ТОП 10:

Додаткова література та інші джерела інформації17. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методология, практика: монографія.. –К.: КНЕУ, 2009. - 283 с.

18. Гварлиани Т. Е., Балакирева В. Ю. Денежные потоки в страховании — М.: Финансы и статистика, 2004.

19. Ефимов С.Л. Организация управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный опыт. - М.: Рос. юрид. издат. дом, 1995. – 147 с.

20. Журавин С.Г. Страховые компании в условиях глобализации. --М.:, 2005, --176 с.

21. Леонов Д. А. Фінансовий моніторинг у небанківських фінансових установах : навч. посіб. / Д. А. Леонов, С. М. Яровий. – К. : УІРФР, 2006

22. Охріменко О. О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво): Навчальний посібник. — К.: Міжнародна агенція «BeeZone», 2005.

23. Стратегічне управління страховою компанією. Кол. моногр. Наук. ред.. д.е.н. В.М.Фурман. –К.6 КНЕУ. 2008.

24. Филонюк А.Ф., Залетов А.Н. Страховая индустрия Украины: стратегия развития. –К. Международная агенция «BeeZone», 2008.

25. Чернова Г.В. Основы экономики страховой организации по рисковым видам страхования. – СПб: Питер, 2005, --240 с.

26. Юлдашев Р. Т., Тронин Ю. Н. Российское страхование: системный анализ понятий и методология фінансового менеджмента. — М.:АНКИЛ, 2000.

27. Юлдашев Р. Т. Организационно-экономические основы страхового бизнеса. — М.: Анкил, 2002.

 

 

ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

А. Вечірня форма навчання

Семінарське заняття 1

Тема : Сутність і роль страхового менеджменту

1. Предмет і завдання дисципліни (науки) «Страховий менеджмент».

2. Особливості страхування як підприємницької діяльності.

3. Організаційно-правові форми, умови створення та реєстрації страхових організацій.

4. Сутність, функції, принципи й напрями активізації ролі страхового менеджменту.

5. Вплив процесів глобалізації економіки на реструктуризацію страхового ринку.

Семінарське заняття 2

Тема: Ресурсний потенціал, структура й органи управління страховою організацією

1. Склад та оцінка наявного ресурсного потенціалу страховика та ефективності його використання.

2. Типи організаційних структур управління страховою організацією.

3. Методи вибору ефективної структури управління.

4. Особливості кадрового забезпечення й системи мотивації персоналу страховиків.

5. Органи управління страховою організацією.

 

Семінарське заняття 3

Тема: Планування у страховій організації

1. Стратегічний менеджмент: структура й зміст основних елементів та етапів у страхуванні.

2. Стратегія страхової організації як генеральна програма дій.

3. Процес стратегічного планування.

4. Сутність, структура та порядок опрацювання бізнес-плану.

5. Особливості бюджетування в страхових організаціях.

 

Семінарське заняття 4

Тема: Комунікації та інформаційне забезпечення страхового

Менеджменту

1. Комунікації в сучасній страховій організації: сутність, елементи й етапи комунікаційного процесу.

2. Задачі, цілі та механізм функціонування програмного комплексу страхової компанії.

3. Формування баз даних і управління їх використанням у страхуванні.

4. Комерційна таємниця страховиків та шляхи її забезпечення.

5.Склад і порядок оприлюднення звітності та іншої інформації страхових компаній.

 

Семінарське заняття 5

Тема: Управління маркетинговою діяльністю у страховому бізнесі

1. Сутність і завдання страхового маркетингу.

2. Маркетингова служба страховика та її функції.

3. Маркетингові дослідження: завдання, види та форми.

4. Розробка та просування нових видів страхових послуг.

5. Управління рекламною діяльністю.

Семінарське заняття 6

Тема: Управління маркетинговою діяльністю у страховому бізнесі

(продовження)

6. Побудова ефективної системи продажу: канали та мотивація до надання страхових послуг.

7. Прямі продажі: через головний офіс та відокремлені структурні підрозділи.

8. Страхові агенти, їх класифікація та основні функції.

9. Страхові та перестрахові брокери: функції та організація діяльності.

10. Нові форми страхового посередництва.

Семінарське заняття 7

Тема: Управління відбором ризиків на страхування

1. Поняття й класифікація ризиків.

2. Організація відбору ризиків на страхування.

3. Тарифікація. Побудова тарифікаційної системи.

4. Андерайтинг як важливіший бізнес-процес страховика.

5. Ідентифікація та оцінка ризиків.

6. Укладення страхових договорів та контроль за їх виконанням.

Семінарське заняття 8

Тема: Врегулювання страхових претензій

1. Служба врегулювання претензій: завдання та місце в страховій компанії.

2. Процедура та етапи врегулювання страхових претензій.

3. Документальне оформлення страхової претензії.

4. Особливості врегулювання збитків у різних видах страхування.

4. Оформлення регресних позовів до винних осіб у скоєнні страхового випадку.

5. Формування ефективної служби безпеки та механізм її взаємодії з іншими підрозділами страхової компанії.

Семінарське заняття 9

Тема: Управління грошовими потоками страховика

1. Грошовий потік та фактори, що зумовлюють його особливості у страхових організаціях.

2. Модель грошових потоків страховика.

3. Управління грошовими потоками в операційній діяльності

страховика.

4. Порядок визначення заробленої страхової премії.

5. Формування доходів від страхової діяльності.

Семінарське заняття 10

Тема: Управління грошовими потоками страховика

(продовження)

6. Управління витратами страховика.

7. Проблеми оптимізації витрат на ведення справи.

8. Грошові надходження й витрати, зумовлені інвестиційною та фінансовою діяльністю страховика.

9. Управління процесом розподілу прибутку страховика.

 

Семінарське заняття 11

Тема: Управління фінансовою надійністю страховика

1.Поняття фінансової надійності та методи її забезпечення.

2. Поняття технічних резервів, їх склад та порядок формування.

3. Інвестиційна діяльність страховика, її напрямки.

4. Управління інвестиційним портфелем та оцінка його ефективності.

5. Вимоги до розміщення коштів страхових резервів.

Семінарське заняття 12

Тема: Управління фінансовою надійністю страховика

(продовження)

6. Платоспроможність страховика та умови її забезпечення.

7. Оцінка структури активів та пасивів страховика.

8. Показники фінансової стійкості та ліквідності.

9. Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності страховика.

Семінарське заняття 13

Тема: Фінансовий моніторинг у страхових організаціях

1. Система фінансового моніторингу: первинний та державний рівень.

2. Страхові компанії, як суб’єкти первинного фінансового

моніторингу.

3. Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції.

4. Фінансові операції страхової організації, які підлягають внутрішньо
му та обов’язковому (зовнішньому) фінансовому моніторингу.

5. Програма та правила проведення фінансового моніторингу.

Семінарське заняття 14Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.83.188.254 (0.008 с.)