхових послуг.

70. Управління агентською мережею страховика.

71. Страхові брокери та їх місце в страховому бізнесі.

72. МТСБУ та його роль в управлінні обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

73. Взаємовідносини між страховими організаціями і банками.

74. Управління діяльністю недержавних пенсійних фондів.

75. Управління ризиками страховика.

76. Тарифна політика в страхуванні: принципи та основні завдання.

77. Андерайтинг у страхуванні.

78. Управління страховим портфелем.

79. Зміст і процедура укладання та супроводу страхового договору.

80. Урегулювання претензій у майновому страхуванні.

81. Урегулювання претензій у страхуванні життя.

82. Управління грошовими потоками в операційній діяльності страховика.

83. Управління формуванням доходів страховика.

84. Управління витратами страхової організації.

85. Управління ризиками страхової організації.

86. Реінжинерінг бізнес-процесів у страхуванні.

87. Система оподаткування страхових організацій та шляхи її вдосконалення.

88. Управління фінансовою надійністю страхової організації.

89. Методи забезпечення платоспроможності страхової організації.

90. Технічні резерви у страхових компаніях.

91. Резерви в компаніях зі страхування життя.

92. Управління інвестиційною діяльністю страхових організацій.

93. Особливості фінансового менеджменту страхових організаціях.

94. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях.

95. Шахрайство в страховому бізнесі й методи боротьби з ним.

96. ЛСОУ, її функції й роль в управлінні страховим бізнесом.

97. Взаємовідносини між страховими організаціями і банками.

98. Організація і шляхи вдосконалення продажу страхових послуг.

99. Стратегія розвитку страхової компанії.

100. Організація діяльності страхових посередників.

У разі виникнення проблем із вибором теми контрольної роботи студенти можуть звертатися до викладача в час відведений для консультації. В окремих випадках за обґрунтованою заявою студента тема завдання може бути уточнена або змінена з дозволу кафедри.. Студенти повинні пам’ятати, що виявлені в процесі перевірки контрольні роботи з однаковим тестом, або значною частиною співпадаючого тексту не будуть зараховуватися.

Усі завдання студент виконує письмово. У кожному з них необхідно:

§ обґрунтувати актуальність, сформулювати мету й завдання вибраної теми дослідження;

§ розкрити теоретичні положення теми та здійснити аналіз відповідних явищ, використовуючи статистичні дані з літературних джерел та не конфіденційні матеріали за місцем роботи;

§ за отриманими результатами дослідження зробити висновки та пропозиції.

При виконанні контрольних робіт студентам необхідно працювати з літературними джерелами: підручниками, посібниками, періодичними виданнями, довідниками, статистичним матеріалом страхових організацій; засвоїти ряд законодавчих, нормативних актів, які регулюють страхову діяльність в Україні.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.031 с.)