ТОП 10:

ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ НАДІЙНІСТЮСТРАХОВИКА

Поняття фінансової надійності та методи її забезпечення. Вплив тарифної політики страховика на фінансові результати. Роль перестраховувальних програм у збалансуванні страхового портфеля.

Поняття технічних резервів. Склад технічних резервів згідно із Законом України «Про страхування». Резерв незароблених премій. Порядок формування резерву незароблених премії та визначення частки перестраховика в цьому резерві страховика.

Резерв збитків. Види резерву збитків. Порядок формування резерву збитків за заявленими вимогами страхувальників. Визначення частки перестраховика в резерві збитків. Резерв коливань збитковості та порядок його формування. Резерв катастроф та порядок його створення. Формування інших резервів.

Інвестиційна діяльність страховика, її напрямки. Інвестиційний ризик та дохідність, їх взаємозв’язок. Диверсифікація та ризик інвестиційного портфеля.

Розміщення коштів страхових резервів. Зміст і порядок державного регулювання розміщення страхових резервів. Нормативи розміщення страхових резервів. Напрямки та принципи інвестування тимчасово вільних коштів страхо­вика.

Вплив структури розміщення та інвестування коштів страхових резервів на забезпечення платоспроможності страхової організації.

Платоспроможність страховика та умови її забезпечення. Статутний фонд страховика, особливості його формування. Гарантійний фонд. Вільні резерви страховика. Фактичний запас платоспроможності страховика та порядок його визначення. Визначення нормативного запасу платоспроможності. Система управлінських заходів щодо покращання платоспроможності страховика.

Оцінка структури активів та пасивів страховика. Структура дебіторської та кредиторської заборгованості.

Показники фінансової стійкості (коефіцієнти): автономії (неза­лежності); фінансової стійкості; використання активів; використання власних коштів; співвідношення позикових та власних коштів; маневреності власних коштів; концентрації власного капіталу; показник заборгованості кредиторам.

Показники ліквідності: коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Нормативні показники діяльності страхової компанії та їх роль у забезпеченні рентабельної роботи страховика.

 

ТЕМА 10. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СТРАХОВИХ

ОРГАНІЗАЦІЯХ

Фінансовий моніторингу і його завдання у справі запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Дії, які відносяться до легалізації (відмивання) доходів.

Система фінансового моніторингу: первинний (внутрішній) та державний (зовнішній) рівень.

Страхові компанії, як суб’єкти первинного фінансового моніторингу. Завдання та обов’язки суб’єкту первинного фінансового моніторингу. Суб’єкти державного фінансового моніторингу: завдання, функції та права.

Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції. Порядок надання такої інформації. Фінансові операції страхової організації, які підлягають внутрішньому та обов’язковому фінансовому моніторингу. Призначення працівника, відповідального за проведення первинного фінансового моніторингу. Вимоги до його кваліфікації та забезпечення відповідного навчання. Програма та правила проведення фінансового моніторингу.

Типологія легалізації брудних коштів.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Цивільний кодекс України. — К.: Парламентське видання, 2003.

2. Законодавство України з питань страхової діяльності. Збірник законодавчих та нормативних актів. — К.: Атака, 2004.

3. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 24 грудня 2002 р. № 345-ІV.

4. Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя: Затверджено розпорядженням Держфінпослуг 17 грудня 2004 р. № 3104.

5. Правила розміщення страхових резервів із страхування життя: Затверджено розпорядженням Держфінпослуг від 26.11.2004, № 2875.

6. Страховий менеджмент: підручник / [С.С. Осадець, О.В. Мурашко, В.М. Фурман та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С.С. Осадця. – К.: КНЕУ, 2011. – 333 с.

7. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с.

8. Кургин Е. А. Страховой менеджмент: управление деятельностю страховой компании. — М.: РКонсульт, 2005.

9. Никулина Н.Н., Эриашвили Н.Д. Страховой менеджмент. Учебное пособие. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 703 с.

10. Страхування: Підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. С.С.Осадець. Вид. 3-тє , без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 604 с.

11. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій. Навч. посібнник. К:КНЕУ, 2008.

12. Страхове посередництво: теорія та практика. За ред. О. М. Залетова. — К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2004.

13. Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент. Навч. посіб. Львів: Магнолія, 2010.

14. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: Монографія, — К.: Наукова думка 2006

15. Шумелда Я. П. Страхування: Навчальний посібник. — Київ: «BeeZone», 2007.

16. Юрченко Л. А. Финансовый менеджмент страховщика. — М.: ЮНИТИ, 2001.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.007 с.)