ТОП 10:

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ (за формами навчання)

 

Поточне й підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється відповідно із чинними в КНЕУ імені Вадима Гетьмана положеннями.

Поточне оцінювання знань студентів денної форми навчання полягає в оцінюванні викладачем:

§ правильності виконання модульної (контрольної) роботи;

§ якості опрацювання та захисту обов’язкових та вибіркових індивідуальних завдань.

Кожне з 3 завдань, які виконуються на базі практики, або за місцем роботи, може мати наступні оцінки: 0, 6; 8, 10 балів.

Викладач оцінює звіт про виконання студентом кожного пункту індивідуального завдання за такими вимогами:

Оцінка Характеристика виконаного завдання
10 балів Студент бездоганно виконав завдання, зробив логічні висновки та узагальнення, належним чином його оформив, добре проілюструвавши фактичними даними та навівши практичні приклади з діяльності підприємства-бази практики (-місця роботи).
8 балів Студент в цілому виконав завдання, зробив окремі висновки та узагальнення, проте не в повній мірі проілюстрував завдання фактичними даними та не навів практичні приклади з діяльності підприємства-бази практики (-місця роботи).
6 балів Завдання в цілому виконано, але мають місце окремі недоліки: частини інформації бракує, або вона є суперечливою на різних сторінках звіту, відсутні необхідні ілюстрації чи пропозиції студента.
0 балів Завдання не виконано або виконано з великими недоліками.

Модульна (контрольна) робота оцінюється в залежності від повноти та правильності відповідей на тестове завдання та розв’язання задачі. Кожне завдання оцінюється в «0», «6», «8» або «10» балів.

Студент має можливість також отримати 10 балів за підготовлену доповідь на наукову конференцію (семінар), опубліковану статтю з питань страхового менеджменту.

Поточне оцінювання знань студентів вечірньої форми навчання полягає в оцінюванні викладачем:

§ виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

§ правильності виконання модульної (контрольної) роботи;

§ якості опрацювання та захисту обов’язкових та вибіркових індивідуальних завдань.

Виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час практичних (семінарських) занять з дисципліни (науки) за семестр, визначеної в порядку оцінювання знань студентів – 30 балів, а також реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (за виключенням заняття для проведення модульної роботи), визначається максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному занятті. При цьому, максимальна кількість балів диференціюється залежно від складності матеріалу заняття, навчальних завдань, що пропонуються студентам, та різного переліку компетенцій, які повинні сформуватися у студентів під час даного виду занять.

Таким чином, ціна занять для вечірньої форми навчання буде становити 3 бали.

Загальна кількість балів корегується на коефіцієнт, який розраховується як відношення кількості занять за планом до фактичної кількості занять у випадку, якщо семінарські (практичні) заняття припадають на святкові дні.

Критерії оцінювання знань на семінарських (практичних) заняттях:

Найвищий бал – студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; правильно розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на тестові завдання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників, лекційного курсу.

Високий бал – студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у формулювання термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посилання на конкретні періоди і дати; допускає незначні помилки у розрахунках задач або відповідях на тестові завдання; питання викладене недостатньо глибоко, в стислій формі.

Середній бал – студент в цілому володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені окремі суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у розв’язуванні задач або відповідях на тестові завдання, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене не глибоко, в занадто стислій формі.

Незадовільно – студент не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає смислу питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Невірно розв’язує задачі за темою курсу або дає неправильні відповіді на тестові завдання.

Завдання для модульного контролю складаються з 3 пунктів (теоретичне питання, тестове завдання, задача).

Оцінка виконання кожного модульного завдання визначається у балах: 0, 6, 8, 10.

«0» балів виставляється при відсутності студента на модульному контролі або при неправильних відповідях на всі 3 завдання модуля;

«6» балів виставляється при правильній відповіді на 1 і 2 завдання модуля;

«8» балів виставляється при правильних відповідях на завдання модульної контрольної роботи, але з незначними помилками.

“10” балів виставляється при правильній відповіді на 3 завдання модуля.

Студент має можливість також отримати 10 балів за виконання одного із завдань пакету «А» або «Б» або за підготовлену доповідь на наукову конференцію (семінар), опубліковану статтю з питань страхового менеджменту.

Поточне оцінювання знань студентів заочної форми навчання. Такі студенти обов’язково виконують контрольну роботу. Вона готується на підставі вивчення літературних джерел, звітних матеріалів страховиків, що публікуються в пресі. За виконання обраного варіанту контрольної роботи студент може отримати в залежності від якості її виконання 0; 6; 8, 10 балів.

Викладач оцінює контрольну роботу студентів за такими вимогами:

Оцінка Характеристика виконаного завдання
10 балів Студент бездоганно виконав роботу, розкрив теоретичні положення теми, здійснив аналіз страхових явищ, добре проілюструвавши фактичними даними, та належним чином його оформив.
8 балів Студент виконав роботу, але присутні окремі недоліки в розкритті теоретичних положень теми, здійсненні аналізу страхових явищ та зауваження до оформлення.
6 балів Робота в цілому виконана, але мають місце значні недоліки: частини інформації бракує, або вона є суперечливою на різних сторінках звіту, відсутні необхідні ілюстрації чи пропозиції студента.
0 балів Роботу не виконано або виконано з великими недоліками.

 

Серед вибіркових видів СРС студент може вибрати або виконання модульної роботи, або виконання одного завдання із будь-якого пакету індивідуальних завдань по аналогії зі студентами денної форми. (див. пакети «А» і «Б»).

Загальна кількість балів, що вносяться до екзаменаційної відомості за поточну роботу студента денної та вечірньої форми навчання не може перевищувати 50 балів, заочної – 20 балів.

 

2.6.3. ПОРЯДОК ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Підсумковий контроль знань студентів усіх форм навчання з дисципліни (науки) «Страховий менеджмент» відбувається у формі іспиту. Іспит проходить у письмовій формі за білетами, затвердженими кафедрою. При цьому письмове завдання для денної та заочної форми включає:

· 2 теоретичні питання;

· 2 тестові завдання;

· 2 задачі;

для заочної форми:

· 4 теоретичні питання;

· 4 тестові завдання;

· 2 задачі;

Варіанти завдань складаються з розрахунком на охоплення всього програмного матеріалу дисципліни (науки) . Правильність відповідей на кожне теоретичне питання, тестове завдання та задачу оцінюється за бальною шкалою (0, 6, 8, 10). Максимальна кількість балів за відповіді на питання екзаменаційного білету для денної та вечірньої форми не може перевищувати 60 балів, а для заочної – 100 балів.

У разі, коли відповідь студента на іспиті оцінено менше ніж у 30 балів (50 балів), він отримує незадовільну оцінку за результатом іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому випадку отримані результати поточного контролю не враховуються.

Викладач оцінює відповіді на питання за такими вимогами:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.005 с.)