ТОП 10:

Програма соціологічного дослідження: функції, структура, технологія підготовки.Соціологічне дослідження - це єдність теоретичного й емпіричного етапів аналізу різних аспектів соціальної реальності. На-уковий аналіз проблем потребує відповідної підготовки для забезпечення надійності та достовірності отриманих у результаті дослі-дження даних.

Починається соціологічне дослідження з розробки програми, що визначає логічну послідовність науково-аналітичної роботи творчого колективу. Зміст і структура програми за­лежать від головної мети дослідницької діяльності.

Відповідно до цього виділяють два різновиди досліджень:

• теоретико-прикладні дослідження, що мають на меті сприяти розв'язанню соціальних проблем через розробку нових підхо-дів до їх вирішення та пояснення;

• прикладні дослідження, що мають на меті визначити конкретні дії щодо практичного вирішення визначених соціальних проблем.

Програма соціологічного дослідження - це науковий документ, у якому логічно відображено схему переходу від теоретично-методологічного викладення проблеми до конк­ретного дослідження.

У процесі розробки програми вирішуються питання щодо визначення об'єкта, розробляються конкретні методики збору, об-робки й аналізу отриманої емпіричної інформації.

Програма складається з двох частин:

- теоретико-методологічного розділу;

- організаційно-методичного розділу.

Теоретико-методологічний розділ програми містить:

• формулювання проблеми, визначення об'єкта та предмета дослідження;

• визначення мети та завдань дослідження;

• уточнення й інтерпретацію основних понять;

• попередній систематичний аналіз об'єкта дослідження;

• розробку робочих гіпотез.

Організаційно-методичний розділ містить:

• стратегічний план дослідження;

• обґрунтування вибірки;

• визначення головних процедур збирання й аналізу вихідних даних.

Доповненням програми є робочий план, в якому впорядковуються етапи роботи, терміни проведення дослідження, визнача-ються необхідні матеріальні та людські ресурси тощо.

Програма дослідження має виконувати такі функції:

• методологічну - передбачає чітке окреслення наукової проблеми, визначення мети та завдань дослідження;

• методичну — розробка процедури дослідження, визначення методів збору й аналізу інформації;

• організаційну - організація роботи колективу соціологів, визначення та розподіл функцій, форм контролю за ходом дослі-дження.

Теоретико-методологічний розділ програми конкретного соціологічного дослідження.

Успіх соціологічного дослідження залежить від того, наскільки ретельно розроблено програму. Програма складається з двох розділів: теоретико-методологічного й організаційно-методичного.

Теоретико-методологічний розділ починається з формулювання проблеми дослідження, визначення об'єкта та предмета со-ціологічного пізнання.

Розв'язанню цього завдання сприяє аналіз проблемної ситуації, котру можна визначити як суперечність між знанням про по-треби людей у певних діях і незнанням про шляхи, методи та засоби реалізації цих дій.

Результатом аналізу проблемної ситуації є формулювання теми дослідження, в якій обов'язково визначається конкретний об'єкт дослідження. Це може бути соціальний процес, соціальні групи, взаємовідносини, явища.

Об'єкт соціологічного дослідження - це те, на що спрямований процес пізнання.

Предмет дослідження — це найбільш значущі з теоретичного чи практичного погляду риси, особливості об'єкта, що потре-бують безпосереднього вивчення.

Мета дослідження - це той кінцевий результат, який дослідник має отримати після закінчення роботи.

Завдання дослідження - питання, на які необхідно отримати відповідь для досягнення мети. Це те коло проблем, яке необхід-но проаналізувати для того, щоб відповісти на головне запитання дослідження.

Завдання дослідження безпосередньо пов'язані з характером аналізу. Якщо мова йде про теоретико-пізнавальні проблеми дослідження, то завдання та висновки дослідження будуть визначатися теоретичними положеннями й новими концепціями, отрима-ними в результаті аналізу.

Якщо йдеться про прикладні дослідження, то завдання та висновки будуть зорієнтовані на соціальну діагностику проблеми і практичні рекомендації.

Наступним кроком є інтерпретація основних понять -процедура тлумачення, уточнення змісту понять, які складають концеп-туальну схему дослідження. У соціологічному дослідженні існують три види інтерпретації: теоретична, емпірична п операційна. Вони забезпечують зв'язок між теоретичним і емпіричним рівнями аналізу процесів, зв'язків теоретичних положень з реальними фактами дійсності, із методами пошуку, реєстрації та аналізу емпіричних даних.

Насупний етап - розробка робочих гіпотез. Гіпотеза -це наукове припущення про можливі зв'язки, відносини, причини, що ведуть до тих або тих явищ. У процесі дослідження необхідно підтвердити чи заперечити гіпотези.

Закінчення процесу формулювання гіпотез дає можливість досліднику розробити інструментарій, тобто перейти від теорети-чних конструкцій до емпіричних показників, які відображаються в питаннях анкети, інтерв'ю, спостереженнях та ін.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.005 с.)