ТОП 10:

Тестові завдання з змістового модуля № 4Рівень

 

1. Оберіть одну вірну відповідь. Аналіз даних якісного дослідження починається з:

а) емпіричного опису текстів; б) аналітичного опису текстів;

в) планування інтерв’ю; г) проведення інтерв’ю.

2. Оберіть одну вірну відповідь. Процедуру, в межах якої при аналізі даних якісного дослідження дослідник уважно читає текст, розробляє систему первинного кодування, складає авторські коментарі, називають:

а) забезпеченням надійності даних якісного дослідження; б) первинним прочитанням тексту; в) повторним прочитанням тексту; г) структуруванням тексту.

3. Оберіть одну вірну відповідь. Процедуру, в межах якої при аналізі даних якісного соціологічного дослідження дослідник переосмислює отриману інформацію, зіставляє її з контекстом ситуації, що вивчається, та наявним науковим тлумаченням, уточнює власну точку зору на досліджуване явище, називають:

а) забезпеченням надійності даних якісного дослідження; б) первинним прочитанням тексту;

в) повторним прочитанням тексту; г) структуруванням тексту.

4. Оберіть одну вірну відповідь. Процедуру, в межах якої при аналізі даних якісного соціологічного дослідження застосовується метод тріангуляції для перевірки ступеня об’єктивності дослідника на етапі інтерпретації даних, називають:

а) забезпеченням надійності даних якісного дослідження; б) первинним прочитанням тексту;

в) повторне прочитання тексту;г) структуруванням тексту.

5. Оберіть одну вірну відповідь. Процедуру, в межах якої при аналізі даних якісного соціологічного дослідження дослідник „перекладає” текст з його первинної форми в сукупність одиниць аналізу, називають:

а) забезпеченням надійності даних якісного дослідження; б) первинним прочитанням тексту;

в) повторним прочитанням тексту; г) структуруванням тексту.

6. Оберіть одну вірну відповідь. Найчастіше при аналізі даних якісного соціологічного дослідження використовують два види опису тексту. Йдеться про:

а) насичений опис та опис соціального контексту; б) емпіричний опис та опис теоретичного контексту; в) суб’єктивний та об’єктивний опис; г) дедуктивний та індуктивний опис.

7. Оберіть одну вірну відповідь. У межах аналізу даних якісного соціологічного дослідження об’єднання змісту текстової інформації в деяку узагальнену категорію називають:

а) аналізом даних; б) класифікацією даних; в) тріангуляцією даних; г) транскриптом даних.

8. Оберіть одну вірну відповідь. Як відомо, існує чотири типи надання результатів якісного соціологічного дослідження. Йдеться про:

а) звіт, наукову публікацію, публікацію в ЗМІ, аналітичну записку;

б) транскрипт, аналітичний опис текстів, структуровані тексти,

в) дослівне відтворення інформації, редаговані тексти, коментовані первинні тексти, авторський текст; г) все перелічене.

9. Оберіть одну вірну відповідь. Форма подання результатів аналізу даних якісного соціологічного дослідження залежіть від:

а) цілей та фокусу публікації; б) замовника дослідження; в) кваліфікації дослідника;

г) бажання актора.

10. Чи може одне джерело інформації (наприклад, біографічне інтерв’ю) бути підставою для застосування різних тактик якісного підходу (історії життя, кейс-стаді, етнографічного дослідження і т. ін.)?:

а) так; б) ні.

 

Рівень

 

1. Доповніть твердження. Що в якісному дослідженні розуміється під поняттям «Характер дослідницької логіки»?

2. Поясните тезу, що якісне дослідження – це завжди творчий процес, достатньо гнучкий і ситуативний.

3. Назвіть основні типи якісного дослідження.

4. Доповніть твердження. Що в якісній соціології піднімається під терміном «етнографічне дослідження».

5. Доповніть твердження. Що в якісному дослідженні етнографічного типу розуміється під терміном «природні умови»?

6. Дайте визначення методу включеного спостереження.

7. Прокоментуйте тезу, «вчіться читати фотографії, як ви могли б читати книги, фотографія негайно видає «деталі», подробиці».

8. Результатом етнографічного дослідження є монтаж, поясните цей термін.

9. Назвіть основне завдання етнографічного дослідження.

10. Доповніть твердження. Що в якісній соціології розуміється під терміном «кейс-стаді».

11. Доповніть твердження. Що може виступати об'єктом вивчення при кейс-стаді.

12. Назвіть види кейс-стаді по меті дослідження.

13. Назвіть види кейс-стаді по характеру дослідження.

14. Назвіть види кейс-стаді по кількості випадків, що вивчаються.

15. Поясните, чому «обґрунтована теорія» вважається цілісним дослідницьким підходом, де кожен етап впливає на подальший.

16. Поясните такий критерій «обґрунтованої теорії», як адекватна репрезентація явища, що вивчається.

17. Поясните такий критерій «обґрунтованої теорії», як розуміючий характер цього дослідження.

18. Поясните такий критерій «обґрунтованої теорії», як контрольований характер цього дослідження.

19. Охарактеризуйте поняття «Кодування даних» при обґрунтованій теорії.

20. Назвіть переваги методу «усної історії».

21. Для чого застосовується прийом тріангуляції при проведенні якісного дослідження методом «усної історії».

22. Поміркуйте, чим відрізняється метод «усної історії» від «історії життя».

23. Назвіть основне завдання соціолога в «історії життя».

 

10. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів

1. Поняття наукової гіпотези і наукового факту та їх роль у пізнанні соціальної дійсності.

2. Поняття та категорії як структуроутворюючі компоненти наукової парадигми.

3. Поняття, роль та види методів наукового пізнання.

4. Методологія, техніка, методика та процедура соціологічного дослідження.

5. Поняття, специфіка, функції соціологічних досліджень.

6. Основні етапи соціологічних досліджень.

7. Види соціологічних досліджень.

8. Види та особливості порівняльних соціологічних досліджень.

9. Поняття, призначення, структурні особливості програми соціологічного дослідження.

10. Визначення проблеми, предмету та об'єкту дослідження як необхідний етап соціологічного пошуку.

11. Особливості процедури висунення цілей та завдань соціологічного дослідження.

12. Особливості теоретичної та емпіричної інтерпретації основних понять дослідження

13. Роль факторної операціоналізації предмету дослідження та висунення гіпотез у поясненні досліджуваних феноменів.

14. Поняття та компоненти організації соціологічного дослідження.

15. Види планів та особливості планування соціологічного дослідження.

16. Планування теоретико-прикладних та прикладних досліджень: порівняльних аналіз.

17. Сутність, можливості та різновиди соціологічного спостереження.

18. Специфіка реалізації включеного спостереження.

19. Особливості та інструментарій методу стандартизованого спостереження.

20. Генезис, сутність, специфіка тестових опитувань.

21. Основні види тестових процедур.

22. Компоненти тестового завдання; недоліки тестових форм отримання соціального знання.

23. Можливості використання тестових процедур в соціології.

24. Поняття, компоненти та еталони валідності тестових процедур.

25. Генезис, сутність та завдання соціометрії.

26. Типи процедур соціометрії, різновиди соціометричних критеріїв.

27. Вимоги до процедури соціометричного опитування та типи соціометричних індексів.

28. Генезис, поняття, види соціологічних опитувань.

29. Усні опитування і вимоги до роботи інтерв'юерів. Різновиди соціологічних інтерв'ю.

30. Сутність та специфіка реалізації пресового та поштового опитування.

31. Телефонне опитування: поняття та процедурні особливості.

32. Структура та особливості конструювання опитувального документу.

33. Види питань анкети та правила їх розташування в опитувальнику.

34. Призначення та різновиди процедурних питань анкети.

35. Особливості формулювання питань про статус респондента, фактажно-подійних та оціночних питань анкети.

36. Види та особливості використання закритих питань анкети.

37. Сутність, призначення та вимоги щодо проведення експертного опитування.

38. Критерії та способи підбору членів експертної групи.

39. Дельфійська техніка та "мозковий штурм".

40. Генезис, функції, складові соціального експерименту.

41. Основні різновиди методу соціального експерименту.

42. Засоби валідизації експериментальних даних, типи вирівнювання.

43. Сутність та призначення вибіркової процедури; поняття генеральної та вибіркової сукупностей, основи вибірки, об'єктів та критеріїв репрезентації, одиниць спостереження.

44. Поняття та різновиди ймовірнісного способу відбору одиниць спостереження.

45. Стихійний відбір та його різновиди.

46. Цільова вибірка та її різновиди. Відбір одиниць спостереження за методом квот.

47. Систематична вибірка та передумови її використання.

48. Сутність принципів районування та кластеризації (гнізд).

49. Поняття та передумови використання випуклої вибірки.

50. Передумови та процедурні особливості використання багатоступеневих випадкових та комбінованих способів формування вибіркової сукупності.

51. Сутність, генезис, пізнавальні можливості методу аналізу документів.

52. Критерії класифікації документальних джерел соціальної інформації.

53. Специфіка реалізації контент-аналізу документів. Поняття та типи смислових одиниць контент-аналізу та одиниць рахунку.

54. Специфіка реалізації методу традиційного аналізу документів.

55. Критерії надійності вимірювання соціальних характеристик.

56. Поняття та засоби перевірки обґрунтованості та стійкості вимірювання соціальних характеристик.

57. Фактори, що визначають точність та правильність вимірювання соціальних характеристик.

58. Основні різновиди методу ранжування об'єктів.

59. Нормальне розподілення та його властивості. Способи графічного представлення даних статистичних розподілень.

60. Поняття та припустимі операції з номінальними шкалами.

61. Поняття та припустимі операції з порядковими шкалами.

62. Поняття та припустимі операції з інтервальними шкалами.

63. Сутність та відмінності інтервальних та псевдоінтервальних шкал.

64. Таблиці спряженості та способи встановлення зв’язку між змінними для різних рівнів вимірювання.

65. "Мінімум", "максимум", "середнє", "варіаційний розмах", "мода", "медіана".

66. Коефіцієнт варіації, дисперсія, середньоквадратичне відхилення.

67. Стандартна помилка середньої, довірча вірогідність, довірчий інтервал, рівень значимості.

68. Особливості кореляційного та факторного аналізу даних.

69. Специфіка кластерного аналізу соціологічної інформації.

70. Сутність та різновиди якісних соціологічних досліджень.

71. Основні типи "якісних" інтерв'ю та їх особливості.

72. Специфіка фокусованого інтерв'ю та кейс-стаді.

73. Основні відмінності якісної та кількісної стратегій дослідження.

74. Етапи якісного соціологічного дослідження.

75. Основні вимоги до складання програми дослідження.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.012 с.)